Profese

Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání [CZ-ISCO 235]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky provádí vzdělávací a výchovnou činnost při jazykovém vzdělávání v cizích jazycích na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí, dovedností a schopnosti porozumění mluvenému i psanému textu v cizím jazyce, vedení výukových lekcí, přednášení učební látky při výuce cizích jazyků.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace, popřípadě tvorba a průběžná aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do školního vzdělávacího programu jazykové školy.
 • Tvorba textových a jiných podpůrných učebních materiálů a pomůcek.
 • Příprava a zadávání úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit žáky, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok, podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a poskytování konzultací žákům.
 • Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky - příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace.
 • Vedení ročníkových a závěrečných prací žáků, vedení jazykových kursů a přípravných kursů ke státním jazykovým zkouškám.
 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.

Kód ISCO

2353

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-jazykove-skoly-s-p

Lektor dalšího vzdělávání

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s koordinátory a projektanty kurzu při určování a konkretizaci obsahu a struktury kurzu.
 • Rozpracování cílů a obsahu kurzu včetně požadovaných kompetencí do detailního plánu a rozvrhu vzdělávání.
 • Volba a příprava a využití didaktické techniky, učebních textů a dalších učebních pomůcek.
 • Zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů.
 • Příprava a sestavování prezentací.
 • Příprava scénářů a materiálně technického zajištění modelových situací a dalších činností.
 • Navazování vztahu s účastníky dalšího vzdělávání a dohody pravidel a průběhu vzdělávání.
 • Motivování účastníků vzdělávacího programu.
 • Vstupní hodnocení kompetencí a dalších charakteristik účastníků kurzu.
 • Prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů.
 • Vedení a řízení tréninku a procvičování dovedností a kompetencí, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení modelových situací a dalších činnosti účastníků, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení diskuzí, vč. využití didaktické techniky.
 • Ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a tréninku.
 • Poskytování individuálních konzultací.
 • Zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací účastníků.
 • Vedení dokumentace kurzu.
 • Instruktáže účastníků vzdělávacího programu o BOZP a PO.

Kód ISCO

2353

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lektor-dalsiho-vzdelavani

Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování uměleckých odborných předmětů.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností při vyučování žáků v uměleckých odborných předmětech podle příslušného zaměření uměleckého oboru nebo tvůrčí činnosti v rámci školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace, podle níž postupuje při vykonávání své přímé pedagogické činnosti, nebo tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
 • Studium nových poznatků v uměleckém (tvůrčím) oboru a jejich aplikace do vzdělávání v rámci školního vzdělávacího programu, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek pro náhradní způsoby dorozumívání.
 • Vzdělávání nadaných žáků, podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem SOŠ, (ročníkovým učitelem) konzervatoře a poskytování konzultací žákům a studentům.
 • Příprava a zadávání úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit žáky a studenty, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání, plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky, příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace; vedení absolventských prací a jejich oponentura, vedení seminářů a cvičení, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků a studentů.
 • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.

Kód ISCO

2354

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-umeleckych-odborny

Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování uměleckých odborných předmětů.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností při vyučování žáků v uměleckých odborných předmětech podle příslušného zaměření uměleckého oboru nebo tvůrčí činnosti v rámci školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace, podle níž postupuje při vykonávání své přímé pedagogické činnosti, nebo tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
 • Studium nových poznatků v uměleckém (tvůrčím) oboru a jejich aplikace do vzdělávání v rámci školního vzdělávacího programu, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek pro náhradní způsoby dorozumívání.
 • Vzdělávání nadaných žáků, podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem SOŠ, (ročníkovým učitelem) konzervatoře a poskytování konzultací žákům a studentům.
 • Příprava a zadávání úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit žáky a studenty, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání, plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky, příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace; vedení absolventských prací a jejich oponentura, vedení seminářů a cvičení, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků a studentů.
 • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.

