Profese

Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci [CZ-ISCO 216]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Architekt

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Architekt zpracovává technický a umělecký návrh staveb a vnitřního řešení nových budov i rekonstrukce stávajících budov či návrhů celých územních celků

Pracovní činnosti

 • Koncepční, prognózovací, plánovací a projektová činnost v oblasti výstavby, přestavby a regenerace velkých územních celků, sídel, jejich částí a tvorby krajiny.
 • Zpracovávání projektové dokumentace pro architektonicky nebo urbanisticky významné inženýrské stavby ve spolupráci s autorizovaným inženýrem.
 • Zpracovávání projektové dokumentace mimo inženýrské stavby.
 • Zpracovávání dílčí části hodnocení vlivu staveb na životní prostředí.
 • Vytváření architektonických studií a projektů stavebních děl.
 • Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného hlediska.
 • Spolupráce se zadavatelem - investorem stavebního díla.
 • Autorský dozor nad realizací projektu.
 • Konzultační a poradenská činnost spojená s doporučováním nejvhodnějších stavebních slohů výstavby.

Kód ISCO

2161

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-502b

Interiérový architekt

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Interiérový architekt zpracovává komplexní návrh interiérového řešení stavby včetně zabudovaných technologií a navrhuje prostorové řešení interiérů od běžně vyráběného nábytku až po individuální návrhy z atypických prvků.

Pracovní činnosti

 • Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů řešeného interiéru.
 • Navrhování funkčních schémat provozu.
 • Navrhování detailních dispozičních řešení a provozní vazby.
 • Projektování materiálového, tvarového a barevného řešení.
 • Návrh individuálních a typových prvků nábytku a doplňků.
 • Navrhování výtvarného a estetického ztvárnění.
 • Zpracování návrhu s využitím znalostí ergonomie.
 • Zohledňování technologií – osvětlení, akustika, technické zařízení budov atd.
 • Zpracování výrobní dokumentace atypických částí a soupisu typových a atypických prvků.
 • Zpracování podkladů pro výběrová řízení na dodavatele.
 • Vypracování rozpočtu realizace.
 • Koordinace a autorský dohled nad realizací.

Kód ISCO

2161

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/interierovy-architekt

Architekt výstav a expozic

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Architekt výstav a expozic navrhuje výtvarně prostorovou koncepci a prováděcí projekt výstavy nebo expozice komerčního či nekomerčního charakteru.

Pracovní činnosti

 • Vytvoření výtvarně prostorového konceptu výstavy v návaznosti na scénáristické zadání do konkrétního interiéru či exteriéru.
 • Prověření exponátové náplně výstavy z hlediska prostorové použitelnosti exponátů a vnitřních vztahů.
 • Zpracování projektu výstavy včetně technického řešení, s ohledem na dodržení norem platné legislativy.
 • Vedení realizační skupiny pracovníků.
 • Autorský dozor při realizaci projektu.

Kód ISCO

2161

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-vystav-a-expozi-2645

Architekt a urbanista

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Architekt a urbanista navrhuje novou výstavbu a rekonstrukce stávající výstavby od rozsáhlých územních celků po dílčí interiérová řešení a navrhuje koncepce a plány od prostorových a funkčních vazeb v krajině přes ideové řešení výstav po interiérové zařízení staveb formou literární, výtvarnou i technickou ve veřejnoprávní, občanské a komerční sféře.

Pracovní činnosti

 • Koncepční, prognózovací, plánovací a projektová činnost v oblasti výstavby, přestavby a regenerace velkých územních celků, sídel, jejich částí a tvorby krajiny.
 • Zpracování územně plánovací dokumentace.
 • Zpracování územně plánovacích podkladů.
 • Zpracování architektonických studií a projektů stavebních děl, územních celků, území, krajiny, parků a sadů.
 • Zpracování projektů funkčních a prostorových řešení staveb a interiérů.
 • Zpracování projektů interiérů a scénických řešení.
 • Zpracování návrhů řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav.
 • Navrhování struktury zeleně na daných plochách a jejich doplňování zahradním mobiliářem.
 • Tvorba koncepcí a plánů prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci.
 • Stanovování koncepcí územního rozvoje obce.
 • Posuzování a hodnocení záměrů na území obce z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území.
 • Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného a estetického hlediska.
 • Spolupráce se specialisty na přípravě projektových řešení.
 • Autorský dozor nad realizací děl.
 • Konzultační a poradenská činnost v oboru činnosti.

