Profese

Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací [CZ-ISCO 215]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Projektant v elektronických komunikacích specialista

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Projektant telekomunikací specialista řídí zpracování komplexní projektové dokumentace v oblasti telekomunikací.

Pracovní činnosti

 • Řízení zpracování projektové dokumentace, řízení odborného týmu.
 • Tvorba koncepcí informačních struktur.
 • Kmitočtové plánování a řešení energetických bilancí.
 • Tvorba technologických postupů a tvorba technologických výkresů.
 • Výkon autorského dozoru.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/projektant-v-elektronicky

Technický manažer provozu radiokomunikací v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Technický manažer provozu radiokomunikací řídí oblast rozvoje radiokomunikačních služeb.

Pracovní činnosti

 • Koordinace a řešení úkolů zavádění nových radiokomunikačních služeb.
 • Stanovení zásadních orientací rozvoje radiokomunikačních služeb.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-manazer-provozu

Vývojový a výzkumný pracovník pro elektronické komunikace

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Vývojový a výzkumný pracovník telekomunikací řeší úkoly vývoje a výzkumu v oblasti telekomunikací.

Pracovní činnosti

 • Řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti telekomunikací.
 • Řízení kolektivu výzkumných pracovníků.
 • Metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných činností.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyvojovy-a-vyzkumny-praco

Technický manažer provozu telekomunikací v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Technický manažer provozu telekomunikací řídí práce související s provozem, údržbou a opravami telekomunikačních systémů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Koncepční, metodické a systémové práce v oblasti provozu a údržby telekomunikačních systémů a zařízení.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-manazer-provozu-818d

Elektroinženýr technolog

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr technolog řeší komplexní projekty složitých technologických postupů, řídí technologickou přípravu rozsáhlé a členité elektrotechnické výroby a zavádění nových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a organizování technologické přípravy elektrotechnické výroby.
 • Vytváření technologických postupů při složitých výrobních procesech.
 • Stanovování technických prostředků a materiálů, pracovních postupů, uspořádání a návaznosti pracovišť, toku materiálu a polotovarů.
 • Organizace tvorby technologických předpisů, norem spotřeby práce, kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Organizace ověřování nových technologických postupů.
 • Spolupráce při realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Organizace technického dozoru a kontroly dodržování technologických postupů na pracovištích.
 • Spolupráce v oblasti řízení jakosti elektrotechnické produkce s oddělením výroby.
 • Organizace technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Zajišťování a organizace přípravy investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Realizace investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Posuzování a vyhodnocování investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-technolog

Samostatný technik správy dat o sítích VN, NN

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik správy dat o sítích VN (vysoké napětí), NN (nízké napětí) vykonává odborné činnosti v zajišťování správy dat o sítích VN, NN a koordinuje provozní chod určených pracovišť.

Pracovní činnosti

 • Analýza a aktualizace funkčnosti technického informačního systému (TIS).
 • Aktualizace manuálu a uživatelské příručky v oblasti správy dat o sítích VN, NN.
 • Spolupráce na tvorbě metodiky správy dat o sítích VN, NN.
 • Vyjadřování se k uložení sítí a umístění energetických zařízení.
 • Koordinace pracovišť a procesů spojených se správou dat o sítích VN, NN.
 • Zakreslování energetických staveb do jednotné evidence nemovitostí.
 • Podpora správy podkladových map.
 • Spolupráce na podkladech pro provozní statistiky rozvodného zařízení.
 • Vedení technické evidence a dokumentace v oblasti správy dat o sítích VN, NN, včetně archivace, ve smyslu požadavků legislativy.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-spravy

Samostatný technik provozu řídicí soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik provozu řídicí soustavy koordinuje a zabezpečuje odborné práce při zajišťování provozu a montáži řídicí techniky, včetně obsluhy příslušného software a hardware.

Pracovní činnosti

 • Projektová příprava řídicí techniky a jejích sítí.
 • Projektování řídicí techniky a jejích sítí.
 • Navrhování provozních předpisů, pravidel a plánů v oblasti řídicí techniky a jejích sítí.
 • Zajišťování montáže řídicí techniky a jejích sítí včetně přejímky a předávání do provozu.
 • Zajišťování provozu řídicí techniky v energetice.
 • Provádění funkčních zkoušek řídicí techniky v energetice.
 • Kontrola provádění funkčních zkoušek řidicí techniky v energetice.
 • Provádění kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
 • Řízení kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
 • Zpracovávání a vedení technické a provozní dokumentace systémů zařízení řídicí techniky.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-provoz-06b2

