Profese

Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci [CZ-ISCO 216]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Architekt

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Architekt zpracovává technický a umělecký návrh staveb a vnitřního řešení nových budov i rekonstrukce stávajících budov či návrhů celých územních celků

Pracovní činnosti

 • Koncepční, prognózovací, plánovací a projektová činnost v oblasti výstavby, přestavby a regenerace velkých územních celků, sídel, jejich částí a tvorby krajiny.
 • Zpracovávání projektové dokumentace pro architektonicky nebo urbanisticky významné inženýrské stavby ve spolupráci s autorizovaným inženýrem.
 • Zpracovávání projektové dokumentace mimo inženýrské stavby.
 • Zpracovávání dílčí části hodnocení vlivu staveb na životní prostředí.
 • Vytváření architektonických studií a projektů stavebních děl.
 • Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného hlediska.
 • Spolupráce se zadavatelem - investorem stavebního díla.
 • Autorský dozor nad realizací projektu.
 • Konzultační a poradenská činnost spojená s doporučováním nejvhodnějších stavebních slohů výstavby.

Kód ISCO

2161

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-502b

Interiérový architekt

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Interiérový architekt zpracovává komplexní návrh interiérového řešení stavby včetně zabudovaných technologií a navrhuje prostorové řešení interiérů od běžně vyráběného nábytku až po individuální návrhy z atypických prvků.

Pracovní činnosti

 • Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů řešeného interiéru.
 • Navrhování funkčních schémat provozu.
 • Navrhování detailních dispozičních řešení a provozní vazby.
 • Projektování materiálového, tvarového a barevného řešení.
 • Návrh individuálních a typových prvků nábytku a doplňků.
 • Navrhování výtvarného a estetického ztvárnění.
 • Zpracování návrhu s využitím znalostí ergonomie.
 • Zohledňování technologií – osvětlení, akustika, technické zařízení budov atd.
 • Zpracování výrobní dokumentace atypických částí a soupisu typových a atypických prvků.
 • Zpracování podkladů pro výběrová řízení na dodavatele.
 • Vypracování rozpočtu realizace.
 • Koordinace a autorský dohled nad realizací.

Kód ISCO

2161

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/interierovy-architekt

Architekt výstav a expozic

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Architekt výstav a expozic navrhuje výtvarně prostorovou koncepci a prováděcí projekt výstavy nebo expozice komerčního či nekomerčního charakteru.

Pracovní činnosti

 • Vytvoření výtvarně prostorového konceptu výstavy v návaznosti na scénáristické zadání do konkrétního interiéru či exteriéru.
 • Prověření exponátové náplně výstavy z hlediska prostorové použitelnosti exponátů a vnitřních vztahů.
 • Zpracování projektu výstavy včetně technického řešení, s ohledem na dodržení norem platné legislativy.
 • Vedení realizační skupiny pracovníků.
 • Autorský dozor při realizaci projektu.

Kód ISCO

2161

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-vystav-a-expozi-2645

Architekt a urbanista

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Architekt a urbanista navrhuje novou výstavbu a rekonstrukce stávající výstavby od rozsáhlých územních celků po dílčí interiérová řešení a navrhuje koncepce a plány od prostorových a funkčních vazeb v krajině přes ideové řešení výstav po interiérové zařízení staveb formou literární, výtvarnou i technickou ve veřejnoprávní, občanské a komerční sféře.

Pracovní činnosti

 • Koncepční, prognózovací, plánovací a projektová činnost v oblasti výstavby, přestavby a regenerace velkých územních celků, sídel, jejich částí a tvorby krajiny.
 • Zpracování územně plánovací dokumentace.
 • Zpracování územně plánovacích podkladů.
 • Zpracování architektonických studií a projektů stavebních děl, územních celků, území, krajiny, parků a sadů.
 • Zpracování projektů funkčních a prostorových řešení staveb a interiérů.
 • Zpracování projektů interiérů a scénických řešení.
 • Zpracování návrhů řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav.
 • Navrhování struktury zeleně na daných plochách a jejich doplňování zahradním mobiliářem.
 • Tvorba koncepcí a plánů prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci.
 • Stanovování koncepcí územního rozvoje obce.
 • Posuzování a hodnocení záměrů na území obce z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území.
 • Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného a estetického hlediska.
 • Spolupráce se specialisty na přípravě projektových řešení.
 • Autorský dozor nad realizací děl.
 • Konzultační a poradenská činnost v oboru činnosti.

