Profese

Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech [CZ-ISCO 214]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Logistik v dopravě a přepravě specialista

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Logistik v dopravě a přepravě specialista řídí a optimalizuje v organizaci dopravně přepravní procesy.

Pracovní činnosti

 • Řízení optimalizačních procesů v dopravě.
 • Koordinace procesu unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravním procesu.
 • Komplexní vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravního procesu.
 • Zpracování cenových nabídek a tarifů.
 • Sledování a posuzování vývojových trendů v oboru.
 • Spolupráce se skladovým a výrobním logistikem.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
 • Akviziční činnosti spojené s obchodem (přepravními požadavky).

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/logistik-v-doprave-a-prep-9709

Auditor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Auditor kvality prověřuje fungování systémů managementu kvality organizací v souladu s platnými normami ISO, případně s podnikovými zásadami, standardy a směrnicemi a specifickými požadavky zákazníků.

Pracovní činnosti

 • Plánování činnosti auditu podle specifických podmínek auditované, případně auditní organizace.
 • Vedení dokumentace o průběhu auditu podle stanovených metodik.
 • Vyhodnocování shromážděných nálezů z auditu a jejich srovnávání s kritérii auditu.
 • Sdělování výsledků auditu a navrhování doporučení.
 • Zpracování závěrečných zpráv z auditu.
 • Kontrolování účinnosti přijatých opatření.
 • Re-auditní činnost.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/auditor-kvality

Logistik skladových operací specialista

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Logistik skladových operací specialista řídí optimalizaci skladovacích procesů s velkým počtem položek.

Pracovní činnosti

 • Řízení procesu nasazování a využití nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků.
 • Řízení procesu unifikace, paletizace a kontejnerizace ve skladovém hospodářství.
 • Vyhodnocování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství.
 • Sledování a posuzování vývojových trendů v oboru.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/logistik-skladovych-opera

Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví organizuje a řídí veškerý obchod, expedici a dopravu dřeva a vzájemně tyto činnosti koordinuje.

Pracovní činnosti

 • Komunikace s odběrateli a dodavateli dříví, akviziční činnost spojená s obchodem dříví.
 • Řízení činností spojených s prodejem i nákupem dříví a optimalizace dopravně-přepravních a skladových procesů při jeho expedici.
 • Komplexní zajištění, organizace a řízení provozu techniky v dopravě a expedici dříví.
 • Organizace výkupu dřevní hmoty, uzavírání obchodních smluv a vyjednávíní o cenách s obchodními partnery, zpracování podkladů pro fakturaci dříví.
 • Spolupráce při plánování výroby dříví.
 • Zajištění provozuschopnosti výrobních zařízení, řízení obnovy parku strojů a ekonomické efektivnosti strojních investic, případné využití možnosti čerpat finanční příspěvky.
 • Vedení příslušných dokumentací v lesním hospodářství.
 • Volba optimální sortimentace surového dříví.
 • Zajišťování přepravy prostřednictvím různých druhů dopravy (silniční, železniční, vodní, kombinované a další).

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-inzenyr-pro-obchod-

Dozorčí železniční přepravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Dozorčí železniční přepravy řídí a zabezpečuje přepravní činnosti osobní železniční stanice, nákladového obvodu nebo přiděleného pracoviště.

Pracovní činnosti

 • Organizování, řízení přepravní činnosti v přidělených obvodech.
 • Komplexní zajišťování technologie práce železniční přepravy.
 • Dohled nad dodržováním podmínek ochrany životního prostředí.
 • Zabezpečování základního průzkumu železničního přepravního trhu.
 • Sledování a vyhodnocování vývoje tržeb a vlastních nákladů.
 • Vedení směny přepravního provozu v železniční stanici.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Kontrola podřízených zaměstnancům včetně kontroly jím přidělených tiskopisů a cenin.
 • Dozor nad obsluhou manipulačních míst, pokladních přepážek.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dozorci-zeleznicni-prepra

Provozní dispečer v železniční dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Provozní dispečer v železniční dopravě koordinuje a řídí činnost v přiděleném obvodu.

Pracovní činnosti

 • Koordinace práce výkonných jednotek v přiděleném železničním obvodu.
 • Tvorba směnového plánu a jeho zajištění.
 • Zpracovávání podkladů pro informační systémy dispečerského řízení na železnici.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Evidence informací (události o příjezdech, odjezdech).
 • Zavádění trasy vlaků, spolupráce s vlakovými dispečery.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-dispecer-v-zelez

Manažer sběrných přepravních uzlů

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Manažer sběrných přepravních uzlů řídí činnosti a zaměstnance poštovního logistického centra.

Pracovní činnosti

 • Řízení, organizace a kontrola činnosti v logistickém centru.
 • Vedení podřízených pracovníků.
 • Vykonávání administrativních a personálních opatření.
 • Zodpovědnost za dodržování směrnic, pravidel a provozních předpisů.
 • Plánování úkolů přepravního centra.
 • Zadávání úkolů podřízeným pracovníkům.
 • Sledování průběhu provádění úkolů.
 • Zodpovědnost za časové, personální, materiálně technické i finanční zabezpečení úkolů.
 • Řešení častých profesních a interpersonálních problémů vznikajících v souvislosti s plněním úkolů i s celým provozem přepravního centra.
 • Kontrola splnění úkolů.
 • Motivování a odměňování pracovníků.
 • Vedení porad podřízené jednotky i účast na poradách u nadřízeného.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-sbernych-prepravn

Dozorčí železničního provozu

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Dozorčí železničního provozu řídí a organizuje provozní činnosti v přidělených obvodech, zajišťuje plnění grafikonu vlakové dopravy.

