Profese

Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací [CZ-ISCO 215]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Projektant v elektronických komunikacích specialista

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Projektant telekomunikací specialista řídí zpracování komplexní projektové dokumentace v oblasti telekomunikací.

Pracovní činnosti

 • Řízení zpracování projektové dokumentace, řízení odborného týmu.
 • Tvorba koncepcí informačních struktur.
 • Kmitočtové plánování a řešení energetických bilancí.
 • Tvorba technologických postupů a tvorba technologických výkresů.
 • Výkon autorského dozoru.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/projektant-v-elektronicky

Technický manažer provozu radiokomunikací v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Technický manažer provozu radiokomunikací řídí oblast rozvoje radiokomunikačních služeb.

Pracovní činnosti

 • Koordinace a řešení úkolů zavádění nových radiokomunikačních služeb.
 • Stanovení zásadních orientací rozvoje radiokomunikačních služeb.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-manazer-provozu

Vývojový a výzkumný pracovník pro elektronické komunikace

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Vývojový a výzkumný pracovník telekomunikací řeší úkoly vývoje a výzkumu v oblasti telekomunikací.

Pracovní činnosti

 • Řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti telekomunikací.
 • Řízení kolektivu výzkumných pracovníků.
 • Metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných činností.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyvojovy-a-vyzkumny-praco

Technický manažer provozu telekomunikací v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Technický manažer provozu telekomunikací řídí práce související s provozem, údržbou a opravami telekomunikačních systémů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Koncepční, metodické a systémové práce v oblasti provozu a údržby telekomunikačních systémů a zařízení.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-manazer-provozu-818d

Elektroinženýr technolog

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr technolog řeší komplexní projekty složitých technologických postupů, řídí technologickou přípravu rozsáhlé a členité elektrotechnické výroby a zavádění nových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a organizování technologické přípravy elektrotechnické výroby.
 • Vytváření technologických postupů při složitých výrobních procesech.
 • Stanovování technických prostředků a materiálů, pracovních postupů, uspořádání a návaznosti pracovišť, toku materiálu a polotovarů.
 • Organizace tvorby technologických předpisů, norem spotřeby práce, kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Organizace ověřování nových technologických postupů.
 • Spolupráce při realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Organizace technického dozoru a kontroly dodržování technologických postupů na pracovištích.
 • Spolupráce v oblasti řízení jakosti elektrotechnické produkce s oddělením výroby.
 • Organizace technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Zajišťování a organizace přípravy investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Realizace investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Posuzování a vyhodnocování investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-technolog

Samostatný technik správy dat o sítích VN, NN

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik správy dat o sítích VN (vysoké napětí), NN (nízké napětí) vykonává odborné činnosti v zajišťování správy dat o sítích VN, NN a koordinuje provozní chod určených pracovišť.

Pracovní činnosti

 • Analýza a aktualizace funkčnosti technického informačního systému (TIS).
 • Aktualizace manuálu a uživatelské příručky v oblasti správy dat o sítích VN, NN.
 • Spolupráce na tvorbě metodiky správy dat o sítích VN, NN.
 • Vyjadřování se k uložení sítí a umístění energetických zařízení.
 • Koordinace pracovišť a procesů spojených se správou dat o sítích VN, NN.
 • Zakreslování energetických staveb do jednotné evidence nemovitostí.
 • Podpora správy podkladových map.
 • Spolupráce na podkladech pro provozní statistiky rozvodného zařízení.
 • Vedení technické evidence a dokumentace v oblasti správy dat o sítích VN, NN, včetně archivace, ve smyslu požadavků legislativy.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-spravy

Samostatný technik provozu řídicí soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik provozu řídicí soustavy koordinuje a zabezpečuje odborné práce při zajišťování provozu a montáži řídicí techniky, včetně obsluhy příslušného software a hardware.

Pracovní činnosti

 • Projektová příprava řídicí techniky a jejích sítí.
 • Projektování řídicí techniky a jejích sítí.
 • Navrhování provozních předpisů, pravidel a plánů v oblasti řídicí techniky a jejích sítí.
 • Zajišťování montáže řídicí techniky a jejích sítí včetně přejímky a předávání do provozu.
 • Zajišťování provozu řídicí techniky v energetice.
 • Provádění funkčních zkoušek řídicí techniky v energetice.
 • Kontrola provádění funkčních zkoušek řidicí techniky v energetice.
 • Provádění kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
 • Řízení kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
 • Zpracovávání a vedení technické a provozní dokumentace systémů zařízení řídicí techniky.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-provoz-06b2