Elektroinženýr investic a engineeringu

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr investic a engineeringu řídí zpracování komplexní agendy nejsložitějších investičních akcí v oblasti elektrotechniky, vykonává a koordinuje nejnáročnější specializované odborné činnosti ve všech fázích investiční výstavby včetně investičního a dodavatelského engineeringu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a realizace přípravy strojních, stavebních a jiných investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Posuzování a vyhodnocování strojních, stavebních a jiných investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Komplexní řízení pracovních týmů při zpracování rozsáhlých a náročných investičních záměrů.
 • Metodické řízení přípravy a zpracování rozpočtů nejnáročnějších investičních akcí a kalkulace souvisejících nákladů.
 • Komplexní hodnocení ekonomické efektivnosti investic.
 • Vyhodnocování technicko-ekonomických parametrů rozsáhlých a složitých investičních akcí.
 • Projektové řízení investičních akcí v oblasti elektrotechniky.
 • Organizační zajištění správního územního a stavebního řízení.
 • Organizační zajištění odborných technických posudků.
 • Organizační zajištění výběrového řízení.
 • Zajištění kontraktace dodavatelů investičních akcí.
 • Poskytování technického poradenství.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-investic-a

Specialista operátor jaderné elektrárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Specialista operátor jaderné elektrárny řídí a kontroluje provoz primárního nebo sekundárního okruhu jaderné elektrárny.

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu primárního okruhu jaderné elektrárny a jeho pomocných systémů.
 • Řízení provozu sekundárního okruhu jaderné elektrárny v návaznosti na režimy jaderných reaktorů.
 • Kontrola provozu primárního nebo sekundárního okruhu jaderné elektrárny.
 • Koordinace provozu primárního okruhu jaderné elektrárny s operátory sekundárního okruhu a dalšími řídicími, technickými a provozními pracovníky.
 • Koordinace provozu sekundárního okruhu jaderné elektrárny s operátory primárního okruhu a dalšími řídicími, technickými a provozními pracovníky.
 • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách bloku.
 • Likvidace abnormálních stavů a mimořádných událostí na obsluhovaném zařízení.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-operator-jade

Samostatný dispečer přenosové elektrické soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný dispečer přenosové elektrické soustavy řídí provoz elektrické soustavy v rámci širších územních celků.

Pracovní činnosti

 • Operativní (dispečerské) řízení provozu zařízení VVN (velmi vysoké napětí) na úrovni rajónního dispečinku.
 • Spolupráce na přípravě provozu přenosové elektrické soustavy.
 • Zajišťování provozu rozvodného zařízení o VVN (velmi vysoké napětí) v územní působnosti distribuční společnosti.
 • Spolupráce při zajišťování synchronizace propojených elektrizačních systémů.
 • Vyhodnocování provozu přenosové elektrické soustavy.
 • Řízení likvidace poruch VVN (velmi vysoké napětí), operativní řízení poruchových čet.
 • Rozhodování o opatřeních při havarijních stavech přenosové elektrické soustavy.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-dispecer-preno

Specialista metodik správy dat o sítích VN, NN

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Specialista metodik správy dat o sítích VN, NN zpracovává metodiky a jednotné pracovní postupy v procesu správy dat o sítích VN (vysoké napětí), NN (nízké napětí).

Pracovní činnosti

 • Koordinace prací v zajišťování funkčnosti procesu správy dat o sítích VN, NN.
 • Tvorba a aktualizace metodiky a jednotných pracovních postupů v oblasti správy dat o sítích VN, NN.
 • Zajišťování jednotného uplatňování metod a pracovních postupů v oblasti správy dat o sítích VN, NN.
 • Poskytování metodického poradenství v oblasti správy dat o sítích VN, NN.
 • Zajištění proškolení zaměstnanců v oblasti správy dat o sítích VN, NN.
 • Provádění kontrolní činnosti dodržování a udržování metodiky správy dat o sítích VN, NN.
 • Vedení příslušné technické evidence a dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-metodik-sprav

Samostatný technik měření v elektroenergetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik měření vykonává speciální technické práce v oblasti měření elektrické energie a to především v oblasti průběhového měření a sběru dat.

Pracovní činnosti

 • Měření množství a kvality dodávané a odebírané elektrické energie.
 • Kalibrace složitých, technicky náročných a vysoce přesných měřicích přístrojů pro energetiku.
 • Sestavování parametrizačních programů pro měření odběru elektrické energie.
 • Zpracovávání krátkodobých a střednědobých prognóz a plánů vývoje obchodu s elektrickou energií v oblasti dodávek a nákupu.
 • Zpracovávání cenových a obchodních podkladů pro obchodování s elektrickou energií.
 • Zajišťování servisních činností v odběrném místě.
 • Provádění odborných šetření reklamací a stížností.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-mereni

Energetik specialista provozu elektrárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Energetik specialista provozu elektrárny řídí úsek výroby a navazující technologické úseky zajišťující provoz výroby elektrické energie.

Pracovní činnosti

 • Kontrola a posuzování technických, provozních a ekonomických parametrů výroby energie.
 • Kontrola dodržování technologických postupů pro výrobu nebo provoz energetických zařízení.
 • Koordinace revizních a údržbářských prací.
 • Řešení mimořádných a havarijních událostí v elektrárnách.
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy.
 • Posuzování návrhů na modernizaci a opravy zařízení elektrárny.
 • Spolupráce při přípravě a vývoji technických projektů a SW prostředků v elektrárnách.
 • Řízení prací vedoucích provozních, technických a údržbářských úseků elektrárny.
 • Řízení pracovního týmu.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/energetik-specialista-pro

Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník samostatně řeší vědecko-výzkumné úkoly aplikovaného výzkumu, tvůrčím způsobem aplikuje nejnovější vědecké poznatky a teorie při výzkumu a vývoji v oblasti elektrotechniky.

