Profese

Specialisté v oblasti financí [CZ-ISCO 241]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Investiční makléř

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Investiční makléř provádí pokyny na účet zákazníka nebo uskutečňuje obchody na vlastní účet týkající se investičních nástrojů nebo upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání. Koordinuje a zajišťuje nákup a prodej cenných papírů, akcií a obligací v zastoupení vlastní společnosti nebo zákazníků na základě jejich pověření.

Pracovní činnosti

 • Získávání a vyhodnocování informací o aktuálním vývoji na tuzemských a zahraničních kapitálových a finančních trzích.
 • Sledování a analyzování vývoje trhu s cennými papíry, akciemi, obligacemi a jinými finančními nástroji včetně deviz.
 • Nákup a prodej všech druhů finančních prostředků včetně deviz v zastoupení vlastní společnosti nebo zákazníků.
 • Získávání všech potřebných informací pro příslušné finančně-investiční transakce.
 • Informování zákazníků o situaci na finančním trhu a perspektivách jeho vývoje.
 • Zajištění odborného poradenství pro členy týmu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/investicni-makler

Dealer

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Dealer provádí zajišťování složitých obchodů a speciálních obchodních operací na finančních trzích.

Pracovní činnosti

 • Obchodování na účet banky v rámci stanovených limitů na mezibankovních trzích.
 • Zajišťování složitých obchodních operací na finančních trzích.
 • Vyhodnocování tržních analýz a navrhování krátkodobé strategie pro aktivní portfolio banky.
 • Uzavírání obchodů pro dlouhodobé a strategické portfolio.
 • Spolupráce s dealery tuzemských a zahraničních bank.
 • Zpracování metodických materiálů a pracovních postupů.
 • Zajištění analytické, koncepční, řídící a kontrolní činnosti.
 • Vypracování statistických výkazů a předepsané evidence.

Kód ISCO

2412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dealer

Makléř

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Makléř zajišťuje tvorbu a realizaci strategie a plánu obchodů s cennými papíry pro banku a klienty, uzavírá nejvýznamnější a nejsložitější obchody s cennými papíry.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání akviziční činnosti bankovních produktů, služeb a obchodů.
 • Vyhledávání a získávání nových klientů banky a obchodních partnerů.
 • Uzavírání nejvýznamnějších a nejsložitějších obchodů s cennými papíry dle pokynů klientů.
 • Zajišťování trvalého přímého kontaktu s českými i zahraničními kapitálovými trhy.
 • Zpracování reportů a vedení předepsané dokumentace.
 • Získávání a vyhodnocování informací o aktuálním dění na tuzemských a zahraničních kapitálových trzích a jejich odborná interpretace a prezentace.
 • Komplexní poradenské, konzultační a zprostředkovatelské služby pro klienty v oblasti kapitálových trhů.

Kód ISCO

2412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/makler

Pojišťovací makléř

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pojišťovací makléř na základě smlouvy uzavřené s klientem, případně se zájemcem o pojištění nebo zajištění, poskytuje odborné poradenské služby v oblasti pojišťovnictví a risk managementu.

Pracovní činnosti

 • Zpracování komplexní analýzy pojistných rizik.
 • Zpracování detailní rizikové analýzy.
 • Zpracování analýzy konkurenčních produktů.
 • Výběr, případně tvorba pojistného nebo zajistného produktu nejlépe vyhovujícího potřebám klienta, případně zájemce o pojištění nebo zajištění.
 • Vypracování a zdůvodnění doporučení vhodnosti nabídky pro klienta, případně pro zájemce o pojištění nebo zajištění.
 • Zpracování návrhů a realizace pojistných nebo zajistných programů.
 • Zprostředkování uzavření pojistných nebo zajistných smluv mezi klientem, případně zájemcem o pojištění nebo zajištění a pojišťovnou (zajišťovnou).
 • Poskytování konzultační a poradenské činnosti v oblasti pojištění.
 • Právní poradenství v oblasti pojistného práva.
 • Správa uzavřených pojistných nebo zajistných smluv, sledování lhůt k jejich revizi.
 • Spolupráce při likvidaci pojistných událostí.
 • Příjem pojistného od pojistníka nebo výplaty pojistného plnění od pojišťovny.