Kód ISCO

2161

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-a-urbanista-b7eb

Architekt filmu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Architekt filmu navrhuje scénografická řešení filmů, zajišťuje jejich realizaci a určuje výtvarné koncepce filmů, příp. se podílí na výtvarných řešeních výprav a trikových částí filmů v souladu se záměry režisérů.

Pracovní činnosti

 • Navrhování výtvarně prostorové koncepce filmu s ohledem na časové reálie filmového díla.
 • Navrhování jednotlivých dekorací scénografického řešení v interiéru i exteriéru.
 • Spolupráce na scénáři filmu.
 • Individuální navrhování mobiliáře a dalších předmětů ve filmu užívaných.
 • Spolupráce s výtvarníkem filmu na jednotné architektonické a výtvarné koncepci filmu.
 • Vykonávání autorského dozoru nad realizací dekorací.

Kód ISCO

2161

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-filmu-526e

Zahradní a krajinný architekt

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Zahradní a krajinný architekt navrhuje architektonické řešení parků, zahrad, sadů a podílí se na ztvárnění zeleně v krajině a urbanizovaném prostředí.

Pracovní činnosti

 • Zpracování návrhů řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav.
 • Navrhování struktury zeleně na daných plochách.
 • Navrhování doplnění zelených ploch zahradním mobiliářem.
 • Navrhování městského parteru s větším podílem zelených ploch.
 • Provádění autorského dozoru nad realizací projektu.
 • Zpracování generelu zeleně a stupně projektové dokumentace dle stavebního zákona.
 • Hodnocení stavu vegetačních úprav včetně návrhů na opatření.
 • Inventarizace a pasportizace zeleně.
 • Konzultační a poradenská činnost v oboru činnosti.

Kód ISCO

2162

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zahradni-a-krajinny-archi-b7cd

Architekt a urbanista

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Architekt a urbanista navrhuje novou výstavbu a rekonstrukce stávající výstavby od rozsáhlých územních celků po dílčí interiérová řešení a navrhuje koncepce a plány od prostorových a funkčních vazeb v krajině přes ideové řešení výstav po interiérové zařízení staveb formou literární, výtvarnou i technickou ve veřejnoprávní, občanské a komerční sféře.

Pracovní činnosti

 • Koncepční, prognózovací, plánovací a projektová činnost v oblasti výstavby, přestavby a regenerace velkých územních celků, sídel, jejich částí a tvorby krajiny.
 • Zpracování územně plánovací dokumentace.
 • Zpracování územně plánovacích podkladů.
 • Zpracování architektonických studií a projektů stavebních děl, územních celků, území, krajiny, parků a sadů.
 • Zpracování projektů funkčních a prostorových řešení staveb a interiérů.
 • Zpracování projektů interiérů a scénických řešení.
 • Zpracování návrhů řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav.
 • Navrhování struktury zeleně na daných plochách a jejich doplňování zahradním mobiliářem.
 • Tvorba koncepcí a plánů prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci.
 • Stanovování koncepcí územního rozvoje obce.
 • Posuzování a hodnocení záměrů na území obce z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území.
 • Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného a estetického hlediska.
 • Spolupráce se specialisty na přípravě projektových řešení.
 • Autorský dozor nad realizací děl.
 • Konzultační a poradenská činnost v oboru činnosti.

Kód ISCO

2162

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-a-urbanista-b7eb

Samostatný textilní technik desinatér

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Samostatný textilní technik desinatér rozpracovává složité výtvarné návrhy do náročných a složitých textilních vazebních konstrukcí pro textilní výrobu.