Pracovní činnosti

 • Tvorba podkladů pro právní ochranu duševního a průmyslového vlastnictví.
 • Tvůrčí řešení nejsložitějších výzkumných a vývojových úkolů s komplikovanými vazbami mezi různými technickými obory, případně vědními disciplínami.
 • Koordinace činnosti pracovních týmů v realizační fázi výzkumných úkolů a při aplikaci výsledků výzkumu a nejnovějších vědeckotechnických poznatků z oblasti elektrotechniky do provozní praxe.
 • Spolupráce s provozními odborníky, specialisty laboratoří a zkušeben.
 • Publikační a pedagogická činnost v odvětví elektrotechniky, zapojení do mezinárodní vědeckotechnické spolupráce.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-vyzkumny-a

Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista řídí provoz přenosové elektrické soustavy v působnosti regionální distribuční společnosti nebo na celostátní úrovni.

Pracovní činnosti

 • Operativní řízení provozu přenosové elektrizační soustavy.
 • Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek při dodržování stanovených nebo sjednaných parametrů.
 • Zajišťování synchronizace propojených elektrizačních systémů.
 • Řízení soustavy v pravomoci hlavního dispečinku.
 • Sjednávání operativních dovozů v rámci uzavřených smluv.
 • Řízení činností směřujících k likvidaci poruchových stavů.
 • Spolupráce s centry zajišťujícími výrobu elektrické energie.
 • Vedení příslušných záznamů a technické dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-prenosove-elektr

Samostatný elektrotechnik technolog

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik technolog určuje technologii elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu s nároky na technické parametry, přesnost a spolehlivost.

Pracovní činnosti

 • Určení technologických postupů při výrobě nebo montáži složitých elektrotechnických výrobků s vysokými nároky na technické parametry.
 • Stanovení a optimalizace způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek členité elektrotechnické výroby nebo provozních procesů.
 • Určení výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů, přípravků ve výrobních provozech nebo na montážních pracovištích.
 • Řízení a organizace prací při realizaci technologických změn ve výrobním procesu.
 • Spolupráce s odborníky, specialisty laboratoří a výzkumnými ústavy.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Stanovení postupu kontroly jakosti.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-2872

Energetik specialista řídicí soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Energetik specialista řídicí soustavy řídí, koordinuje a zajišťuje provoz nejsložitějších zařízení řídicí techniky, koordinuje systémové vazby provozu řídicí techniky, včetně software a hardware a řídí rozvoj systémů řídicí techniky v elektrárnách.

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu systémů řídicí techniky včetně koordinace jednotlivých subsystémů.
 • Plánování rozvoje řídicí techniky a jejích sítí a systémových vazeb v rámci energetické společnosti.
 • Stanovení systémových vazeb a řízení rozvoje řídicí techniky v rámci energetické společnosti.
 • Projektová příprava a projektování obnovy a rozvoje systémů a zařízení řídicí techniky a jejích sítí.
 • Koordinace a metodické řízení kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
 • Zajišťování montáže řídicí techniky a jejích sítí včetně přejímky a předávání do provozu.
 • Řízení kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/energetik-specialista-rid

Samostatný technik provozu distribuční soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik provozu distribuční soustavy provádí specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti elektrických sítí a elektrických stanic.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu a údržby elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Zpracovávání instrukcí pro provoz a údržbu elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Zpracování podkladů pro rozšiřování, modernizaci, opravy a údržbu elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Provádění technického dozoru a přejímacího řízení při uvádění zařízení do provozu.
 • Plánování a příprava preventivních prohlídek, revizí a údržby elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Vyhodnocování provozuschopnosti elektrických sítí a elektrických stanic a navrhování opatření ke snížení poruchovosti.
 • Koordinace provozu, údržby a oprav elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-provoz-d24a

Energetik specialista distribuční soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Energetik specialista distribuční soustavy řídí a zabezpečuje činnosti k zajištění provozuschopnosti elektrických sítí a elektrických stanic.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací v oblasti provozu a údržby elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Spolupráce s úseky rozvoje a investic při plánování modernizace a rozvoje elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Posuzování návrhů na rozvoj sítí a modernizaci elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Spolupráce na zpracování metodik pro oblast provozu a údržby elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/energetik-specialista-dis

Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin řídí a kontroluje činnost na úseku energetiky v organizaci zabývající se těžbou a úpravou nerostných surovin.