Kód ISCO

2412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pojistovaci-makler

Specialista finančního controllingu

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Specialista finančního controllingu vytváří a předkládá managementu cílené rozbory a komplexní analýzy hospodaření vedoucí k dosažení cílové ziskovosti společnosti.

Pracovní činnosti

 • Provádění finanční analýzy společnosti a jejích částí (oddělení, nákladových středisek).
 • Provádění operativních změn kalkulací podle vývoje materiálních, personálních nákladů apod., promítání cenových změn do výrobků, služeb.
 • Komunikace a spolupráce s ostatními odděleními ve společnosti pro získávání vstupů pro analýzy a předávání výstupů.
 • Systémová podpora prodejního plánování s pomocí trendových křivek, plánování dle reprezentantů apod.
 • Příprava podkladů pro rozpočet, vypracovávání rozpočtu a odhadů prodejních, režijních a dalších nákladů.
 • Sestavování rozpočtu společnosti a jednotlivých projektů.
 • Kontrola překročení rozpočtů, analýzy typu skutečnost versus plán.
 • Tvorba propočtů očekávání (Forecasting).
 • Prezentace pravidelných prodejních a provozních změn plánu.
 • Hledání nápravných opatření vedoucích ke zlepšení hospodaření společnosti.

Kód ISCO

2411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-financniho-co

Daňový specialista

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Daňový specialista zajišťuje plnění daňových a odvodových povinností, komunikaci se správcem daně a poskytuje daňové poradenství.

Pracovní činnosti

 • Stanovení způsobu vedení daňové agendy v organizaci.
 • Zpracování a administrace vybraných skupin daní.
 • Řešení daňových nesrovnalostí a obhajoba zvolených postupů v daňovém řízení.
 • Kontrola postupů při realizaci daňových povinností.
 • Komunikace se správcem daně, auditory a daňovými poradci.
 • Navrhování postupu optimalizace daňových odvodů při řádném plnění všech daňových povinností.
 • Koordinace daňové agendy v úzké spolupráci s účetním.
 • Zajišťovaní metodických výkladů k uplatňování daňových zákonů.
 • Poskytování poradenské činnosti v oblasti metodiky a interpretace daňových zákonů a souvisejících předpisů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/danovy-specialista

Hlavní účetní

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Hlavní účetní zodpovídá za kompletní vedení účetnictví v účetní jednotce v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zabezpečuje veškeré činnosti spojené s interním a externím výkaznictvím a zodpovídá za organizační vedení účtárny.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s Účetním metodikem na tvorbě metodických pokynů k účtování.
 • Sestavení účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky.
 • Řešení problematických účetních případů.
 • Kontrola správnosti zpracování účetních operací významných pro účetní jednotku.
 • Pravidelné měsíční kontroly správnosti účtování.
 • Příprava a shromažďování podkladů pro audit.
 • Reporting vrcholovému managementu, mateřské společnosti.
 • Komunikace a spolupráce s externími subjekty (např. daňový poradce, auditor, banka, finanční úřad).
 • Organizace a koordinace činností v účtárně.

Kód ISCO

2411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hlavni-ucetni

Manažer controllingu

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Manažer controllingu řídí a organizuje činnosti související s rozpočtováním a controllingem firmy.

Pracovní činnosti

 • Tvorba rozpočtů, forecasting.
 • Návrhy nových metod a kontrolních mechanismů v oblasti controllingu a reportingu.
 • Návrhy na opatření pro zvyšování efektivity.
 • Kontrola nákladových středisek.
 • Spolupráce při tvorbě finančních výkazů (finančního plánu, účetní uzávěrky apod.).
 • Spolupráce s auditory při tvorbě roční uzávěrky.
 • Optimalizace manažerského informačního systému.
 • Provádění finanční analýzy firmy.
 • Reporting ukazatelů činnosti společnosti.
 • Vyhodnocování plánu a ekonomických ukazatelů.
 • Organizace a koordinace prací v rámci finančního controllingu, spolupráce s dalšími odděleními společnosti.
 • Poradenství a metodická podpora.