Pracovní činnosti

 • Organizování, řízení prací, kontrola při vykonávání železniční dopravní služby v přidělených obvodech.
 • Šetření mimořádných událostí a závad v železničním provozu.
 • Zabezpečení provozu a rytmičnosti železniční dopravy.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Organizace, řízení a kontrola prací podřízených zaměstnanců (staniční služby, vlakových čet zaměstnanců zabezpečujících činnost na přechodových stanicích).
 • Dozor nad obsluhou manipulačních míst, pokladních přepážek, nákladní pokladny včetně vleček.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dozorci-zeleznicniho-prov

Disponent lodní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Disponent lodní dopravy komplexně koordinuje dopravu zboží po vodní cestě v tuzemsku i zahraničí.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování dopravy po vodní cestě v tuzemsku a zahraničí.
 • Koordinace obchodní činnosti s ostatními provozními a obchodními úseky a partnery.
 • Vedení příslušné spediční a obchodní dokumentace.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/disponent-lodni-dopravy

Inženýr chemie procesní inženýr

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Inženýr chemie procesní inženýr tvůrčím způsobem aplikuje nejnovější vědecké poznatky a techniky při kontrole a hodnocení technologických procesů v chemické výrobě svěřené oblasti a/nebo modeluje a navrhuje procesy a aparáty nových projektů různě rozsáhlých a složitých systémů chemické výroby.

Pracovní činnosti

 • Sledování vývoje vědecko-technických poznatků v technologických procesech a jednotkových operacích pověřené oblasti chemické výroby.
 • Hodnocení stavu a funkce procesů a aparátů stávající výrobní technologie a navrhuje nevyhovujících nebo zastaralých výrobních úseků provozované chemické výroby k inovaci.
 • Spolupráce s výzkumným a vývojovým pracovníkem na přípravě a řešení inovačních projektů.
 • Provádění materiálové a energetické bilance provozovaných a/nebo navrhovaných výrobních procesů a aparátů.
 • Zpracování matematických modelů provozovaných a/nebo navrhovaných procesů a aparátů výrobní technologie.
 • Spolupráce na realizaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe a kontrola úspěšnosti technické inovace výrobních procesů a aparátů.
 • Poskytování stanovisek k efektům realizované inovace pro organizaci (firmu).

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-chemie-procesni-i

Manažer provozu silniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Manažer provozu silniční dopravy zabezpečuje a řídí provoz osobní nebo nákladní dopravy v organizační jednotce dopravní firmy.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení práce organizační jednotky.
 • Zabezpečení řádného technického stavu dopravních prostředků a bezpečnosti dopravy.
 • Sestavování denních operativních plánů přepravy.
 • Rozhodování o plánovaných a ostatních opravách vozidel.
 • Řízení a kontrola práce dopravních mistrů a technika provozu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-provozu-silnicni-

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách předvídá, analyzuje a odvrací stávající i budoucí rizika ohrožující obchodní společnost a vytváří postupy a procesy k prevenci, resp. minimalizaci rizik ztrát na majetku či zdraví zaměstnanců nebo zákazníků.

Pracovní činnosti

 • Návrh bezpečnostní politiky obchodní společnosti a její zavedení.
 • Zajištění ochrany majetku, informací a dat obchodní společnosti a prevence jejich ztrát.
 • Zajištění bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků a dalších osob v prostorách obchodní společnosti a prevence úrazů.
 • Tvorba interních bezpečnostních norem, zásad a postupů včetně zajištění souladu s normami EN, ČSN, národními a mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany.
 • Provádění pravidelných odborných školení pro zaměstnance a dodavatele.
 • Výběr a organizace bezpečnostních služeb dodávaných externě (služby bezpečnostní agentury, dodávky bezpečnostních technologií).
 • Příprava, realizace a kontrola bezpečnostních projektů v obchodní společnosti.
 • Analýza stávajících a budoucích rizik a návrh opatření na jejich minimalizaci.
 • Realizace opatření pro omezení vnitropodnikové kriminality.
 • Návrh a koordinace postupů krizového řízení.
 • Správa plánu kontinuity řízení činností organizace.
 • Poskytování podkladů, zpráv a doporučení pro vedení obchodní společnosti.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bezpecnostni-manazer-v-ob

Vedoucí silniční osobní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí silniční osobní dopravy řídí chod dopravní společnosti nebo její části zaměřené na silniční osobní dopravu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie silniční osobní dopravy v dopravní společnosti.
 • Řízení a organizace prací spojených se silniční přepravou osob.
 • Zajištění styku společnosti s orgány státní správy a územní samosprávy v oblasti veřejných zakázek silniční osobní dopravy.
 • Řízení zpracování a vydávání jízdních řádů v osobní dopravě.
 • Navrhování přepravních systémů.
 • Zpracování a vyhodnocování obchodních a ekonomických ukazatelů a analýz.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-silnicni-osobni-d

Manažer v poštovním provozu

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Manažer v poštovním provozu řídí oddělení nebo odbor na velké poště nebo v logistickém centru.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace činností zaměstnanců v oddělení nebo odboru na velké poště (nad 50 zaměstnanců) nebo v logistickém centru.
 • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.
 • Kontrola dodržování předpisů, pravidel a směrnic.
 • Dohled nad dodržováním technologických postupů.
 • Řešení stížností a reklamací.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-v-postovnim-provo

Vedoucí silniční nákladní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí silniční nákladní dopravy řídí chod dopravní společnosti nebo její části zaměřené na silniční nákladní dopravu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie silniční nákladní dopravy v dopravní společnosti.
 • Navrhování přepravních systémů.
 • Řízení a organizace prací spojených se silniční přepravou nákladů.
 • Zpracování a vyhodnocování obchodních a ekonomických ukazatelů a analýz.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-silnicni-nakladni

Poradce systému kvality

Odborný směr

Management

Charakteristika

Poradce systému kvality poskytuje poradenské služby v oblasti nastavení procesů a řízení kvality, pomáhá organizacím nastavit celkový systém řízení tak, aby se zabránilo negativním jevům (nestandardním výrobkům, chybám, rizikům, nákladům) při dosažení co největší efektivitě výkonu.