Pracovní činnosti

 • Příprava návrhů na nové výrobky, desény, varianty podle předlohy.
 • Konstrukční řešení textilních výrobků - tkanin.
 • Vedení skupiny pracovníků při přípravě nebo realizaci návrhů.
 • Zpracování konstrukčních podkladů pro textilní výrobky.
 • Technické zpracování návrhů.
 • Spolupráce na realizaci návrhů ve výrobě.
 • Zajišťování technické dokumentace.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-textilni-techn-3b30

Textilní návrhář specialista

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní návrhář specialista tvůrčím způsobem navrhuje a organizuje přípravu nových vzorů a trendových kolekcí v textilní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení sledování módních trendů a technologického vývoje v odvětví.
 • Řízení průzkum trhu, sledování požadavku zákazníků, mapování konkurence.
 • Organizace vytváření filosofie dezénových kolekcí vycházející z módních trendů i z invence vlastní a z invence řízeného kolektivu
 • Vypracování strategie přípravy a řízení tvorby dezénových kolekcí.
 • Navrhování a vytváření nových vzorů klasickými a digitálními technologiemi.
 • Řízení spolupráce s vnitropodnikovými útvary.
 • Rozhodování o volbě materiálů vhodných pro realizaci dezénových kolekcí s ohledem na funkční vlastnosti výrobků.
 • Prezentace dezénové kolekce při odborných a obchodních jednáních.
 • Vyhodnocování ekonomiky dezénové kolekce.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-navrhar-speciali

Samostatný designer výrobků

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Samostatný designer výrobků navrhuje a vytváří nové tvary složitých průmyslových výrobků podle předloh nebo podle vlastních výtvarných koncepcí.

Pracovní činnosti

 • Tvorba návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
 • Sledování výtvarných trendů.
 • Spolupráce při realizaci návrhů v etapě vývoje a výroby.
 • Zajišťování využití nových a efektivních materiálů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Zpracování podkladů pro tvorbu velkoobchodních cen.
 • Spolupráce při stanovení technických podmínek výroby výrobků.
 • Spolupráce při vytváření koncepce rozvoje designu.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-designer-vyrob

Kožařský specialista designér a modelář

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský specialista designér a modelář řídí proces navrhování a tvorby designu v kožedělné výrobě, navrhuje nová konstrukční řešení výrobků a nové modely a vzory výrobků v kožedělné výrobě.

Pracovní činnosti

 • Koordinace procesu navrhování a vytváření designů pro náročnější modely, vzory a kolekce výrobků.
 • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě nebo ve vývojové etapě.
 • Koordinace procesu ověřování nových technologických prvků, materiálů apod.
 • Řešení úkolů modernizace výrobního a provozního zařízení.
 • Řízení skupiny modelářů při navrhování nových modelů a vzorů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-specialista-desi

Designer výrobků specialista

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Designer výrobků specialista navrhuje a vytváří nové tvary nejsložitějších průmyslových výrobků podle vlastních výtvarných koncepcí nebo vývojových trendů.

Pracovní činnosti

 • Tvorba návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
 • Řízení práce týmu designerů.
 • Spolupráce při uplatnění nových návrhů v etapě vývoje a výroby.
 • Posuzování výtvarné stránky konstrukčních a projektových řešení.
 • Sledování vývojových trendů.
 • Vytváření koncepce rozvoje designu.
 • Spolupráce při zajišťování podkladů pro projekty technického a technologického rozvoje a modernizaci výrobního procesu.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/designer-vyrobku-speciali

Oděvní návrhář specialista

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Oděvní návrhář specialista vytváří složité výtvarné návrhy a originální modely pro oděvní výrobu a řídí jejich další zpracování.

Pracovní činnosti

 • Řízení skupiny návrhářů při navrhování nových modelů a vzorů.
 • Spolupráce s útvarem technické přípravy při ověřování nových výrobků, technologických a pracovních postupů.
 • Navrhování a vytváření nejsložitějších modelů a vzorů.
 • Vyhodnocování vzorkové a kolekční činnosti.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Vyhodnocování plnění úkolů a kontrola.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zajišťování využití nových a efektivních materiálů.
 • Sledování módních trendů a vytváření nové kolekce oděvních výrobků.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-navrhar-modelar

Designér nábytku

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Designér nábytku a interiérů navrhuje a vytváří nové tvary nábytkových prvků, souborů nábytku a zařízení interiérů podle vlastních koncepcí, aplikuje nejnovější poznatky z oblasti nábytkářského designu, ergonomie a moderních technologií výroby.

