Profese

Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech [CZ-ISCO 214]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Logistik v dopravě a přepravě specialista

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Logistik v dopravě a přepravě specialista řídí a optimalizuje v organizaci dopravně přepravní procesy.

Pracovní činnosti

 • Řízení optimalizačních procesů v dopravě.
 • Koordinace procesu unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravním procesu.
 • Komplexní vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravního procesu.
 • Zpracování cenových nabídek a tarifů.
 • Sledování a posuzování vývojových trendů v oboru.
 • Spolupráce se skladovým a výrobním logistikem.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
 • Akviziční činnosti spojené s obchodem (přepravními požadavky).

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/logistik-v-doprave-a-prep-9709

Auditor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Auditor kvality prověřuje fungování systémů managementu kvality organizací v souladu s platnými normami ISO, případně s podnikovými zásadami, standardy a směrnicemi a specifickými požadavky zákazníků.

Pracovní činnosti

 • Plánování činnosti auditu podle specifických podmínek auditované, případně auditní organizace.
 • Vedení dokumentace o průběhu auditu podle stanovených metodik.
 • Vyhodnocování shromážděných nálezů z auditu a jejich srovnávání s kritérii auditu.
 • Sdělování výsledků auditu a navrhování doporučení.
 • Zpracování závěrečných zpráv z auditu.
 • Kontrolování účinnosti přijatých opatření.
 • Re-auditní činnost.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/auditor-kvality

Logistik skladových operací specialista

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Logistik skladových operací specialista řídí optimalizaci skladovacích procesů s velkým počtem položek.

Pracovní činnosti

 • Řízení procesu nasazování a využití nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků.
 • Řízení procesu unifikace, paletizace a kontejnerizace ve skladovém hospodářství.
 • Vyhodnocování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství.
 • Sledování a posuzování vývojových trendů v oboru.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/logistik-skladovych-opera

Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví organizuje a řídí veškerý obchod, expedici a dopravu dřeva a vzájemně tyto činnosti koordinuje.

Pracovní činnosti

 • Komunikace s odběrateli a dodavateli dříví, akviziční činnost spojená s obchodem dříví.
 • Řízení činností spojených s prodejem i nákupem dříví a optimalizace dopravně-přepravních a skladových procesů při jeho expedici.
 • Komplexní zajištění, organizace a řízení provozu techniky v dopravě a expedici dříví.
 • Organizace výkupu dřevní hmoty, uzavírání obchodních smluv a vyjednávíní o cenách s obchodními partnery, zpracování podkladů pro fakturaci dříví.
 • Spolupráce při plánování výroby dříví.
 • Zajištění provozuschopnosti výrobních zařízení, řízení obnovy parku strojů a ekonomické efektivnosti strojních investic, případné využití možnosti čerpat finanční příspěvky.
 • Vedení příslušných dokumentací v lesním hospodářství.
 • Volba optimální sortimentace surového dříví.
 • Zajišťování přepravy prostřednictvím různých druhů dopravy (silniční, železniční, vodní, kombinované a další).

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-inzenyr-pro-obchod-

Dozorčí železniční přepravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Dozorčí železniční přepravy řídí a zabezpečuje přepravní činnosti osobní železniční stanice, nákladového obvodu nebo přiděleného pracoviště.

Pracovní činnosti

 • Organizování, řízení přepravní činnosti v přidělených obvodech.
 • Komplexní zajišťování technologie práce železniční přepravy.
 • Dohled nad dodržováním podmínek ochrany životního prostředí.
 • Zabezpečování základního průzkumu železničního přepravního trhu.
 • Sledování a vyhodnocování vývoje tržeb a vlastních nákladů.
 • Vedení směny přepravního provozu v železniční stanici.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Kontrola podřízených zaměstnancům včetně kontroly jím přidělených tiskopisů a cenin.
 • Dozor nad obsluhou manipulačních míst, pokladních přepážek.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dozorci-zeleznicni-prepra

Provozní dispečer v železniční dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Provozní dispečer v železniční dopravě koordinuje a řídí činnost v přiděleném obvodu.

Pracovní činnosti

 • Koordinace práce výkonných jednotek v přiděleném železničním obvodu.
 • Tvorba směnového plánu a jeho zajištění.
 • Zpracovávání podkladů pro informační systémy dispečerského řízení na železnici.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Evidence informací (události o příjezdech, odjezdech).
 • Zavádění trasy vlaků, spolupráce s vlakovými dispečery.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-dispecer-v-zelez

Manažer sběrných přepravních uzlů

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Manažer sběrných přepravních uzlů řídí činnosti a zaměstnance poštovního logistického centra.

Pracovní činnosti

 • Řízení, organizace a kontrola činnosti v logistickém centru.
 • Vedení podřízených pracovníků.
 • Vykonávání administrativních a personálních opatření.
 • Zodpovědnost za dodržování směrnic, pravidel a provozních předpisů.
 • Plánování úkolů přepravního centra.
 • Zadávání úkolů podřízeným pracovníkům.
 • Sledování průběhu provádění úkolů.
 • Zodpovědnost za časové, personální, materiálně technické i finanční zabezpečení úkolů.
 • Řešení častých profesních a interpersonálních problémů vznikajících v souvislosti s plněním úkolů i s celým provozem přepravního centra.
 • Kontrola splnění úkolů.
 • Motivování a odměňování pracovníků.
 • Vedení porad podřízené jednotky i účast na poradách u nadřízeného.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-sbernych-prepravn

Dozorčí železničního provozu

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Dozorčí železničního provozu řídí a organizuje provozní činnosti v přidělených obvodech, zajišťuje plnění grafikonu vlakové dopravy.

Pracovní činnosti

 • Organizování, řízení prací, kontrola při vykonávání železniční dopravní služby v přidělených obvodech.
 • Šetření mimořádných událostí a závad v železničním provozu.
 • Zabezpečení provozu a rytmičnosti železniční dopravy.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Organizace, řízení a kontrola prací podřízených zaměstnanců (staniční služby, vlakových čet zaměstnanců zabezpečujících činnost na přechodových stanicích).
 • Dozor nad obsluhou manipulačních míst, pokladních přepážek, nákladní pokladny včetně vleček.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dozorci-zeleznicniho-prov

Disponent lodní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Disponent lodní dopravy komplexně koordinuje dopravu zboží po vodní cestě v tuzemsku i zahraničí.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování dopravy po vodní cestě v tuzemsku a zahraničí.
 • Koordinace obchodní činnosti s ostatními provozními a obchodními úseky a partnery.
 • Vedení příslušné spediční a obchodní dokumentace.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/disponent-lodni-dopravy

Inženýr chemie procesní inženýr

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Inženýr chemie procesní inženýr tvůrčím způsobem aplikuje nejnovější vědecké poznatky a techniky při kontrole a hodnocení technologických procesů v chemické výrobě svěřené oblasti a/nebo modeluje a navrhuje procesy a aparáty nových projektů různě rozsáhlých a složitých systémů chemické výroby.

Pracovní činnosti

 • Sledování vývoje vědecko-technických poznatků v technologických procesech a jednotkových operacích pověřené oblasti chemické výroby.
 • Hodnocení stavu a funkce procesů a aparátů stávající výrobní technologie a navrhuje nevyhovujících nebo zastaralých výrobních úseků provozované chemické výroby k inovaci.
 • Spolupráce s výzkumným a vývojovým pracovníkem na přípravě a řešení inovačních projektů.
 • Provádění materiálové a energetické bilance provozovaných a/nebo navrhovaných výrobních procesů a aparátů.
 • Zpracování matematických modelů provozovaných a/nebo navrhovaných procesů a aparátů výrobní technologie.
 • Spolupráce na realizaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe a kontrola úspěšnosti technické inovace výrobních procesů a aparátů.
 • Poskytování stanovisek k efektům realizované inovace pro organizaci (firmu).

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-chemie-procesni-i

Manažer provozu silniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Manažer provozu silniční dopravy zabezpečuje a řídí provoz osobní nebo nákladní dopravy v organizační jednotce dopravní firmy.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení práce organizační jednotky.
 • Zabezpečení řádného technického stavu dopravních prostředků a bezpečnosti dopravy.
 • Sestavování denních operativních plánů přepravy.
 • Rozhodování o plánovaných a ostatních opravách vozidel.
 • Řízení a kontrola práce dopravních mistrů a technika provozu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-provozu-silnicni-

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách předvídá, analyzuje a odvrací stávající i budoucí rizika ohrožující obchodní společnost a vytváří postupy a procesy k prevenci, resp. minimalizaci rizik ztrát na majetku či zdraví zaměstnanců nebo zákazníků.

Pracovní činnosti

 • Návrh bezpečnostní politiky obchodní společnosti a její zavedení.
 • Zajištění ochrany majetku, informací a dat obchodní společnosti a prevence jejich ztrát.
 • Zajištění bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků a dalších osob v prostorách obchodní společnosti a prevence úrazů.
 • Tvorba interních bezpečnostních norem, zásad a postupů včetně zajištění souladu s normami EN, ČSN, národními a mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany.
 • Provádění pravidelných odborných školení pro zaměstnance a dodavatele.
 • Výběr a organizace bezpečnostních služeb dodávaných externě (služby bezpečnostní agentury, dodávky bezpečnostních technologií).
 • Příprava, realizace a kontrola bezpečnostních projektů v obchodní společnosti.
 • Analýza stávajících a budoucích rizik a návrh opatření na jejich minimalizaci.
 • Realizace opatření pro omezení vnitropodnikové kriminality.
 • Návrh a koordinace postupů krizového řízení.
 • Správa plánu kontinuity řízení činností organizace.
 • Poskytování podkladů, zpráv a doporučení pro vedení obchodní společnosti.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bezpecnostni-manazer-v-ob

Vedoucí silniční osobní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí silniční osobní dopravy řídí chod dopravní společnosti nebo její části zaměřené na silniční osobní dopravu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie silniční osobní dopravy v dopravní společnosti.
 • Řízení a organizace prací spojených se silniční přepravou osob.
 • Zajištění styku společnosti s orgány státní správy a územní samosprávy v oblasti veřejných zakázek silniční osobní dopravy.
 • Řízení zpracování a vydávání jízdních řádů v osobní dopravě.
 • Navrhování přepravních systémů.
 • Zpracování a vyhodnocování obchodních a ekonomických ukazatelů a analýz.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-silnicni-osobni-d

Manažer v poštovním provozu

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Manažer v poštovním provozu řídí oddělení nebo odbor na velké poště nebo v logistickém centru.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace činností zaměstnanců v oddělení nebo odboru na velké poště (nad 50 zaměstnanců) nebo v logistickém centru.
 • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.
 • Kontrola dodržování předpisů, pravidel a směrnic.
 • Dohled nad dodržováním technologických postupů.
 • Řešení stížností a reklamací.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-v-postovnim-provo

Vedoucí silniční nákladní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí silniční nákladní dopravy řídí chod dopravní společnosti nebo její části zaměřené na silniční nákladní dopravu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie silniční nákladní dopravy v dopravní společnosti.
 • Navrhování přepravních systémů.
 • Řízení a organizace prací spojených se silniční přepravou nákladů.
 • Zpracování a vyhodnocování obchodních a ekonomických ukazatelů a analýz.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-silnicni-nakladni

Poradce systému kvality

Odborný směr

Management

Charakteristika

Poradce systému kvality poskytuje poradenské služby v oblasti nastavení procesů a řízení kvality, pomáhá organizacím nastavit celkový systém řízení tak, aby se zabránilo negativním jevům (nestandardním výrobkům, chybám, rizikům, nákladům) při dosažení co největší efektivitě výkonu.