Pracovní činnosti

 • Strategické a operativní poradenství v oblasti nastavení procesů a řízení kvality.
 • Analýza procesů a systému řízení kvality organizace a návrh jeho změn.
 • Identifikace možností a spolupráce při zavádění nejlepších praktických zkušeností (Best Practices).
 • Řízení optimalizace procesů managementu kvality s využitím technik a nástrojů (neustálého) zlepšování.
 • Tvorba, řízení a zlepšování systému kvality dle norem kvality nebo oborových standardů.
 • Příprava organizace k certifikaci dle vybrané normy.
 • Plánování, organizace a provádění interních a externích auditů systému managementu kvality podle požadavků normy.
 • Identifikace neshod dle norem řízení kvality a návrh nápravných opatření a doporučení ke zvýšení efektivity procesů.
 • Metodické vedení a konzultace při implementaci požadavků a povinností vyplývajících ze standardů řízení kvality.
 • Sledování a kontrola plnění nápravných opatření.
 • Tvorba, revize podnikové dokumentace dle požadavků standardů a související legislativy.
 • Poradenství v dodržování platné legislativy a předpisů.
 • Školení managementu na všech úrovních s cílem udržení a zdokonalování systému kvality v organizaci.
 • Školení k vedení systémové dokumentace.
 • Konzultace/Provádění školení zaměstnanců dle požadavků normy.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/poradce-systemu-kvality

Specialista bezpečnostního a krizového řízení

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Specialista bezpečnostního a krizového řízení formuluje bezpečnostní politiku organizace ve vztahu k jejím hodnotám, bezpečnostní politiku organizace řídí a dohlíží na její realizaci.

Pracovní činnosti

 • Formulování bezpečnostní politiky organizace.
 • Klasifikování aktiv společnosti z hlediska potřeb jejich ochrany (majetek, osoby, informace).
 • Provádění managementu rizik tj. jejich analýzu, hodnocení a vyhodnocení.
 • Vyhotovení bezpečnostních posouzení.
 • Zavedení a řízení prvků bezpečnostní politiky v rámci fyzické bezpečnosti, bezpečnosti lidských zdrojů a informací.
 • Posouzení a řízení fyzické ostrahy, režimových a administrativních bezpečnostních opatření.
 • Navrhování a zavedení monitorovacích a dohledových služeb a správa bezpečnostních technologií (poplachové, přístupové, kamerové a ostatní systémy).
 • Zavedení a řízení protipožárních technologií.
 • Organizace transportu aktiv mezi objekty společnosti a/nebo do objektů jiné společnosti.
 • Provádění pravidelných odborných školení pro zaměstnance a dodavatele.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-bezpecnostnih

Logistik výroby specialista

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Logistik výroby specialista řídí optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu s rozsáhlou a náročnou výrobou.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při tvorbě plánu výroby.
 • Řízení procesu optimalizace přísunu surovin, materiálů a polotovarů v organizaci.
 • Sledování a posuzování vývojových trendů v oboru.
 • Posuzování efektivního uspořádání výrobních a pracovních procesů.
 • Sledování nákladovosti vyplývající z organizace výroby a práce.
 • Spolupráce s odbornými útvary organizace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/logistik-vyroby-specialis

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Odborný směr

Státní správa

Charakteristika

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro organizaci, kterou zastupuje, v souladu s platnou legislativou provádí expertní, konzultační, koordinační a poradenskou činnost v záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů a dále metodicky usměrňuje typové a individuální operace zpracování osobních údajů.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

2141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/995ab3f5e5

Autorizovaný inspektor ve stavebnictví

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Autorizovaný inspektor ve stavebnictví ověřuje úplnost, správnost a technickou proveditelnost projektové dokumentace, dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a vydává certifikát k povolení stavby ve zkráceném stavebním řízení a odborný posudek k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Pracovní činnosti

 • Předkládání závazných stanovisek dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení a při uplatnění námitek proti provádění stavby.
 • Předkládání nevypořádaných námitek stavebnímu úřadu.
 • Posuzování a kontrola úplnosti projektové dokumentace.
 • Spolupráce na odstranění případných chyb v dokumentaci a technické proveditelnosti staveb.
 • Posuzování souhlasných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů a osob, které by byly účastníky stavebního řízení.
 • Sestavování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby.
 • Zpracování odborného posudku pro vydání kolaudačního souhlasu a osvědčení o proveditelnosti staveb.
 • Vypracování oznámení stavby stavebnímu úřadu.
 • Dohlížení na provádění stavby.
 • Poskytování poradenské činnosti ve stavebnictví.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence o úkonech a archivace dokumentace po dobu 5 let.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/autorizovany-inspektor-ve

Vodárenský specialista vodovodních a kanalizačních sítí

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský specialista vodovodních a kanalizačních sítí řídí složité a náročné úkoly v oblasti distribuce pitné vody a odkanalizování odpadních vod a zajišťuje rozvoj a výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Řízení činností spojených s provozem, manipulací, údržbou a opravami vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Kontrola dodržování provozních, obslužných a manipulačních řádů.
 • Řízení a kontrola činnosti pohotovostních služeb zajišťovaných provozem.
 • Zpracovávání stanovisek k projektové dokumentaci rozvoje vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Zpracovávání koncepce rozvoje a výstavby vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Koordinace činnosti při havarijních opravách vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Spolupráce při procesu digitalizace inženýrských sítí.
 • Kontrola technického stavu strojů, zařízení a budov.
 • Sledování a uplatňování nových technologií v oboru v praxi.
 • Sledování právních předpisů a norem a jejich uplatnění v praxi.
 • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.
 • Spoluúčast na tvorbě plánů hmotných a finančních prostředků pro zajištění provozu, údržby a oprav vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, aktualizace dokumentace systému řízení jakosti a systému řízení BOZP.
 • Vedení příslušné provozní a jiné (např. dané právními předpisy) dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-specialista-vo

Inspektor průmyslových komínů

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Inspektor průmyslových komínů vypracovává technologické posudky průmyslových komínů, stanovuje zásady návrhu průmyslových komínů, navrhuje konstrukční řešení a materiály pro jejich stavbu.