Kód ISCO

2355

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-umeleckych-odborny

Taneční pedagog

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Taneční pedagog připravuje studenty uměleckých škol a členy tanečních a baletních souborů na umělecké a technické zvládnutí tanečních a baletních rolí.

Pracovní činnosti

 • Prohlubování technické a interpretační úrovně tanečníků vedením baletních a tanečních tréninků.
 • Pedagogické vedení při výuce tance na různých stupních tanečně nebo umělecky zaměřených škol.
 • Hodnocení výkonů umělců při představeních a následná spolupráce při odstraňování zjištěných interpretačních nedostatků.
 • Příprava umělců na technické zvládnutí baletního nebo tanečního díla.
 • Odborné vedení umělců při zkouškách.
 • Vedení konkurzních tréninků.
 • Spolupráce při udržování dobré fyzické a zdravotní kondice členů tanečních a baletních souborů.
 • Příprava tréninků z hlediska metodiky a specifiky sólistů i souboru, se kterými pedagog pracuje.
 • Odborná příprava a rozvoj vědomostí potřebných pro kvalifikovanou pedagogickou činnost s tanečními umělci.

Kód ISCO

2355

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tanecni-pedagog

Taneční mistr

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Taneční mistr organizuje a vede taneční kurzy pro děti, dospělé a seniory se zaměřením na výuku základních tanečních dovedností a způsobů chování ve společnosti.

Pracovní činnosti

 • Sestavení programu kurzu společenského tance.
 • Sestavení jednorázové lekce společenského tance.
 • Vedení výuky společenského tance v kurzech a jednorázových lekcích (standardní tance, latinsko-americké tance dle uznané standardizované techniky standardních a latinsko-amerických tanců, další tance z prostředí českého i světového společenského života).
 • Předvedení figurací a vazeb společenských tanců.
 • Sestavení lekce pro specifické taneční skupiny (např. účastníci se zdravotním postižením).
 • Výuka etikety v nejrůznějších společenských situacích.
 • Organizační zajištění tanečního kurzu (prostor, hudební doprovod).
 • Organizační zajištění doplňkových akcí jako jsou plesy, předtančení, soutěže.
 • Poradenství v oblasti společenského tance a etikety.
 • Choreografická činnost v oblasti společenského tance.
 • Účast v porotě tanečních soutěží společenského tance.
 • Publikační činnost v oblasti společenského tance a etikety.
 • Poskytování první pomoci.

Kód ISCO

2355

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tanecni-mistr

Lektor dalšího vzdělávání

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s koordinátory a projektanty kurzu při určování a konkretizaci obsahu a struktury kurzu.
 • Rozpracování cílů a obsahu kurzu včetně požadovaných kompetencí do detailního plánu a rozvrhu vzdělávání.
 • Volba a příprava a využití didaktické techniky, učebních textů a dalších učebních pomůcek.
 • Zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů.
 • Příprava a sestavování prezentací.
 • Příprava scénářů a materiálně technického zajištění modelových situací a dalších činností.
 • Navazování vztahu s účastníky dalšího vzdělávání a dohody pravidel a průběhu vzdělávání.
 • Motivování účastníků vzdělávacího programu.
 • Vstupní hodnocení kompetencí a dalších charakteristik účastníků kurzu.
 • Prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů.
 • Vedení a řízení tréninku a procvičování dovedností a kompetencí, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení modelových situací a dalších činnosti účastníků, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení diskuzí, vč. využití didaktické techniky.
 • Ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a tréninku.
 • Poskytování individuálních konzultací.
 • Zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací účastníků.
 • Vedení dokumentace kurzu.
 • Instruktáže účastníků vzdělávacího programu o BOZP a PO.

Kód ISCO

2356

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lektor-dalsiho-vzdelavani

Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytuje poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení, zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání.

