Profese

Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání [CZ-ISCO 235]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky provádí vzdělávací a výchovnou činnost při jazykovém vzdělávání v cizích jazycích na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí, dovedností a schopnosti porozumění mluvenému i psanému textu v cizím jazyce, vedení výukových lekcí, přednášení učební látky při výuce cizích jazyků.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace, popřípadě tvorba a průběžná aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do školního vzdělávacího programu jazykové školy.
 • Tvorba textových a jiných podpůrných učebních materiálů a pomůcek.
 • Příprava a zadávání úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit žáky, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok, podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a poskytování konzultací žákům.
 • Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky - příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace.
 • Vedení ročníkových a závěrečných prací žáků, vedení jazykových kursů a přípravných kursů ke státním jazykovým zkouškám.
 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.

Kód ISCO

2353

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-jazykove-skoly-s-p

Lektor dalšího vzdělávání

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s koordinátory a projektanty kurzu při určování a konkretizaci obsahu a struktury kurzu.
 • Rozpracování cílů a obsahu kurzu včetně požadovaných kompetencí do detailního plánu a rozvrhu vzdělávání.
 • Volba a příprava a využití didaktické techniky, učebních textů a dalších učebních pomůcek.
 • Zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů.
 • Příprava a sestavování prezentací.
 • Příprava scénářů a materiálně technického zajištění modelových situací a dalších činností.
 • Navazování vztahu s účastníky dalšího vzdělávání a dohody pravidel a průběhu vzdělávání.
 • Motivování účastníků vzdělávacího programu.
 • Vstupní hodnocení kompetencí a dalších charakteristik účastníků kurzu.
 • Prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů.
 • Vedení a řízení tréninku a procvičování dovedností a kompetencí, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení modelových situací a dalších činnosti účastníků, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení diskuzí, vč. využití didaktické techniky.
 • Ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a tréninku.
 • Poskytování individuálních konzultací.
 • Zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací účastníků.
 • Vedení dokumentace kurzu.
 • Instruktáže účastníků vzdělávacího programu o BOZP a PO.

Kód ISCO

2353

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lektor-dalsiho-vzdelavani

Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování uměleckých odborných předmětů.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností při vyučování žáků v uměleckých odborných předmětech podle příslušného zaměření uměleckého oboru nebo tvůrčí činnosti v rámci školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace, podle níž postupuje při vykonávání své přímé pedagogické činnosti, nebo tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
 • Studium nových poznatků v uměleckém (tvůrčím) oboru a jejich aplikace do vzdělávání v rámci školního vzdělávacího programu, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek pro náhradní způsoby dorozumívání.
 • Vzdělávání nadaných žáků, podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem SOŠ, (ročníkovým učitelem) konzervatoře a poskytování konzultací žákům a studentům.
 • Příprava a zadávání úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit žáky a studenty, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání, plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky, příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace; vedení absolventských prací a jejich oponentura, vedení seminářů a cvičení, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků a studentů.
 • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.

Kód ISCO

2354

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-umeleckych-odborny

Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování uměleckých odborných předmětů.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností při vyučování žáků v uměleckých odborných předmětech podle příslušného zaměření uměleckého oboru nebo tvůrčí činnosti v rámci školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace, podle níž postupuje při vykonávání své přímé pedagogické činnosti, nebo tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
 • Studium nových poznatků v uměleckém (tvůrčím) oboru a jejich aplikace do vzdělávání v rámci školního vzdělávacího programu, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek pro náhradní způsoby dorozumívání.
 • Vzdělávání nadaných žáků, podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem SOŠ, (ročníkovým učitelem) konzervatoře a poskytování konzultací žákům a studentům.
 • Příprava a zadávání úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit žáky a studenty, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání, plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky, příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace; vedení absolventských prací a jejich oponentura, vedení seminářů a cvičení, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků a studentů.
 • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.