Kód ISCO

2411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-controllingu

Účetní metodik

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Účetní metodik připravuje implementaci obecně závazných právních předpisů pro konkrétní potřeby účetní jednotky a komplexně zajišťuje odborné metodické činnosti v účetní oblasti.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce se Samostatným účetním při stanovení účetních metod a zásad účetní jednotky.
 • Tvorba a upřesňování metodiky účetních postupů při účtování operací týkajících se účetní jednotky.
 • Poskytování odborných metodických konzultací.
 • Kontrola účetních dat z hlediska formální správnosti a vazeb předepsaných právními předpisy.
 • Rozhodování o postupech účtování v nestandardních situacích.
 • Optimalizace účetních procesů.
 • Správa směrnic týkajících se účetnictví.
 • Provádění interních účetních školení v rámci společnosti.

Kód ISCO

2411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucetni-metodik

Metodik celního a daňového řízení

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Metodik celního a daňového řízení zajišťuje metodickou a koordinační činnost v oblasti aplikace daňových a souvisejících celně právních předpisů. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Pracovní činnosti

 • Koordinace a usměrňování činností v oblastech celně právních.
 • Organizace a technologie celního hodnocení, sazebního zařazování zboží a původu zboží.
 • Stanovení opatření týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží, porušujícího některá práva duševního vlastnictví.
 • Tvorba koncepce činnosti celního orgánu s územní působností.
 • Koordinace oblasti zajišťování celního dluhu.
 • Koordinace výkonu daňové správy s celostátní působností a stanovování jednotných zásad.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/metodik-celniho-a-danoveh

Finanční auditor

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Finanční auditor provádí nezávislé ověření, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a pravdivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy.

Pracovní činnosti

 • Plánování auditu.
 • Ověřování účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek.
 • Kontrola dodržování všeobecně závazných norem a právních předpisů.
 • Zpracovávání a projednávání auditorských zpráv.
 • Provádění prověrek účetních a hospodářských výkazů.
 • Kontrola dodržování vnitropodnikových norem a předpisů.
 • Expertní poradenství.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vydávání auditorských zpráv.
 • Provádění finančního due diligence (ocenění podniku).

Kód ISCO

2411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/financni-auditor

Specialista rozvoje bankovních obchodů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Specialista rozvoje bankovních obchodů zajišťuje tvorbu koncepce produktů v rámci daného portfolia s cílem zlepšit jejich konkurenceschopnost na trhu v souladu s marketingovou strategií a cíli banky.

Pracovní činnosti

 • Vývoj produktů a správa produktového portfolia banky.
 • Posilování konkurenceschopnosti produktů na finančním trhu.
 • Sledování a hodnocení efektivity produktů.
 • Vytváření distribučních kanálů.
 • Implementace produktů.
 • Navrhování cenové a obchodní politiky ve vztahu k produktům.
 • Příprava marketingové strategie prodeje nových bankovních produktů.
 • Nastavení prodejních procesů (metodické, technické) pro bankovní produkty.
 • Analýza prodeje bankovních produktů a monitoring finančního trhu.
 • Vyhodnocování efektivity marketingových činností.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-rozvoje-banko

Upisovatel rizik pro pojištění osob

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Upisovatel rizik pro pojištění osob provádí specializované činnosti související se zpracováním nestandardních obchodních případů v oblasti pojištění osob.

Pracovní činnosti

 • Zpracování nestandardních obchodních případů v oblasti pojištění osob, včetně cenové nabídky.
 • Analýza skutečností rozhodných pro zajištění rizik.
 • Posuzování pojistných rizik a stanovování výše pojistného v oblasti pojištění osob.
 • Sjednávání podmínek zajištění.
 • Spolupráce se specialisty, např. lékaři.
 • Metodická a poradenská činnost.
 • Spolupráce při zajištění s ostatními soupojistiteli.
 • Analýza trhu pojistných produktů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upisovatel-rizik-pro-poji

Analytik obchodní provozovny

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Analytik obchodní provozovny (maloobchod i velkoobchod) se specializuje na přípravu finančních analýz a kalkulací, zpracovává finanční hodnocení jednotlivých obchodních provozoven a navrhuje a vyhodnocuje investiční záměry společnosti.