Kód ISCO

2161

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-a-urbanista-b7eb

Architekt filmu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Architekt filmu navrhuje scénografická řešení filmů, zajišťuje jejich realizaci a určuje výtvarné koncepce filmů, příp. se podílí na výtvarných řešeních výprav a trikových částí filmů v souladu se záměry režisérů.

Pracovní činnosti

 • Navrhování výtvarně prostorové koncepce filmu s ohledem na časové reálie filmového díla.
 • Navrhování jednotlivých dekorací scénografického řešení v interiéru i exteriéru.
 • Spolupráce na scénáři filmu.
 • Individuální navrhování mobiliáře a dalších předmětů ve filmu užívaných.
 • Spolupráce s výtvarníkem filmu na jednotné architektonické a výtvarné koncepci filmu.
 • Vykonávání autorského dozoru nad realizací dekorací.

Kód ISCO

2161

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-filmu-526e

Zahradní a krajinný architekt

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Zahradní a krajinný architekt navrhuje architektonické řešení parků, zahrad, sadů a podílí se na ztvárnění zeleně v krajině a urbanizovaném prostředí.

Pracovní činnosti

 • Zpracování návrhů řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav.
 • Navrhování struktury zeleně na daných plochách.
 • Navrhování doplnění zelených ploch zahradním mobiliářem.
 • Navrhování městského parteru s větším podílem zelených ploch.
 • Provádění autorského dozoru nad realizací projektu.
 • Zpracování generelu zeleně a stupně projektové dokumentace dle stavebního zákona.
 • Hodnocení stavu vegetačních úprav včetně návrhů na opatření.
 • Inventarizace a pasportizace zeleně.
 • Konzultační a poradenská činnost v oboru činnosti.

Kód ISCO

2162

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zahradni-a-krajinny-archi-b7cd

Architekt a urbanista

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Architekt a urbanista navrhuje novou výstavbu a rekonstrukce stávající výstavby od rozsáhlých územních celků po dílčí interiérová řešení a navrhuje koncepce a plány od prostorových a funkčních vazeb v krajině přes ideové řešení výstav po interiérové zařízení staveb formou literární, výtvarnou i technickou ve veřejnoprávní, občanské a komerční sféře.

Pracovní činnosti

 • Koncepční, prognózovací, plánovací a projektová činnost v oblasti výstavby, přestavby a regenerace velkých územních celků, sídel, jejich částí a tvorby krajiny.
 • Zpracování územně plánovací dokumentace.
 • Zpracování územně plánovacích podkladů.
 • Zpracování architektonických studií a projektů stavebních děl, územních celků, území, krajiny, parků a sadů.
 • Zpracování projektů funkčních a prostorových řešení staveb a interiérů.
 • Zpracování projektů interiérů a scénických řešení.
 • Zpracování návrhů řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav.
 • Navrhování struktury zeleně na daných plochách a jejich doplňování zahradním mobiliářem.
 • Tvorba koncepcí a plánů prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci.
 • Stanovování koncepcí územního rozvoje obce.
 • Posuzování a hodnocení záměrů na území obce z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území.
 • Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného a estetického hlediska.
 • Spolupráce se specialisty na přípravě projektových řešení.
 • Autorský dozor nad realizací děl.
 • Konzultační a poradenská činnost v oboru činnosti.

Kód ISCO

2162

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-a-urbanista-b7eb

Samostatný textilní technik desinatér

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Samostatný textilní technik desinatér rozpracovává složité výtvarné návrhy do náročných a složitých textilních vazebních konstrukcí pro textilní výrobu.