Pracovní činnosti

 • Tvorba vzdělávací nabídky s cílem profesního rozvoje pedagogických pracovníků.
 • Organizace vzdělávacích programů a jiných forem podpory rozvoje pedagogických pracovníků.
 • Provádění ediční činnosti pro potřeby vzdělávání a vytváření učebních materiálů.
 • Vedení administrativy a pedagogické dokumentace.
 • Vykonávání marketingu poskytovaných služeb školám a školských zařízením.
 • Poskytování poradenství v oblasti kariéry a profesního rozvoje pedagogických pracovníků, rozvoji škol a školských zařízení.
 • Vyhodnocování vzdělávacích procesů a vzdělávacích programů.
 • Inovace vzdělávacích programů DVPP na základě evaluačních výstupů.
 • Spolupráce na tvorbě a připomínkování koncepcí a strategických dokumentů v rezortu školství.
 • Vykonávání přímé pedagogické činnosti (prezenční vzdělávání DVPP, analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků, tvorba vzdělávacích programů předkládaných k akreditaci, supervize DVPP, konzultační činnost školám a pedagogickým pracovníkům, odborná účast ve zkušebních komisích DVPP, vedení, konzultování a posuzování závěrečných prací v rámci studií DVPP, evaluace kvality a efektivity vzdělávacích programů DVPP, metodologická činnost).
 • Vykonávání výzkumně – analytické činnosti v oblasti profesního rozvoje pedagogických pracovníků.
 • Spolupráce s národními a mezinárodními profesními organizacemi.

Kód ISCO

2359

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pedagog-v-zarizeni-pro-da

Pedagog volného času

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Pedagog volného času zajišťuje tvorbu obecných forem a metod výchovy a vzdělávání v oblasti volného času dětí, mládeže nebo dospělých. Provádí specifická pedagogická vyšetření.

Pracovní činnosti

 • Publikační činnost.
 • Zajišťování metodické a specializované poradenské činnosti.
 • Tvorba výchovně vzdělávacích dokumentů a preventivních programů.
 • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost.
 • Koordinace aplikování speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod.
 • Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření.
 • Stanovování a aplikace diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech.
 • Spolupráce s odbornými pracovníky (pediatry, neurology, psychiatry a psychology).

Kód ISCO

2359

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pedagog-volneho-casu

Indoor animátor

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Indoor animátor organizuje a realizuje volnočasové aktivity zaměřené na činnosti v zájmových kroužcích, kurzech, oddílech a odborných tvůrčích dílnách s cílem působit na optimální rozvoj životního stylu člověka, harmonické utváření osobnosti a kultivaci jeho tvořivých sil.

Pracovní činnosti

 • Tvorba činností a programů ve volném čase pro všechny věkové skupiny různého sociálního začlenění.
 • Volba pracovních postupů, prostředků a metod pro realizaci volnočasových aktivit a jejich následné hodnocení.
 • Organizace činností a programů ve volném čase.
 • Realizace činností a programů ve volném čase.
 • Vedení skupiny v zájmových kroužcích, kurzech, oddílech a odborných tvůrčích dílnách.
 • Získávání finančních zdrojů pro realizaci volnočasových aktivit.
 • Řešení problémů a rizikových situací v rámci realizovaných aktivit.
 • Vyhledávání vhodného prostředí pro realizaci volnočasových aktivit.
 • Vyhledávání potřebných informací a aktuálních trendů v dané oblasti.
 • Propagace realizovaných aktivit ve volném čase.
 • Propagace aktivního životního stylu.
 • Zavádění metod a technik polytechnické výchovy (práce s materiálem) do volného času osob se zdravotním postižením.
 • Vedení provozní dokumentace a evidencí.
 • Zajišťování první pomoci.
 • Poskytování informací z dané oblasti.

Kód ISCO

2359

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/indoor-animator

Speciální pedagog

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostikační, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost.