Pracovní činnosti

 • Strategické a operativní poradenství v oblasti nastavení procesů a řízení kvality.
 • Analýza procesů a systému řízení kvality organizace a návrh jeho změn.
 • Identifikace možností a spolupráce při zavádění nejlepších praktických zkušeností (Best Practices).
 • Řízení optimalizace procesů managementu kvality s využitím technik a nástrojů (neustálého) zlepšování.
 • Tvorba, řízení a zlepšování systému kvality dle norem kvality nebo oborových standardů.
 • Příprava organizace k certifikaci dle vybrané normy.
 • Plánování, organizace a provádění interních a externích auditů systému managementu kvality podle požadavků normy.
 • Identifikace neshod dle norem řízení kvality a návrh nápravných opatření a doporučení ke zvýšení efektivity procesů.
 • Metodické vedení a konzultace při implementaci požadavků a povinností vyplývajících ze standardů řízení kvality.
 • Sledování a kontrola plnění nápravných opatření.
 • Tvorba, revize podnikové dokumentace dle požadavků standardů a související legislativy.
 • Poradenství v dodržování platné legislativy a předpisů.
 • Školení managementu na všech úrovních s cílem udržení a zdokonalování systému kvality v organizaci.
 • Školení k vedení systémové dokumentace.
 • Konzultace/Provádění školení zaměstnanců dle požadavků normy.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/poradce-systemu-kvality

Specialista bezpečnostního a krizového řízení

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Specialista bezpečnostního a krizového řízení formuluje bezpečnostní politiku organizace ve vztahu k jejím hodnotám, bezpečnostní politiku organizace řídí a dohlíží na její realizaci.

Pracovní činnosti

 • Formulování bezpečnostní politiky organizace.
 • Klasifikování aktiv společnosti z hlediska potřeb jejich ochrany (majetek, osoby, informace).
 • Provádění managementu rizik tj. jejich analýzu, hodnocení a vyhodnocení.
 • Vyhotovení bezpečnostních posouzení.
 • Zavedení a řízení prvků bezpečnostní politiky v rámci fyzické bezpečnosti, bezpečnosti lidských zdrojů a informací.
 • Posouzení a řízení fyzické ostrahy, režimových a administrativních bezpečnostních opatření.
 • Navrhování a zavedení monitorovacích a dohledových služeb a správa bezpečnostních technologií (poplachové, přístupové, kamerové a ostatní systémy).
 • Zavedení a řízení protipožárních technologií.
 • Organizace transportu aktiv mezi objekty společnosti a/nebo do objektů jiné společnosti.
 • Provádění pravidelných odborných školení pro zaměstnance a dodavatele.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-bezpecnostnih

Logistik výroby specialista

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Logistik výroby specialista řídí optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu s rozsáhlou a náročnou výrobou.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při tvorbě plánu výroby.
 • Řízení procesu optimalizace přísunu surovin, materiálů a polotovarů v organizaci.
 • Sledování a posuzování vývojových trendů v oboru.
 • Posuzování efektivního uspořádání výrobních a pracovních procesů.
 • Sledování nákladovosti vyplývající z organizace výroby a práce.
 • Spolupráce s odbornými útvary organizace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/logistik-vyroby-specialis

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Odborný směr

Státní správa

Charakteristika

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro organizaci, kterou zastupuje, v souladu s platnou legislativou provádí expertní, konzultační, koordinační a poradenskou činnost v záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů a dále metodicky usměrňuje typové a individuální operace zpracování osobních údajů.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/995ab3f5e5

Autorizovaný inspektor ve stavebnictví

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Autorizovaný inspektor ve stavebnictví ověřuje úplnost, správnost a technickou proveditelnost projektové dokumentace, dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a vydává certifikát k povolení stavby ve zkráceném stavebním řízení a odborný posudek k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Pracovní činnosti

 • Předkládání závazných stanovisek dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení a při uplatnění námitek proti provádění stavby.
 • Předkládání nevypořádaných námitek stavebnímu úřadu.
 • Posuzování a kontrola úplnosti projektové dokumentace.
 • Spolupráce na odstranění případných chyb v dokumentaci a technické proveditelnosti staveb.
 • Posuzování souhlasných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů a osob, které by byly účastníky stavebního řízení.
 • Sestavování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby.
 • Zpracování odborného posudku pro vydání kolaudačního souhlasu a osvědčení o proveditelnosti staveb.
 • Vypracování oznámení stavby stavebnímu úřadu.
 • Dohlížení na provádění stavby.
 • Poskytování poradenské činnosti ve stavebnictví.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence o úkonech a archivace dokumentace po dobu 5 let.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/autorizovany-inspektor-ve

Vodárenský specialista vodovodních a kanalizačních sítí

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský specialista vodovodních a kanalizačních sítí řídí složité a náročné úkoly v oblasti distribuce pitné vody a odkanalizování odpadních vod a zajišťuje rozvoj a výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Řízení činností spojených s provozem, manipulací, údržbou a opravami vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Kontrola dodržování provozních, obslužných a manipulačních řádů.
 • Řízení a kontrola činnosti pohotovostních služeb zajišťovaných provozem.
 • Zpracovávání stanovisek k projektové dokumentaci rozvoje vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Zpracovávání koncepce rozvoje a výstavby vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Koordinace činnosti při havarijních opravách vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Spolupráce při procesu digitalizace inženýrských sítí.
 • Kontrola technického stavu strojů, zařízení a budov.
 • Sledování a uplatňování nových technologií v oboru v praxi.
 • Sledování právních předpisů a norem a jejich uplatnění v praxi.
 • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.
 • Spoluúčast na tvorbě plánů hmotných a finančních prostředků pro zajištění provozu, údržby a oprav vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, aktualizace dokumentace systému řízení jakosti a systému řízení BOZP.
 • Vedení příslušné provozní a jiné (např. dané právními předpisy) dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-specialista-vo

Inspektor průmyslových komínů

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Inspektor průmyslových komínů vypracovává technologické posudky průmyslových komínů, stanovuje zásady návrhu průmyslových komínů, navrhuje konstrukční řešení a materiály pro jejich stavbu.

Pracovní činnosti

 • Navrhování konstrukčních řešení a materiálů pro stavbu průmyslových komínů.
 • Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci průmyslových komínů a vypracování technologického posudku.
 • Tvorba projektové dokumentace průmyslových komínů.
 • Rozbor technologických údajů o provozu průmyslového komínu.
 • Provádění revizí a kontrol průmyslových komínů.
 • Technologické výpočty spalin a průběhu jejich tlaku v komíně.
 • Sběr dat o stavu průmyslového komínu včetně stanovení kritických míst komínu.
 • Analýza zpracovaných posudků a studií průmyslového komínu.
 • Tvorba inspekční zprávy, závěrečné zprávy o stavu průmyslového komínu.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-prumyslovych-ko

Statik

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Statik navrhuje a posuzuje nosné konstrukce a konstrukční postupy tak, aby odpovídaly požadavkům bezpečnosti, hospodárnosti, funkčnosti a životnosti.

Pracovní činnosti

 • Navrhování nosných konstrukcí a jejich částí s ohledem na statické a dynamické zatížení budov.
 • Zpracování projektové dokumentace zatížení konstrukce budov.
 • Stanovování možného zatížení různých typů budov.
 • Provádění statických výpočtů.
 • Zpracování statických posudků nosných konstrukcí a jejich částí.
 • Měření a diagnostika konstrukcí a jejich částí.
 • Posuzování podmínek pro zakládání staveb.
 • Technické poradenství o statice a dynamice zatížení konstrukcí budov.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/statik

Stavební inženýr přípravy výroby

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební inženýr přípravy výroby vykonává komplexní činnosti v oblasti předvýrobní a výrobní přípravy stavebních zakázek a zpracovává a vyhodnocuje podklady pro sestavení plánů stavební výroby.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování přípravy a kompletace poptávek na základě projektové dokumentace a technické specifikace pro výběrová řízení a soutěže na zakázky z oblasti stavebnictví.
 • Příprava výběrových řízení, porovnávání a vyhodnocování nabídek pro výběr dodavatelů a subdodavatelů.
 • Tvorba časových a objemových plánů a harmonogramů výroby v rámci předvýrobní i výrobní přípravy staveb.
 • Příprava návrhů smluv o dílo a smluv o materiálových dodávkách.
 • Koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic, projektové, finanční, technické a obchodní přípravy, dodavatelů a jiných zúčastněných orgánů.
 • Sledování průběhu realizace stavebního díla.
 • Zpracovávání a vyhodnocování podkladů pro sestavení plánů stavební výroby.
 • Modelování procesu výstavby v závislosti na druhu a parametrech stavby.
 • Optimalizace výrobních procesů a využívání výrobních a pracovních kapacit.
 • Komunikace s dodavateli, průběžná kontrola kvality a termínů dodavatelů, řešení případných technických problémů v průběhu realizace stavebních zakázek.
 • Spolupráce s investorem a projektantem při realizaci stavebních zakázek.
 • Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-inzenyr-pripravy-0098

Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice komplexně stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu stavebně montážní činnosti se zvýšenými technologickými požadavky.

Pracovní činnosti

 • Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů na energetických stavbách.
 • Řízení a zajišťování technologické přípravy stavebně-montážních činností.
 • Stanovování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek stavebně-montážních činností.
 • Řízení technických a technologických zkoušek.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-specialista-sta

Stavební inženýr projektant

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební inženýr projektant vypracovává projekty nebo vykonává projektové práce a komplexně zajišťuje, řídí a organizuje úkoly v oblasti předprojektové a projektové přípravy staveb, stavebních celků a technologických zařízení a dalších systémů nebo procesů ve stavební výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů včetně provozních návazností, časových průběhů, rozpočtů a zajišťování autorského dozoru.
 • Vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací, plánů a projektů staveb, stavebních celků a technologických zařízení.
 • Zpracování koncepčních a projektových dokumentací.
 • Navrhování podstatných změn a rekonstrukcí staveb, stavebních celků a technologických zařízení.
 • Navrhování technických řešení podle zadání stavby, jednoduchého záměru nebo podle pracovního zadání.
 • Vypracovávání dispozičních a konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí a technologických zařízení.
 • Výstupní kontrola projektové dokumentace.
 • Posuzování stavebních projektů a plánů jiných autorů, stavební poradenství.
 • Organizování a řízení projekčních prací, projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací.
 • Řízení skupiny projektantů nebo odborných týmů tvůrčích technických specialistů, spolupráce se stavbyvedoucími při řešení technologických postupů.
 • Vedení příslušné projektové a technické dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-inzenyr-projekta-ec90

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení kvality

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení kvality sestavuje, řídí, koordinuje a kontroluje systémy kvality v procesu stavební výstavby a výroby stavebních hmot a výrobků.