Pracovní činnosti

 • Příprava návrhů na nové výrobky, desény, varianty podle předlohy.
 • Konstrukční řešení textilních výrobků - tkanin.
 • Vedení skupiny pracovníků při přípravě nebo realizaci návrhů.
 • Zpracování konstrukčních podkladů pro textilní výrobky.
 • Technické zpracování návrhů.
 • Spolupráce na realizaci návrhů ve výrobě.
 • Zajišťování technické dokumentace.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-textilni-techn-3b30

Textilní návrhář specialista

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní návrhář specialista tvůrčím způsobem navrhuje a organizuje přípravu nových vzorů a trendových kolekcí v textilní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení sledování módních trendů a technologického vývoje v odvětví.
 • Řízení průzkum trhu, sledování požadavku zákazníků, mapování konkurence.
 • Organizace vytváření filosofie dezénových kolekcí vycházející z módních trendů i z invence vlastní a z invence řízeného kolektivu
 • Vypracování strategie přípravy a řízení tvorby dezénových kolekcí.
 • Navrhování a vytváření nových vzorů klasickými a digitálními technologiemi.
 • Řízení spolupráce s vnitropodnikovými útvary.
 • Rozhodování o volbě materiálů vhodných pro realizaci dezénových kolekcí s ohledem na funkční vlastnosti výrobků.
 • Prezentace dezénové kolekce při odborných a obchodních jednáních.
 • Vyhodnocování ekonomiky dezénové kolekce.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-navrhar-speciali

Samostatný designer výrobků

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Samostatný designer výrobků navrhuje a vytváří nové tvary složitých průmyslových výrobků podle předloh nebo podle vlastních výtvarných koncepcí.

Pracovní činnosti

 • Tvorba návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
 • Sledování výtvarných trendů.
 • Spolupráce při realizaci návrhů v etapě vývoje a výroby.
 • Zajišťování využití nových a efektivních materiálů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Zpracování podkladů pro tvorbu velkoobchodních cen.
 • Spolupráce při stanovení technických podmínek výroby výrobků.
 • Spolupráce při vytváření koncepce rozvoje designu.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-designer-vyrob

Kožařský specialista designér a modelář

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský specialista designér a modelář řídí proces navrhování a tvorby designu v kožedělné výrobě, navrhuje nová konstrukční řešení výrobků a nové modely a vzory výrobků v kožedělné výrobě.

Pracovní činnosti

 • Koordinace procesu navrhování a vytváření designů pro náročnější modely, vzory a kolekce výrobků.
 • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě nebo ve vývojové etapě.
 • Koordinace procesu ověřování nových technologických prvků, materiálů apod.
 • Řešení úkolů modernizace výrobního a provozního zařízení.
 • Řízení skupiny modelářů při navrhování nových modelů a vzorů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-specialista-desi

Designer výrobků specialista

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Designer výrobků specialista navrhuje a vytváří nové tvary nejsložitějších průmyslových výrobků podle vlastních výtvarných koncepcí nebo vývojových trendů.

Pracovní činnosti

 • Tvorba návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
 • Řízení práce týmu designerů.
 • Spolupráce při uplatnění nových návrhů v etapě vývoje a výroby.
 • Posuzování výtvarné stránky konstrukčních a projektových řešení.
 • Sledování vývojových trendů.
 • Vytváření koncepce rozvoje designu.
 • Spolupráce při zajišťování podkladů pro projekty technického a technologického rozvoje a modernizaci výrobního procesu.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/designer-vyrobku-speciali

Oděvní návrhář specialista

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Oděvní návrhář specialista vytváří složité výtvarné návrhy a originální modely pro oděvní výrobu a řídí jejich další zpracování.

Pracovní činnosti

 • Řízení skupiny návrhářů při navrhování nových modelů a vzorů.
 • Spolupráce s útvarem technické přípravy při ověřování nových výrobků, technologických a pracovních postupů.
 • Navrhování a vytváření nejsložitějších modelů a vzorů.
 • Vyhodnocování vzorkové a kolekční činnosti.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Vyhodnocování plnění úkolů a kontrola.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zajišťování využití nových a efektivních materiálů.
 • Sledování módních trendů a vytváření nové kolekce oděvních výrobků.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-navrhar-modelar

Designér nábytku

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Designér nábytku a interiérů navrhuje a vytváří nové tvary nábytkových prvků, souborů nábytku a zařízení interiérů podle vlastních koncepcí, aplikuje nejnovější poznatky z oblasti nábytkářského designu, ergonomie a moderních technologií výroby.