Pracovní činnosti

 • Vytváření podkladů pro strategická rozhodnutí v oblasti energetického hospodářství.
 • Zajišťování licence pro elektrickou energii, teplo a zemní plyn.
 • Koordinace a kontrola zajišťování revizí energetického zařízení.
 • Zajišťování a předkládání plánů týkajících se energetického hospodářství organizace.
 • Zajišťování analýz spotřeby energií, včetně cenového vývoje.
 • Vyhodnocování efektivnosti rozsáhlých investic v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Zpracování a vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
 • Kontrola dodržování platných směrnic, norem a právních předpisů v oblasti energetiky.
 • Schvalování ročních a čtvrtletních odběrů zemního plynu a elektřiny.
 • Koordinace a metodické řízení pracovníků útvaru energetiky.
 • Jednání s orgány státní a veřejné samosprávy v rozsahu daných pravomocí.
 • Kontrola a zajišťování realizace nápravných opatření uložených kontrolními orgány.
 • Zajišťování statistických údajů v oblasti energetiky v rozsahu daném předpisy ČSÚ, MPO a podnikovými normami.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hlavni-energetik-v-tezbe-

Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu zpracovává komplexní agendu různorodých elektrotechnických investičních akcí a vykonává náročné odborné činnosti ve všech fázích výstavby včetně engineeringu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a koordinace stavebních a jiných investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Realizace a vyhodnocování investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii organizace.
 • Kontrolní činnosti realizovaných investic.
 • Příprava rozpočtů investičních akcí a kalkulace nákladů.
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investic a vyhodnocování technicko-ekonomických parametrů investičních akcí.
 • Řízení, usměrňování a zajišťování realizace investičních akcí v oboru elektro dodavatelským způsobem.
 • Zajišťování projektové a konstrukční přípravy, dodávek a montáží.
 • Zaškolování obsluhy strojů a zařízení.
 • Servisní činnosti při realizaci investic v rámci investičního nebo dodavatelského engineeringu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik

Samostatný technik provozu elektrárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik provozu elektrárny řídí a zajišťuje odborné činnosti v příslušném technologickém úseku elektrárny.

Pracovní činnosti

 • Analýza provozních a poruchových stavů elektrárny.
 • Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů v příslušném technologickém úseku elektrárny.
 • Řízení prací mistrů na vymezeném technologickém úseku elektrárny.
 • Sestavování plánu výroby elektrické energie.
 • Spolupráce na zajišťování a posuzování návrhů na modernizaci a opravy elektrárny.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.
 • Koordinace činností příslušného technologického úseku elektrárny a jejich návaznosti na ostatní úseky elektrárny.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-provoz

Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje zpracovává konstrukční dokumentaci elektrických strojů a přístrojů, provádí elektrotechnické návrhy a zajišťuje zpracování mechanických návrhů.

Pracovní činnosti

 • Výpočet parametrů matematickým a elektromagnetickým výpočtem.
 • Určení rozměrových dispozic elektrických strojů a přístrojů.
 • Určení mechanických a elektrických vlastností elektrických strojů a přístrojů.
 • Tvorba technické dokumentace návrhu elektrických strojů a přístrojů.
 • Testování prototypů elektrických strojů a přístrojů.
 • Tvorba návrhu elektromagnetického obvodu aktivních částí elektrických strojů a přístrojů.
 • Konfigurace mechanických částí elektrických strojů a přístrojů.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-bcdd

Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie zajišťuje zpracování koncepcí a prognóz rozvoje a efektivního využití výrobních zdrojů.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na tvorbě koncepcí a prognóz rozvoje energetiky v oblasti výroby elektrické energie.
 • Provádění technicko-ekonomických studií a rozborů investiční výstavby.
 • Řešení a vyhodnocování rozvojových, inovačních a optimalizačních úkolů v energetice.
 • Spolupráce na studiích proveditelnosti investičních příležitostí v oblasti výroby elektrické energie.
 • Optimalizace provozu elektrické energie.
 • Vyhledávání technicky inovativních řešení.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-rozvoj-fe3f

Energetik specialista správy elektrické sítě

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Energetik specialista správy elektrické sítě řídí a zajišťuje odborné činnosti při rozšiřování a obnově energetických sítí VN (vysoké napětí) a NN (nízké napětí) na základě potřeb společnosti i zákazníků.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací při zpracovávání dokumentace rozvoje a obnovy elektrických sítí a zařízení.
 • Spolupráce na zpracování koncepce rozvoje a obnovy elektrických sítí.
 • Řízení procesu připojovacích podmínek pro zákazníky a majitele dotčených nemovitostí.
 • Koordinace prací s úsekem rozvoje a dokumentace.
 • Řešení zákaznických požadavků s orgány státní a veřejné správy, majiteli dotčených nemovitostí a zákazníky.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/energetik-specialista-spr