Pracovní činnosti

 • Hodnocení účinnosti nápravných, reedukačních a kompenzačních postupů.
 • Tvorba koncepcí, metodik a postupů speciálně pedagogických, preventivních a poradenských služeb ve školství a jejich zavádění.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do speciálně vzdělávacích a nápravných programů.
 • Depistážní a diagnostikační činnost zaměřená na vyhledávání jedinců s rizikem školní neúspěšnosti.
 • Vyšetřování logopedická, etopedická, samotopedická a další a provádění nápravy poruch.
 • Provádění nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s rizikovými jedinci.
 • Poskytování speciálně pedagogických služeb.
 • Spolupráce s rodiči a rodinami postižených dětí a mládeže při aplikaci nápravných metod.
 • Spolupráce se školami a školskými, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje postižených jedinců.

Kód ISCO

2359

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialni-pedagog

Muzejní edukátor

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Muzejní pedagog didakticky zpřístupňuje obsahy a témata kulturního a přírodního dědictví (např. výstav a expozic) různým cílovým skupinám v muzeu. Vhodnou formou vzdělává návštěvníky různých cílových skupin prostřednictvím předávání informací o předmětech kulturní hodnoty, přírodninách, minulých a současných jevech.

Pracovní činnosti

 • Výzkum a analýza aktuálních vzdělávacích potřeb cílových skupin a reagování na ně nabídkou edukačních a doprovodných programů a akcí v muzeu.
 • Plánování, tvorba, koordinace, pilotáž a dokumentace edukačních programů pro různé cílové skupiny v muzeu.
 • Plánování, tvorba, koordinace, pilotáž a dokumentace doprovodných kulturních programů a akcí pro různé cílové skupiny v muzeu.
 • Tvorba doprovodných muzejně didaktických materiálů k expozicím, výstavám či edukačním programům (průvodci, pracovní listy, muzejně didaktické pomůcky).
 • Evaulace všech typů edukačních aktivit v muzeu.
 • Vědecké zpracování tématiky muzejní pedagogiky a tvorba adekvátních výstupů ve formě publikační a další vědecké činnosti.
 • Podpora vzdělávání návštěvníků muzea, uspokojování jejich intelektuální potřeby.
 • Tvorba edukační koncepce muzea.
 • Spolupráce na přípravě expozice, nové výstavy či edukačního programu s dalšími odbornými pracovníky muzea či jinými odbornými externisty.
 • Předávání vědeckých a dalších poznatků cílovým skupinám muzea.
 • Vzdělávání ostatních profesí v muzeu z hlediska efektivního předávání informací různým cílovým skupinám.
 • Tvorba obsahové náplně propagačních materiálů edukačních aktivit muzea.
 • Vedení a aktualizace databáze kontaktů návštěvníků muzea.
 • Koordinace průvodců, lektorů či kustodů v muzeu.

Kód ISCO

2359

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/muzejni-edukator

Vychovatel

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vychovatel provádí výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na celkový a specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů a na jejich zájmové vzdělávání podle výchovně vzdělávacích programů činnosti ve školní družině, v domově mládeže, v internátu, popřípadě v jiných zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Vychovatelství zaměřené na celkový nebo specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků i studentů, na rozvíjení zájmového vzdělávání, znalostí a tvořivých schopností podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.
 • Posuzování individuálních zvláštností a potřeb dětí, žáků i studentů, komplexní výchovně vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení.
 • Koordinace protidrogové prevence v příslušném zařízení.
 • Tvorba, průběžná aktualizace a příprava, vedení a organizace, rozvíjení a konkretizace výchovných, vzdělávacích, zájmových, sportovních, kulturních a dalších programů pro děti, žáky i studenty školských nebo jiných zařízení.
 • Podněcování osobního vývoje dětí, žáků i studentů.
 • Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do praktické činnosti vychovatele.
 • Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, kupříkladu dětí a žáků, popř. i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
 • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, využívání variantních výchovných metod, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví a hodnocení jejich účinnosti.
 • Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a hodnocení výsledků dětí, žáků i studentů.
 • Poskytování informací a konzultační činnosti, spolupráce se specializovanými odborníky.
 • Plnění úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností.