Pracovní činnosti

 • Návrh interiérových a exteriérových nábytkových prvků a souborů.
 • Navrhování výtvarných detailů nábytku.
 • Navrhování konstrukčních principů nábytkových prvků a souborů.
 • Navrhování bytových i nebytových interiérů.
 • Vytváření výtvarných a koncepčních studií nábytkových prvků, souborů, interiérů.
 • Definování stávajících a inovativních technologických principů výroby.
 • Definování a sledování vývojových trendů v oblasti nábytkářského designu.
 • Zpracování dokumentace pro výrobu prototypu nábytkových prvků a souborů.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/designer-nabytku-b119

Samostatný oděvní návrhář

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Samostatný oděvní návrhář rozpracovává složité výtvarné návrhy do náročných a složitých oděvních konstrukcí pro oděvní výrobu a vytváří méně náročné návrhy a modely oděvních výrobků.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů pro tvorbu velkoobchodních cen.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě.
 • Vyhodnocování vzorkové a kolekční činnosti.
 • Spolupráce při vytváření výkonových norem pro tvorbu cen.
 • Navrhování a vytváření modelů a vzorů oděvních výrobků.
 • Technické zpracování složitých výtvarných návrhů.
 • Vypracování komplexních podkladů a vzorků podle zadávacích podmínek a vývojových trendů.

Kód ISCO

2163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-odevni-navrhar

Architekt a urbanista

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Architekt a urbanista navrhuje novou výstavbu a rekonstrukce stávající výstavby od rozsáhlých územních celků po dílčí interiérová řešení a navrhuje koncepce a plány od prostorových a funkčních vazeb v krajině přes ideové řešení výstav po interiérové zařízení staveb formou literární, výtvarnou i technickou ve veřejnoprávní, občanské a komerční sféře.

Pracovní činnosti

 • Koncepční, prognózovací, plánovací a projektová činnost v oblasti výstavby, přestavby a regenerace velkých územních celků, sídel, jejich částí a tvorby krajiny.
 • Zpracování územně plánovací dokumentace.
 • Zpracování územně plánovacích podkladů.
 • Zpracování architektonických studií a projektů stavebních děl, územních celků, území, krajiny, parků a sadů.
 • Zpracování projektů funkčních a prostorových řešení staveb a interiérů.
 • Zpracování projektů interiérů a scénických řešení.
 • Zpracování návrhů řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav.
 • Navrhování struktury zeleně na daných plochách a jejich doplňování zahradním mobiliářem.
 • Tvorba koncepcí a plánů prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci.
 • Stanovování koncepcí územního rozvoje obce.
 • Posuzování a hodnocení záměrů na území obce z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území.
 • Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného a estetického hlediska.
 • Spolupráce se specialisty na přípravě projektových řešení.
 • Autorský dozor nad realizací děl.
 • Konzultační a poradenská činnost v oboru činnosti.

Kód ISCO

2164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-a-urbanista-b7eb

Urbanista

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Urbanista navrhuje koncepce prostorových, funkčních a architektonických vazeb v krajině a obci a projektuje územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady.

Pracovní činnosti

 • Návrhy a grafické zpracování územně plánovacích podkladů.
 • Návrhy a grafické zpracování územně plánovací dokumentace.
 • Zpracování urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb včetně jejich grafických znázornění.
 • Posuzování a hodnocení záměrů na území obce z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území.
 • Stanovování koncepcí územního rozvoje obce.
 • Spolupráce s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti prostorového, funkčního a architektonického uspořádání území.

Kód ISCO

2164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/urbanista-e27f

Geodet specialista

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Geodet specialista koordinuje činnosti v oblasti zeměměřictví, vytváří koncepce a dlouhodobé programy rozvoje státních geodetických základů a systémů s ohledem na meziresortní a mezinárodní spolupráci.