Pracovní činnosti

 • Finanční analýza obchodních provozoven.
 • Analýza nákladovosti obchodních provozoven.
 • Analýza efektivnosti provozu obchodních provozoven.
 • Citlivostní analýza prodeje.
 • Sledování prodejnosti sortimentu dle stanovené metodiky.
 • Vyhodnocování efektivnosti provozu obchodních provozoven dle stanovené metodiky.
 • Vyhodnocování nákladovosti obchodních provozoven dle stanovené metodiky.
 • Návrhy investičních záměrů.
 • Návrhy úsporných opatření.
 • Vyhodnocování investičních záměrů.
 • Tvorba finančních reportů.
 • Tvorba krátkodobých a dlouhodobých finančních prognóz.
 • Spolupráce při tvorbě finančních plánů obchodních provozoven.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/analytik-obchodni-provozo

Specialista systému platebních karet

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Specialista systému platebních karet provádí zajišťování tvorby koncepce rozvoje oboru platebních karet, řídí implementaci pracovních postupů, pravidel a předpisů mezinárodních sítí do provozu platebních karet.

Pracovní činnosti

 • Řízení tvorby metodických a pracovních postupů provozu platebních karet.
 • Spolupráce při řešení reklamací a vymáhání pohledávek.
 • Spolupráce při vývoji nových produktů v oblasti platebních karet.
 • Spolupráce na tvorbě a rozvoji společného systému platebních karet.
 • Řízení implementace pracovních postupů, pravidel a předpisů mezinárodních sítí do provozu platebních karet.
 • Koordinace a zajišťování spolupráce s mezinárodními karetními asociacemi.
 • Konzultační, poradenská a lektorská činnost v oblasti platebních karet.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-systemu-plate

Specialista metodik bankovních hotovostních operací

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Specialista metodik bankovních hotovostních operací provádí tvorbu vrcholové metodiky a strategie v oblasti hotovostních operací a zahraničních šeků.

Pracovní činnosti

 • Tvorba metodiky a komplexních projektů v oblasti hotovostních operací.
 • Ověřování účinnosti použitých metod při realizaci záměrů bankovní politiky.
 • Spolupráce a koordinace postupů s ČNB a mimobankovními orgány.
 • Sledování metod používaných v zahraničí a využívání jejich poznatků.
 • Poradenská, konzultační a lektorská činnost v oblasti hotovostních operací a zahraničních šeků.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-metodik-banko

Upisovatel rizik pro neživotní pojištění

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Upisovatel rizik pro neživotní pojištění provádí specializované činnosti související se zpracováním nestandardních obchodních případů v oblasti neživotního pojištění.

Pracovní činnosti

 • Zpracování nestandardních obchodních případů v oblasti neživotního pojištění, včetně cenové nabídky.
 • Analýza skutečností rozhodných pro zajištění rizik.
 • Posuzování pojistných rizik a stanovování výše pojistného v oblasti neživotního pojištění.
 • Sjednávání podmínek zajištění.
 • Spolupráce se specialisty, např. riskmanagery.
 • Metodická a poradenská činnost.
 • Spolupráce při zajištění s ostatními soupojistiteli.
 • Analýza trhu pojistných produktů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/upisovatel-rizik-pro-nezi

Specialista kapitálových obchodů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Specialista kapitálových obchodů vykonává odborné činnosti v oblasti finančních kapitálových a majetkových transakcí.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a realizace investiční a majetkové strategie.
 • Zpracování dokumentací o finančních operacích a obchodních transakcích.
 • Provádění průzkumu kapitálových trhů.
 • Koordinace a zajišťování činností spojených s řízením portfolia investic na kapitálovém a peněžním trhu s řízením likvidity společnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-kapitalovych-

Disponent zajištění

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Disponent zajištění připravuje a realizuje zajistný program pojišťovny a dojednává zvláštní zajistné případy.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zpracování a tvorba zajišťovací politiky včetně vhodných typů zajištění.
 • Zpracování analýz, prognóz a projektů.
 • Dohled nad dodržováním zajistného programu v rámci pojišťovny.
 • Metodické vedení vymezených úseků vzniku a správy pojištění.
 • Konzultační, poradenská a lektorská činnost v oblasti zajištění.
 • Podíl na formulování zásad obchodní politiky pojišťovny.
 • Vyhodnocování působení pojišťovny v ekonomické sféře a na zajišťovacím trhu.
 • Tvorba komplexních projektů v rozhodujících oblastech zajišťovací politiky pojišťovny.
 • Vedení regresivní agendy.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/disponent-zajisteni

Finanční analytik

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Finanční analytik zpracovává finanční analýzy, spolupracuje na přípravě plánů a prognóz finančního vývoje, hodnotí efektivnost a návratnost investic, identifikuje příležitosti a rizika a zpracovává finanční reporty.