Pracovní činnosti

 • Návrh interiérových a exteriérových nábytkových prvků a souborů.
 • Navrhování výtvarných detailů nábytku.
 • Navrhování konstrukčních principů nábytkových prvků a souborů.
 • Navrhování bytových i nebytových interiérů.
 • Vytváření výtvarných a koncepčních studií nábytkových prvků, souborů, interiérů.
 • Definování stávajících a inovativních technologických principů výroby.
 • Definování a sledování vývojových trendů v oblasti nábytkářského designu.
 • Zpracování dokumentace pro výrobu prototypu nábytkových prvků a souborů.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/designer-nabytku-b119

Samostatný oděvní návrhář

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Samostatný oděvní návrhář rozpracovává složité výtvarné návrhy do náročných a složitých oděvních konstrukcí pro oděvní výrobu a vytváří méně náročné návrhy a modely oděvních výrobků.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů pro tvorbu velkoobchodních cen.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě.
 • Vyhodnocování vzorkové a kolekční činnosti.
 • Spolupráce při vytváření výkonových norem pro tvorbu cen.
 • Navrhování a vytváření modelů a vzorů oděvních výrobků.
 • Technické zpracování složitých výtvarných návrhů.
 • Vypracování komplexních podkladů a vzorků podle zadávacích podmínek a vývojových trendů.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-odevni-navrhar

Architekt a urbanista

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Architekt a urbanista navrhuje novou výstavbu a rekonstrukce stávající výstavby od rozsáhlých územních celků po dílčí interiérová řešení a navrhuje koncepce a plány od prostorových a funkčních vazeb v krajině přes ideové řešení výstav po interiérové zařízení staveb formou literární, výtvarnou i technickou ve veřejnoprávní, občanské a komerční sféře.

Pracovní činnosti

 • Koncepční, prognózovací, plánovací a projektová činnost v oblasti výstavby, přestavby a regenerace velkých územních celků, sídel, jejich částí a tvorby krajiny.
 • Zpracování územně plánovací dokumentace.
 • Zpracování územně plánovacích podkladů.
 • Zpracování architektonických studií a projektů stavebních děl, územních celků, území, krajiny, parků a sadů.
 • Zpracování projektů funkčních a prostorových řešení staveb a interiérů.
 • Zpracování projektů interiérů a scénických řešení.
 • Zpracování návrhů řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav.
 • Navrhování struktury zeleně na daných plochách a jejich doplňování zahradním mobiliářem.
 • Tvorba koncepcí a plánů prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci.
 • Stanovování koncepcí územního rozvoje obce.
 • Posuzování a hodnocení záměrů na území obce z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území.
 • Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného a estetického hlediska.
 • Spolupráce se specialisty na přípravě projektových řešení.
 • Autorský dozor nad realizací děl.
 • Konzultační a poradenská činnost v oboru činnosti.

Kód ISCO

2164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-a-urbanista-b7eb

Urbanista

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Urbanista navrhuje koncepce prostorových, funkčních a architektonických vazeb v krajině a obci a projektuje územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady.

Pracovní činnosti

 • Návrhy a grafické zpracování územně plánovacích podkladů.
 • Návrhy a grafické zpracování územně plánovací dokumentace.
 • Zpracování urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb včetně jejich grafických znázornění.
 • Posuzování a hodnocení záměrů na území obce z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území.
 • Stanovování koncepcí územního rozvoje obce.
 • Spolupráce s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti prostorového, funkčního a architektonického uspořádání území.

Kód ISCO

2164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/urbanista-e27f

Geodet specialista

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Geodet specialista koordinuje činnosti v oblasti zeměměřictví, vytváří koncepce a dlouhodobé programy rozvoje státních geodetických základů a systémů s ohledem na meziresortní a mezinárodní spolupráci.