Elektroinženýr pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr pracovník řízení jakosti řídí činnosti při zavádění, udržování, rozvoji a hodnocení systému řízení jakosti v elektrotechnické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Rozpracování záměrů v oblasti systému managementu jakosti (komplexní řízení jakosti).
 • Uplatňování politiky jakosti v organizaci elektrotechnické výroby.
 • Zpracování plánů kontrol a zkoušek elektrotechnických výrobků a zařízení.
 • Příprava podkladů pro přípravu na zákaznické a certifikační audity.
 • Zjišťování příčin nedostatečné kvality elektrotechnických výrobků a navrhování nápravných a preventivních opatření.
 • Zabezpečení tvorby a udržování souboru dokumentovaných postupů systému jakosti.
 • Plánování a řízení interních prověrek jakosti.
 • Spolupráce při provádění externích auditů systému jakosti.
 • Metodické řízení normalizace a metrologie.
 • Optimalizace procesů řízení jakosti v elektrotechnické výrobě.
 • Metodické řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v elektrotechnické výrobě.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-pracovnik-

Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje, přístroje a zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje, přístroje a zařízení zpracovává komplexní konstrukční a technickou dokumentaci elektrických strojů a přístrojů a provádí komplexní návrh elektrických strojů a přístrojů od matematických a elektromagnetických výpočtů až po ekonomické zhodnocení návrhu a zajištění zpracování mechanických návrhů. Koordinuje činnosti pracovních týmů při realizaci prototypů a poloprovozních zařízení a spolupracuje při zavádění zařízení do výroby.

Pracovní činnosti

 • Provádění výpočtu parametrů matematickým a elektromagnetickým výpočtem.
 • Určení rozměrových dispozic elektrických strojů a přístrojů.
 • Určení mechanických a elektrických vlastností elektrických strojů a přístrojů.
 • Vytváření komplexní technické dokumentace návrhu elektrických strojů a přístrojů.
 • Návrh mechanických částí elektrických strojů.
 • Posouzení tepelné bilance elektrických strojů a přístrojů.
 • Vytváření návrhu elektromagnetického obvodu aktivních částí elektrických strojů a přístrojů.
 • Posouzení ekonomické stránky návrhu.
 • Kontrola naměřených veličin s vypočtenými.
 • Koordinace a kompletace výstupů z ostatních konstrukčních prací na projektu.
 • Řízení a kontrola činností pracovních týmů projekce a vývoje elektrických strojů a přístrojů.
 • Vedení projektové a technické dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-konstrukte

Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice zajišťuje přípravu, realizaci a posuzování investic zaměřených na rozvoj energetiky.

Pracovní činnosti

 • Vyhodnocování efektivnosti investic v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Zpracovávání investičních záměrů v energetice.
 • Zpracování finančních rozpočtů a plánů investic projektových nebo investičních akcí.
 • Jednání se zpracovateli projektové dokumentace, odbornými útvary, správními a jinými orgány a organizacemi.
 • Příprava a kompletace smluvních a jiných dokumentů pro jednotlivé akce v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Zajišťování nezbytných povolení a stanovisek státních orgánů, orgánů samosprávy a dalších dokumentů vyplývajících z legislativy ČR a EU.
 • Organizování účastníků investičních akcí.
 • Vykonávání stavebního dozoru investora v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem organizace.
 • Kontrola investičních dodávek energetických zařízení a systémů, ověřování způsobilosti, kolaudační posuzování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-inve

Specialista měření v elektroenergetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Specialista měření v elektroenergetice řídí metrologické činnosti a měrové služby v rámci energetické společnosti a navrhuje způsoby řešení úprav procesů v návaznosti na realizované kontrolní činnosti a legislativní úpravy.

Pracovní činnosti

 • Řízení analýz a navržení nastavení procesů a postupů v oblasti měrové služby.
 • Sestavování parametrizačních programů pro měření odběru elektrické energie.
 • Metodické usměrňování činnosti měrové služby.
 • Provádění kontrolní činnosti dodržování procesních postupů v oblasti měrové služby.
 • Zajištění kalibrace složitých, technicky náročných a vysoce přesných měřicích přístrojů pro energetiku.
 • Identifikace a vyhodnocování rizik v oblasti měrové služby.
 • Implementace nápravných opatření v oblasti měrové služby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-mereni-v-elek

Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník navrhuje a realizuje dílčí části projektů zaměřených na výzkum a vývoj elektronických a elektrotechnických celků, zařízení a součástí.

Pracovní činnosti

 • Samostatné řešení funkce a designu vyvíjených či inovovaných zařízení a celků průmyslové povahy.
 • Rozpracování zadaných pracovních postupů a metod časového harmonogramu a rozpočtu projektu výzkumu a vývoje.
 • Rešerše odborné literatury vztahující se k úkolu výzkumu a vývoje nové či inovované aplikace.
 • Realizace projektovaného a vyvíjeného zařízení podle zadání.
 • Vedení projektového teamu nebo samostatné ucelené části komplexního teamu výzkumných a technických pracovníků.
 • Zaznamenání a zdokumentování postupů a výsledků projektu výzkumu a vývoje.
 • Spolupráce na celkovém a dílčím vyhodnocení výsledků fází, postupů a metod projektu výzkumu a vývoje.
 • Poskytování a prezentace průběžných informací o stavu řešení úkolu, plnění časového harmonogramu a čerpání nákladů na úkol výzkumu a vývoje nové či inovované aplikace.
 • Samostatné zpracování dokumentace o vyřešení dílčího úkolu projektu výzkumu a podíl na zpracování konečné dokumentace o vyřešení úkolu.
 • Spolupráce při testování funkčních vzorků a prototypů, provádění zkoušek a měření.
 • Spolupráce s provozními odborníky, specialisty laboratoří a zkušeben.
 • Soustavné zvyšování vlastní odborné úrovně (studium, školení, odborné stáže, samostudium).