Elektroinženýr investic a engineeringu

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr investic a engineeringu řídí zpracování komplexní agendy nejsložitějších investičních akcí v oblasti elektrotechniky, vykonává a koordinuje nejnáročnější specializované odborné činnosti ve všech fázích investiční výstavby včetně investičního a dodavatelského engineeringu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a realizace přípravy strojních, stavebních a jiných investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Posuzování a vyhodnocování strojních, stavebních a jiných investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Komplexní řízení pracovních týmů při zpracování rozsáhlých a náročných investičních záměrů.
 • Metodické řízení přípravy a zpracování rozpočtů nejnáročnějších investičních akcí a kalkulace souvisejících nákladů.
 • Komplexní hodnocení ekonomické efektivnosti investic.
 • Vyhodnocování technicko-ekonomických parametrů rozsáhlých a složitých investičních akcí.
 • Projektové řízení investičních akcí v oblasti elektrotechniky.
 • Organizační zajištění správního územního a stavebního řízení.
 • Organizační zajištění odborných technických posudků.
 • Organizační zajištění výběrového řízení.
 • Zajištění kontraktace dodavatelů investičních akcí.
 • Poskytování technického poradenství.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-investic-a

Specialista operátor jaderné elektrárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Specialista operátor jaderné elektrárny řídí a kontroluje provoz primárního nebo sekundárního okruhu jaderné elektrárny.

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu primárního okruhu jaderné elektrárny a jeho pomocných systémů.
 • Řízení provozu sekundárního okruhu jaderné elektrárny v návaznosti na režimy jaderných reaktorů.
 • Kontrola provozu primárního nebo sekundárního okruhu jaderné elektrárny.
 • Koordinace provozu primárního okruhu jaderné elektrárny s operátory sekundárního okruhu a dalšími řídicími, technickými a provozními pracovníky.
 • Koordinace provozu sekundárního okruhu jaderné elektrárny s operátory primárního okruhu a dalšími řídicími, technickými a provozními pracovníky.
 • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách bloku.
 • Likvidace abnormálních stavů a mimořádných událostí na obsluhovaném zařízení.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-operator-jade

Samostatný dispečer přenosové elektrické soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný dispečer přenosové elektrické soustavy řídí provoz elektrické soustavy v rámci širších územních celků.

Pracovní činnosti

 • Operativní (dispečerské) řízení provozu zařízení VVN (velmi vysoké napětí) na úrovni rajónního dispečinku.
 • Spolupráce na přípravě provozu přenosové elektrické soustavy.
 • Zajišťování provozu rozvodného zařízení o VVN (velmi vysoké napětí) v územní působnosti distribuční společnosti.
 • Spolupráce při zajišťování synchronizace propojených elektrizačních systémů.
 • Vyhodnocování provozu přenosové elektrické soustavy.
 • Řízení likvidace poruch VVN (velmi vysoké napětí), operativní řízení poruchových čet.
 • Rozhodování o opatřeních při havarijních stavech přenosové elektrické soustavy.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-dispecer-preno

Specialista metodik správy dat o sítích VN, NN

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Specialista metodik správy dat o sítích VN, NN zpracovává metodiky a jednotné pracovní postupy v procesu správy dat o sítích VN (vysoké napětí), NN (nízké napětí).

Pracovní činnosti

 • Koordinace prací v zajišťování funkčnosti procesu správy dat o sítích VN, NN.
 • Tvorba a aktualizace metodiky a jednotných pracovních postupů v oblasti správy dat o sítích VN, NN.
 • Zajišťování jednotného uplatňování metod a pracovních postupů v oblasti správy dat o sítích VN, NN.
 • Poskytování metodického poradenství v oblasti správy dat o sítích VN, NN.
 • Zajištění proškolení zaměstnanců v oblasti správy dat o sítích VN, NN.
 • Provádění kontrolní činnosti dodržování a udržování metodiky správy dat o sítích VN, NN.
 • Vedení příslušné technické evidence a dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-metodik-sprav

Samostatný technik měření v elektroenergetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik měření vykonává speciální technické práce v oblasti měření elektrické energie a to především v oblasti průběhového měření a sběru dat.

Pracovní činnosti

 • Měření množství a kvality dodávané a odebírané elektrické energie.
 • Kalibrace složitých, technicky náročných a vysoce přesných měřicích přístrojů pro energetiku.
 • Sestavování parametrizačních programů pro měření odběru elektrické energie.
 • Zpracovávání krátkodobých a střednědobých prognóz a plánů vývoje obchodu s elektrickou energií v oblasti dodávek a nákupu.
 • Zpracovávání cenových a obchodních podkladů pro obchodování s elektrickou energií.
 • Zajišťování servisních činností v odběrném místě.
 • Provádění odborných šetření reklamací a stížností.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-mereni

Energetik specialista provozu elektrárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Energetik specialista provozu elektrárny řídí úsek výroby a navazující technologické úseky zajišťující provoz výroby elektrické energie.

Pracovní činnosti

 • Kontrola a posuzování technických, provozních a ekonomických parametrů výroby energie.
 • Kontrola dodržování technologických postupů pro výrobu nebo provoz energetických zařízení.
 • Koordinace revizních a údržbářských prací.
 • Řešení mimořádných a havarijních událostí v elektrárnách.
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy.
 • Posuzování návrhů na modernizaci a opravy zařízení elektrárny.
 • Spolupráce při přípravě a vývoji technických projektů a SW prostředků v elektrárnách.
 • Řízení prací vedoucích provozních, technických a údržbářských úseků elektrárny.
 • Řízení pracovního týmu.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/energetik-specialista-pro

Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník samostatně řeší vědecko-výzkumné úkoly aplikovaného výzkumu, tvůrčím způsobem aplikuje nejnovější vědecké poznatky a teorie při výzkumu a vývoji v oblasti elektrotechniky.