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů a zpracování finančních analýz a prognóz.
 • Sledování a vyhodnocování finančního vývoje organizace.
 • Kontrola a analýza nákladů organizace.
 • Hodnocení efektivnosti a návratnosti investic.
 • Posuzování finančních rizik a příležitostí.
 • Tvorba a kontrola finančních plánů.
 • Sestavování kalkulací produktů a služeb.
 • Provádění finančního oceňování.
 • Poskytování expertních konzultací.
 • Vypracování pravidelných reportů a hlášení pro management organizace.
 • Příprava statistik a prezentací.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/financni-analytik

Disponent vzniku pojištění

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Disponent vzniku pojištění stanovuje pojistné sazby, pojistné podmínky a typy pojistných produktů, provádí metodickou a kontrolní činnost.

Pracovní činnosti

 • Formulování zásad pojistné politiky v oblasti vzniku a správy pojištění.
 • Stanovení závazných postupů a metodická koordinace agendy vzniku a správy pojištění.
 • Stanovení pojistných sazeb a podmínek pojištění.
 • Rozhodování o typech nabízených pojišťovacích produktů z hlediska jejich rizika a proveditelnosti.
 • Výkon odborných činností v rámci zajištění agendy vzniku a správy pojištění.
 • Kontrola složitějších případů správy pojištění.
 • Vyřizování a zpracování složitějších nestandardních případů pojištění.
 • Vyřizování stížností klientů.
 • Poradenská a kontrolní činnost.
 • Školení a technická pomoc pracovníků správy pojištění včetně ověřování jejich odborné způsobilosti.
 • Podíl na zavádění pojistných produktů do provozu pojišťovny.
 • Formulování požadavků na automatizované zpracování produktů v provozním systému a na automatizovanou správu pojistných smluv.
 • Spolupráce při tvorbě nových provozních systémů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení projektových týmů.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/disponent-vzniku-pojisten

Disponent likvidace zahraničních pojistných událostí

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Disponent likvidace zahraničních pojistných událostí provádí metodické řízení likvidací zahraničních pojistných událostí.

Pracovní činnosti

 • Vypracování metodiky a metodické vedení likvidace pojistných událostí.
 • Kontrola dodržování pracovních postupů v oblasti likvidace pojistných událostí, provádění revize velkých a nadlimitních poj. událostí.
 • Likvidace složitých a komplikovaných pojistných událostí a pojistných událostí velkého rozsahu.
 • Rozhodování o výši pojistného plnění.
 • Dojednávání vyrovnání sporných nároků v rámci stanoveného limitu (koordinace prošetřování faktů u pochybných nároků).
 • Spolupráce s orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, zdravotnickými zařízeními a orgány působícími v zábraně škod.
 • Spolupráce při formulování zásad pojistné politiky, ověřování působení pojišťovny v rámci pojistného trhu.
 • Výkon odborných činností při likvidaci zahraničních pojistných událostí.
 • Vedení příslušné evidence a koordinace vypracování zpráv.
 • Vyřizování stížností klientů.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/disponent-likvidace-zahra

Disponent likvidace pojistných událostí

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Disponent likvidace pojistných událostí provádí metodické řízení likvidací pojistných událostí, kontrolní činnost a likvidaci nejnáročnějších pojistných událostí.