Pracovní činnosti

 • Komplexní metodická činnost při usměrňování a koordinaci složitých geodetických výkonů.
 • Tvorba koncepce rozvoje geodetických základů České republiky.
 • Tvorba technických a normativních předpisů pro činnosti spojené se správou geodetických základů České republiky.
 • Zajišťování úkolů vyplývající z mezinárodní spolupráce při zapojování bodů geodetických základů do evropských sítí.
 • Zajišťování rozvoje automatizovaných systémů v geodézii, geografii a kartografii s celostátním a mezinárodním významem.
 • Zpracovávání obecných metod a postupů v dílčích oblastech zeměměřictví a katastru nemovitostí na celostátní úrovni.
 • Vedení agendy při správě geodetických základů.
 • Správa automatizovaných geodetických systémů s celostátním významem.
 • Koordinace, řízení a kontrola geodetických prací na rozsáhlých projektech, stavbách a průmyslových komplexech.
 • Vedení předepsané dokumentace.

Kód ISCO

2165

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/geodet-specialista

Samostatný geodet

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Samostatný geodet provádí kontrolní činnosti v oblasti zřizování, údržby a správy geodetických základů a měřické a výpočetní práce pro katastr nemovitostí, při přípravě stavebních projektů a v předepsaných disciplínách inženýrské geodézie.

Pracovní činnosti

 • Příprava, stanovování metod a technologických postupů při provádění geodetických prací.
 • Měřické a výpočetní práce v rámci provádění odborných geodetických prací.
 • Systémové specializované činnosti v dílčích oblastech správy bodů geodetických základů ČR.
 • Vyhodnocování a kontrola kvality výsledků zeměměřických činností.
 • Zpracovávání návrhů technických předpisů a ostatních normativních dokumentů pro koncepci rozvoje v oblasti geodetických základů.
 • Metodické vedení a dohled na úseku projekce pozemkového úřadu.
 • Metodická a poradenská činnost pro územní orgány zeměměřictví a katastru nemovitostí i pro další osoby v oblastech týkajících se správy bodových polí.
 • Zajišťování podkladů a vedení správního řízení při porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
 • Vedení centrální databáze a organizační činnosti v oblasti geodézie při zřizování, údržbě a obnově polohových, výškových a tíhových bodů.
 • Navrhování a projednávání zřízení chráněného území geodetického bodu, příprava podkladů pro jeho zřízení a vyhlášení.
 • Vedení předepsané dokumentace.

Kód ISCO

2165

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-geodet

Hlavní důlní měřič

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Hlavní důlní měřič řídí a provádí měřické práce a zajišťuje vedení důlně měřické dokumentace při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Řízení a odborné vedení důlně měřické dokumentace.
 • Provádění nejsložitějších měřických prací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Spolupráce při navrhování konstrukcí ochranných pilířů jam, chráněných objektů apod.
 • Koordinace prací při výpočtu zásob nerostných surovin.
 • Kontrola správnosti a úplnosti důlně-měřické dokumentace.

Kód ISCO

2165

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hlavni-dulni-meric

Kartograf specialista

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Kartograf specialista koordinuje a zajišťuje tvorbu koncepcí v oblasti kartografických děl a vytváří dlouhodobé programy rozvoje s ohledem na meziresortní i mezinárodní spolupráci.

Pracovní činnosti

 • Komplexní metodická činnost při usměrňování a koordinaci složitých kartografických výkonů.
 • Tvorba koncepce rozvoje státního mapového díla a jeho jednotlivých komponentů.
 • Tvorba technických a normativních předpisů pro činnosti spojené s rozvojem kartografie.
 • Zajišťování úkolů vyplývající z mezinárodní spolupráce a standardizace v oblasti kartografie.
 • Zajišťování rozvoje automatizovaných systémů v geodézii, geografii a kartografii s celostátním a mezinárodním významem.
 • Koordinace výkonu státní správy při správě základního státního mapového díla ČR nebo jiných bází kartografických dat.
 • Koordinace, řízení a kontrola kartografických prací na rozsáhlých kartografických projektech.
 • Správa automatizovaných systémů kartografie s celostátním významem.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2165