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-5c06

Vedoucí bioplynové stanice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Vedoucí bioplynové stanice řídí provoz bioplynové stanice, proces výroby a emisi konečných produktů – elektrické energie, plynu a tepla, včetně výběru vstupních surovin a volby nejvhodnějších výrobních postupů.

Pracovní činnosti

 • Řízení operací a práce s jednotlivými technologiemi na bioplynové stanici.
 • Optimalizace ekonomické efektivnosti výroby na bioplynové stanici.
 • Řízení jednotlivých směn zaměstnanců bioplynové stanice.
 • Zavádění nových výrobních postupů na bioplynové stanici.
 • Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 • Řízení dodávky a zásob surovin a produktů.
 • Řízení investic a oprav zařízení na bioplynové stanici.
 • Zajištění odpovídající kvality produkce biopaliv.
 • Předcházení vzniku možných problémů (havárií) a jejich řešení.
 • Zajišťování bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí při provozování bioplynové stanice.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-bioplynove-stanic

Samostatný elektrotechnik projektant

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik projektant zpracovává projektovou dokumentaci elektrických zařízení potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, provádí autorský dozor a vykonává odborné projektové práce při zpracovávání projektů.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání projektové dokumentace elektrických částí technicky náročných staveb a zařízení.
 • Zpracovávání projektové dokumentace elektrických částí technologických zařízení včetně navazujících výpočtů technických a funkčních parametrů.
 • Provádění autorského dozoru ve fázi realizace projektu.
 • Kontrola návaznosti projektové dokumentace elektro na průvodní dokumentací ostatních zhotovitelů.
 • Zpracování odborných a tvůrčích projekčních prací v oboru elektro.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-78ee

Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti zabezpečuje realizaci záměrů organizace v oblasti řízení jakosti elektrotechnické výroby, montáže nebo služeb, spolupracuje při vytváření a aktualizaci podnikového systému řízení jakosti, zavádí metody komplexní péče o jakost v celém průběhu životního cyklu výrobku.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů a organizace komplexního systému řízení jakosti výroby, montáže nebo služeb v oblasti elektrotechniky.
 • Zpracovávání technickoekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování kvality elektrotechnických výrobků, výkonů, služeb a jiných výstupů.
 • Stanovování způsobů dosahování požadované úrovně jakosti elektrotechnické produkce a zpracovávání prognóz a programů zvyšování jakosti.
 • Tvorba přejímacích podmínek a postupů pro kontrolu, třídění, označování a skladování nakupovaných surovin, materiálů, součástí a polotovarů určených k dalšímu zpracování.
 • Provádění kontrol kvality vstupů do výroby u dodavatelů.
 • Analýza příčin snížené kvality výrobku nebo služby, návrh nápravných opatření.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Spolupráce při interních a externích auditech.
 • Zabezpečení metrologie a dohled nad správným užitím měřidel.
 • Kontrola záznamů o kvalitě.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-bbd7

Elektroinženýr pro biomedicínské stroje a přístroje

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr pro biomedicínské stroje a přístroje řídí tým techniků a podílí se na vývoji, výrobě, diagnostice, instalacích a opravách všech typů strojů a přístrojů pro biomedicínu.

Pracovní činnosti

 • Studium odborné literatury a technické dokumentace k biomedicínským strojům a přístrojům.
 • Dodržování elektrotechnických norem a jejich aplikace při práci s konkrétním biomedicínským strojem a přístrojem.
 • Spolupráce při vývoji a výrobě biomedicínských strojů a přístrojů.
 • Řízení týmu techniků při výrobě biomedicínských strojů a přístrojů.
 • Tvorba technické a provozní dokumentace k biomedicínským strojů a přístrojům.
 • Zabezpečení a kontrola funkce a provozuschopnosti biomedicínských strojů a přístrojů.
 • Řízení postupů prací při instalaci a opravách biomedicínských strojů a přístrojů.
 • Diagnostika poruch a závad biomedicínských strojů a přístrojů a jejich sestav včetně souvisejících informačních a komunikačních technologií.
 • Vedení provozní dokumentace.
 • Zaškolení obsluhy biomedicínských strojů a přístrojů.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-pro-biomed

Samostatný technolog teplárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technolog teplárny organizuje a řídí činnosti v oblasti určování technologie provozu při výrobě a distribuci tepla.