Pracovní činnosti

 • Vypracování metodiky a metodické vedení likvidace pojistných událostí.
 • Kontrola dodržování pracovních postupů v oblasti likvidace pojistných událostí, provádění revize velkých a nadlimitních pojistných událostí.
 • Likvidace složitých a komplikovaných pojistných událostí a pojistných událostí velkého rozsahu.
 • Rozhodování o výši pojistného plnění.
 • Dojednávání vyrovnání sporných nároků v rámci stanoveného limitu (koordinace prošetřování faktů u pochybných nároků).
 • Spolupráce s orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, zdravotnickými zařízeními a orgány působícími v zábraně škod.
 • Spolupráce při formulování zásad pojistné politiky, ověřování působení pojišťovny v rámci pojistného trhu.
 • Koordinace a výkon odborných činností při likvidaci zahraničních pojistných událostí.
 • Konzultační, poradenská a lektorská činnost v oblasti likvidace pojistných událostí.
 • Vedení příslušné evidence a koordinace vypracování zpráv.
 • Vedení projektových týmů.
 • Vyřizování stížností klientů.
 • Formulování požadavků na automatizované zpracování pracovních postupů v likvidaci pojistných událostí.
 • Spolupráce při tvorbě nových provozních systémů.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/disponent-likvidace-pojis

Produktový manažer v pojišťovnictví

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Produktový manažer analyzuje a hodnotí pojistné produkty na pojistném trhu, vytváří produktovou strategii a koncepci v oblasti pojištění.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zpracování nových pojistných produktů, včetně modifikace stávajících.
 • Podílení se na zavádění pojistných produktů do prodeje.
 • Metodická, poradenská a školicí činnost.
 • Vedení projektových týmů zaměřených na vývoj nových pojistných produktů.
 • Analýza a hodnocení pojistných produktů z hlediska obchodní a ekonomické výhodnosti.
 • Provádění nebo zadávání průzkumů pojistného trhu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/produktovy-manazer-v-poji

Specialista úvěrových rizik

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Specialista úvěrových rizik vyhodnocuje úvěrové riziko jednotlivých obchodních případů, sleduje ukazatele úvěrové likvidity a zajišťuje prosazování metodiky řízení úvěrové angažovanosti. V rámci svěřené oblasti řídí úvěrové riziko a navrhuje opatření k odstranění nežádoucího stavu a dosažení optimálních výsledků v rámci banky a/či ve vztahu ke konkrétnímu obchodnímu případu.

Pracovní činnosti

 • Zpracování finančních a nefinančních analýz k úvěrovým návrhům.
 • Posuzování a vyhodnocování vhodnosti struktury financování klientů z hlediska potřeb klienta a výhodnosti pro banku, navrhování případných změn.
 • Posuzování a vyhodnocování úvěrového rizika vyplývajícího z úvěrových návrhů.
 • Provádění pravidelného monitoringu úvěrové angažovanosti.
 • Zpracování návrhů na řešení ohrožených úvěrů a zajišťování jejich realizace s cílem minimalizace právních rizik.
 • Tvorba podkladů pro sledování a analýzy úvěrového portfolia.
 • Podíl na tvorbě a vyhodnocování postupů řízení úvěrového rizika a prosazování schválených postupů.
 • Řízení úvěrového rizika ve svěřené oblasti.
 • Řízení restrukturalizace nebo likvidace korporátních dlužníků a dlužníků typu malého a středního podniku (SMEs).
 • Tvorba návrhů preventivních opatření k odstranění nežádoucího stavu.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti v oblasti řízení úvěrového rizika.
 • Zajišťování databází, výstupů a dokumentace k problematice řízení úvěrů.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-uverovych-riz

Pojistný analytik

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pojistný analytik zodpovídá za přípravu a zpracování rozborů a analýz o pojistném trhu.

Pracovní činnosti

 • Realizace průzkumů a analýz podle požadavků a v souladu s potřebami pojišťovny.
 • Tvorba podkladů pro modelování finančních toků.
 • Spolupráce při nastavování procesů a metodik datových toků v rámci společnosti.
 • Zpracovávání doporučení pro vedení pojišťovny na základě výsledků analýz.
 • Sběr a zpracování dat o pojistných smlouvách a pojistných hlášeních.
 • Koordinace externích a interních školení.
 • Vedení projektových týmů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pojistny-analytik

Bankovní ekonom

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Bankovní ekonom zajišťuje tvorbou ekonomických analýz a prognóz, strategických analýz a doporučení týkající se instrumentů obchodovaných na devizovém, peněžním a dluhopisovém trhu s cílem poskytovat interním a externím klientům data a informace nezbytné pro kvalitní řízení a rozhodování.