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kartograf-specialista

Samostatný kartograf

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Samostatný kartograf komplexně provádí nejsložitější kartografické činnosti včetně jejich projektování a vyhodnocování.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání koncepce obsahového i výrazového řešení kartografických děl.
 • Provádění generalizace dat pro kartografickou tvorbu.
 • Projektování, vyhodnocování a provádění složitých kartografických činností.
 • Zajišťování tvorby, obnovy a tisku státních mapových děl, kartografických děl a jiných publikací.
 • Provádění systémových specializovaných prací v oblasti kartografie.
 • Kontrola správnosti, úplnosti a kvality kartografických děl.
 • Vedení předepsané dokumentace.
 • Vedení archivu tiskových podkladů státních mapových děl a publikací.

Kód ISCO

2165

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kartograf

Grafik uživatelského rozhraní

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Grafik uživatelského rozhraní navrhuje vzhled a uspořádání uživatelských rozhraní počítačových aplikací.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Sběr podkladových informací.
 • Komunikace se zákazníkem a se členy pracovního týmu.
 • Kreslení jednoduchých grafických prvků.
 • Tvorba návrhů uživatelských rozhraní.
 • Prezentace návrhů a jejich obhajoba v rámci pracovního týmu.
 • Příprava podkladů pro programátory.
 • Tvorba dokumentace pro spolupracovníky a zákazníky.

Kód ISCO

2166

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/grafik-uzivatelskeho-rozh

Ilustrátor

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Ilustrátor výtvarně doprovází, zdobí, zdůrazňuje a vysvětluje texty knižních publikací, časopisů nebo webových prezentací.

Pracovní činnosti

 • Studium textu, který má být ilustrován.
 • Komunikace s autory, redaktory a klienty textů určených k ilustraci.
 • Volba vhodné výtvarné techniky.
 • Výběr a příprava materiálů a potřeb podle zvolené výtvarné techniky.
 • Vytváření ilustrací.
 • Dokumentace tvorby.

Kód ISCO

2166

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ilustrator

Webdesigner

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Webdesigner vytváří webové stránky na základě zadání od klienta a potřeb budoucích návštěvníků webu, zpracovává návrh obsahu a struktury webu, vytváří grafické návrhy webových stránek a kóduje šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem, identifikace jeho požadavku° a představ o webových stránkách.
 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu.
 • Tvorba grafických návrhů webových stránek a uživatelského rozhraní webové prezentace pro různé typy zařízení (mobil, tablet, počítač, televize, apod.).
 • Prezentace návrhu webu zákazníkovi.
 • Aplikace typografických principů a principů grafického designu do prostředí webových stránek.
 • Formulace klíčových informací o technologickém vybavení cílové skupiny.
 • Nakódování šablon jednotlivých webových stránek.
 • Provedení automatického a ručního testování webových stránek.
 • Implementace šablon webových stránek do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).
 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu.

Kód ISCO

2166

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/webdesigner

Webový interakční designer

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Webový interakční designer vytváří koncept webových stránek na základě zadání od klienta a potřeb budoucích návštěvníků webu. Zabývá se uživatelským výzkumem, zpracovává návrh obsahu a struktury webu. Výstupy jeho práce dále rozpracovává webový grafik, webový kodér a programátoři.

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem, identifikace jeho požadavku° a představ o webových stránkách.
 • Plánování, provedení, vyhodnocení a zdokumentování uživatelského výzkumu.
 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu.
 • Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace.
 • Prezentace návrhu webu zákazníkovi.
 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu.
 • Zpracování dokumentace.

Kód ISCO

2166

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/webovy-interakcni-designe

Webový grafik

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Webový grafik vytváří grafické návrhy webových stránek na základě zadání od interakčního designera a kontextu webového projektu.

Pracovní činnosti

 • Identifikace detailních požadavků zákazníka na webovou prezentaci.
 • Tvorba grafických návrhů webových stránek pro různé typy zařízení (mobil, tablet, počítač, televize, apod.).
 • Aplikace typografických principů a principů grafického designu do prostředí webových stránek.
 • Analýza a zhodnocení grafického návrhu webu.

Kód ISCO

2166

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/webovy-grafik