Pracovní činnosti

 • Navrhování konstrukčních řešení a materiálů pro stavbu průmyslových komínů.
 • Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci průmyslových komínů a vypracování technologického posudku.
 • Tvorba projektové dokumentace průmyslových komínů.
 • Rozbor technologických údajů o provozu průmyslového komínu.
 • Provádění revizí a kontrol průmyslových komínů.
 • Technologické výpočty spalin a průběhu jejich tlaku v komíně.
 • Sběr dat o stavu průmyslového komínu včetně stanovení kritických míst komínu.
 • Analýza zpracovaných posudků a studií průmyslového komínu.
 • Tvorba inspekční zprávy, závěrečné zprávy o stavu průmyslového komínu.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-prumyslovych-ko

Statik

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Statik navrhuje a posuzuje nosné konstrukce a konstrukční postupy tak, aby odpovídaly požadavkům bezpečnosti, hospodárnosti, funkčnosti a životnosti.

Pracovní činnosti

 • Navrhování nosných konstrukcí a jejich částí s ohledem na statické a dynamické zatížení budov.
 • Zpracování projektové dokumentace zatížení konstrukce budov.
 • Stanovování možného zatížení různých typů budov.
 • Provádění statických výpočtů.
 • Zpracování statických posudků nosných konstrukcí a jejich částí.
 • Měření a diagnostika konstrukcí a jejich částí.
 • Posuzování podmínek pro zakládání staveb.
 • Technické poradenství o statice a dynamice zatížení konstrukcí budov.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/statik

Stavební inženýr přípravy výroby

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební inženýr přípravy výroby vykonává komplexní činnosti v oblasti předvýrobní a výrobní přípravy stavebních zakázek a zpracovává a vyhodnocuje podklady pro sestavení plánů stavební výroby.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování přípravy a kompletace poptávek na základě projektové dokumentace a technické specifikace pro výběrová řízení a soutěže na zakázky z oblasti stavebnictví.
 • Příprava výběrových řízení, porovnávání a vyhodnocování nabídek pro výběr dodavatelů a subdodavatelů.
 • Tvorba časových a objemových plánů a harmonogramů výroby v rámci předvýrobní i výrobní přípravy staveb.
 • Příprava návrhů smluv o dílo a smluv o materiálových dodávkách.
 • Koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic, projektové, finanční, technické a obchodní přípravy, dodavatelů a jiných zúčastněných orgánů.
 • Sledování průběhu realizace stavebního díla.
 • Zpracovávání a vyhodnocování podkladů pro sestavení plánů stavební výroby.
 • Modelování procesu výstavby v závislosti na druhu a parametrech stavby.
 • Optimalizace výrobních procesů a využívání výrobních a pracovních kapacit.
 • Komunikace s dodavateli, průběžná kontrola kvality a termínů dodavatelů, řešení případných technických problémů v průběhu realizace stavebních zakázek.
 • Spolupráce s investorem a projektantem při realizaci stavebních zakázek.
 • Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-inzenyr-pripravy-0098

Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice komplexně stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu stavebně montážní činnosti se zvýšenými technologickými požadavky.

Pracovní činnosti

 • Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů na energetických stavbách.
 • Řízení a zajišťování technologické přípravy stavebně-montážních činností.
 • Stanovování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek stavebně-montážních činností.
 • Řízení technických a technologických zkoušek.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-specialista-sta

Stavební inženýr projektant

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební inženýr projektant vypracovává projekty nebo vykonává projektové práce a komplexně zajišťuje, řídí a organizuje úkoly v oblasti předprojektové a projektové přípravy staveb, stavebních celků a technologických zařízení a dalších systémů nebo procesů ve stavební výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů včetně provozních návazností, časových průběhů, rozpočtů a zajišťování autorského dozoru.
 • Vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací, plánů a projektů staveb, stavebních celků a technologických zařízení.
 • Zpracování koncepčních a projektových dokumentací.
 • Navrhování podstatných změn a rekonstrukcí staveb, stavebních celků a technologických zařízení.
 • Navrhování technických řešení podle zadání stavby, jednoduchého záměru nebo podle pracovního zadání.
 • Vypracovávání dispozičních a konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí a technologických zařízení.
 • Výstupní kontrola projektové dokumentace.
 • Posuzování stavebních projektů a plánů jiných autorů, stavební poradenství.
 • Organizování a řízení projekčních prací, projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací.
 • Řízení skupiny projektantů nebo odborných týmů tvůrčích technických specialistů, spolupráce se stavbyvedoucími při řešení technologických postupů.
 • Vedení příslušné projektové a technické dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-inzenyr-projekta-ec90

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení kvality

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení kvality sestavuje, řídí, koordinuje a kontroluje systémy kvality v procesu stavební výstavby a výroby stavebních hmot a výrobků.