Kód ISCO

2355

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-umeleckych-odborny

Taneční pedagog

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Taneční pedagog připravuje studenty uměleckých škol a členy tanečních a baletních souborů na umělecké a technické zvládnutí tanečních a baletních rolí.

Pracovní činnosti

 • Prohlubování technické a interpretační úrovně tanečníků vedením baletních a tanečních tréninků.
 • Pedagogické vedení při výuce tance na různých stupních tanečně nebo umělecky zaměřených škol.
 • Hodnocení výkonů umělců při představeních a následná spolupráce při odstraňování zjištěných interpretačních nedostatků.
 • Příprava umělců na technické zvládnutí baletního nebo tanečního díla.
 • Odborné vedení umělců při zkouškách.
 • Vedení konkurzních tréninků.
 • Spolupráce při udržování dobré fyzické a zdravotní kondice členů tanečních a baletních souborů.
 • Příprava tréninků z hlediska metodiky a specifiky sólistů i souboru, se kterými pedagog pracuje.
 • Odborná příprava a rozvoj vědomostí potřebných pro kvalifikovanou pedagogickou činnost s tanečními umělci.

Kód ISCO

2355

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tanecni-pedagog

Taneční mistr

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Taneční mistr organizuje a vede taneční kurzy pro děti, dospělé a seniory se zaměřením na výuku základních tanečních dovedností a způsobů chování ve společnosti.

Pracovní činnosti

 • Sestavení programu kurzu společenského tance.
 • Sestavení jednorázové lekce společenského tance.
 • Vedení výuky společenského tance v kurzech a jednorázových lekcích (standardní tance, latinsko-americké tance dle uznané standardizované techniky standardních a latinsko-amerických tanců, další tance z prostředí českého i světového společenského života).
 • Předvedení figurací a vazeb společenských tanců.
 • Sestavení lekce pro specifické taneční skupiny (např. účastníci se zdravotním postižením).
 • Výuka etikety v nejrůznějších společenských situacích.
 • Organizační zajištění tanečního kurzu (prostor, hudební doprovod).
 • Organizační zajištění doplňkových akcí jako jsou plesy, předtančení, soutěže.
 • Poradenství v oblasti společenského tance a etikety.
 • Choreografická činnost v oblasti společenského tance.
 • Účast v porotě tanečních soutěží společenského tance.
 • Publikační činnost v oblasti společenského tance a etikety.
 • Poskytování první pomoci.

Kód ISCO

2355

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tanecni-mistr

Lektor dalšího vzdělávání

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s koordinátory a projektanty kurzu při určování a konkretizaci obsahu a struktury kurzu.
 • Rozpracování cílů a obsahu kurzu včetně požadovaných kompetencí do detailního plánu a rozvrhu vzdělávání.
 • Volba a příprava a využití didaktické techniky, učebních textů a dalších učebních pomůcek.
 • Zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů.
 • Příprava a sestavování prezentací.
 • Příprava scénářů a materiálně technického zajištění modelových situací a dalších činností.
 • Navazování vztahu s účastníky dalšího vzdělávání a dohody pravidel a průběhu vzdělávání.
 • Motivování účastníků vzdělávacího programu.
 • Vstupní hodnocení kompetencí a dalších charakteristik účastníků kurzu.
 • Prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů.
 • Vedení a řízení tréninku a procvičování dovedností a kompetencí, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení modelových situací a dalších činnosti účastníků, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení diskuzí, vč. využití didaktické techniky.
 • Ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a tréninku.
 • Poskytování individuálních konzultací.
 • Zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací účastníků.
 • Vedení dokumentace kurzu.
 • Instruktáže účastníků vzdělávacího programu o BOZP a PO.

Kód ISCO

2356

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lektor-dalsiho-vzdelavani

Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytuje poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení, zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání.