Pracovní činnosti

 • Řízení zpracovávaní plánů kontroly řízení kvality dle norem.
 • Vyhodnocování výsledků kontrolních zkoušek kvality.
 • Zjišťování příčin neodpovídající kvality a stanovení opatření na jejich odstranění.
 • Vytváření komplexního systému řízení a kontroly kvality.
 • Stanovování způsobů hodnocení kvality, přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
 • Aplikace nastavených kvalitativních programů do stavební výstavby a výroby stavebních hmot a výrobků.
 • Zpracovávání stanovisek k jednotlivým fázím přípravy a průběhu procesů výstavby z hlediska zajišťování kvality projektové dokumentace a staveb.
 • Koordinace a organizace sestaveného systému kontroly kvality.
 • Koordinace, řízení a zajišťování normalizace a zkušebnictví.
 • Řešení složitých reklamačních řízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-inzenyr-pracovni-058a

Znalec v oboru stavebnictví a projektování

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Znalec v oboru stavebnictví a projektování provádí zpracovávání znaleckých posudků v souladu s platnou legislativou pro základní obor stavebnictví nebo projektování nebo pro stavební odvětví různá se specializací nebo pro odvětví projektování se specializací.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování odborných expertíz a stavebně technických průzkumů.
 • Posuzování kvality stavebních prací a staveb.
 • Hodnocení stavu a doporučení principů opravy nebo rekonstrukce staveb.
 • Posuzování a prokazování vad, nedodělků a poruch staveb.
 • Stanovení rozsahu škody na nemovitosti pro likvidaci pojistné nebo škodní události.
 • Zajišťování zkoušení a diagnostiky staveb.
 • Analýza stavebních materiálů a prefabrikátů.
 • Zpracování odborných, expertních a znaleckých posudků v oboru stavebnictví nebo projektování.
 • Stanovení příčin vad a poruch stavebního objektu.
 • Posuzování úrovně zpracované projektové dokumentace staveb.
 • Konzultační a poradenská činnosti v oboru stavebnictví nebo projektování.
 • Vedení příslušné dokumentace v rámci provádění znaleckých prací v oboru stavebnictví nebo projektování.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/znalec-v-oboru-stavebnict-fc43

Projektant vodních staveb specialista

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Projektant vodních staveb specialista komplexně zajišťuje, řídí a organizuje složité a náročné úkoly v oblasti předprojektové a projektové přípravy staveb, stavebních celků a technologických zařízení.

Pracovní činnosti

 • Navrhování velmi náročných a složitých technických řešení vodohospodářských staveb.
 • Zpracování náročných koncepčních a složitých projektových dokumentací.
 • Koordinace a řízení vzájemné spolupráce všech zúčastněných partnerů.
 • Řešení obtížných speciálních úkolů hydrotechniky.
 • Zpracování koncepčního řešení návrhu dokumentace v souladu s ekologickou stabilitou krajiny.
 • Výstupní kontrola projektové dokumentace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/projektant-vodnich-staveb-daf3

Stavební inženýr technolog

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a jejich změny a zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby.

Pracovní činnosti

 • Určování, zkoušení a vyvíjení technologických postupů ve stavební výrobě.
 • Řízení a zajišťování technologické přípravy stavební výroby.
 • Stanovování technologického postupu v celém rozsahu stavební výroby, případně užití výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů pro stavební výrobu.
 • Kontrola dodržování technologických postupů a správné výrobní praxe.
 • Řízení technických a technologických zkoušek.
 • Vypracování technologických předpisů, norem spotřeby materiálu, norem spotřeby práce a dalších podkladů pro stavební výrobu.
 • Optimalizace výrobních procesů ve stavební výrobě.
 • Návrhy na řešení nápravných a preventivních opatření, analýza rizik.
 • Řešení vzniklých provozních a technologických problémů a odchylek.
 • Zajištění sanitačních a dezinfekčních operací, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce podle předpisové dokumentace a platných legislativních předpisů.
 • Vedení příslušné technické a technologické dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-inzenyr-technolo-d6c2

Stavební inženýr výroby stavebních hmot a výrobků

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební inženýr výroby stavebních hmot a výrobků řídí a organizuje výrobu stavebních hmot a stavebních výrobků.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace výroby stavebních hmot a výrobků podle výrobních plánů.
 • Dohled nad dodržováním výrobních postupů a technologické kázně a snižování negativních vlivů výrobního procesu na životní prostředí.
 • Optimalizace využívání výrobních a pracovních kapacit.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a modernizace výrobního procesu.
 • Sestavování operativních plánů, vydávání výrobních příkazů, řízení kapacitního plánování.
 • Navrhování strategie řízení a kontroly kvality výroby stavebních hmot a výrobků.
 • Řízení a kontrola činnosti všech podřízených útvarů, včetně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidel požární ochrany.
 • Kontrola dodržování předpisů o nakládání s odpady, popř. rozhodování o jejich využití.
 • Zdokonalování systému preventivních postupů s cílem předcházet poruchám výrobního procesu.
 • Vedení provozní, výrobní dokumentace, výkazů a evidencí.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-inzenyr-vyroby-s-eaa0

Specialista pro oblast výkonu státní správy provozování letišť a leteckých staveb

Odborný směr

Státní správa

Charakteristika

Specialista pro oblast výkonu státní správy provozování letišť a leteckých staveb v působnosti ústředního orgánu Ministerstva dopravy je zaměřený na letištní infrastrukturu a letecká pozemní zařízení včetně vlastního provozu letiště.

Pracovní činnosti

 • Výkon státní správy včetně zpracování odborných podkladů pro vydávání obecné závazných předpisů v oblasti letištní infrastruktury a leteckých pozemních zařízení.
 • Metodické řízení a komplexní výkon správní kontroly nad implementací leteckých předpisů v oblasti vlastního provozu letiště, letištní infrastruktury a leteckých pozemních zařízení.
 • Návrh prognóz a koncepcí rozvoje letištní infrastruktury ČR včetně projednání s příslušnými orgány.
 • Posuzování a zaujímání stanovisek k územně plánovací dokumentace dotýkající se zájmů letištní infrastruktury.
 • Podíl na zpracování celostátní územní ochrany leteckých pozemních zařízení.
 • Podíl na vytváření zásad a zpracování koncepcí ekologické politiky a ochrany životního prostředí v oblasti civilního letectví.
 • Vedení správních řízení o vydání rozhodnutí o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti.
 • Podíl na projednávání schengenské problematiky v pracovních skupinách k tomu určených včetně implementace schengenských standardů na mezinárodních letištích ČR.
 • Podíl na zadávání a vyhodnocování veřejných obchodních soutěží.
 • Realizace organizačních a administrativních úkonů směřujících k zajištění provozování veřejného letiště po dobu, po kterou není vlastník letiště schopen zajistit jeho provozování vlastními silami nebo prostřednictvím jiného provozovatele.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-pro-oblast-vy-4e19

Stavební inženýr stavbyvedoucí

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební inženýr stavbyvedoucí řídí a organizuje výstavbu a rekonstrukci stavebních objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti.

Pracovní činnosti

 • Přejímání staveniště od zástupce investora.
 • Zajišťování organizace a zařízení staveniště a řízení provozu na něm.
 • Kontrola dodržování stanovených limitů, legislativních vyjádření a povolení příslušných staveb.
 • Přejímání projektu pro realizaci stavby, řešení chyb a nedostatků s projektantem.
 • Řízení a optimalizace produktivity práce, výrobních a provozních kapacit a čerpání režijních nákladů.
 • Koordinace podřízených stavbyvedoucích, mistrů, účastníků výstavby a subdodavatelů.
 • Odstraňování zjištěných závad a reklamací.
 • Dohled nad dodržováním výrobních postupů a technologické kázně a snižování negativních vlivů výrobního procesu na životní prostředí.
 • Řízení provádění staveb v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu.
 • Řízení a usměrňování technologických a pracovních postupů výstavby.
 • Zajišťování plynulosti výstavby.
 • Zajišťování podmínek pro kontrolní prohlídky stavby.
 • Zajištění a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidel požární ochrany.
 • Spolupráce s technickým dozorem investora, autorským dozorem projektanta a s koordinátorem BOZP.
 • Předávání dokončené stavby objednateli.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-inzenyr-stavbyve-1dbc

Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin řídí a kontroluje plnění povinností vyplývajících z právních a podnikových předpisů na úseku ochrany životního prostředí v organizaci provádějící těžbu a úpravy nerostných surovin.

Pracovní činnosti

 • Kontrola dodržování právních předpisů v oblasti ekologie.
 • Zajišťování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady u příslušných úřadů státní správy.
 • Přijímání, prověřování a vyřizování podnětů, petic, stížností a oznámení občanů.
 • Metodické řízení a kontrola pracovníků zabezpečující činnosti na úseku vodního hospodářství, ochrany ovzduší a nakládání s odpady.
 • Spolupráce na vyplňování statistických výkazů ČSÚ a výkazů úřadům státní správa a samosprávy.
 • Zpracování stanoviska pro správní řízení.
 • Oznamování ukončení provozu zdrojů a zahájení provozu nových zdrojů znečištění příslušným úřadům státní správy.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, prevenci a odstraňování havárií.
 • Zajišťování a obnovování vodohospodářských povolení na odběry vod a k vypouštění odpadních vod.
 • Zajišťování aktualizace interních směrnic včetně seznamu platných předpisů.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
 • Kontrola a zajišťování realizace nápravných opatření uložených kontrolními orgány.
 • Účast na prověrkách orgánů státní správy a samosprávy oblasti vodního hospodářství, ochrany ovzduší a nakládání s odpady.
 • Tvorba a aktualizace plánu podnikových ekologických opatření.
 • Zajišťování měření kvality odpadních a jiných vod.
 • Zajišťování měření emisí v termínech daných platnými předpisy.
 • Zpracování rozborů a odborných stanovisek pro vedení společnosti.
 • Osvětová, výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí.

Kód ISCO

2143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ekolog-specialista-v-tezb

Inženýr chemie pro environment

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Inženýr chemie pro environment v sektoru chemie samostatně a kompetentně metodicky řídí plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a interních předpisů organizace, koordinuje činnosti v oblasti ochrany životního prostředí v organizaci a efektivnosti využívání zdrojů. Podílí se na tvorbě strategií a politik organizace se zaměřením na ochranu životního prostředí.

Pracovní činnosti

 • Tvorba politiky a strategie společnosti se zaměřením na ochranu životního prostředí.
 • Aplikace strategie společnosti a její politiky na ochranu životního prostředí v praxi chemické výroby z hlediska jejich dopadu na životní prostředí.
 • Tvorba pravidelného environmentálního reportingu a následná interpretace vrcholovému vedení společnosti.
 • Kontrola dodržování legislativy v oblasti životního prostředí a nakládání s chemickými látkami včetně zpracování návrhů nápravných opatření.
 • Součinnost a komunikace s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami na základě pověření vrcholovým vedením organizace.
 • Tvorba a vedení vnitropodnikové legislativy v oblasti nakládání s chemickými látkami a životního prostředí.
 • Metodické řízení a koordinace činností podřízených pracovníků a ostatních zaměstnanců společnosti v oblasti životního prostředí.
 • Tvorba, zavedení a kontrola systémů vzdělávání v oblasti podnikové ekologie a nakládání s chemickými látkami ve společnosti.
 • Zadávání, řešení a spolupráce na studiích na ochranu životního prostředí.
 • Implementace a rozvoj aplikované ekologie (tj. zavedení výsledků výzkumu do praxe) do výroby chemických produktů.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování možných ekologických rizik a odstraňování chemických či ekologických havárií.
 • Spolupráce na přípravě, realizaci a kontrole náprav a změn technologických postupů a chemických technologií s cílem minimalizace negativních vlivů v oblasti životního prostředí.