Pracovní činnosti

 • Tvorba podkladů pro právní ochranu duševního a průmyslového vlastnictví.
 • Tvůrčí řešení nejsložitějších výzkumných a vývojových úkolů s komplikovanými vazbami mezi různými technickými obory, případně vědními disciplínami.
 • Koordinace činnosti pracovních týmů v realizační fázi výzkumných úkolů a při aplikaci výsledků výzkumu a nejnovějších vědeckotechnických poznatků z oblasti elektrotechniky do provozní praxe.
 • Spolupráce s provozními odborníky, specialisty laboratoří a zkušeben.
 • Publikační a pedagogická činnost v odvětví elektrotechniky, zapojení do mezinárodní vědeckotechnické spolupráce.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-vyzkumny-a

Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista řídí provoz přenosové elektrické soustavy v působnosti regionální distribuční společnosti nebo na celostátní úrovni.

Pracovní činnosti

 • Operativní řízení provozu přenosové elektrizační soustavy.
 • Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek při dodržování stanovených nebo sjednaných parametrů.
 • Zajišťování synchronizace propojených elektrizačních systémů.
 • Řízení soustavy v pravomoci hlavního dispečinku.
 • Sjednávání operativních dovozů v rámci uzavřených smluv.
 • Řízení činností směřujících k likvidaci poruchových stavů.
 • Spolupráce s centry zajišťujícími výrobu elektrické energie.
 • Vedení příslušných záznamů a technické dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-prenosove-elektr

Samostatný elektrotechnik technolog

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik technolog určuje technologii elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu s nároky na technické parametry, přesnost a spolehlivost.

Pracovní činnosti

 • Určení technologických postupů při výrobě nebo montáži složitých elektrotechnických výrobků s vysokými nároky na technické parametry.
 • Stanovení a optimalizace způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek členité elektrotechnické výroby nebo provozních procesů.
 • Určení výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů, přípravků ve výrobních provozech nebo na montážních pracovištích.
 • Řízení a organizace prací při realizaci technologických změn ve výrobním procesu.
 • Spolupráce s odborníky, specialisty laboratoří a výzkumnými ústavy.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Stanovení postupu kontroly jakosti.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-2872

Energetik specialista řídicí soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Energetik specialista řídicí soustavy řídí, koordinuje a zajišťuje provoz nejsložitějších zařízení řídicí techniky, koordinuje systémové vazby provozu řídicí techniky, včetně software a hardware a řídí rozvoj systémů řídicí techniky v elektrárnách.

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu systémů řídicí techniky včetně koordinace jednotlivých subsystémů.
 • Plánování rozvoje řídicí techniky a jejích sítí a systémových vazeb v rámci energetické společnosti.
 • Stanovení systémových vazeb a řízení rozvoje řídicí techniky v rámci energetické společnosti.
 • Projektová příprava a projektování obnovy a rozvoje systémů a zařízení řídicí techniky a jejích sítí.
 • Koordinace a metodické řízení kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
 • Zajišťování montáže řídicí techniky a jejích sítí včetně přejímky a předávání do provozu.
 • Řízení kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/energetik-specialista-rid

Samostatný technik provozu distribuční soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik provozu distribuční soustavy provádí specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti elektrických sítí a elektrických stanic.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu a údržby elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Zpracovávání instrukcí pro provoz a údržbu elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Zpracování podkladů pro rozšiřování, modernizaci, opravy a údržbu elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Provádění technického dozoru a přejímacího řízení při uvádění zařízení do provozu.
 • Plánování a příprava preventivních prohlídek, revizí a údržby elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Vyhodnocování provozuschopnosti elektrických sítí a elektrických stanic a navrhování opatření ke snížení poruchovosti.
 • Koordinace provozu, údržby a oprav elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-provoz-d24a

Energetik specialista distribuční soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Energetik specialista distribuční soustavy řídí a zabezpečuje činnosti k zajištění provozuschopnosti elektrických sítí a elektrických stanic.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací v oblasti provozu a údržby elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Spolupráce s úseky rozvoje a investic při plánování modernizace a rozvoje elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Posuzování návrhů na rozvoj sítí a modernizaci elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Spolupráce na zpracování metodik pro oblast provozu a údržby elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/energetik-specialista-dis

Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin řídí a kontroluje činnost na úseku energetiky v organizaci zabývající se těžbou a úpravou nerostných surovin.