Pracovní činnosti

 • Tvorba vzdělávací nabídky s cílem profesního rozvoje pedagogických pracovníků.
 • Organizace vzdělávacích programů a jiných forem podpory rozvoje pedagogických pracovníků.
 • Provádění ediční činnosti pro potřeby vzdělávání a vytváření učebních materiálů.
 • Vedení administrativy a pedagogické dokumentace.
 • Vykonávání marketingu poskytovaných služeb školám a školských zařízením.
 • Poskytování poradenství v oblasti kariéry a profesního rozvoje pedagogických pracovníků, rozvoji škol a školských zařízení.
 • Vyhodnocování vzdělávacích procesů a vzdělávacích programů.
 • Inovace vzdělávacích programů DVPP na základě evaluačních výstupů.
 • Spolupráce na tvorbě a připomínkování koncepcí a strategických dokumentů v rezortu školství.
 • Vykonávání přímé pedagogické činnosti (prezenční vzdělávání DVPP, analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků, tvorba vzdělávacích programů předkládaných k akreditaci, supervize DVPP, konzultační činnost školám a pedagogickým pracovníkům, odborná účast ve zkušebních komisích DVPP, vedení, konzultování a posuzování závěrečných prací v rámci studií DVPP, evaluace kvality a efektivity vzdělávacích programů DVPP, metodologická činnost).
 • Vykonávání výzkumně – analytické činnosti v oblasti profesního rozvoje pedagogických pracovníků.
 • Spolupráce s národními a mezinárodními profesními organizacemi.

Kód ISCO

2359

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pedagog-v-zarizeni-pro-da

Pedagog volného času

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Pedagog volného času zajišťuje tvorbu obecných forem a metod výchovy a vzdělávání v oblasti volného času dětí, mládeže nebo dospělých. Provádí specifická pedagogická vyšetření.

Pracovní činnosti

 • Publikační činnost.
 • Zajišťování metodické a specializované poradenské činnosti.
 • Tvorba výchovně vzdělávacích dokumentů a preventivních programů.
 • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost.
 • Koordinace aplikování speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod.
 • Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření.
 • Stanovování a aplikace diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech.
 • Spolupráce s odbornými pracovníky (pediatry, neurology, psychiatry a psychology).

Kód ISCO

2359

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pedagog-volneho-casu

Indoor animátor

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Indoor animátor organizuje a realizuje volnočasové aktivity zaměřené na činnosti v zájmových kroužcích, kurzech, oddílech a odborných tvůrčích dílnách s cílem působit na optimální rozvoj životního stylu člověka, harmonické utváření osobnosti a kultivaci jeho tvořivých sil.

Pracovní činnosti

 • Tvorba činností a programů ve volném čase pro všechny věkové skupiny různého sociálního začlenění.
 • Volba pracovních postupů, prostředků a metod pro realizaci volnočasových aktivit a jejich následné hodnocení.
 • Organizace činností a programů ve volném čase.
 • Realizace činností a programů ve volném čase.
 • Vedení skupiny v zájmových kroužcích, kurzech, oddílech a odborných tvůrčích dílnách.
 • Získávání finančních zdrojů pro realizaci volnočasových aktivit.
 • Řešení problémů a rizikových situací v rámci realizovaných aktivit.
 • Vyhledávání vhodného prostředí pro realizaci volnočasových aktivit.
 • Vyhledávání potřebných informací a aktuálních trendů v dané oblasti.
 • Propagace realizovaných aktivit ve volném čase.
 • Propagace aktivního životního stylu.
 • Zavádění metod a technik polytechnické výchovy (práce s materiálem) do volného času osob se zdravotním postižením.
 • Vedení provozní dokumentace a evidencí.
 • Zajišťování první pomoci.
 • Poskytování informací z dané oblasti.

Kód ISCO

2359

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/indoor-animator

Speciální pedagog

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostikační, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost.