Pracovní činnosti

 • Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek v teplárně.
 • Kontrola dodržování technologických postupů ve výrobě a distribuci tepla.
 • Provádění technického dozoru na energetických pracovištích.
 • Příprava návrhů a plánů na modernizaci a úpravy zařízení.
 • Provádění technických zkoušek nových technologií.
 • Provádění analýz a vyhodnocování provozních a poruchových stavů.
 • Sledování a vyhodnocování technických parametrů zařízení s ohledem na ekonomii a ekologii provozu zařízení.
 • Vedení technické, technologické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technolog-tepl

Samostatný technik provozu teplárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik provozu teplárny zajišťuje provozuschopnost zařízení teplárny a řídí činnosti na vymezeném technologickém úseku.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů v jednotlivých úsecích teplárny.
 • Řízení prací mistrů na vymezeném technologickém úseku teplárny.
 • Tvorba plánu výroby a distribuce tepla.
 • Kontrola dodržování pracovních a technologických postupů, bezpečnostních a hygienických předpisů v teplárně.
 • Analýza provozních a poruchových stavů teplárny.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-provoz-f187

Energetik specialista výroby tepelné energie

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Energetik specialista výroby tepelné energie provádí nejsložitější specializované technické práce při zajišťování provozuschopnosti rozsáhlých zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie.

Pracovní činnosti

 • Zpracování prognóz spotřeby tepla a tvorba koncepcí a metodik rozvoje výroby.
 • Řízení prací při zpracování koncepce rozvoje výroby tepla.
 • Kontrola a posuzování technických, provozních a ekonomických parametrů výroby tepla.
 • Řízení prací vedoucích provozních, technických a údržbářských úseků teplárny.
 • Kontrola dodržování technologických postupů pro výrobu nebo provoz teplárenských (energetických) zařízení, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Řízení procesu technických zkoušek technologií a postupů.
 • Koordinace revizních a údržbářských prací.
 • Provádění technického dozoru.
 • Spolupráce na zajišťování tepla dle požadavků odběratelů při dodržování parametrů dodávaného média.
 • Technická podpora provozu při najíždění a odstavování kotlů.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/energetik-specialista-vyr

Samostatný technik rozvoje elektrické sítě

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik rozvoje elektrické sítě vykonává odborné činnosti v oblasti rozvoje distribuční elektrické sítě s ohledem na připojování a rozšiřování zařízení distribuční soustavy.

Pracovní činnosti

 • Vytváření podkladů pro strategická rozhodnutí v oblasti rozvoje a obnovy elektrizačních sítí.
 • Zpracovávání koncepce rozvoje a obnovy elektrizační sítě.
 • Provádění analýz stavu a technických řešení distribuční elektrické sítě.
 • Spolupráce s regionální správou sítě v oblasti obnovy, rozvoje a připojování do distribuční sítě.
 • Zpracovávání technických a ekonomických podkladů rozvojových záměrů.
 • Jednání s projektovými a inženýrskými organizacemi a organizacemi budoucích zhotovitelů díla.
 • Řešení požadavků zákazníků na připojení do elektrizační sítě.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-rozvoj

Samostatný technolog elektrárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technolog elektrárny řídí a zpracovává technologické postupy provozu elektrárny.

Pracovní činnosti

 • Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek výroby elektrické energie.
 • Kontrola dodržování technologických postupů v elektrárně.
 • Optimalizace technologických postupů, zvyšování kvality a efektivity provozu elektrárny.
 • Provádění technického dozoru na energetických pracovištích.
 • Provádění technických zkoušek nových technologií.
 • Provádění analýz a vyhodnocování provozních a poruchových stavů.
 • Sledování a vyhodnocování technických parametrů zařízení s ohledem na ekonomii a ekologii provozu zařízení.
 • Vedení technické, technologické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technolog-elek

Elektroinženýr projektant

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr projektant řídí zpracování komplexní projektové dokumentace elektrických zařízení rozsáhlých a složitých investičních celků v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, zajišťuje provádění autorského dozoru a organizuje kooperaci se specialisty ostatních profesí.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace práce specialistů při zpracování projektové dokumentace elektrických systémů rozsáhlých a složitých investičních celků.
 • Organizace interní i externí kooperace při zpracování projektové dokumentace ve všech fázích přípravy a realizace projektů.
 • Komplexní řízení a koordinace projektové činnosti specialistů.
 • Řízení skupiny projektantů nebo odborných týmů tvůrčích technických zaměstnanců.
 • Projektování elektrických zařízení a elektrických instalací.
 • Vypracovává výkresovou dokumentaci a textovou část projektů zejména technické zprávy, stanovení vnějších vlivů, výkazy výměr.
 • Vedení příslušné projektové dokumentace v souladu s aktuálními legislativními předpisy.
 • Aktualizace a archivace projektové dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-projektant

Elektroinženýr dispečer

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr dispečer zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob nebo komplexních externích montáží ucelených souborů staveb a zařízení v elektrotechnice.