Kód ISCO

2359

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vychovatel

Outdoor animátor

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Outdoor animátor organizuje a realizuje volnočasové aktivity zaměřené na jednorázové akce, tábory, odborná soustředění a rekreační pobyty s cílem působit na optimální rozvoj životního stylu.

Pracovní činnosti

 • Tvorba volnočasových činností a jednorázových programů.
 • Volba pracovních postupů, prostředků a metod pro realizaci volnočasových aktivit a jejich následné hodnocení.
 • Organizace činností a programů ve volném čase.
 • Realizace činností a programů ve volném čase se všemi věkovými skupinami různého sociálního začlenění.
 • Vyhledávání vhodného prostředí a zabezpečení materiálních podmínek pro realizaci volnočasových aktivit.
 • Získávání finančních zdrojů pro realizaci volnočasových aktivit.
 • Řešení problémů a rizikových situací v rámci realizovaných aktivit.
 • Vyhledávání potřebných informací a aktuálních trendů v dané oblasti.
 • Propagace realizovaných aktivit ve volném čase.
 • Propagace aktivního životního stylu a volnočasových aktivit.
 • Vedení provozní dokumentace a evidencí.
 • Zajišťování první pomoci.
 • Realizace principů krizové pomoci.
 • Uplatnění pohybových aktivit v celodenních programech.
 • Poskytování informací z dané oblasti.

Kód ISCO

2359

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/outdoor-animator

Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování klientů v odborném výcviku.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností klientů v odborném výcviku při přípravě klientů v oborech středního vzdělání s výučním listem, které nejsou charakterizovány jako náročné.
 • Výcvik vedoucí k osvojování a procvičování základních dovedností, činností a návyků, ve zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu, podle jednotlivých oborů vzdělání v rámci vzdělávacího programu.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich následná aplikace do vzdělávacích a výcvikových programů v rámci vzdělávacího programu, popřípadě do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových výukových postupů ve vzdělávání.
 • Příprava a zadávaní úkolů, cvičení a zkoušení s cílem cvičit klienty, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok v rámci odborného výcviku.
 • Tvorba textových a jiných podpůrných učebních materiálů a pomůcek.
 • Provádění pedagogického poradenství v oblasti odborného výcviku.
 • Podněcování osobního vývoje klientů a diskutování o jejich pokrocích s rodiči a poskytování konzultací.
 • Vykonávání úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad klienty při odborném výcviku.
 • Příprava zpráv, hodnocení klientů a jejich klasifikace, konání schůzek s rodiči.
 • Vedení evidence pedagogické činnosti a výsledků klientů.
 • Vedení odborného výcviku, vedení ročníkových a závěrečných prací klientů.
 • Spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi při realizaci odborného výcviku.
 • Komplexní koordinace vzdělávání v odborném výcviku se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání, popř. tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.

Kód ISCO

2352

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-odborneho-vycviku-e5f5

Učitel prvního stupně základní školy

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel prvního stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování, směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků na prvním stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve třídách a školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pracovní činnosti

 • Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí a dovedností žáků prvního stupně základní školy v rámci školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace nebo tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů pro první stupeň základní školy.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka, s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek.
 • Vzdělávání nadaných žáků a podněcování osobního vývoje žáků a diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem, příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání.
 • Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky, vedení dokumentace o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.
 • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie.

Kód ISCO

2352

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-prvniho-stupne-zak

Vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy provádí výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.

Pracovní činnosti

 • Komplexní výchova a vzdělávání zaměřené na specifické potřeby dětí, žáků i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.
 • Vstupní a průběžná pedagogická diagnostika, návrhy opatření pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení.
 • Podněcování osobního vývoje dětí, žáků i studentů.
 • Koordinace protidrogové prevence v příslušném zařízení.
 • Samostatné uplatňování speciálně pedagogických postupů a provádění specifických pedagogických vyšetření a velmi náročných pedagogických činností.
 • Vyhodnocování výsledků speciálně pedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.
 • Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách.
 • Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
 • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, využívání variantních výchovných metod, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví a hodnocení jejich účinnosti, spolupráce se specializovanými odborníky.
 • Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
 • Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociální péče ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.
 • Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu náhradní výchovné péče, asistenčního vzdělávání a výchovné práce s adolescenty, spojené s řešením problémů osob v krizových a mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.
 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a hodnocení výsledků dětí, žáků i studentů.
 • Plnění úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností.