Pracovní činnosti

 • Zpracování ekonomických a finančních analýz, reportů, odhadů, rozpočtů nebo jejich částí.
 • Provádění analýz bilancí a sestavování rozpočtů.
 • Plánování finančních toků.
 • Sledování vývoje makroekonomických ukazatelů a finančních trhů.
 • Sledování vývoje relevantních ekonomik se zaměřením na měnovou problematiku.
 • Predikce vývoje na jednotlivých trzích.
 • Zpracovávání investičních doporučení z hlediska alokace aktiv.
 • Zpracovávání pravidelných i nepravidelných písemných reportů v souladu se strategií odboru.
 • Podílení se na konzultacích a ekonomickém a strategickém výzkumu.
 • Podílení se na publikační činnosti.
 • Komunikace s interními i externími klienty a médii v rámci specifické gesce.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bankovni-ekonom

Hlavní metodik v pojišťovnictví

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Hlavní metodik v pojišťovnictví vytváří metodiku pracovních postupů v odborných činnostech pojišťovny.

Pracovní činnosti

 • Tvorba interních směrnic a metodických postupů jednotlivých odborných činností pojišťovny.
 • Ověřování metodiky při aplikaci v příslušném oboru činnosti.
 • Poskytování metodické, poradenské činnosti.
 • Sledování metod používaných v zahraničí a využívání jejich poznatků.
 • Spolupráce s ostatními útvary.
 • Vedení projektových týmů.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hlavni-metodik-v-pojistov

Vyšetřovatel v pojišťovnictví

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Vyšetřovatel v pojišťovnictví vyhledává a vyšetřuje pojistné podvody v komplexním rozsahu.

Pracovní činnosti

 • Zajištění preventivních opatření vůči pojistným podvodům.
 • Vyhledávání a vyšetřování pojistných podvodů.
 • Posuzování a analyzování přidělených případů.
 • Kontrola místa incidentu s cílem určit příčinu a následky, sběr důkazů.
 • Výslech nárokující osoby a svědků s cílem získat informace požadované k vyhodnocení platnosti jejího tvrzení.
 • Stanovení zodpovědné osoby za nehodu, poškození či ztrátu.
 • Práce v utajení při sběru informací.
 • Vypracování záznamů z výslechů, zpracování závěrečné zprávy o výstupech vyšetřování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vysetrovatel-v-pojistovni

Metodik v pojišťovnictví

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Metodik v pojišťovnictví zavádí metodiky a pracovní postupy odborných činností pojišťovny, včetně poskytování poradenské a konzultantské činnosti a trenérské činnosti zaměřené na rozvoj měkkých dovedností obchodní služby pojišťovny.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na tvorbě metodických postupů jednotlivých odborných činností pojišťovny.
 • Zavádění metodik v příslušném oboru činnosti.
 • Zajišťování jednotného uplatňování metod a pracovních postupů.
 • Rozhodování v případech nestandardních situací.
 • Provádění kontrolní činnosti.
 • Školicí a trenérská činnost poradců, likvidátorů a ostatních odborných pracovníků v pojišťovnictví.
 • Provádění poradenské a konzultantské činnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/metodik-v-pojistovnictvi

Specialista devizových obchodů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Specialista devizových obchodů vypracovává metodiku zahraničně obchodních aktivit, zajišťuje projednávání a uzavírání složitých obchodních případů.

Pracovní činnosti

 • Tvorba a realizace metodiky devizových obchodů.
 • Zavádění nových produktů a služeb.
 • Projednávání složitých obchodních případů.
 • Řízení správy devizových aktiv a pasiv.
 • Analýza a kvantifikace finančních rizik konkrétních obchodů.
 • Sledování angažovanosti devizových zdrojů banky v úvěrové oblasti.
 • Zajišťování dodržování pravidel likvidity.
 • Spolupráce při navrhování finanční politiky banky.
 • Odborná a konzultační činnost.

Kód ISCO

2413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-devizovych-ob