Pracovní činnosti

 • Vytváření podkladů pro strategická rozhodnutí v oblasti energetického hospodářství.
 • Zajišťování licence pro elektrickou energii, teplo a zemní plyn.
 • Koordinace a kontrola zajišťování revizí energetického zařízení.
 • Zajišťování a předkládání plánů týkajících se energetického hospodářství organizace.
 • Zajišťování analýz spotřeby energií, včetně cenového vývoje.
 • Vyhodnocování efektivnosti rozsáhlých investic v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Zpracování a vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
 • Kontrola dodržování platných směrnic, norem a právních předpisů v oblasti energetiky.
 • Schvalování ročních a čtvrtletních odběrů zemního plynu a elektřiny.
 • Koordinace a metodické řízení pracovníků útvaru energetiky.
 • Jednání s orgány státní a veřejné samosprávy v rozsahu daných pravomocí.
 • Kontrola a zajišťování realizace nápravných opatření uložených kontrolními orgány.
 • Zajišťování statistických údajů v oblasti energetiky v rozsahu daném předpisy ČSÚ, MPO a podnikovými normami.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hlavni-energetik-v-tezbe-

Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu zpracovává komplexní agendu různorodých elektrotechnických investičních akcí a vykonává náročné odborné činnosti ve všech fázích výstavby včetně engineeringu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a koordinace stavebních a jiných investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Realizace a vyhodnocování investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii organizace.
 • Kontrolní činnosti realizovaných investic.
 • Příprava rozpočtů investičních akcí a kalkulace nákladů.
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investic a vyhodnocování technicko-ekonomických parametrů investičních akcí.
 • Řízení, usměrňování a zajišťování realizace investičních akcí v oboru elektro dodavatelským způsobem.
 • Zajišťování projektové a konstrukční přípravy, dodávek a montáží.
 • Zaškolování obsluhy strojů a zařízení.
 • Servisní činnosti při realizaci investic v rámci investičního nebo dodavatelského engineeringu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik

Samostatný technik provozu elektrárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik provozu elektrárny řídí a zajišťuje odborné činnosti v příslušném technologickém úseku elektrárny.

Pracovní činnosti

 • Analýza provozních a poruchových stavů elektrárny.
 • Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů v příslušném technologickém úseku elektrárny.
 • Řízení prací mistrů na vymezeném technologickém úseku elektrárny.
 • Sestavování plánu výroby elektrické energie.
 • Spolupráce na zajišťování a posuzování návrhů na modernizaci a opravy elektrárny.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.
 • Koordinace činností příslušného technologického úseku elektrárny a jejich návaznosti na ostatní úseky elektrárny.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-provoz

Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje zpracovává konstrukční dokumentaci elektrických strojů a přístrojů, provádí elektrotechnické návrhy a zajišťuje zpracování mechanických návrhů.

Pracovní činnosti

 • Výpočet parametrů matematickým a elektromagnetickým výpočtem.
 • Určení rozměrových dispozic elektrických strojů a přístrojů.
 • Určení mechanických a elektrických vlastností elektrických strojů a přístrojů.
 • Tvorba technické dokumentace návrhu elektrických strojů a přístrojů.
 • Testování prototypů elektrických strojů a přístrojů.
 • Tvorba návrhu elektromagnetického obvodu aktivních částí elektrických strojů a přístrojů.
 • Konfigurace mechanických částí elektrických strojů a přístrojů.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-bcdd

Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie zajišťuje zpracování koncepcí a prognóz rozvoje a efektivního využití výrobních zdrojů.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na tvorbě koncepcí a prognóz rozvoje energetiky v oblasti výroby elektrické energie.
 • Provádění technicko-ekonomických studií a rozborů investiční výstavby.
 • Řešení a vyhodnocování rozvojových, inovačních a optimalizačních úkolů v energetice.
 • Spolupráce na studiích proveditelnosti investičních příležitostí v oblasti výroby elektrické energie.
 • Optimalizace provozu elektrické energie.
 • Vyhledávání technicky inovativních řešení.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-rozvoj-fe3f

Energetik specialista správy elektrické sítě

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Energetik specialista správy elektrické sítě řídí a zajišťuje odborné činnosti při rozšiřování a obnově energetických sítí VN (vysoké napětí) a NN (nízké napětí) na základě potřeb společnosti i zákazníků.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací při zpracovávání dokumentace rozvoje a obnovy elektrických sítí a zařízení.
 • Spolupráce na zpracování koncepce rozvoje a obnovy elektrických sítí.
 • Řízení procesu připojovacích podmínek pro zákazníky a majitele dotčených nemovitostí.
 • Koordinace prací s úsekem rozvoje a dokumentace.
 • Řešení zákaznických požadavků s orgány státní a veřejné správy, majiteli dotčených nemovitostí a zákazníky.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/energetik-specialista-spr