Pracovní činnosti

 • Komplexní metodická činnost při usměrňování a koordinaci složitých geodetických výkonů.
 • Tvorba koncepce rozvoje geodetických základů České republiky.
 • Tvorba technických a normativních předpisů pro činnosti spojené se správou geodetických základů České republiky.
 • Zajišťování úkolů vyplývající z mezinárodní spolupráce při zapojování bodů geodetických základů do evropských sítí.
 • Zajišťování rozvoje automatizovaných systémů v geodézii, geografii a kartografii s celostátním a mezinárodním významem.
 • Zpracovávání obecných metod a postupů v dílčích oblastech zeměměřictví a katastru nemovitostí na celostátní úrovni.
 • Vedení agendy při správě geodetických základů.
 • Správa automatizovaných geodetických systémů s celostátním významem.
 • Koordinace, řízení a kontrola geodetických prací na rozsáhlých projektech, stavbách a průmyslových komplexech.
 • Vedení předepsané dokumentace.

Kód ISCO

2165

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/geodet-specialista

Samostatný geodet

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Samostatný geodet provádí kontrolní činnosti v oblasti zřizování, údržby a správy geodetických základů a měřické a výpočetní práce pro katastr nemovitostí, při přípravě stavebních projektů a v předepsaných disciplínách inženýrské geodézie.

Pracovní činnosti

 • Příprava, stanovování metod a technologických postupů při provádění geodetických prací.
 • Měřické a výpočetní práce v rámci provádění odborných geodetických prací.
 • Systémové specializované činnosti v dílčích oblastech správy bodů geodetických základů ČR.
 • Vyhodnocování a kontrola kvality výsledků zeměměřických činností.
 • Zpracovávání návrhů technických předpisů a ostatních normativních dokumentů pro koncepci rozvoje v oblasti geodetických základů.
 • Metodické vedení a dohled na úseku projekce pozemkového úřadu.
 • Metodická a poradenská činnost pro územní orgány zeměměřictví a katastru nemovitostí i pro další osoby v oblastech týkajících se správy bodových polí.
 • Zajišťování podkladů a vedení správního řízení při porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
 • Vedení centrální databáze a organizační činnosti v oblasti geodézie při zřizování, údržbě a obnově polohových, výškových a tíhových bodů.
 • Navrhování a projednávání zřízení chráněného území geodetického bodu, příprava podkladů pro jeho zřízení a vyhlášení.
 • Vedení předepsané dokumentace.

Kód ISCO

2165

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-geodet

Hlavní důlní měřič

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Hlavní důlní měřič řídí a provádí měřické práce a zajišťuje vedení důlně měřické dokumentace při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Řízení a odborné vedení důlně měřické dokumentace.
 • Provádění nejsložitějších měřických prací při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Spolupráce při navrhování konstrukcí ochranných pilířů jam, chráněných objektů apod.
 • Koordinace prací při výpočtu zásob nerostných surovin.
 • Kontrola správnosti a úplnosti důlně-měřické dokumentace.

Kód ISCO

2165

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hlavni-dulni-meric

Kartograf specialista

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Kartograf specialista koordinuje a zajišťuje tvorbu koncepcí v oblasti kartografických děl a vytváří dlouhodobé programy rozvoje s ohledem na meziresortní i mezinárodní spolupráci.

Pracovní činnosti

 • Komplexní metodická činnost při usměrňování a koordinaci složitých kartografických výkonů.
 • Tvorba koncepce rozvoje státního mapového díla a jeho jednotlivých komponentů.
 • Tvorba technických a normativních předpisů pro činnosti spojené s rozvojem kartografie.
 • Zajišťování úkolů vyplývající z mezinárodní spolupráce a standardizace v oblasti kartografie.
 • Zajišťování rozvoje automatizovaných systémů v geodézii, geografii a kartografii s celostátním a mezinárodním významem.
 • Koordinace výkonu státní správy při správě základního státního mapového díla ČR nebo jiných bází kartografických dat.
 • Koordinace, řízení a kontrola kartografických prací na rozsáhlých kartografických projektech.
 • Správa automatizovaných systémů kartografie s celostátním významem.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2165