Pracovní činnosti

 • Hodnocení účinnosti nápravných, reedukačních a kompenzačních postupů.
 • Tvorba koncepcí, metodik a postupů speciálně pedagogických, preventivních a poradenských služeb ve školství a jejich zavádění.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do speciálně vzdělávacích a nápravných programů.
 • Depistážní a diagnostikační činnost zaměřená na vyhledávání jedinců s rizikem školní neúspěšnosti.
 • Vyšetřování logopedická, etopedická, samotopedická a další a provádění nápravy poruch.
 • Provádění nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s rizikovými jedinci.
 • Poskytování speciálně pedagogických služeb.
 • Spolupráce s rodiči a rodinami postižených dětí a mládeže při aplikaci nápravných metod.
 • Spolupráce se školami a školskými, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje postižených jedinců.

Kód ISCO

2359

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialni-pedagog

Muzejní edukátor

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Muzejní pedagog didakticky zpřístupňuje obsahy a témata kulturního a přírodního dědictví (např. výstav a expozic) různým cílovým skupinám v muzeu. Vhodnou formou vzdělává návštěvníky různých cílových skupin prostřednictvím předávání informací o předmětech kulturní hodnoty, přírodninách, minulých a současných jevech.

Pracovní činnosti

 • Výzkum a analýza aktuálních vzdělávacích potřeb cílových skupin a reagování na ně nabídkou edukačních a doprovodných programů a akcí v muzeu.
 • Plánování, tvorba, koordinace, pilotáž a dokumentace edukačních programů pro různé cílové skupiny v muzeu.
 • Plánování, tvorba, koordinace, pilotáž a dokumentace doprovodných kulturních programů a akcí pro různé cílové skupiny v muzeu.
 • Tvorba doprovodných muzejně didaktických materiálů k expozicím, výstavám či edukačním programům (průvodci, pracovní listy, muzejně didaktické pomůcky).
 • Evaulace všech typů edukačních aktivit v muzeu.
 • Vědecké zpracování tématiky muzejní pedagogiky a tvorba adekvátních výstupů ve formě publikační a další vědecké činnosti.
 • Podpora vzdělávání návštěvníků muzea, uspokojování jejich intelektuální potřeby.
 • Tvorba edukační koncepce muzea.
 • Spolupráce na přípravě expozice, nové výstavy či edukačního programu s dalšími odbornými pracovníky muzea či jinými odbornými externisty.
 • Předávání vědeckých a dalších poznatků cílovým skupinám muzea.
 • Vzdělávání ostatních profesí v muzeu z hlediska efektivního předávání informací různým cílovým skupinám.
 • Tvorba obsahové náplně propagačních materiálů edukačních aktivit muzea.
 • Vedení a aktualizace databáze kontaktů návštěvníků muzea.
 • Koordinace průvodců, lektorů či kustodů v muzeu.

Kód ISCO

2359

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/muzejni-edukator

Vychovatel

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vychovatel provádí výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na celkový a specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů a na jejich zájmové vzdělávání podle výchovně vzdělávacích programů činnosti ve školní družině, v domově mládeže, v internátu, popřípadě v jiných zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Vychovatelství zaměřené na celkový nebo specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků i studentů, na rozvíjení zájmového vzdělávání, znalostí a tvořivých schopností podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.
 • Posuzování individuálních zvláštností a potřeb dětí, žáků i studentů, komplexní výchovně vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení.
 • Koordinace protidrogové prevence v příslušném zařízení.
 • Tvorba, průběžná aktualizace a příprava, vedení a organizace, rozvíjení a konkretizace výchovných, vzdělávacích, zájmových, sportovních, kulturních a dalších programů pro děti, žáky i studenty školských nebo jiných zařízení.
 • Podněcování osobního vývoje dětí, žáků i studentů.
 • Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do praktické činnosti vychovatele.
 • Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, kupříkladu dětí a žáků, popř. i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
 • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, využívání variantních výchovných metod, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví a hodnocení jejich účinnosti.
 • Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a hodnocení výsledků dětí, žáků i studentů.
 • Poskytování informací a konzultační činnosti, spolupráce se specializovanými odborníky.
 • Plnění úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností.