Pracovní činnosti

 • Řízení zpracovávaní plánů kontroly řízení kvality dle norem.
 • Vyhodnocování výsledků kontrolních zkoušek kvality.
 • Zjišťování příčin neodpovídající kvality a stanovení opatření na jejich odstranění.
 • Vytváření komplexního systému řízení a kontroly kvality.
 • Stanovování způsobů hodnocení kvality, přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
 • Aplikace nastavených kvalitativních programů do stavební výstavby a výroby stavebních hmot a výrobků.
 • Zpracovávání stanovisek k jednotlivým fázím přípravy a průběhu procesů výstavby z hlediska zajišťování kvality projektové dokumentace a staveb.
 • Koordinace a organizace sestaveného systému kontroly kvality.
 • Koordinace, řízení a zajišťování normalizace a zkušebnictví.
 • Řešení složitých reklamačních řízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-inzenyr-pracovni-058a

Znalec v oboru stavebnictví a projektování

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Znalec v oboru stavebnictví a projektování provádí zpracovávání znaleckých posudků v souladu s platnou legislativou pro základní obor stavebnictví nebo projektování nebo pro stavební odvětví různá se specializací nebo pro odvětví projektování se specializací.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování odborných expertíz a stavebně technických průzkumů.
 • Posuzování kvality stavebních prací a staveb.
 • Hodnocení stavu a doporučení principů opravy nebo rekonstrukce staveb.
 • Posuzování a prokazování vad, nedodělků a poruch staveb.
 • Stanovení rozsahu škody na nemovitosti pro likvidaci pojistné nebo škodní události.
 • Zajišťování zkoušení a diagnostiky staveb.
 • Analýza stavebních materiálů a prefabrikátů.
 • Zpracování odborných, expertních a znaleckých posudků v oboru stavebnictví nebo projektování.
 • Stanovení příčin vad a poruch stavebního objektu.
 • Posuzování úrovně zpracované projektové dokumentace staveb.
 • Konzultační a poradenská činnosti v oboru stavebnictví nebo projektování.
 • Vedení příslušné dokumentace v rámci provádění znaleckých prací v oboru stavebnictví nebo projektování.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/znalec-v-oboru-stavebnict-fc43

Projektant vodních staveb specialista

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Projektant vodních staveb specialista komplexně zajišťuje, řídí a organizuje složité a náročné úkoly v oblasti předprojektové a projektové přípravy staveb, stavebních celků a technologických zařízení.

Pracovní činnosti

 • Navrhování velmi náročných a složitých technických řešení vodohospodářských staveb.
 • Zpracování náročných koncepčních a složitých projektových dokumentací.
 • Koordinace a řízení vzájemné spolupráce všech zúčastněných partnerů.
 • Řešení obtížných speciálních úkolů hydrotechniky.
 • Zpracování koncepčního řešení návrhu dokumentace v souladu s ekologickou stabilitou krajiny.
 • Výstupní kontrola projektové dokumentace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/projektant-vodnich-staveb-daf3

Stavební inženýr technolog

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a jejich změny a zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby.

Pracovní činnosti

 • Určování, zkoušení a vyvíjení technologických postupů ve stavební výrobě.
 • Řízení a zajišťování technologické přípravy stavební výroby.
 • Stanovování technologického postupu v celém rozsahu stavební výroby, případně užití výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů pro stavební výrobu.
 • Kontrola dodržování technologických postupů a správné výrobní praxe.
 • Řízení technických a technologických zkoušek.
 • Vypracování technologických předpisů, norem spotřeby materiálu, norem spotřeby práce a dalších podkladů pro stavební výrobu.
 • Optimalizace výrobních procesů ve stavební výrobě.
 • Návrhy na řešení nápravných a preventivních opatření, analýza rizik.
 • Řešení vzniklých provozních a technologických problémů a odchylek.
 • Zajištění sanitačních a dezinfekčních operací, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce podle předpisové dokumentace a platných legislativních předpisů.
 • Vedení příslušné technické a technologické dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-inzenyr-technolo-d6c2

Stavební inženýr výroby stavebních hmot a výrobků

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební inženýr výroby stavebních hmot a výrobků řídí a organizuje výrobu stavebních hmot a stavebních výrobků.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace výroby stavebních hmot a výrobků podle výrobních plánů.
 • Dohled nad dodržováním výrobních postupů a technologické kázně a snižování negativních vlivů výrobního procesu na životní prostředí.
 • Optimalizace využívání výrobních a pracovních kapacit.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a modernizace výrobního procesu.
 • Sestavování operativních plánů, vydávání výrobních příkazů, řízení kapacitního plánování.
 • Navrhování strategie řízení a kontroly kvality výroby stavebních hmot a výrobků.
 • Řízení a kontrola činnosti všech podřízených útvarů, včetně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidel požární ochrany.
 • Kontrola dodržování předpisů o nakládání s odpady, popř. rozhodování o jejich využití.
 • Zdokonalování systému preventivních postupů s cílem předcházet poruchám výrobního procesu.
 • Vedení provozní, výrobní dokumentace, výkazů a evidencí.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-inzenyr-vyroby-s-eaa0

Specialista pro oblast výkonu státní správy provozování letišť a leteckých staveb

Odborný směr

Státní správa

Charakteristika

Specialista pro oblast výkonu státní správy provozování letišť a leteckých staveb v působnosti ústředního orgánu Ministerstva dopravy je zaměřený na letištní infrastrukturu a letecká pozemní zařízení včetně vlastního provozu letiště.