Elektroinženýr pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr pracovník řízení jakosti řídí činnosti při zavádění, udržování, rozvoji a hodnocení systému řízení jakosti v elektrotechnické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Rozpracování záměrů v oblasti systému managementu jakosti (komplexní řízení jakosti).
 • Uplatňování politiky jakosti v organizaci elektrotechnické výroby.
 • Zpracování plánů kontrol a zkoušek elektrotechnických výrobků a zařízení.
 • Příprava podkladů pro přípravu na zákaznické a certifikační audity.
 • Zjišťování příčin nedostatečné kvality elektrotechnických výrobků a navrhování nápravných a preventivních opatření.
 • Zabezpečení tvorby a udržování souboru dokumentovaných postupů systému jakosti.
 • Plánování a řízení interních prověrek jakosti.
 • Spolupráce při provádění externích auditů systému jakosti.
 • Metodické řízení normalizace a metrologie.
 • Optimalizace procesů řízení jakosti v elektrotechnické výrobě.
 • Metodické řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v elektrotechnické výrobě.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-pracovnik-

Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje, přístroje a zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje, přístroje a zařízení zpracovává komplexní konstrukční a technickou dokumentaci elektrických strojů a přístrojů a provádí komplexní návrh elektrických strojů a přístrojů od matematických a elektromagnetických výpočtů až po ekonomické zhodnocení návrhu a zajištění zpracování mechanických návrhů. Koordinuje činnosti pracovních týmů při realizaci prototypů a poloprovozních zařízení a spolupracuje při zavádění zařízení do výroby.

Pracovní činnosti

 • Provádění výpočtu parametrů matematickým a elektromagnetickým výpočtem.
 • Určení rozměrových dispozic elektrických strojů a přístrojů.
 • Určení mechanických a elektrických vlastností elektrických strojů a přístrojů.
 • Vytváření komplexní technické dokumentace návrhu elektrických strojů a přístrojů.
 • Návrh mechanických částí elektrických strojů.
 • Posouzení tepelné bilance elektrických strojů a přístrojů.
 • Vytváření návrhu elektromagnetického obvodu aktivních částí elektrických strojů a přístrojů.
 • Posouzení ekonomické stránky návrhu.
 • Kontrola naměřených veličin s vypočtenými.
 • Koordinace a kompletace výstupů z ostatních konstrukčních prací na projektu.
 • Řízení a kontrola činností pracovních týmů projekce a vývoje elektrických strojů a přístrojů.
 • Vedení projektové a technické dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-konstrukte

Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice zajišťuje přípravu, realizaci a posuzování investic zaměřených na rozvoj energetiky.

Pracovní činnosti

 • Vyhodnocování efektivnosti investic v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Zpracovávání investičních záměrů v energetice.
 • Zpracování finančních rozpočtů a plánů investic projektových nebo investičních akcí.
 • Jednání se zpracovateli projektové dokumentace, odbornými útvary, správními a jinými orgány a organizacemi.
 • Příprava a kompletace smluvních a jiných dokumentů pro jednotlivé akce v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Zajišťování nezbytných povolení a stanovisek státních orgánů, orgánů samosprávy a dalších dokumentů vyplývajících z legislativy ČR a EU.
 • Organizování účastníků investičních akcí.
 • Vykonávání stavebního dozoru investora v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem organizace.
 • Kontrola investičních dodávek energetických zařízení a systémů, ověřování způsobilosti, kolaudační posuzování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-inve

Specialista měření v elektroenergetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Specialista měření v elektroenergetice řídí metrologické činnosti a měrové služby v rámci energetické společnosti a navrhuje způsoby řešení úprav procesů v návaznosti na realizované kontrolní činnosti a legislativní úpravy.

Pracovní činnosti

 • Řízení analýz a navržení nastavení procesů a postupů v oblasti měrové služby.
 • Sestavování parametrizačních programů pro měření odběru elektrické energie.
 • Metodické usměrňování činnosti měrové služby.
 • Provádění kontrolní činnosti dodržování procesních postupů v oblasti měrové služby.
 • Zajištění kalibrace složitých, technicky náročných a vysoce přesných měřicích přístrojů pro energetiku.
 • Identifikace a vyhodnocování rizik v oblasti měrové služby.
 • Implementace nápravných opatření v oblasti měrové služby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-mereni-v-elek

Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník navrhuje a realizuje dílčí části projektů zaměřených na výzkum a vývoj elektronických a elektrotechnických celků, zařízení a součástí.

Pracovní činnosti

 • Samostatné řešení funkce a designu vyvíjených či inovovaných zařízení a celků průmyslové povahy.
 • Rozpracování zadaných pracovních postupů a metod časového harmonogramu a rozpočtu projektu výzkumu a vývoje.
 • Rešerše odborné literatury vztahující se k úkolu výzkumu a vývoje nové či inovované aplikace.
 • Realizace projektovaného a vyvíjeného zařízení podle zadání.
 • Vedení projektového teamu nebo samostatné ucelené části komplexního teamu výzkumných a technických pracovníků.
 • Zaznamenání a zdokumentování postupů a výsledků projektu výzkumu a vývoje.
 • Spolupráce na celkovém a dílčím vyhodnocení výsledků fází, postupů a metod projektu výzkumu a vývoje.
 • Poskytování a prezentace průběžných informací o stavu řešení úkolu, plnění časového harmonogramu a čerpání nákladů na úkol výzkumu a vývoje nové či inovované aplikace.
 • Samostatné zpracování dokumentace o vyřešení dílčího úkolu projektu výzkumu a podíl na zpracování konečné dokumentace o vyřešení úkolu.
 • Spolupráce při testování funkčních vzorků a prototypů, provádění zkoušek a měření.
 • Spolupráce s provozními odborníky, specialisty laboratoří a zkušeben.
 • Soustavné zvyšování vlastní odborné úrovně (studium, školení, odborné stáže, samostudium).