Pracovní činnosti

 • Řízení procesu tvorby operativních plánů nejnáročnější elektrotechnické výroby, externích montáží ucelených souborů staveb a zařízení.
 • Optimalizace využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
 • Organizace průběžného sledování a kontrol plnění operativních plánů a řízení realizace potřebných změn.
 • Zabezpečování plynulosti a rovnoměrnosti organizačně náročných a složitých elektrotechnických výrob a provozů se značnými požadavky na technické parametry, přesnost a spolehlivost.
 • Dispečerské řízení výroby a distribuce elektřiny v distribuční soustavě.
 • Spolupráce s dispečinkem provozovatele přenosové soustavy.
 • Koordinace operativních výrobních a provozních plánů s ostatními úseky činnosti podniku, např. se zásobováním, expedicí, dopravou, energetikou, technickou a technologickou přípravou elektrotechnické výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-dispecer

Energetik specialista rozvoje elektrické sítě

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik rozvoje elektrické sítě specialista řídí rozvoj a obnovu distribuční elektrické sítě s ohledem na připojování a rozšiřování zařízení distribuční soustavy.

Pracovní činnosti

 • Provádění analýz stavu distribuční elektrické sítě.
 • Spolupráce s regionální správou elektrické sítě v oblasti obnovy, rozvoje a připojování do distribuční sítě.
 • Spolupráce s projektovými a inženýrskými organizacemi a organizacemi budoucích zhotovitelů díla.
 • Řízení prací při zpracování koncepce rozvoje a obnovy elektrizační sítě.
 • Posuzování technických a ekonomických podkladů investičních záměrů.
 • Realizace zásadních strategických rozhodnutí v oblasti rozvoje a obnovy elektrizační sítě.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/energetik-specialista-roz

Samostatný technik rozvoje teplárenství

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technik rozvoje teplárenství zajišťuje odborné činnosti v oblasti rozvoje výroby a distribuce tepla.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na tvorbě koncepcí a prognóz rozvoje energetiky v oblasti výroby tepla a její distribuce.
 • Provádění prací pro technicko-ekonomické studie a rozbory investiční výstavby.
 • Řešení a vyhodnocování rozvojových, inovačních a optimalizačních úkolů v oblasti výroby tepla.
 • Optimalizace provozu teplárenské soustavy.
 • Spolupráce na studiích proveditelnosti investičních příležitostí v oblasti teplárenství.
 • Vyhledávání technicky inovativních řešení.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-rozvoj-2a4e

Specialista energetického dispečinku

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Specialista energetického dispečinku zajišťuje přípravu a stabilitu provozu sítí v rámci elektrizační soustavy ČR včetně komunikace se zahraničními partnery.

Pracovní činnosti

 • Příprava provozu energetických soustav a plánování jejich zatížení.
 • Tvorba a aktualizace dispečerských schémat v energetických sítích.
 • Kontrola provozu energetických soustav a rozhodování o potřebných zásazích.
 • Rozbory poruchovosti energetických soustav a distribučních sítí.
 • Sjednávání a upřesňování požadavků na provoz energetických soustav a na distribuci energií.
 • Plánování provozu rozsáhlých energetických soustav.
 • Vyřizování výměn a tranzitů elektrické energie se zahraničními partnery.
 • Koordinace a metodické řízení činností techniků energetických dispečinků.
 • Komunikace s dispečinky energetických soustav okolních států.
 • Vedení technické a provozní dokumentace související s provozem energetického dispečinku a dodávkami energií.

Kód ISCO

2151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-energetickeho

Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektroinženýr konstruktér měřicích přístrojů vede projekty vývoje nových měřicích přístrojů, jejich inovace a modifikace pro jiné oblasti použití, koordinuje činnosti pracovních týmů při realizaci prototypů a poloprovozních zařízení a spolupracuje při zavádění zařízení do výroby.

Pracovní činnosti

 • Analýza požadavků na funkci měřicího zařízení a návrhy možností realizace zařízení.
 • Řízení činností při projektování funkčních celků a designu nových a inovovaných měřicích přístrojů a zařízení.
 • Stanovení pracovních postupů a metod pracovních týmů.
 • Řízení a kontrola činností pracovních týmů projekce a vývoje.
 • Stanovení a řízení aspektů (technických, časových, environmentálních a ekonomických) projektu.
 • Studium odborné literatury vztahující se k úkolu projekce nového měřicího přístroje.
 • Projektová a vývojová činnost zaměřená na využití netradičních principů měření.
 • Řízení a kontrola vedení dokumentace k projektu a vyvíjeným produktům.
 • Celkové vyhodnocení výsledků, fází, postupů a metod projekce a vývoje.
 • Poskytování a prezentace průběžných informací o stavu řešení úkolu.
 • Stanovení postupů pro testování funkčních vzorků, prototypů a finálních měřicích přístrojů a zařízení.
 • Zpracování předávací dokumentace projekce a vývoje nového či inovovaného přístroje pro poloprovoz a výrobu.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému řízení jakosti nebo systému environmentálního managementu (EMS/EMAS) nebo jiného systému řízení z hlediska projektových činností a bezpečnosti.

Kód ISCO

2152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektroinzenyr-konstrukte-3f60