Pracovní činnosti

 • Výkon státní správy včetně zpracování odborných podkladů pro vydávání obecné závazných předpisů v oblasti letištní infrastruktury a leteckých pozemních zařízení.
 • Metodické řízení a komplexní výkon správní kontroly nad implementací leteckých předpisů v oblasti vlastního provozu letiště, letištní infrastruktury a leteckých pozemních zařízení.
 • Návrh prognóz a koncepcí rozvoje letištní infrastruktury ČR včetně projednání s příslušnými orgány.
 • Posuzování a zaujímání stanovisek k územně plánovací dokumentace dotýkající se zájmů letištní infrastruktury.
 • Podíl na zpracování celostátní územní ochrany leteckých pozemních zařízení.
 • Podíl na vytváření zásad a zpracování koncepcí ekologické politiky a ochrany životního prostředí v oblasti civilního letectví.
 • Vedení správních řízení o vydání rozhodnutí o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti.
 • Podíl na projednávání schengenské problematiky v pracovních skupinách k tomu určených včetně implementace schengenských standardů na mezinárodních letištích ČR.
 • Podíl na zadávání a vyhodnocování veřejných obchodních soutěží.
 • Realizace organizačních a administrativních úkonů směřujících k zajištění provozování veřejného letiště po dobu, po kterou není vlastník letiště schopen zajistit jeho provozování vlastními silami nebo prostřednictvím jiného provozovatele.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-pro-oblast-vy-4e19

Stavební inženýr stavbyvedoucí

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební inženýr stavbyvedoucí řídí a organizuje výstavbu a rekonstrukci stavebních objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti.

Pracovní činnosti

 • Přejímání staveniště od zástupce investora.
 • Zajišťování organizace a zařízení staveniště a řízení provozu na něm.
 • Kontrola dodržování stanovených limitů, legislativních vyjádření a povolení příslušných staveb.
 • Přejímání projektu pro realizaci stavby, řešení chyb a nedostatků s projektantem.
 • Řízení a optimalizace produktivity práce, výrobních a provozních kapacit a čerpání režijních nákladů.
 • Koordinace podřízených stavbyvedoucích, mistrů, účastníků výstavby a subdodavatelů.
 • Odstraňování zjištěných závad a reklamací.
 • Dohled nad dodržováním výrobních postupů a technologické kázně a snižování negativních vlivů výrobního procesu na životní prostředí.
 • Řízení provádění staveb v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu.
 • Řízení a usměrňování technologických a pracovních postupů výstavby.
 • Zajišťování plynulosti výstavby.
 • Zajišťování podmínek pro kontrolní prohlídky stavby.
 • Zajištění a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidel požární ochrany.
 • Spolupráce s technickým dozorem investora, autorským dozorem projektanta a s koordinátorem BOZP.
 • Předávání dokončené stavby objednateli.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-inzenyr-stavbyve-1dbc

Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin řídí a kontroluje plnění povinností vyplývajících z právních a podnikových předpisů na úseku ochrany životního prostředí v organizaci provádějící těžbu a úpravy nerostných surovin.

Pracovní činnosti

 • Kontrola dodržování právních předpisů v oblasti ekologie.
 • Zajišťování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady u příslušných úřadů státní správy.
 • Přijímání, prověřování a vyřizování podnětů, petic, stížností a oznámení občanů.
 • Metodické řízení a kontrola pracovníků zabezpečující činnosti na úseku vodního hospodářství, ochrany ovzduší a nakládání s odpady.
 • Spolupráce na vyplňování statistických výkazů ČSÚ a výkazů úřadům státní správa a samosprávy.
 • Zpracování stanoviska pro správní řízení.
 • Oznamování ukončení provozu zdrojů a zahájení provozu nových zdrojů znečištění příslušným úřadům státní správy.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, prevenci a odstraňování havárií.
 • Zajišťování a obnovování vodohospodářských povolení na odběry vod a k vypouštění odpadních vod.
 • Zajišťování aktualizace interních směrnic včetně seznamu platných předpisů.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
 • Kontrola a zajišťování realizace nápravných opatření uložených kontrolními orgány.
 • Účast na prověrkách orgánů státní správy a samosprávy oblasti vodního hospodářství, ochrany ovzduší a nakládání s odpady.
 • Tvorba a aktualizace plánu podnikových ekologických opatření.
 • Zajišťování měření kvality odpadních a jiných vod.
 • Zajišťování měření emisí v termínech daných platnými předpisy.
 • Zpracování rozborů a odborných stanovisek pro vedení společnosti.
 • Osvětová, výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí.

Kód ISCO

2143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ekolog-specialista-v-tezb

Inženýr chemie pro environment

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Inženýr chemie pro environment v sektoru chemie samostatně a kompetentně metodicky řídí plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a interních předpisů organizace, koordinuje činnosti v oblasti ochrany životního prostředí v organizaci a efektivnosti využívání zdrojů. Podílí se na tvorbě strategií a politik organizace se zaměřením na ochranu životního prostředí.

Pracovní činnosti

 • Tvorba politiky a strategie společnosti se zaměřením na ochranu životního prostředí.
 • Aplikace strategie společnosti a její politiky na ochranu životního prostředí v praxi chemické výroby z hlediska jejich dopadu na životní prostředí.
 • Tvorba pravidelného environmentálního reportingu a následná interpretace vrcholovému vedení společnosti.
 • Kontrola dodržování legislativy v oblasti životního prostředí a nakládání s chemickými látkami včetně zpracování návrhů nápravných opatření.
 • Součinnost a komunikace s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami na základě pověření vrcholovým vedením organizace.
 • Tvorba a vedení vnitropodnikové legislativy v oblasti nakládání s chemickými látkami a životního prostředí.
 • Metodické řízení a koordinace činností podřízených pracovníků a ostatních zaměstnanců společnosti v oblasti životního prostředí.
 • Tvorba, zavedení a kontrola systémů vzdělávání v oblasti podnikové ekologie a nakládání s chemickými látkami ve společnosti.
 • Zadávání, řešení a spolupráce na studiích na ochranu životního prostředí.
 • Implementace a rozvoj aplikované ekologie (tj. zavedení výsledků výzkumu do praxe) do výroby chemických produktů.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování možných ekologických rizik a odstraňování chemických či ekologických havárií.
 • Spolupráce na přípravě, realizaci a kontrole náprav a změn technologických postupů a chemických technologií s cílem minimalizace negativních vlivů v oblasti životního prostředí.