Kód ISCO

2359

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vychovatel

Outdoor animátor

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Outdoor animátor organizuje a realizuje volnočasové aktivity zaměřené na jednorázové akce, tábory, odborná soustředění a rekreační pobyty s cílem působit na optimální rozvoj životního stylu.

Pracovní činnosti

 • Tvorba volnočasových činností a jednorázových programů.
 • Volba pracovních postupů, prostředků a metod pro realizaci volnočasových aktivit a jejich následné hodnocení.
 • Organizace činností a programů ve volném čase.
 • Realizace činností a programů ve volném čase se všemi věkovými skupinami různého sociálního začlenění.
 • Vyhledávání vhodného prostředí a zabezpečení materiálních podmínek pro realizaci volnočasových aktivit.
 • Získávání finančních zdrojů pro realizaci volnočasových aktivit.
 • Řešení problémů a rizikových situací v rámci realizovaných aktivit.
 • Vyhledávání potřebných informací a aktuálních trendů v dané oblasti.
 • Propagace realizovaných aktivit ve volném čase.
 • Propagace aktivního životního stylu a volnočasových aktivit.
 • Vedení provozní dokumentace a evidencí.
 • Zajišťování první pomoci.
 • Realizace principů krizové pomoci.
 • Uplatnění pohybových aktivit v celodenních programech.
 • Poskytování informací z dané oblasti.

Kód ISCO

2359

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/outdoor-animator

Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování klientů v odborném výcviku.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností klientů v odborném výcviku při přípravě klientů v oborech středního vzdělání s výučním listem, které nejsou charakterizovány jako náročné.
 • Výcvik vedoucí k osvojování a procvičování základních dovedností, činností a návyků, ve zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu, podle jednotlivých oborů vzdělání v rámci vzdělávacího programu.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich následná aplikace do vzdělávacích a výcvikových programů v rámci vzdělávacího programu, popřípadě do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových výukových postupů ve vzdělávání.
 • Příprava a zadávaní úkolů, cvičení a zkoušení s cílem cvičit klienty, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok v rámci odborného výcviku.
 • Tvorba textových a jiných podpůrných učebních materiálů a pomůcek.
 • Provádění pedagogického poradenství v oblasti odborného výcviku.
 • Podněcování osobního vývoje klientů a diskutování o jejich pokrocích s rodiči a poskytování konzultací.
 • Vykonávání úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad klienty při odborném výcviku.
 • Příprava zpráv, hodnocení klientů a jejich klasifikace, konání schůzek s rodiči.
 • Vedení evidence pedagogické činnosti a výsledků klientů.
 • Vedení odborného výcviku, vedení ročníkových a závěrečných prací klientů.
 • Spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi při realizaci odborného výcviku.
 • Komplexní koordinace vzdělávání v odborném výcviku se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání, popř. tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.

Kód ISCO

2352

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-odborneho-vycviku-e5f5

Učitel prvního stupně základní školy

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel prvního stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování, směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků na prvním stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve třídách a školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pracovní činnosti

 • Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí a dovedností žáků prvního stupně základní školy v rámci školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace nebo tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů pro první stupeň základní školy.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka, s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek.
 • Vzdělávání nadaných žáků a podněcování osobního vývoje žáků a diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem, příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání.
 • Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky, vedení dokumentace o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.
 • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie.

Kód ISCO

2352

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-prvniho-stupne-zak

Vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy provádí výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.

Pracovní činnosti

 • Komplexní výchova a vzdělávání zaměřené na specifické potřeby dětí, žáků i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.
 • Vstupní a průběžná pedagogická diagnostika, návrhy opatření pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení.
 • Podněcování osobního vývoje dětí, žáků i studentů.
 • Koordinace protidrogové prevence v příslušném zařízení.
 • Samostatné uplatňování speciálně pedagogických postupů a provádění specifických pedagogických vyšetření a velmi náročných pedagogických činností.
 • Vyhodnocování výsledků speciálně pedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.
 • Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách.
 • Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
 • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, využívání variantních výchovných metod, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví a hodnocení jejich účinnosti, spolupráce se specializovanými odborníky.
 • Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
 • Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociální péče ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.
 • Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu náhradní výchovné péče, asistenčního vzdělávání a výchovné práce s adolescenty, spojené s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.
 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a hodnocení výsledků dětí, žáků i studentů.
 • Plnění úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností.