Kód ISCO

2143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-chemie-pro-enviro

Ekolog specialista pro chemické látky

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Ekolog specialista pro chemické látky spolupracuje při tvorbě integrovaných programů a opratření na ochranu životního prostředí v organizaci, spolupracuje na koncepcích a plánech z hlediska managementu chemických látek a zajišťuje komplexní výkon kontroly v jednotlivých složkách životního prostředí z pohledu chemické legislativy.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na úrovni managementu organizace na koncepcích a plánech organizace z hlediska managementu chemických látek s cílem minimalizace jejich dopadu na životní prostředí.
 • Spolupráce na schvalování investičních záměrů, surovinových, meziproduktových a produktových změn.
 • Komunikace s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami na základě pověření vrcholovým vedením organizace.
 • Spolupráce při tvorbě integrovaných programů a opatření na ochranu životního prostředí v organizaci, vyvolaných legislativou chemických látek nebo jinými aspekty, které mají dopad na životní prostředí.
 • Metodické řízení aplikace předpisů, standardů a činností v oblasti managementu chemických látek na ochranu životního prostředí.
 • Řízení tvorby informačního systému o chemických látkách vč. vedení registru právních předpisů.
 • Zajištění komplexního výkonu kontroly v jednotlivých složkách životního prostředí z pohledu chemické legislativy a spolupráce organizace s kontrolními orgány pro dodržování chemické legislativy.
 • Vedení příslušné dokumentace o plánování a řízení ochrany životního prostředí v organizaci z pohledu předpisů o chemických látkách.
 • Spolupráce s útvary zodpovědnými za funkčnost systému řízení organizace, zavedeného dle příslušných norem a dobrovolných iniciativ v oblasti chemických látek.
 • Spolupráce na finančním plánování z pohledu managementu chemických látek.
 • Stanovení obsahu a formy vzdělávání pracovníků organizace v oblasti managementu chemických látek, především ochrany životního prostředí.
 • Iniciace nápravných opatření k odstranění nedostatků v managementu chemických látek, zjištěných kontrolními orgány, interní kontrolou, peticemi, stížnostmi a oznámením občanů.
 • Iniciace opatření organizace respektujících princip předběžné opatrnosti v oblasti managementu chemických látek.

Kód ISCO

2143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ekolog-specialista-pro-ch

Hodnotitel rizik ukládání odpadů

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Hodnotitel rizik ukládání odpadů vypracovává integrovanou analýzu úložiště a provádí hodnocení rizik ukládání odpadů v podzemních úložištích.

Pracovní činnosti

 • Vyhledávání a průzkum úložišť odpadů.
 • Zjišťování skutečností potřebných k posouzení možných vlivů úložiště odpadů na ložiska nerostů, vodní zdroje, životní prostředí a další důležité veřejné zájmy.
 • Projektování a výstavba úložišť odpadů.
 • Řešení vztahů k jiným národohospodářským odvětvím a veřejným zájmům chráněnými zvláštními předpisy z hlediska přímých následků a z hlediska následků spojených s ukládáním odpadů do podzemí.
 • Zabezpečení integrovaného hodnocení úložiště.
 • Řízení provozu úložiště odpadů.
 • Kontrola bezpečnosti práce a provozu.
 • Zpracování provozního řádu úložiště odpadů.
 • Řízení likvidace úložišť odpadů.
 • Zpracování havarijního plánu ke zdolávání závažných nehod a havárií úložiště odpadů.
 • Navrhování operativních opatření k odstraňování a nápravě nedostatků a k vytváření podmínek nezbytných pro provoz z hlediska péče o zdraví lidí a životního prostředí.
 • Zajišťování vedení evidence množství, druhu a původu odpadu převzatého k uložení.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hodnotitel-rizik-ukladani

Svářečský inženýr

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Svářečský inženýr řídí oblast svařování kovů a plastů v organizaci včetně vytváření nových technologií a postupů svařování, u kterých jsou požadovány vyšší technické znalosti dle ČSN EN a vyšší požadavky na jakost dle ČSN EN.

Pracovní činnosti

 • Svářečský dozor.
 • Tvorba svařovací technologie a postupů svařování kovů a plastů.
 • Zajištění chodu svařovacích zařízení v organizaci.
 • Provádění analýz a spolupráce na nových technických řešení procesu svařování.
 • Zajišťování technologických změn.
 • Podílení se na řešení výzkumných úkolů v oblasti svařování kovů a plastů.
 • Studium nových poznatků v oboru svařování kovů a plastů.
 • Stanovování způsobu kontroly jakosti a technických zkoušek.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Kontrola dodržování technologie a postupů svařování.
 • Tvorba norem a směrnic pro svařování kovů.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

2144

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svarecsky-inzenyr

Kovárenský inženýr technolog kování

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Kovárenský inženýr technolog kování stanovuje technologické postupy vlastního kování a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé kovárenské výroby nebo tvarově složitých nebo materiálově náročných výkovků.

Pracovní činnosti

 • Tvorba technologických postupů kování tvarově složitých nebo materiálově náročných výkovků.
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v oblasti kovárenství.
 • Určení druhů a sledu výrobních operací.
 • Určení strojů, zařízení a nářadí pro jednotlivé typy výkovků (výlisků).
 • Stanovení výrobně technických podmínek výroby.
 • Specifikace výchozích hutních materiálů.
 • Navrhování funkčních části tvářecích nástrojů.
 • Řešení neshodných výrobků.
 • Řešení reklamace výrobků
 • Zpracování výkresu výkovku.
 • Účast na zkouškách nových strojů a zařízení.
 • Posuzování studií a projektových úkolů z hlediska volby technologie a technologického zařízení.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2144

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kovarensky-inzenyr-techno

Technolog lisovny specialista

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Technolog lisovny specialista stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu výroby v lisovně tvarově složitých a technologicky náročných výlisků z plechu.

Pracovní činnosti

 • Komplexní tvorba technologických postupů tvarově složitých a technologicky náročných výlisků z plechu.
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace.
 • Přiřazení výlisku k výrobnímu stroji nebo výrobní lince.
 • Určení počtu a sledu výrobních operací.
 • Konstrukce tvaru funkční části lisovacích nástrojů (nářadí).
 • Určení strojů, zařízení a nářadí pro jednotlivé typy výlisků.
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Specifikace rozměrů a vlastností výchozích hutních materiálů.
 • Spolupráce při řešení neshodných výrobků.
 • Spolupráce při řešení reklamace výrobků.
 • Spolupráce při zpracování výkresu výlisku.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.
 • Spolupráce na tvorbě FMEA, procesních plánů a kontrolních plánů.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Spolupráce při stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2144

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-lisovny-special

Kovárenský inženýr technolog tepelného zpracování kovů

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Kovárenský inženýr technolog tepelného zpracování kovů vypracovává technologické postupy pro mezioperační a finální tepelné zpracování kovů a zajišťuje technologickou přípravu tvarově složitých, materiálově náročných výkovků.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů tepelného zpracování a technologická příprava tvarově složitých a materiálově náročných výkovků.
 • Stanovení speciálních režimů tepelného zpracování výkovků.
 • Stanovení technologického postupu pro vychlazování výkovků po kování.
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v oblasti tepelného zpracování kovů.
 • Volba pecí a určení strojů a způsobu uložení výkovků (výlisků).
 • Řešení neshodných výrobků především z důvodu nedosažení požadovaných vlastností.
 • Řešení reklamace výrobků z důvodů nevhodného tepelného zpracování
 • Účast na zkouškách nových strojů a zařízení.
 • Posuzování studií a projektových úkolů z hlediska volby technologie a technologického zařízení.
 • Stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2144

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kovarensky-inzenyr-techno-d1d7

Sklářský inženýr pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr pracovník řízení jakosti komplexně zabezpečuje organizaci a vytváří systém řízení jakosti v podniku.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zabezpečování organizace a vytváření komplexního systému řízení jakosti.
 • Zajišťování dodržování úrovně jakosti v souladu se zavedenými normami jakosti.
 • Zpracování technicko-ekonomických rozborů a studií nákladů na jakost výrobků.
 • Definování a řešení problémů kvality společně s útvarem výroby a jinými interními systémy.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-pracovni

Sklářský inženýr normovač

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr normovač zabezpečuje a řídí normotvornou činnost v oblasti spotřeby práce.

Pracovní činnosti

 • Řízení normotvorné činnosti v organizaci.
 • Provádění rozborů pracovních činností.
 • Tvorba sborníků a vyhodnocování plnění výkonových norem a normativu spotřeby práce v organizaci.
 • Vedení tvorby příslušné dokumentace.
 • Řízení lidí.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-normovac

Vodárenský specialista čištění odpadních vod

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský specialista čištění odpadních vod komplexně řídí a organizuje práce v oblasti čištění odpadních vod a zabezpečuje koncepci jejího rozvoje.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace činností spojených s provozem, údržbou a opravami čistíren odpadních vod.
 • Kontrola dodržování provozních, obslužných a manipulačních řádů na všech technologických zařízeních.
 • Řízení a kontrola technologických parametrů procesu čištění odpadních vod v souladu s provozními a legislativními požadavky.
 • Řízení pohotovostní činnosti provozu čištění odpadních vod.
 • Koordinace činností při havarijních opravách čistírny odpadních vod.
 • Kontrola kvality vypouštěných vod.
 • Kontrola nakládání se skladovými zásobami provozních chemikálií.
 • Zpracování statistických hlášení o provozu čistírny odpadních vod.
 • Sledování a uplatňování nových technologií v oboru v praxi.
 • Sledování právních předpisů a norem a jejich uplatnění v praxi.
 • Navrhování a realizace koncepce rozvoje čištění odpadních vod.
 • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.
 • Kontrola technického stavu strojů, zařízení a budov.
 • Zajišťování kontroly a vyhodnocení hospodaření provozu.
 • Spoluúčast na tvorbě plánů hmotných a finančních prostředků pro zajištění provozu, údržby a oprav úpraven vody.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, aktualizace dokumentace systému řízení jakosti a systému řízení BOZP.
 • Vedení příslušné provozní a jiné (např. dané právními předpisy) dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-specialista-ci

Technolog konzervování a restaurování

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Technolog konzervování a restaurování se podílí na průzkumu, navržení a provedení zásahu konzervace, restaurování a preparování předmětů přírodního a kulturního dědictví.

Pracovní činnosti

 • Analýza možností komplexního analytického průzkumu předmětů přírodního a kulturního dědictví.
 • Monitoring a analýza technologických postupů aplikovaných a aplikovatelných v oblasti péče o přírodní a kulturní dědictví.
 • Výzkum, plánování, vytváření a realizace vhodných technologických postupů v rámci procesu konzervace, restaurování a preparování předmětů přírodního a kulturního dědictví.
 • Podíl na tvorbě koncepce péče o přírodní a kulturní dědictví v rámci problematiky konzervace, restaurování a preparování.
 • Výměna a předávání vědeckých poznatků za účelem neustálé inovace výukových programů z oblasti péče o přírodní a kulturní dědictví.
 • Podpora společných aktivit a koordinace rozvoje spolupráce konzervátorů a restaurátorů a preparátorů napříč přírodními a společenskými vědami.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-konzervovani-a-

Sklářský inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr výzkumný a vývojový pracovník řídí tvůrčím způsobem využívání nových vědeckých poznatků či teorií při vývoji nových výrobků a technologií v oblasti sklářství.