Kód ISCO

2352

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vychovatel-skolskeho-zari

Vychovatel v zařízeních sociálních služeb

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vychovatel zařízení sociálních služeb provádí výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na specifické potřeby klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pracovní činnosti

 • Komplexní výchova a vzdělávání zaměřené na specifické potřeby klientů se speciálními vzdělávacími potřebami v zařízeních sociálních služeb.
 • Vstupní a průběžná pedagogická diagnostika, posouzení individuálních zvláštností, návrhy opatření pro koncepci výchovné a vzdělávací činnosti, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci zařízení sociálních služeb.
 • Podněcování osobního vývoje klientů.
 • Samostatné uplatnění speciálně pedagogických postupů a provedení specifických pedagogických vyšetření a velmi náročných pedagogických činností.
 • Vyhodnocení výsledků speciálně pedagogických diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.
 • Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách.
 • Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
 • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, využívání variantních výchovných metod, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví a hodnocení jejich účinnosti, spolupráce se specializovanými odborníky.
 • Tvorba programů integrace a inkluze klientů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
 • Stanovení a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a postupů v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních domovů pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology.
 • Stanovení diagnostických a výchovných postupů při výkonu výchovné péče a výchovné práce s adolescenty, spojené s řešením problémů osob v mezních životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.
 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a hodnocení výsledků klientů.
 • Plnění úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností.

Kód ISCO

2352

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vychovatel-v-zarizenich-s

Učitel druhého stupně základní školy

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel druhého stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování směřující k získávání vědomostí a dovedností žáků na druhém stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve třídách a školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pracovní činnosti

 • Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí a dovedností žáků v rámci školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace nebo tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů pro druhý stupeň základní školy.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka, s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek.
 • Vzdělávání nadaných žáků a podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem a poskytování konzultací žákům, příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání.
 • Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.
 • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie.

Kód ISCO

2352

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-druheho-stupne-zak

Učitel mateřské školy

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel mateřské školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost v předškolním vzdělávání dětí v mateřské škole, popřípadě ve třídách a v mateřských školách zřízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v rámci školního vzdělávacího programu.

Pracovní činnosti

 • Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí, dovedností a hygienických a sociálních návyků dětí v rámci školního vzdělávacího programu mateřské školy.
 • Podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, zdravého citového, rozumového a tělesného rozvoje, osvojení pravidel chování a životních hodnot.
 • Podněcování osobního vývoje dětí, vyrovnávání nerovností vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, pedagogická konzultace o vzdělávání dětí s rodiči a diskutování o jejich pokrocích, spolupráce s odbornými partnery.
 • Vykonávání prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad dětmi, vedení evidence o pedagogické činnosti, hodnocení účinnosti vzdělávacích programů, spolupráce se školskými a zdravotnickými zařízeními.
 • Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy.
 • Navrhování a aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích plánů, popř. stanovení koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol a jejich koordinace v regionu.

Kód ISCO

2352

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-materske-skoly

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů, směřující k získávání vědomostí a dovedností žáků na střední škole, popřípadě ve třídách a na středních školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností žáků ve všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětech střední školy v rámci školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílí.
 • Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace nebo tvorba a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů pro střední školu.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání v rámci školního vzdělávacího programu, popř. do individuálních vzdělávacích plánů.
 • Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění žáka s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek.
 • Vzdělávání nadaných žáků, podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem a poskytování konzultací žákům.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání, plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky.
 • Příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace; vedení ročníkových a závěrečných prací žáků, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.
 • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie.

Kód ISCO

2352

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-vseobecne-vzdelava-06bf