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-5c06

Vedoucí bioplynové stanice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Vedoucí bioplynové stanice řídí provoz bioplynové stanice, proces výroby a emisi konečných produktů – elektrické energie, plynu a tepla, včetně výběru vstupních surovin a volby nejvhodnějších výrobních postupů.

Pracovní činnosti

 • Řízení operací a práce s jednotlivými technologiemi na bioplynové stanici.
 • Optimalizace ekonomické efektivnosti výroby na bioplynové stanici.
 • Řízení jednotlivých směn zaměstnanců bioplynové stanice.
 • Zavádění nových výrobních postupů na bioplynové stanici.
 • Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 • Řízení dodávky a zásob surovin a produktů.
 • Řízení investic a oprav zařízení na bioplynové stanici.
 • Zajištění odpovídající kvality produkce biopaliv.
 • Předcházení vzniku možných problémů (havárií) a jejich řešení.
 • Zajišťování bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí při provozování bioplynové stanice.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-bioplynove-stanic

Samostatný elektrotechnik projektant

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik projektant zpracovává projektovou dokumentaci elektrických zařízení potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, provádí autorský dozor a vykonává odborné projektové práce při zpracovávání projektů.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání projektové dokumentace elektrických částí technicky náročných staveb a zařízení.
 • Zpracovávání projektové dokumentace elektrických částí technologických zařízení včetně navazujících výpočtů technických a funkčních parametrů.
 • Provádění autorského dozoru ve fázi realizace projektu.
 • Kontrola návaznosti projektové dokumentace elektro na průvodní dokumentací ostatních zhotovitelů.
 • Zpracování odborných a tvůrčích projekčních prací v oboru elektro.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-78ee

Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti zabezpečuje realizaci záměrů organizace v oblasti řízení jakosti elektrotechnické výroby, montáže nebo služeb, spolupracuje při vytváření a aktualizaci podnikového systému řízení jakosti, zavádí metody komplexní péče o jakost v celém průběhu životního cyklu výrobku.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů a organizace komplexního systému řízení jakosti výroby, montáže nebo služeb v oblasti elektrotechniky.
 • Zpracovávání technickoekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování kvality elektrotechnických výrobků, výkonů, služeb a jiných výstupů.
 • Stanovování způsobů dosahování požadované úrovně jakosti elektrotechnické produkce a zpracovávání prognóz a programů zvyšování jakosti.
 • Tvorba přejímacích podmínek a postupů pro kontrolu, třídění, označování a skladování nakupovaných surovin, materiálů, součástí a polotovarů určených k dalšímu zpracování.
 • Provádění kontrol kvality vstupů do výroby u dodavatelů.
 • Analýza příčin snížené kvality výrobku nebo služby, návrh nápravných opatření.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Spolupráce při interních a externích auditech.
 • Zabezpečení metrologie a dohled nad správným užitím měřidel.
 • Kontrola záznamů o kvalitě.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-bbd7

Elektroinženýr pro biomedicínské stroje a přístroje

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr pro biomedicínské stroje a přístroje řídí tým techniků a podílí se na vývoji, výrobě, diagnostice, instalacích a opravách všech typů strojů a přístrojů pro biomedicínu.

Pracovní činnosti

 • Studium odborné literatury a technické dokumentace k biomedicínským strojům a přístrojům.
 • Dodržování elektrotechnických norem a jejich aplikace při práci s konkrétním biomedicínským strojem a přístrojem.
 • Spolupráce při vývoji a výrobě biomedicínských strojů a přístrojů.
 • Řízení týmu techniků při výrobě biomedicínských strojů a přístrojů.
 • Tvorba technické a provozní dokumentace k biomedicínským strojů a přístrojům.
 • Zabezpečení a kontrola funkce a provozuschopnosti biomedicínských strojů a přístrojů.
 • Řízení postupů prací při instalaci a opravách biomedicínských strojů a přístrojů.
 • Diagnostika poruch a závad biomedicínských strojů a přístrojů a jejich sestav včetně souvisejících informačních a komunikačních technologií.
 • Vedení provozní dokumentace.
 • Zaškolení obsluhy biomedicínských strojů a přístrojů.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-pro-biomed

Samostatný technolog teplárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technolog teplárny organizuje a řídí činnosti v oblasti určování technologie provozu při výrobě a distribuci tepla.