Pracovní činnosti

 • Řízení výzkumné a vývojové činnosti.
 • Studium nejnovějších vědeckých a technických teorií a nových technických řešení.
 • Odpovědnost za provedená ekonomická hodnocení a komplexní vyčíslení přínosů z navrhovaných nově použitých řešení.
 • Zpracovávání odborných stanovisek a posudků.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-vyzkumny

Keramický inženýr pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický inženýr pracovník řízení jakosti vyvíjí a udržuje systémy řízení jakosti a koordinuje činnosti při zavádění těchto systémů v keramické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Stanovování způsobu hodnocení a třídění jakosti, přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
 • Zpracování a vyhodnocování koncepce systému řízení jakosti.
 • Koordinace činností při zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů.
 • Jednání s externími dodavateli a odběrateli.
 • Kontrola plnění nápravných a preventivních opatření stanovených k odstraňování neshodných výrobků.
 • Řízení a organizace komplexního systému řízení jakosti.
 • Vyhodnocování ekonomických ztrát a příčin vzniku neshodných výrobků.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-inzenyr-pracovn

Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník tvůrčím způsobem aplikuje vědecké poznatky a techniky při výzkumu a vývoji nových postupů a metod k zajišťování konkrétních procesů a/nebo nových projektů různě rozsáhlých a složitých systémů chemické výroby, případně inovace stávajících postupů, metod a procesů.

Pracovní činnosti

 • Sleduje vývoj vědecko-technických poznatků v pověřené oblasti chemické výroby.
 • Hodnotí stav a navrhuje výzkumné a vývojové úkoly (projekty) pro inovaci výroby.
 • Zpracovává návrhy výzkumného řešení - projektu.
 • Metodicky řídí řešení komplexních výzkumných a vývojových úkolů (projektů) v pověřené oblasti chemické výroby.
 • Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů chemické výroby.
 • Analyzuje dosažené výsledky dílčích etap výzkumného projektu.
 • Hodnotí varianty výstupů (výsledků) dílčích etap a doporučuje další postup řešení projektu.
 • Spolupracuje na realizaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe.
 • Vyjadřuje se k efektům realizované inovace pro organizaci (firmu).

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-chemie-vyzkumny-a

Inženýr chemie technolog

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Inženýr chemie technolog komplexně zajišťuje technologickou přípravu a realizaci nejsložitějších a nejnáročnějších chemických výrob a chemických provozů.

Pracovní činnosti

 • Zajištění a organizace technologické přípravy chemické výroby.
 • Určení technologie a technologických změn výrobních procesů.
 • Řízení činnosti při stanovování technologických postupů složitých výrobních procesů.
 • Navrhování nejefektivnějších způsobů volby zdrojů, technických prostředků, materiálů, organizace, uspořádání chemické výroby, toku materiálu, návaznosti pracovišť.
 • Zpracování technologických předpisů, stanovení norem spotřeby, práce, kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Ověření nových postupů, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Spolupráce na řízení jakosti produkce chemické výroby.
 • Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění.
 • Řízení technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Koordinace činnosti diplomovaných chemických techniků technologů.
 • Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie.
 • Aktualizace obsahu technické a provozní dokumentace, vedení záznamů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-chemie-technolog

Keramický inženýr technolog

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický inženýr technolog stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje rozsáhlé technologické přípravy keramické výroby.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při vývoji nebo vývoj nových výrobků nebo inovace stávajících.
 • Posuzování vhodnosti alternativních surovin a technologií pro danou výrobu.
 • Řízení přípravy technologické dokumentace.
 • Komplexní vypracování technologických postupů.
 • Provádění schválených změn v technologické dokumentaci.
 • Posuzování účinnosti a oprávněnosti navržených změn technologie.
 • Kontrola dodržování technologické kázně, navrhování opatření ke zvýšení kvality výrobků.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-inzenyr-technol

Vodárenský specialista úpravy vody

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský specialista úpravy vody komplexně řídí a organizuje úkoly v oblasti výroby pitné vody a zabezpečuje koncepci jejího rozvoje.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace činností spojených s provozem, údržbou a opravami úpraven vody.
 • Kontrola dodržování provozních, obslužných a manipulačních řádů na všech technologických zařízení.
 • Řízení a kontrola technologických parametrů procesu výroby vody v souladu s provozními a legislativními požadavky.
 • Řízení pohotovostní činnosti provozu úpravy vody.
 • Koordinace činností při havarijních opravách úpraven vod.
 • Kontrola ukazatelů kvality upravené vody a kontrola množství dodávané pitné vody.
 • Kontrola nakládání se skladovými zásobami provozních chemikálií.
 • Zpracování statistických hlášení o provozu úpraven vody.
 • Sledování a uplatňování nových technologií v oboru v praxi.
 • Sledování právních předpisů a norem a jejich uplatnění v praxi.
 • Navrhování a realizace koncepce rozvoje výroby vody.
 • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.
 • Spolupráce při řešení stížností na kvalitu a dodávky pitné vody.
 • Kontrola technického stavu strojů, zařízení a budov.
 • Zajišťování kontroly a vyhodnocení hospodaření provozu.
 • Spoluúčast na tvorbě plánů hmotných a finančních prostředků pro zajištění provozu, údržby a oprav úpraven vody.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, aktualizace dokumentace systému řízení jakosti a systému řízení BOZP.
 • Vedení příslušné provozní a jiné (např. dané právními předpisy) dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-specialista-up

Konstruktér svařovaných konstrukcí z termoplastů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Konstruktér svařovaných konstrukcí z termoplastů navrhuje svařované konstrukce z termoplastů.

Pracovní činnosti

 • Navrhování konstrukčních řešení a typů svarových spojů použitých v konstrukci včetně vhodnosti materiálů vzhledem k provozním podmínkám.
 • Výpočty a řešení plastových konstrukcí
 • Stanovování podmínek pro umístnění konstrukce ve stavebním díle.
 • Plánování životnosti konstrukce vzhledem k podmínkám provozu.
 • Posuzování zbytkové životnosti konstrukcí v provozu vzhledem k její bezpečnosti.
 • Práce na PC s grafickými programy pro projektování.
 • Práce na PC s programy pro výpočty pevností ve 2D a 3D prostoru.
 • Podílení se na řešení výzkumných úkolů v oblasti svařování plastů.
 • Studium nových poznatků v oboru svařování plastů.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Tvorba norem a směrnic pro svařování plastů.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/konstrukter-svarovanych-k

Keramický inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický inženýr výzkumný a vývojový pracovník řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti keramiky se složitými vazbami na ostatní vědní obory.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování přípravy nových výrobků a jejich poloprovozních a provozních zkoušek.
 • Vývoj a ověřování technologických postupů nebo jejich částí pro zavádění nových výrobků do výroby.
 • Spolupráce při uvádění nových technologických zařízení do provozu.
 • Spolupráce při snižování podílu neshodných výrobků na celkové produkci – inovace výroby.
 • Vytváření a udržování příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-inzenyr-vyzkumn

Sklářský inženýr výroby a zpracování skleněného vlákna

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr výroby a zpracování skleněného vlákna se podílí na výrobě skleněného vlákna a na jeho úpravách a zpracování. Spolupracuje při optimalizaci výroby ze skleněného vlákna, zajišťuje zákaznický servis a podílí se na zkvalitnění celého výrobního procesu.

Pracovní činnosti

 • Kontrola správného chodu výrobního procesu a kontrola dodržování technologických parametrů výroby.
 • Spolupráce při optimalizaci výroby, výrobních nákladů, při zajišťování alternativních dodavatelů a vývoji nových výrobků.
 • Kontrola výsledků práce.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-vyroby-a

Sklářský inženýr technický manažer

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr technický manažer komplexně zpracovává potřebu investičních celků a nejsložitějších technických a technologických zařízení ve sklářské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zabezpečení investičních záměrů strojním a technologickým zařízením.
 • Sledování trendů rozvoje techniky a technologie.
 • Organizace spolupráce s oblastmi řízení výroby, řízení jakosti, technologie výroby, tvorby cen, inovací výrobků, dále s oblastmi zabezpečujícími obchod a marketing a s oblastmi vývoje a výzkumu.
 • Vedení tvorby příslušné technické dokumentace.
 • Řízení lidí.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-technick

Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod stanovuje technologické postupy v oblasti úpravy vody a technologické postupy čištění odpadních vod v organizaci.

Pracovní činnosti

 • Navrhování koncepcí rozvoje dodávky pitné vody a odkanalizovaní a čištění odpadních vod.
 • Stanovování technologických postupů a technicko-provozní opatření pro uplatnění nových technologií se zaměřením na uplatnění nových poznatků do technologické praxe za účelem zvyšování kvality vyráběné vody.
 • Kontrola kvality vody ve všech fázích úpravny dle současně platných předpisů a norem.
 • Příprava ročního plánu odběru vzorků na úpravnách vody a kontrola jeho plnění.
 • Zpracování plánu odběrů odpadních vod a kalů.
 • Chemicko-technologická řešení havarijních situací v provozu jednotlivých úpraven při haváriích na tocích.
 • Předávání pokynů k realizaci nápravných opatření v technologii úpravy vody včetně kontroly jejich realizace a účinnosti.
 • Navrhování změn a úprav technologických postupů procesu zkvalitňování výroby pitné vody.
 • Navrhování změn a úprav technologické linky ČOV, které přispívají ke zvýšení kvality vyčištěné vody.
 • Zajišťování spolupráce s provozem ČOV, zasahování do nastavení technologie čištění odpadních vod.
 • Jednání s vodohospodářskými orgány a ostatními institucemi a organizacemi.
 • Spolupráce při výpočtu poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových včetně prognózování těchto plateb v dalším období.
 • Zpracovávání odborných posudků a návrhů na úpravy technologií úpravy vody a čištění odpadních vod.
 • Vyhodnocování výsledků provozu nových technologií.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-specialista-te

Sklářský inženýr technolog

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr technolog zabezpečuje komplexní stanovování nejsložitějších technologických postupů, technologickou přípravu sklářské a bižuterní výroby a řízení tvorby typových technologických normativů.

Pracovní činnosti

 • Organizování technologické přípravy výroby.
 • Stanovování technologických postupů složitých výrobních procesů.
 • Organizace tvorby typových technologických postupů a normativů spotřeby.
 • Koordinace spolupráce mezi oblastmi řízení jakosti, technického rozvoje, hospodárnosti výroby a tvorby cen.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-technolo

Sklářský inženýr manažer provozu

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr manažer provozu řídí a organizuje komplexně výrobní činnosti ve svěřeném provozu.

Pracovní činnosti

 • Provádění opatření pro zlepšení výroby a kvality.
 • Kontrolování dodržování technologických a pracovních postupů, bezpečnostních a požárních předpisů, používání ochranných pracovních pomůcek.
 • Řízení činnosti podřízených pracovníků ve svěřeném úseku.
 • Odpovědnost za plnění operativního plánu výroby.
 • Zabezpečení výrobní spolupráce s ostatními vnitropodnikovými útvary i externími dodavateli a odběrateli.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-manazer-

Sklářský inženýr dispečer

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr dispečer komplexně řídí dispečerskou činnost organizace a zodpovídá za systém tvorby operativního plánu organizace a sleduje jeho plnění.

Pracovní činnosti

 • Řízení pracovníků.
 • Komplexní řízení dispečerské činnosti.
 • Tvorba systému dispečerského řízení organizace.
 • Tvorba systému sestavování operativního plánu organizace a sledování jeho plnění.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-dispecer

Inženýr chemie analytik

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Inženýr chemie analytik zabezpečuje, případně i provádí rozbory a analýzy materiálů, surovin a výrobků. Zabývá se i koncepcí a metodami jakosti a řízením jakosti chemické výroby.