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kartograf-specialista

Samostatný kartograf

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Samostatný kartograf komplexně provádí nejsložitější kartografické činnosti včetně jejich projektování a vyhodnocování.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání koncepce obsahového i výrazového řešení kartografických děl.
 • Provádění generalizace dat pro kartografickou tvorbu.
 • Projektování, vyhodnocování a provádění složitých kartografických činností.
 • Zajišťování tvorby, obnovy a tisku státních mapových děl, kartografických děl a jiných publikací.
 • Provádění systémových specializovaných prací v oblasti kartografie.
 • Kontrola správnosti, úplnosti a kvality kartografických děl.
 • Vedení předepsané dokumentace.
 • Vedení archivu tiskových podkladů státních mapových děl a publikací.

Kód ISCO

2165

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kartograf

Grafik uživatelského rozhraní

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Grafik uživatelského rozhraní navrhuje vzhled a uspořádání uživatelských rozhraní počítačových aplikací.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Sběr podkladových informací.
 • Komunikace se zákazníkem a se členy pracovního týmu.
 • Kreslení jednoduchých grafických prvků.
 • Tvorba návrhů uživatelských rozhraní.
 • Prezentace návrhů a jejich obhajoba v rámci pracovního týmu.
 • Příprava podkladů pro programátory.
 • Tvorba dokumentace pro spolupracovníky a zákazníky.

Kód ISCO

2166

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/grafik-uzivatelskeho-rozh

Ilustrátor

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Ilustrátor výtvarně doprovází, zdobí, zdůrazňuje a vysvětluje texty knižních publikací, časopisů nebo webových prezentací.

Pracovní činnosti

 • Studium textu, který má být ilustrován.
 • Komunikace s autory, redaktory a klienty textů určených k ilustraci.
 • Volba vhodné výtvarné techniky.
 • Výběr a příprava materiálů a potřeb podle zvolené výtvarné techniky.
 • Vytváření ilustrací.
 • Dokumentace tvorby.

Kód ISCO

2166

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ilustrator

Webdesigner

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Webdesigner vytváří webové stránky na základě zadání od klienta a potřeb budoucích návštěvníků webu, zpracovává návrh obsahu a struktury webu, vytváří grafické návrhy webových stránek a kóduje šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem, identifikace jeho požadavku° a představ o webových stránkách.
 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu.
 • Tvorba grafických návrhů webových stránek a uživatelského rozhraní webové prezentace pro různé typy zařízení (mobil, tablet, počítač, televize, apod.).
 • Prezentace návrhu webu zákazníkovi.
 • Aplikace typografických principů a principů grafického designu do prostředí webových stránek.
 • Formulace klíčových informací o technologickém vybavení cílové skupiny.
 • Nakódování šablon jednotlivých webových stránek.
 • Provedení automatického a ručního testování webových stránek.
 • Implementace šablon webových stránek do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).
 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu.

Kód ISCO

2166

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/webdesigner

Webový interakční designer

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Webový interakční designer vytváří koncept webových stránek na základě zadání od klienta a potřeb budoucích návštěvníků webu. Zabývá se uživatelským výzkumem, zpracovává návrh obsahu a struktury webu. Výstupy jeho práce dále rozpracovává webový grafik, webový kodér a programátoři.

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem, identifikace jeho požadavku° a představ o webových stránkách.
 • Plánování, provedení, vyhodnocení a zdokumentování uživatelského výzkumu.
 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu.
 • Zpracování návrhu uživatelského rozhraní webové prezentace.
 • Prezentace návrhu webu zákazníkovi.
 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu.
 • Zpracování dokumentace.

Kód ISCO

2166

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/webovy-interakcni-designe

Webový grafik

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Webový grafik vytváří grafické návrhy webových stránek na základě zadání od interakčního designera a kontextu webového projektu.

Pracovní činnosti

 • Identifikace detailních požadavků zákazníka na webovou prezentaci.
 • Tvorba grafických návrhů webových stránek pro různé typy zařízení (mobil, tablet, počítač, televize, apod.).
 • Aplikace typografických principů a principů grafického designu do prostředí webových stránek.
 • Analýza a zhodnocení grafického návrhu webu.

Kód ISCO

2166

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/webovy-grafik