Kód ISCO

2352

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vychovatel-skolskeho-zari

Vychovatel v zařízeních sociálních služeb

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vychovatel zařízení sociálních služeb provádí výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na specifické potřeby klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pracovní činnosti

 • Komplexní výchova a vzdělávání zaměřené na specifické potřeby klientů se speciálními vzdělávacími potřebami v zařízeních sociálních služeb.
 • Vstupní a průběžná pedagogická diagnostika, posouzení individuálních zvláštností, návrhy opatření pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci zařízení sociálních služeb.
 • Podněcování osobního vývoje klientů.
 • Samostatné uplatnění speciálně pedagogických postupů a provedení specifických pedagogických vyšetření a velmi náročných pedagogických činností.
 • Vyhodnocení výsledků speciálně pedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.
 • Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách.
 • Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
 • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, využívání variantních výchovných metod, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví a hodnocení jejich účinnosti, spolupráce se specializovanými odborníky.
 • Tvorba programů integrace a inkluze klientů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
 • Stanovení a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních domovů pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.
 • Stanovení diagnostických a výchovných postupů při výkonu výchovné péče a výchovné práce s adolescenty, spojené s řešením problémů osob v mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.
 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a hodnocení výsledků klientů.
 • Plnění úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností.

Kód ISCO

2352

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vychovatel-v-zarizenich-s

Učitel druhého stupně základní školy

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel druhého stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování směřující k získávání vědomostí a dovedností žáků na druhém stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve třídách a školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pracovní činnosti

 • Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí a dovedností žáků v rámci školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace nebo tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů pro druhý stupeň základní školy.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka, s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek.
 • Vzdělávání nadaných žáků a podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem a poskytování konzultací žákům, příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání.
 • Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.
 • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie.

Kód ISCO

2352

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-druheho-stupne-zak

Učitel mateřské školy

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel mateřské školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost v předškolním vzdělávání dětí v mateřské škole, popřípadě ve třídách a v mateřských školách zřízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v rámci školního vzdělávacího programu.

Pracovní činnosti

 • Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí, dovedností a hygienických a sociálních návyků dětí v rámci školního vzdělávacího programu mateřské školy.
 • Podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, zdravého citového, rozumového a tělesného rozvoje, osvojení pravidel chování a životních hodnot.
 • Podněcování osobního vývoje dětí, vyrovnávání nerovností vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, pedagogická konzultace o vzdělávání dětí s rodiči a diskutování o jejich pokrocích, spolupráce s odbornými partnery.
 • Vykonávání prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad dětmi, vedení evidence o pedagogické činnosti, hodnocení účinnosti vzdělávacích programů, spolupráce se školskými a zdravotnickými zařízeními.
 • Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy.
 • Navrhování a aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích plánů, popř. stanovení koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol a jejich koordinace v regionu.

Kód ISCO

2352

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-materske-skoly

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů, směřující k získávání vědomostí a dovedností žáků na střední škole, popřípadě ve třídách a na středních školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností žáků ve všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětech střední školy v rámci školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace nebo tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů pro střední školu.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání v rámci školního vzdělávacího programu, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek.
 • Vzdělávání nadaných žáků, podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem a poskytování konzultací žákům.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání, plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky.
 • Příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace; vedení ročníkových a závěrečných prací žáků, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.
 • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie.

Kód ISCO

2352

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-vseobecne-vzdelava-06bf