Pracovní činnosti

 • Vývoj a návrhy analytických postupů kontroly materiálových proudů v chemické výrobě včetně její validace.
 • Zabezpečení rozsáhlých analýz a formulace prognóz vývoje pro potřeby chemické výroby.
 • Analýzy příčin nestandardních jevů a procesů v chemické výrobě.
 • Zabezpečení tvorby koncepce a metod jakosti a řízení jakosti chemické výroby.
 • Provádění metodické pomoci a poradenské činnosti při zabezpečování jakosti chemické výroby.
 • Zabezpečení tvorby podkladů, stanovisek a doporučení pro koncepční a strategické rozhodování v oblasti chemické výroby.
 • Řízení odborného týmu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-chemie-analytik

Slévárenský inženýr technik řízení jakosti

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský inženýr technik řízení jakosti vyvíjí systémy řízení jakosti a koordinuje činnosti při zavádění těchto systémů ve slévárenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Sledování vývoje jakosti v metalurgii a jeho vyhodnovování.
 • Tvorba a zavádění metodiky řízení jakosti.
 • Spolupráce s výrobními a technickými útvary organizace.
 • Řízení úseku řízení jakosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Koordinace procesu řízení jakosti, normalizace a zkušebnictví ve slévárenství.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-inzenyr-techn

Hutní inženýr dispečer

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní inženýr dispečer řídí výrobu závodu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Komplexní dispečerské zajišťování rozsáhlých výrob.
 • Určování výrobních zařízení pro hutní výrobu.
 • Stanovování kapacitní průchodnosti pracovišť, provozů technologických celků a zařízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-inzenyr-dispecer

Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin zpracovává koncepce a metody řízení jakosti a kontroluje dodržování norem v organizaci provádějící dobývání nerostů a jejich úpravu.

Pracovní činnosti

 • Koordinace tvorby strategických cílů a koncepce systémů řízení jakosti a jejich vyhodnocování.
 • Řízení a organizace komplexního systému řízení jakosti v organizaci.
 • Řízení a metodické vedení pracovníků kontroly jakosti.
 • Plánování a provádění interních auditů systému managementu.
 • Spolupráce s metrologem na zabezpečování plnění metrologických požadavků vycházejících z norem ČSN ISO, případně dalších předpisů.
 • Spolupráce na řešení reklamačních řízení a na vyřizování stížností zákazníků.
 • Spolupráce při řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení.
 • Spolupráce s pracovníkem zajišťujícím technickou normalizaci.
 • Kontrola dodržování kvalitativních parametrů ve výrobě a expedici.
 • Kontrola plnění nápravných a preventivních opatření stanovených k odstraňování neshod.
 • Koordinace oblasti dalšího vzdělávání pracovníků organizace.
 • Jednání s externími dodavateli a odběrateli.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-rizeni-jakosti-v-

Hutní inženýr technik řízení jakosti

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní inženýr technik řízení jakosti vyvíjí systémy řízení jakosti a koordinuje činnosti při zavádění těchto systémů v hutní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Sledování vývoje jakosti a jeho pravidelné vyhodnocování.
 • Vypracování a zavádění metodiky řízení jakosti.
 • Metodické řízení normalizace v hutnictví.
 • Spolupráce s výrobními a technickými útvary organizace.
 • Koordinace zpracování technickoekonomických studií.
 • Řízení úseku řízení jakosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-inzenyr-technik-riz

Slévárenský inženýr metalurg

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský inženýr metalurg komplexně stanovuje metalurgické postupy a zajišťuje metalurgickou přípravu slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Komplexní řízení metalurgické přípravy slévárenské výroby.
 • Zpracování návrhů metalurgických postupů ve slévárenské výrobě.
 • Řízení skupiny metalurgů včetně normotvorné činnosti.
 • Řízení procesu optimalizace nákladovosti výroby.
 • Analýza požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování metalurgických předpisů.
 • Koordinace systémů jakosti.
 • Spolupráce při vyhodnocení návrhů cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-inzenyr-metal

Slévárenský inženýr projektant

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský inženýr projektant řídí a koordinuje oblast vypracování projektů nebo vykonává projektové práce při zpracování projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve slévárenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracování technologických projektů a projektových dokumentací investičních celků.
 • Zpracování úvodních a prováděcích projektů ve slévárenství.
 • Řízení projektových týmů.
 • Zpracování finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí.
 • Zajišťování funkce hlavního (generálního) projektanta staveb.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-inzenyr-proje

Vedoucí důlní degazace

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vedoucí důlní degazace řídí a zajišťuje odborné činnosti k odčerpávání metanu z uhelné sloje, okolních hornin nebo volných prostorů na hlubinném dole.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování technických a technologických údajů o důlních dílech, v nichž bude degazace prováděna.
 • Tvorba koncepce odplynovávání dolu.
 • Stanovování způsobu degazace a technologických zařízení pro odsávání metanu v dole.
 • Prognóza plynodajnosti a rozbor vlivu geologických a důlně-technických podmínek na větrání a degazaci.
 • Zpracování projektů degazace v dole.
 • Řízení úseku degazace.
 • Vyhodnocování účinnosti důlní degazace včetně provádění kontroly v této oblasti.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Provádění indikace v důlních větrech na důlních pracovištích.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-dulni-degazace

Technik řízení údržby velkostroje

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik řízení údržby velkostroje řídí odborné činnosti v oblasti strojní údržby velkostroje.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací spojených se strojní údržbou velkostroje.
 • Prohlídka a zpracování záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na technickém zařízení.
 • Ověření splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
 • Vystavování protokolů a úředních osvědčení.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-rizeni-udrzby-vel

Technik technického rozvoje v dole specialista

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik technického rozvoje v dole specialista stanovuje a navrhuje technologická zařízení nebo zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé a členité hornické výroby a zavádění nových strojních zařízení v hlubinných dolech.

Pracovní činnosti

 • Vypracování důlně-technických projektů a postupů v důlním hornickém prostředí.
 • Řízení úseku technického rozvoje podniku.
 • Určování technických prostředků pro důlní výrobu na základě stanovených postupů a cílových kapacit.
 • Zpracování technických, ekonomických a obchodních podkladů pro nové technologie a zařízení.
 • Ověřování nových postupů výroby, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Zajišťování dokumentace a informací k plánovaným záměrům.
 • Příprava a kompletace dokumentů technických projektů.
 • Kontrola při realizaci důlně-technických projektů, provádění výkonného dozoru na strojních celcích.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-technickeho-rozvo

Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu zpracovává technologické postupy a projekty pro těžbu, úpravu a přepravu ropy a zemního plynu.

Pracovní činnosti

 • Navrhování zařízení pro těžbu, úpravu a expedici ropy a zemního plynu.
 • Optimalizace procesu těžby, úpravy a expedice ropy navrhováním nových postupů a technologických a strojních zařízení.
 • Zpracovávání technologických postupů a projektů pro složitější operace technologických zařízení pro sběr, úpravu, skladování a přepravu ropy a zemního plynu.
 • Zodpovědnost za plnění požadavků báňské legislativy.
 • Kontrola těžebních středisek a sond.
 • Koordinace instalace těžební technologie pro těžbu plynových sond.
 • Kontrola výstavby těžební technologie.
 • Zodpovědnost za plnění plánu těžby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tezebni-inzenyr-pro-tezbu

Báňský projektant specialista

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský projektant specialista projektuje nebo navrhuje rozsáhlé objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací, plánů a projektů staveb a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Vypracování plánů otvírky, přípravy a dobývání ložiska.
 • Vyhotovování plánů využívání ložiska.
 • Vyhotovování plánů zajištění nebo likvidace důlních děl.
 • Spolupráce na tvorbě technologických postupů a pracovních postupů pro jednotlivé činnosti.
 • Řízení projekčního úseku.
 • Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání příslušných projektů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-projektant-special

Slévárenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník řídí týmy výzkumných a vývojových pracovníků a řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Řízení kolektivu výzkumných, vývojových a technických pracovníků.
 • Metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných a vývojových činností.
 • Řešení nejsložitějších výzkumných a vývojových úkolů.
 • Analyzuje podnikatelské záměry a projekty.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-inzenyr-vyzku

Vedoucí větrání

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vedoucí větrání řídí práce v oblasti větrání dolu, provádí kontrolu vedení důlních větrů a zpracovává koncepce větrání dolu.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací při zpracovávání větrných rozvah dolu a realizaci větrání.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Řízení a kontrola realizace protivýbuchové a protizáparové prevence.
 • Provádění dozoru nad odvětráváním pracovišť a vedením důlních větrů.
 • Schvalování míst nasazení čidel snímání a jiných zařízení v oblasti větrání.
 • Zpracování koncepcí větrání dolu.
 • Řízení úseků větrání.
 • Metodické řízení úseků klimatizace, degazace a ZBZS.
 • Řízení odběrů vzorků důlního ovzduší a na základě jejich vyhodnocení řízení prací v oblasti větrání dolu.
 • Kontrola plánů OPD z hlediska větrání dolu.
 • Provádění indikace a detekce v důlních větrech na důlních pracovištích.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-vetrani

Slévárenský inženýr technolog

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Komplexní tvorba technologických postupů a zajišťování technologické přípravy slévárenské výroby.
 • Zpracování návrhů nových technologií, technologických postupů ve slévárenské výrobě, jejich ověřování a vyhodnocování.
 • Řízení skupiny technologů včetně normotvorné činnosti.
 • Spolupráce na optimalizaci nákladovosti výroby.
 • Analýza požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů.
 • Příprava a vyhodnocení návrhů cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-inzenyr-techn-1005

Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník řídí týmy výzkumných a vývojových pracovníků a řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti hutní výroby.

Pracovní činnosti

 • Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků.
 • Metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných činností.
 • Řešení nejsložitějších výzkumných a vývojových úkolů oblasti hutnictví.
 • Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje hutní výroby.
 • Analýza podnikatelských záměrů a projektů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-inzenyr-vyzkumny-a-

Hutní inženýr technolog

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu v procesu hutní výroby.

Pracovní činnosti

 • Zpracování návrhů nových technologií, technologických postupů v hutní výrobě včetně jejich ověřování.
 • Analýza požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických předpisů.
 • Spolupráce na rozvoji systému jakosti.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-inzenyr-technolog

Hutní inženýr metalurg

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní inženýr metalurg komplexně zabezpečuje parametry technologických postupů v procesu hutní výroby.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování parametrů stanovených technologií.
 • Realizace požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických předpisů.
 • Spolupráce na rozvoji systému jakosti.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-inzenyr-metalurg

Báňský technolog specialista

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský technolog specialista řídí a navrhuje technologie a technologické postupy pro pracoviště, na kterých se provádí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Řízení oblasti zpracovávání technologie technologických postupů.
 • Zpracování technologických projektů I. a II. stupně pro důlní díla.
 • Spolupráce při realizaci technologických změn ve výrobním procesu.
 • Příprava důlně-technických podkladů pro jiné projektové organizace a odborné útvary organizace.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Zpracování technologického vybavení a jeho nasazení na pracovištích hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-technolog-speciali

Hutní inženýr projektant

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní inženýr projektant řídí a koordinuje oblast vypracovávání projektů nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů v hutní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání projektových dokumentací rozsáhlých a složitých investičních celků.
 • Řízení skupiny projektantů nebo odborných týmů tvůrčích technických zaměstnanců.
 • Zajišťování funkce hlavního (generálního) projektanta u mimořádně náročných a rozsáhlých staveb.
 • Ekonomické vyhodnocování projektů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-inzenyr-projektant

Technik přípravy výroby povrchové těžby nerostných surovin

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik přípravy výroby povrchové těžby nerostných surovin zabezpečuje předvýrobní přípravu povrchové těžby v organizaci provádějící hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Navrhování nových aktivit pro zajištění dostatečné surovinové základny těžební organizace.
 • Kompletace podkladů pro žádosti o stanovení průzkumných území, chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů.
 • Kompletace podkladů pro žádosti o územní rozhodnutí pro využití území k dobývání ložisek nevyhrazených nerostů.
 • Příprava podkladů pro povolení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Zajišťování výpočtu zásob ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů, jejich evidence, zpracování návrhů na odpis zásob, včetně jejich projednání.
 • Vedení geologické a důlně měřické dokumentace.
 • Jednání s orgány státní správy a místní samosprávy.
 • Zajišťování potřebných závazných stanovisek a vyjádření pro potřeby povolovacích procesů.
 • Plnění úkolů v oblasti ochrany nerostného bohatství.
 • Jednání s orgány územního plánování.
 • Řešení pozemkové agendy ložisek.
 • Řešení střetů zájmů spojených s těžební činností.
 • Příprava podkladů pro výpočet úhrad z dobývacích prostorů a vytěžených nerostů.
 • Příprava podkladů pro dílčí projekty plánů sanací a rekultivací.
 • Řešení oblasti důlních škod.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pripravy-vyroby-p

Dispečer v dřevařské a nábytkářské výrobě

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dispečer v dřevařské a nábytkářské výrobě zodpovídá za systém tvorby operativního plánu, komplexně řídí plně automatizovanou dřevařskou a nábytkářskou výrobu, zajišťuje mezipodnikovou kooperaci s cílem zabezpečit její plynulost.