Pracovní činnosti

 • Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek v teplárně.
 • Kontrola dodržování technologických postupů ve výrobě a distribuci tepla.
 • Provádění technického dozoru na energetických pracovištích.
 • Příprava návrhů a plánů na modernizaci a úpravy zařízení.
 • Provádění technických zkoušek nových technologií.
 • Provádění analýz a vyhodnocování provozních a poruchových stavů.
 • Sledování a vyhodnocování technických parametrů zařízení s ohledem na ekonomii a ekologii provozu zařízení.
 • Vedení technické, technologické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technolog-tepl

Samostatný technik provozu teplárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik provozu teplárny zajišťuje provozuschopnost zařízení teplárny a řídí činnosti na vymezeném technologickém úseku.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů v jednotlivých úsecích teplárny.
 • Řízení prací mistrů na vymezeném technologickém úseku teplárny.
 • Tvorba plánu výroby a distribuce tepla.
 • Kontrola dodržování pracovních a technologických postupů, bezpečnostních a hygienických předpisů v teplárně.
 • Analýza provozních a poruchových stavů teplárny.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-provoz-f187

Energetik specialista výroby tepelné energie

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Energetik specialista výroby tepelné energie provádí nejsložitější specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti rozsáhlých zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie.

Pracovní činnosti

 • Zpracování prognóz spotřeby tepla a tvorba koncepcí a metodik rozvoje výroby.
 • Řízení prací při zpracování koncepce rozvoje výroby tepla.
 • Kontrola a posuzování technických, provozních a ekonomických parametrů výroby tepla.
 • Řízení prací vedoucích provozních, technických a údržbářských úseků teplárny.
 • Kontrola dodržování technologických postupů pro výrobu nebo provoz teplárenských (energetických) zařízení, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Řízení procesu technických zkoušek technologií a postupů.
 • Koordinace revizních a údržbářských prací.
 • Provádění technického dozoru.
 • Spolupráce na zajišťování tepla dle požadavků odběratelů při dodržování parametrů dodávaného média.
 • Technická podpora provozu při najíždění a odstavování kotlů.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/energetik-specialista-vyr

Samostatný technik rozvoje elektrické sítě

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik rozvoje elektrické sítě vykonává odborné činnosti v oblasti rozvoje distribuční elektrické sítě s ohledem na připojování a rozšiřování zařízení distribuční soustavy.

Pracovní činnosti

 • Vytváření podkladů pro strategická rozhodnutí v oblasti rozvoje a obnovy elektrizačních sítí.
 • Zpracovávání koncepce rozvoje a obnovy elektrizační sítě.
 • Provádění analýz stavu a technických řešení distribuční elektrické sítě.
 • Spolupráce s regionální správou sítě v oblasti obnovy, rozvoje a připojování do distribuční sítě.
 • Zpracovávání technických a ekonomických podkladů rozvojových záměrů.
 • Jednání s projektovými a inženýrskými organizacemi a organizacemi budoucích zhotovitelů díla.
 • Řešení požadavků zákazníků na připojení do elektrizační sítě.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-rozvoj

Samostatný technolog elektrárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technolog elektrárny řídí a zpracovává technologické postupy provozu elektrárny.

Pracovní činnosti

 • Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek výroby elektrické energie.
 • Kontrola dodržování technologických postupů v elektrárně.
 • Optimalizace technologických postupů, zvyšování kvality a efektivity provozu elektrárny.
 • Provádění technického dozoru na energetických pracovištích.
 • Provádění technických zkoušek nových technologií.
 • Provádění analýz a vyhodnocování provozních a poruchových stavů.
 • Sledování a vyhodnocování technických parametrů zařízení s ohledem na ekonomii a ekologii provozu zařízení.
 • Vedení technické, technologické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technolog-elek

Elektroinženýr projektant

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr projektant řídí zpracování komplexní projektové dokumentace elektrických zařízení rozsáhlých a složitých investičních celků v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, zajišťuje provádění autorského dozoru a organizuje kooperaci se specialisty ostatních profesí.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace práce specialistů při zpracování projektové dokumentace elektrických systémů rozsáhlých a složitých investičních celků.
 • Organizace interní i externí kooperace při zpracování projektové dokumentace ve všech fázích přípravy a realizace projektů.
 • Komplexní řízení a koordinace projektové činnosti specialistů.
 • Řízení skupiny projektantů nebo odborných týmů tvůrčích technických zaměstnanců.
 • Projektování elektrických zařízení a elektrických instalací.
 • Vypracovává výkresovou dokumentaci a textovou část projektů zejména technické zprávy, stanovení vnějších vlivů, výkazy výměr.
 • Vedení příslušné projektové dokumentace v souladu s aktuálními legislativními předpisy.
 • Aktualizace a archivace projektové dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-projektant

Elektroinženýr dispečer

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr dispečer zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob nebo komplexních externích montáží ucelených souborů staveb a zařízení v elektrotechnice.