Kód ISCO

2143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-chemie-pro-enviro

Ekolog specialista pro chemické látky

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Ekolog specialista pro chemické látky spolupracuje při tvorbě integrovaných programů a opratření na ochranu životního prostředí v organizaci, spolupracuje na koncepcích a plánech z hlediska managementu chemických látek a zajišťuje komplexní výkon kontroly v jednotlivých složkách životního prostředí z pohledu chemické legislativy.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na úrovni managementu organizace na koncepcích a plánech organizace z hlediska managementu chemických látek s cílem minimalizace jejich dopadu na životní prostředí.
 • Spolupráce na schvalování investičních záměrů, surovinových, meziproduktových a produktových změn.
 • Komunikace s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami na základě pověření vrcholovým vedením organizace.
 • Spolupráce při tvorbě integrovaných programů a opatření na ochranu životního prostředí v organizaci, vyvolaných legislativou chemických látek nebo jinými aspekty, které mají dopad na životní prostředí.
 • Metodické řízení aplikace předpisů, standardů a činností v oblasti managementu chemických látek na ochranu životního prostředí.
 • Řízení tvorby informačního systému o chemických látkách vč. vedení registru právních předpisů.
 • Zajištění komplexního výkonu kontroly v jednotlivých složkách životního prostředí z pohledu chemické legislativy a spolupráce organizace s kontrolními orgány pro dodržování chemické legislativy.
 • Vedení příslušné dokumentace o plánování a řízení ochrany životního prostředí v organizaci z pohledu předpisů o chemických látkách.
 • Spolupráce s útvary zodpovědnými za funkčnost systému řízení organizace, zavedeného dle příslušných norem a dobrovolných iniciativ v oblasti chemických látek.
 • Spolupráce na finančním plánování z pohledu managementu chemických látek.
 • Stanovení obsahu a formy vzdělávání pracovníků organizace v oblasti managementu chemických látek, především ochrany životního prostředí.
 • Iniciace nápravných opatření k odstranění nedostatků v managementu chemických látek, zjištěných kontrolními orgány, interní kontrolou, peticemi, stížnostmi a oznámením občanů.
 • Iniciace opatření organizace respektujících princip předběžné opatrnosti v oblasti managementu chemických látek.

Kód ISCO

2143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ekolog-specialista-pro-ch

Hodnotitel rizik ukládání odpadů

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Hodnotitel rizik ukládání odpadů vypracovává integrovanou analýzu úložiště a provádí hodnocení rizik ukládání odpadů v podzemních úložištích.

Pracovní činnosti

 • Vyhledávání a průzkum úložišť odpadů.
 • Zjišťování skutečností potřebných k posouzení možných vlivů úložiště odpadů na ložiska nerostů, vodní zdroje, životní prostředí a další důležité veřejné zájmy.
 • Projektování a výstavba úložišť odpadů.
 • Řešení vztahů k jiným národohospodářským odvětvím a veřejným zájmům chráněnými zvláštními předpisy z hlediska přímých následků a z hlediska následků spojených s ukládáním odpadů do podzemí.
 • Zabezpečení integrovaného hodnocení úložiště.
 • Řízení provozu úložiště odpadů.
 • Kontrola bezpečnosti práce a provozu.
 • Zpracování provozního řádu úložiště odpadů.
 • Řízení likvidace úložišť odpadů.
 • Zpracování havarijního plánu ke zdolávání závažných nehod a havárií úložiště odpadů.
 • Navrhování operativních opatření k odstraňování a nápravě nedostatků a k vytváření podmínek nezbytných pro provoz z hlediska péče o zdraví lidí a životního prostředí.
 • Zajišťování vedení evidence množství, druhu a původu odpadu převzatého k uložení.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

2143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hodnotitel-rizik-ukladani

Svářečský inženýr

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Svářečský inženýr řídí oblast svařování kovů a plastů v organizaci včetně vytváření nových technologií a postupů svařování, u kterých jsou požadovány vyšší technické znalosti dle ČSN EN a vyšší požadavky na jakost dle ČSN EN.

Pracovní činnosti

 • Svářečský dozor.
 • Tvorba svařovací technologie a postupů svařování kovů a plastů.
 • Zajištění chodu svařovacích zařízení v organizaci.
 • Provádění analýz a spolupráce na nových technických řešení procesu svařování.
 • Zajišťování technologických změn.
 • Podílení se na řešení výzkumných úkolů v oblasti svařování kovů a plastů.
 • Studium nových poznatků v oboru svařování kovů a plastů.
 • Stanovování způsobu kontroly jakosti a technických zkoušek.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Kontrola dodržování technologie a postupů svařování.
 • Tvorba norem a směrnic pro svařování kovů.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

2144

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svarecsky-inzenyr

Kovárenský inženýr technolog kování

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Kovárenský inženýr technolog kování stanovuje technologické postupy vlastního kování a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé kovárenské výroby nebo tvarově složitých nebo materiálově náročných výkovků.

Pracovní činnosti

 • Tvorba technologických postupů kování tvarově složitých nebo materiálově náročných výkovků.
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v oblasti kovárenství.
 • Určení druhů a sledu výrobních operací.
 • Určení strojů, zařízení a nářadí pro jednotlivé typy výkovků (výlisků).
 • Stanovení výrobně technických podmínek výroby.
 • Specifikace výchozích hutních materiálů.
 • Navrhování funkčních části tvářecích nástrojů.
 • Řešení neshodných výrobků.
 • Řešení reklamace výrobků
 • Zpracování výkresu výkovku.
 • Účast na zkouškách nových strojů a zařízení.
 • Posuzování studií a projektových úkolů z hlediska volby technologie a technologického zařízení.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2144

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kovarensky-inzenyr-techno

Technolog lisovny specialista

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Technolog lisovny specialista stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu výroby v lisovně tvarově složitých a technologicky náročných výlisků z plechu.