Pracovní činnosti

 • Stanovování koncepcí technických řešení v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Sestavování plánu výroby v návaznosti na plán prodeje v souladu s kapacitními propočty a s ohledem na dodržování požadovaných termínů realizace.
 • Komplexní dispečerské řízení plně automatizovaných nebo rozsáhlých dřevařských a nábytkářských výrob a provozů.
 • Stanovování a zajištění optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích dřevařské a nábytkářské výroby.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti dřevařské a nábytkářské výroby.
 • Koordinace operativních plánů a provozního úseku s ostatními útvary podniku dřevařské a nábytkářské výroby.
 • Koordinace činností jednotlivých výrobních středisek, dílen.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Kontrola plnění operativních plánů dřevařské a nábytkářské výroby.
 • Zdokonalování systému preventivních postupů s cílem předcházet poruchám výrobního procesu.
 • Vytváření odpovídajících podmínek bezpečné práce, protipožární prevence a snižování negativních vlivů výrobního procesu na životní prostředí.
 • Spolupráce na zpracování technicko-organizačních projektů pro rozvoj výrobní základny.
 • Koordinace činností při zadávání výrobních externích kooperacích.
 • Plnění cílů v oblasti jakosti a kvality.
 • Sledování trendů modernizace výrobního procesu.
 • Zpracování zásad, metodik, pravidel a předpisů k zabezpečení plynulého chodu provozu.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-v-drevarske-a-na

Kožařský specialista výzkumný, vývojový a vědecký pracovník

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský specialista výzkumný, vývojový a vědecký pracovník řeší vědecko – výzkumné projekty, analyzuje vývojové trendy, zpracovává odborná stanoviska a zapojuje se do pedagogické a publikační činnosti.

Pracovní činnosti

 • Výzkum nových materiálů a technologií v kožedělné výrobě.
 • Aplikace výsledků vědeckých projektů do výrobního procesu.
 • Zpracovávání odborných vyjádření, posudků a stanovisek.
 • Realizace oponentních řízení.
 • Řízení a koordinace výzkumné činnosti.
 • Spolupráce s vědeckými pracovišti za účelem vývoje nových kožedělných trendů.
 • Vypracovávání odborné dokumentace pro kožedělný průmysl.
 • Publikuování odborných stanovisek a inovačních procesů.
 • Pedagogická činnost.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-specialista-vyzk

Kožařský specialista pro zdravotní a ortopedickou obuv

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský specialista pro zdravotní a ortopedickou obuv navrhuje nová konstrukční řešení a nové modely a vzory zdravotní a ortopedické obuvi.

Pracovní činnosti

 • Koordinace procesu ověřování nových technologických prvků, materiálů apod.
 • Řešení úkolů modernizace výrobního a provozního zařízení vzhledem k novým poznatkům ke konstrukci sériově nebo individuálně zhotovované zdravotní a ortopedické obuvi.
 • Řízení skupiny modelářů při navrhování a úpravě modelů a vzorů zdravotní a ortopedické obuvi.
 • Vedení příslušné výrobní, technické a další zákonem stanovené dokumentace ke zdravotní a ortopedické obuvi.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-specialista-pro-a8bd

Papírenský inženýr pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský inženýr pracovník řízení jakosti provádí vyvíjení systémů řízení jakosti a koordinaci činností při zavádění těchto systémů v podniku.

Pracovní činnosti

 • Zpracování technickoekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování jakosti a kvality výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality při výrobě papíru a celulózy.
 • Zpracování, udržování a kontrola dokumentace systému jakosti.
 • Zavádění nových systémů jakosti - životní prostředí, bezpečnost práce apod..
 • Koordinace řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví při výrobě papíru a celulózy.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-inzenyr-pracov

Vedoucí oděvní technolog

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Vedoucí oděvní technolog řídí a komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé oděvní výroby.

Pracovní činnosti

 • Koordinace ověřování nových technologických postupů a materiálů.
 • Spolupráce s útvarem vývoje na vzorové a kolekční činnosti.
 • Komplexní zajišťování technologické přípravy oděvní výroby.
 • Kontrola dodržování technických postupů, kvality vzorkových zakázek a kolekcí.
 • Navrhování a doporučování nákupu nové techniky a technologií.
 • Organizace vypracování technologických předpisů, norem spotřeby, práce, kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Organizace ověřování nových postupů, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Řízení oblasti tvorby technicko-hospodářských norem.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-odevni-technolog

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně pro právnickou a podnikající fyzickou osobu.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování vybavení a provozuschopnosti požární techniky, požárně bezpečnostního zařízení, přenosných hasicích přístrojů a jejich udržování v provozuschopném stavu.
 • Vytváření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce (volné příjezdové komunikace, nástupní plochy, únikové cesty, volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením, uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany).
 • Kontrola označování pracovišť bezpečnostními značkami.
 • Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně.
 • Provádění školení o požární ochraně a odborné přípravy preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
 • Zpracování, popřípadě vedení dokumentace požární ochrany.
 • Zpracování posouzení požárního nebezpečí.
 • Stanovování organizace zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti.
 • Stanovování (tzn. prokazatelným způsobem) podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení.
 • Zajišťování údržby, kontrol a oprav technických a technologických zařízení.
 • Stanovování požadavků na odbornou klasifikaci osob (z hlediska PO) pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravou technických a technologických zařízení a zajišťování provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru.
 • Zajišťování požárně-technických charakteristik vyráběných, používaných, zpracovávaných a skladovaných látek a materiálů.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborne-zpusobila-osoba-v

Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti se zabývá vývojem systémů řízení jakosti a koordinací činností při jejich zavádění do struktury polygrafického podniku.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Příprava integrovaného systému řízení jakosti.
 • Dohled nad kvalitou procesů ve firmě - vnitřní reklamace.
 • Vydávání a udržování dokumentace systému managementu jakosti.
 • Řízení procesu vstupní kontroly u všech základních surovin, kooperačních dodávek a materiálů potřebných k polygrafické výrobě.
 • Řízení mezioperační kontroly kvality polygrafické výroby, včetně kontrolního protokolu.
 • Vyhodnocení mezioperačních kontrol s uvedením prognóz a opatření ke zvyšování kvality všech stupňů polygrafické výroby.
 • Koordinace mezioperační kontroly kvality prováděné na vstupu nebo na výstupu výrobních operací.
 • Řízení a vyhodnocení výstupní kontroly.
 • Projednání případných reklamací a přijímání opatření k odstranění nekvalitní produkce.
 • Stanovování metod a způsobů hodnocení a třídění jakosti.
 • Koordinace procesu řízení jakosti polygrafické výroby, normalizace, metrologie a zkušebnictví.
 • Aplikace nových polygrafických norem.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-inzenyr-prac

Polygrafický inženýr péče o základní fondy a investice

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický inženýr péče o základní fondy a investice komplexně koordinuje a řídí správu majetku a péči o základní fondy v polygrafické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Spravování a evidování polygrafických strojů a zařízení investičního charakteru.
 • Zpracování a evidence veškeré technické a technologické dokumentace.
 • Zajišťování správy, oprav a rekonstrukce polygrafických strojů a zařízení, budov a staveb.
 • Zajišťování stavební a projektové dokumentace ke stavebním řízením, příprava a řízení instalace investic.
 • Zajišťování externí dodavatelské spolupráce, organizace výběrových řízení pro nové investice polygrafických strojů.
 • Schvalování ekonomických ukazatelů pro nové investice s vyčíslením jejich efektivnosti.
 • Plánování moderních a progresivních technologií pro polygrafickou výrobu.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-inzenyr-pece

Papírenský inženýr technolog

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský inženýr technolog provádí komplexní stanovování technologických postupů nebo zajišťování technologické přípravy rozsáhlé výroby a zpracování papíru a celulózy.

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologických postupů při výrobě a zpracování papíru a celulózy a při výrobě výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Stanovování technologických postupů při zpracování surovin a materiálů při výrobě papíru a celulózy.
 • Stanovování rozsahu zpracování a kontroly technologických postupů a výrobků pro statistické a ekonomické vyhodnocení.
 • Organizace a řízení komplexní technické a technologické přípravy výroby.
 • Organizace zkoušek a ověření změn technologie.
 • Organizace použití nových nebo náhradních surovin a materiálů.
 • Vyjadřování se k pracovnímu prostředí, pracovním podmínkám, k požárním řádům, k havarijním protokolům.
 • Zpracovávání návrhů na zavedení nových technologií.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-inzenyr-techno

Kožařský specialista technolog

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský specialista technolog sestavuje technologické systémy a postupy, zajišťuje náročnou technologickou přípravu kožedělné výroby, řeší složité technologické problémy.

Pracovní činnosti

 • Sledování nových technologií a specifikace podmínek, jejich zavádění do výrobního procesu.
 • Řízení tvorby technických popisů a technologických postupů.
 • Řízení technické a technologické přípravy výroby pro provozní celky.
 • Monitorování technologických postupů v jednotlivých etapách výrobního procesu.
 • Aplikování obsahu technické a technologické dokumentace do výrobního procesu.
 • Sledování evropských směrnic pro kožedělnou výrobu.
 • Zavádění nových norem z oblasti technologie do výrobního systému.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-specialista-tech

Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník řeší komplex úkolů v oblasti technologie výroby papíru a celulózy se složitými vazbami na ostatní vědní obory.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování trendů ve vývoji technologií při výrobě papíru a celulózy.
 • Vyhodnocování informací o vývoji a spotřebě jednotlivých produktů a výrobků papíru a celulózy.
 • Stanovování strategických alternativy pro výrobu papíru a celulózy.
 • Sledování a vyhodnocování nákladových trendů a srovnávání je se světovým vývojem.
 • Řešení zadaných úkolu v oblasti technologické výroby papíru a celulózy.
 • Řízení výzkumných týmu při řešení zásadních úkolů rozvoje v oboru výroby papíru a celulózy.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-inzenyr-vyzkum

Manažer BOZP

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Pracovní činnosti

 • Seznamování zaměstnavatele, zejména statutárních zástupců a top managementu s povinnostmi v oblasti BOZP, vyplývajícími z právních a ostatních předpisů nebo technických norem.
 • Navrhování a řízení procesů spojených s tvorbou systémů řízení BOZP ve firmách a jejich dalším vývojem ve spolupráci s top managementem firmy.
 • Plnění funkce interního nebo externího auditora systémů řízení BOZP.
 • Řízení procesu identifikace a hodnocení rizik a posuzování opatření navržených k odstraňování nebo minimalizaci jejich působení na bezpečnost a zdraví zaměstnanců.
 • Provádění analýz pracovní úrazovosti, nehodovosti a nemocí z povolání, navrhování opatření k jejich snižování a srovnávání s celostátními, popř. evropskými statistickými údaji.
 • Provádění analýz nedostatků zjištěných v rámci preventivních kontrol a prověrek BOZP na pracovištích z hlediska účinnosti dříve navržených opatření.
 • Provádění analýz účinnosti opatření ke snižování působení faktorů pracovního prostředí.
 • Hodnocení kvality a úplnosti dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy nebo technickými normami.
 • Vyhodnocování ekonomické účinnosti opatření souvisejících s realizací systému řízení BOZP ve firmě.
 • Poskytování poradenství, školení a ověřování znalostí techniků a specialistů BOZP.
 • Účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány.
 • Účast na činnosti týmu krizového řízení firmy.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-bozp

Polygrafický inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický inženýr výzkumný a vývojový pracovník řeší komplexy výzkumných úkolů se zadanými vstupy a předpokládanými výstupy, se složitými vazbami na příbuzné vědní obory.