Pracovní činnosti

 • Řízení procesu tvorby operativních plánů nejnáročnější elektrotechnické výroby, externích montáží ucelených souborů staveb a zařízení.
 • Optimalizace využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
 • Organizace průběžného sledování a kontrol plnění operativních plánů a řízení realizace potřebných změn.
 • Zabezpečování plynulosti a rovnoměrnosti organizačně náročných a složitých elektrotechnických výrob a provozů se značnými požadavky na technické parametry, přesnost a spolehlivost.
 • Dispečerské řízení výroby a distribuce elektřiny v distribuční soustavě.
 • Spolupráce s dispečinkem provozovatele přenosové soustavy.
 • Koordinace operativních výrobních a provozních plánů s ostatními úseky činnosti podniku, např. se zásobováním, expedicí, dopravou, energetikou, technickou a technologickou přípravou elektrotechnické výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-dispecer

Energetik specialista rozvoje elektrické sítě

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik rozvoje elektrické sítě specialista řídí rozvoj a obnovu distribuční elektrické sítě s ohledem na připojování a rozšiřování zařízení distribuční soustavy.

Pracovní činnosti

 • Provádění analýz stavu distribuční elektrické sítě.
 • Spolupráce s regionální správou elektrické sítě v oblasti obnovy, rozvoje a připojování do distribuční sítě.
 • Spolupráce s projektovými a inženýrskými organizacemi a organizacemi budoucích zhotovitelů díla.
 • Řízení prací při zpracování koncepce rozvoje a obnovy elektrizační sítě.
 • Posuzování technických a ekonomických podkladů investičních záměrů.
 • Realizace zásadních strategických rozhodnutí v oblasti rozvoje a obnovy elektrizační sítě.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/energetik-specialista-roz

Samostatný technik rozvoje teplárenství

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik rozvoje teplárenství zajišťuje odborné činnosti v oblasti rozvoje výroby a distribuce tepla.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na tvorbě koncepcí a prognóz rozvoje energetiky v oblasti výroby tepla a její distribuce.
 • Provádění prací pro technicko-ekonomické studie a rozbory investiční výstavby.
 • Řešení a vyhodnocování rozvojových, inovačních a optimalizačních úkolů v oblasti výroby tepla.
 • Optimalizace provozu teplárenské soustavy.
 • Spolupráce na studiích proveditelnosti investičních příležitostí v oblasti teplárenství.
 • Vyhledávání technicky inovativních řešení.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-rozvoj-2a4e

Specialista energetického dispečinku

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Specialista energetického dispečinku zajišťuje přípravu a stabilitu provozu sítí v rámci elektrizační soustavy ČR včetně komunikace se zahraničními partnery.

Pracovní činnosti

 • Příprava provozu energetických soustav a plánování jejich zatížení.
 • Tvorba a aktualizace dispečerských schémat v energetických sítích.
 • Kontrola provozu energetických soustav a rozhodování o potřebných zásazích.
 • Rozbory poruchovosti energetických soustav a distribučních sítí.
 • Sjednávání a upřesňování požadavků na provoz energetických soustav a na distribuci energií.
 • Plánování provozu rozsáhlých energetických soustav.
 • Vyřizování výměn a tranzitů elektrické energie se zahraničními partnery.
 • Koordinace a metodické řízení činností techniků energetických dispečinků.
 • Komunikace s dispečinky energetických soustav okolních států.
 • Vedení technické a provozní dokumentace související s provozem energetického dispečinku a dodávkami energií.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-energetickeho

Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr konstruktér měřicích přístrojů vede projekty vývoje nových měřicích přístrojů, jejich inovace a modifikace pro jiné oblasti použití, koordinuje činnosti pracovních týmů při realizaci prototypů a poloprovozních zařízení a spolupracuje při zavádění zařízení do výroby.

Pracovní činnosti

 • Analýza požadavků na funkci měřicího zařízení a návrhy možností realizace zařízení.
 • Řízení činností při projektování funkčních celků a designu nových a inovovaných měřicích přístrojů a zařízení.
 • Stanovení pracovních postupů a metod pracovních týmů.
 • Řízení a kontrola činností pracovních týmů projekce a vývoje.
 • Stanovení a řízení aspektů (technických, časových, environmentálních a ekonomických) projektu.
 • Studium odborné literatury vztahující se k úkolu projekce nového měřicího přístroje.
 • Projektová a vývojová činnost zaměřená na využití netradičních principů měření.
 • Řízení a kontrola vedení dokumentace k projektu a vyvíjeným produktům.
 • Celkové vyhodnocení výsledků, fází, postupů a metod projekce a vývoje.
 • Poskytování a prezentace průběžných informací o stavu řešení úkolu.
 • Stanovení postupů pro testování funkčních vzorků, prototypů a finálních měřicích přístrojů a zařízení.
 • Zpracování předávací dokumentace projekce a vývoje nového či inovovaného přístroje pro poloprovoz a výrobu.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému řízení jakosti nebo systému environmentálního managementu (EMS/EMAS) nebo jiného systému řízení z hlediska projektových činností a bezpečnosti.

Kód ISCO

2152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-konstrukte-3f60