Pracovní činnosti

 • Zajištění zkoušek a měření nových progresivních materiálů potenciálně použitelných v polygrafickém průmyslu.
 • Aplikace nejnovějších poznatků vědy a techniky na současně používanou polygrafickou techniku a technologie.
 • Spolupráce při zavádění nových, moderních technologií nebo technologických celků.
 • Navrhování a spolupráce při zavádění standardizačních metod a postupů při řízení kvality v polygrafické výrobě.
 • Vyhodnocení efektivity a rentability nově používaných materiálů, technologií a polygrafických strojů a zařízení.
 • Stanovování obecných teorií, koncepcí a směrů vývoje technologie a technických zařízení pro polygrafický průmysl.
 • Vedení kolektivu výzkumných a technických pracovníků v oblasti polygrafie.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-inzenyr-vyzk

Dřevařský výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dřevařský výzkumný a vývojový pracovník řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti dřevovýroby se složitými vazbami na ostatní vědní obory.

Pracovní činnosti

 • Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy s vazbami na příbuzné vědní obory.
 • Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů ve stanoveném čase, zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení.
 • Řešení úkolů zásadního významu pro rozvoj dřevařského oboru.
 • Zajišťování přípravy nových výrobků a jejich poloprovozních a provozních zkoušek.
 • Vývoj a ověřování technologických postupů nebo jejich částí pro zavádění nových výrobků do výroby.
 • Spolupráce při uvádění nových technologických zařízení do provozu.
 • Spolupráce při snižování podílu neshodných výrobků na celkové produkci – inovace výroby.
 • Analýza vstupních dat výzkumného nebo vývojového úkolu.
 • Vyhodnocení a navrhování dalšího postupu při řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Vytváření a udržování příslušné dokumentace.
 • Prezentace dílčích výsledků výzkumného a vývojového úkolu.
 • Vedení kolektivu nebo týmu tvůrčích výzkumných a technických pracovníků.
 • Zapojení do mezinárodní spolupráce a do publikační činnosti v daném oboru nebo odvětví.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/drevarsky-vyzkumny-a-vyvo

Kožařský specialista pro řízení výroby a kvality

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský specialista pro řízení výroby a kvality vyvíjí a aplikuje systémy řízení výroby a kvality, koordinuje a řídí kožedělnou výrobu a systémy kvality.

Pracovní činnosti

 • Sledování nových systémů řízení a jejich aplikace do výrobního procesu.
 • Metodické vedení výrobních kožedělných celků.
 • Řízení procesu kožedělné výroby.
 • Koordinování výrobní činnosti mezi jednotlivými úseky výroby.
 • Vytváření koncepční strategie výroby.
 • Koordinování zakázek a jejich zařazení do výrobního procesu.
 • Monitorování a koordinace zajištění technických podmínek pro výrobní úseky.
 • Monitorování a koordinace materiálového zajištění výrobního procesu.
 • Kontrola vedení výrobního procesu v souladu s technickou a technologickou dokumentací.
 • Vyvíjení a řízení systémů kvality.
 • Metodické řízení a koordinace normalizace, metrologie a zkušebnictví.
 • Motivace a vedení lidských zdrojů.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-specialista-pro-

Biomedicínský inženýr

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Biomedicínský inženýr ve spolupráci s lékařem a za použití zdravotnických přístrojů vykonává činnosti v rámci diagnostické a léčebné péče, nebo ve vědeckém výzkumu.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  2149

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/biomedicinsky-inzenyr-9378

  Polygrafický inženýr technolog

  Odborný směr

  Polygrafie

  Charakteristika

  Polygrafický inženýr technolog samostatně a komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé polygrafické výroby.

  Pracovní činnosti

  • Stanovení přesného technologického postupu v celém rozsahu polygrafické výroby tj. v oblasti zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
  • Kontrola specifikace množství a druhů materiálů, např. tiskových barev a potiskovaného materiálu.
  • Zajišťování případných aktuálních technologických změn.
  • Specifikace kontroly jakosti a technických zkoušek.
  • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování stanovených technologických postupů.
  • Spolupráce s útvarem řízení kvality a jakosti.
  • Vedení příslušné technické a technologické dokumentace.

  Kód ISCO

  2149

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-inzenyr-tech

  Oděvní manažer specialista

  Odborný směr

  Textilní a oděvní výroba

  Charakteristika

  Oděvní manažer specialista komplexně řídí provoz a organizuje práci rozsáhlých oděvních výrob při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem oděvní výroby a podílí se na tvorbě dlouhodobých plánů oděvní výroby.

  Pracovní činnosti

  • Vedení příslušné provozní dokumentace.
  • Řízení výrobního úseku a koordinace činností s navazujícími úseky podniku.
  • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů.
  • Rozhodování o systémových opatřeních v oblasti spotřeby živé práce, materiálu a výrobních změnách.
  • Vyhodnocování plnění úkolů ve výrobě a ekonomice řízeného provozu včetně stanovování příslušných opatření.
  • Rozhodování o zařazení nových výrobků do nabídky a zakázek do výroby.
  • Sestavování výrobních plánů a jejich rozpisů na úseky a příslušná období.

  Kód ISCO

  2149

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-manazer-specialist

  Manažer řízení jakosti v dřevařské a nábytkářské výrobě

  Odborný směr

  Dřevařská výroba a nábytkářství

  Charakteristika

  Manažer řízení jakosti v dřevařské a nábytkářské výrobě zodpovídá za tvorbu, řízení a rozvoj systému jakosti, koordinuje činnosti při zavádění těchto systémů, zodpovídá za tvorbu interních směrnic a norem systému kvality a zajišťuje jejich dodržování.

  Pracovní činnosti

  • Řízení kvality, normalizace a zkušebnictví v dřevařské a nábytkářské výrobě.
  • Koordinace činností v oblasti tvorby a zavádění systému kvality v dřevařské a nábytkářské výrobě.
  • Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v dřevařské a nábytkářské výrobě.
  • Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci dřevařské a nábytkářské výroby.
  • Zabezpečení požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů.
  • Plánování a kontrola provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality v dřevařské a nábytkářské výrobě.
  • Vyhodnocení interních auditů kvality, definování příčin neshod, stanovení nápravných a preventivních opatření, jejich implementace a sledování účinnosti.
  • Spolupráce s auditory při externím auditu a koordinace osob a útvarů při poskytování součinnosti auditního týmu.
  • Tvorba interních směrnic a norem systému kvality v dřevařské a nábytkářské výrobě a zajištění jejich dodržování.
  • Šetření a analýza reklamací s cílem zvýšení kvality výrobků.
  • Řízení krizových situací umožňující správné rozhodnutí a komunikaci ze strany pověřených lidí s cílem ochrany zaměstnanců, výrobků a plynulosti obchodních aktivit.

  Kód ISCO

  2149

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-rizeni-jakosti-v-

  Nábytkářský výzkumný a vývojový pracovník

  Odborný směr

  Dřevařská výroba a nábytkářství

  Charakteristika

  Nábytkářský výzkumný a vývojový pracovník řídí a řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, vývoje a uplatnění nových materiálů specifických vlastností, technologií, strojů a zařízení v přípravě a výrobě nábytku všeho druhu.

  Pracovní činnosti

  • Řízení, koordinace, spolupráce a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových projektů s definovanými vstupy a rámcově definovanými výstupy v přípravě a výrobě nábytku všeho druhu.
  • Vývoj ve spolupráci s výzkumnými pracovišti souvisejících oborů nových materiálů pro výrobu nábytku a změn vlastností stávajících materiálů.
  • Vývoj nových technologických postupů výroby nábytku a spolupráce na vývoji nových strojů a zařízení.
  • Spolupráce na vývoji zkušebních metod nábytku a materiálů pro výrobu nábytku.
  • Aplikace nových vědeckých poznatků při vývoji a výrobě nábytku nebo dílčích celků.
  • Sledování technického a technologického vývoje materiálů, strojů a zařízení a spolupráce při výběru i konstrukci nových strojů a zařízení s cílem dosažení vysoké kvality, ekonomičnosti a ekologičnosti výroby nábytku.
  • Studium a analýza možností využití v aplikovaném výzkumu poznatků z výzkumně vývojových projektů souvisejících oborů.
  • Tvorba oborových technických norem v oblasti výroby nábytku.
  • Metodické řízení a vedení kolektivu řešícího náročné výzkumné a vývojové úkoly.
  • Publikování odborných stanovisek a inovačních procesů.
  • Pedagogická činnost v rámci počátečního i firemního vzdělávání.

  Kód ISCO

  2149

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/nabytkarsky-vyzkumny-a-vy

  Vedoucí textilní technolog

  Odborný směr

  Textilní a oděvní výroba

  Charakteristika

  Vedoucí textilní technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé textilní výroby.

  Pracovní činnosti

  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Komplexní zajišťování technologické přípravy textilní výroby.
  • Koordinace ověřování nových technologických postupů, činností a materiálů.
  • Spolurozhodování o zařazení nových výrobků do nabídky.
  • Kontrola dodržování technologických a technických postupů.
  • Spolupráce na tvorbě cen nových výrobků.
  • Navrhování a doporučování nákupu nové techniky a technologií.
  • Spolupráce s vývojem.
  • Spolupráce na optimalizaci postupů, norem spotřeby času a materiálů.

  Kód ISCO

  2149

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-textilni-technolo

  Papírenský inženýr vědecký pracovník

  Odborný směr

  Výroba a zpracování papíru

  Charakteristika

  Papírenský inženýr vědecký pracovník provádí tvůrčí vykonávání teoretických prací na vysokém stupni zobecňování procesů a jevů směřujících k získání uceleného souboru nových poznatků a stanovování obecných teorií, koncepcí a směrů vývoje procesů v oblasti výroby papíru a celulózy.

  Pracovní činnosti

  • Tvůrčí teoretické výzkumné práce v oblasti výroby papíru a celulózy a návaznosti na ostatní obory.
  • Stanovení obecných koncepcí vývoje daného oboru v rámci celosvětového vývoje.

  Kód ISCO

  2149

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-inzenyr-vedeck