Pracovní činnosti

 • Komplexní tvorba technologických postupů tvarově složitých a technologicky náročných výlisků z plechu.
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace.
 • Přiřazení výlisku k výrobnímu stroji nebo výrobní lince.
 • Určení počtu a sledu výrobních operací.
 • Konstrukce tvaru funkční části lisovacích nástrojů (nářadí).
 • Určení strojů, zařízení a nářadí pro jednotlivé typy výlisků.
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Specifikace rozměrů a vlastností výchozích hutních materiálů.
 • Spolupráce při řešení neshodných výrobků.
 • Spolupráce při řešení reklamace výrobků.
 • Spolupráce při zpracování výkresu výlisku.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.
 • Spolupráce na tvorbě FMEA, procesních plánů a kontrolních plánů.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Spolupráce při stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2144

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-lisovny-special

Kovárenský inženýr technolog tepelného zpracování kovů

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Kovárenský inženýr technolog tepelného zpracování kovů vypracovává technologické postupy pro mezioperační a finální tepelné zpracování kovů a zajišťuje technologickou přípravu tvarově složitých, materiálově náročných výkovků.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů tepelného zpracování a technologická příprava tvarově složitých a materiálově náročných výkovků.
 • Stanovení speciálních režimů tepelného zpracování výkovků.
 • Stanovení technologického postupu pro vychlazování výkovků po kování.
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v oblasti tepelného zpracování kovů.
 • Volba pecí a určení strojů a způsobu uložení výkovků (výlisků).
 • Řešení neshodných výrobků především z důvodu nedosažení požadovaných vlastností.
 • Řešení reklamace výrobků z důvodů nevhodného tepelného zpracování
 • Účast na zkouškách nových strojů a zařízení.
 • Posuzování studií a projektových úkolů z hlediska volby technologie a technologického zařízení.
 • Stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2144

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kovarensky-inzenyr-techno-d1d7

Sklářský inženýr pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr pracovník řízení jakosti komplexně zabezpečuje organizaci a vytváří systém řízení jakosti v podniku.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zabezpečování organizace a vytváření komplexního systému řízení jakosti.
 • Zajišťování dodržování úrovně jakosti v souladu se zavedenými normami jakosti.
 • Zpracování technicko-ekonomických rozborů a studií nákladů na jakost výrobků.
 • Definování a řešení problémů kvality společně s útvarem výroby a jinými interními systémy.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-pracovni

Sklářský inženýr normovač

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr normovač zabezpečuje a řídí normotvornou činnost v oblasti spotřeby práce.

Pracovní činnosti

 • Řízení normotvorné činnosti v organizaci.
 • Provádění rozborů pracovních činností.
 • Tvorba sborníků a vyhodnocování plnění výkonových norem a normativu spotřeby práce v organizaci.
 • Vedení tvorby příslušné dokumentace.
 • Řízení lidí.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-normovac

Vodárenský specialista čištění odpadních vod

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský specialista čištění odpadních vod komplexně řídí a organizuje práce v oblasti čištění odpadních vod a zabezpečuje koncepci jejího rozvoje.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace činností spojených s provozem, údržbou a opravami čistíren odpadních vod.
 • Kontrola dodržování provozních, obslužných a manipulačních řádů na všech technologických zařízeních.
 • Řízení a kontrola technologických parametrů procesu čištění odpadních vod v souladu s provozními a legislativními požadavky.
 • Řízení pohotovostní činnosti provozu čištění odpadních vod.
 • Koordinace činností při havarijních opravách čistírny odpadních vod.
 • Kontrola kvality vypouštěných vod.
 • Kontrola nakládání se skladovými zásobami provozních chemikálií.
 • Zpracování statistických hlášení o provozu čistírny odpadních vod.
 • Sledování a uplatňování nových technologií v oboru v praxi.
 • Sledování právních předpisů a norem a jejich uplatnění v praxi.
 • Navrhování a realizace koncepce rozvoje čištění odpadních vod.
 • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.
 • Kontrola technického stavu strojů, zařízení a budov.
 • Zajišťování kontroly a vyhodnocení hospodaření provozu.
 • Spoluúčast na tvorbě plánů hmotných a finančních prostředků pro zajištění provozu, údržby a oprav úpraven vody.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, aktualizace dokumentace systému řízení jakosti a systému řízení BOZP.
 • Vedení příslušné provozní a jiné (např. dané právními předpisy) dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-specialista-ci

Technolog konzervování a restaurování

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Technolog konzervování a restaurování se podílí na průzkumu, navržení a provedení zásahu konzervace, restaurování a preparování předmětů přírodního a kulturního dědictví.

Pracovní činnosti

 • Analýza možností komplexního analytického průzkumu předmětů přírodního a kulturního dědictví.
 • Monitoring a analýza technologických postupů aplikovaných a aplikovatelných v oblasti péče o přírodní a kulturní dědictví.
 • Výzkum, plánování, vytváření a realizace vhodných technologických postupů v rámci procesu konzervace, restaurování a preparování předmětů přírodního a kulturního dědictví.
 • Podíl na tvorbě koncepce péče o přírodní a kulturní dědictví v rámci problematiky konzervace, restaurování a preparování.
 • Výměna a předávání vědeckých poznatků za účelem neustálé inovace výukových programů z oblasti péče o přírodní a kulturní dědictví.
 • Podpora společných aktivit a koordinace rozvoje spolupráce konzervátorů a restaurátorů a preparátorů napříč přírodními a společenskými vědami.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-konzervovani-a-

Sklářský inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr výzkumný a vývojový pracovník řídí tvůrčím způsobem využívání nových vědeckých poznatků či teorií při vývoji nových výrobků a technologií v oblasti sklářství.

Pracovní činnosti

 • Řízení výzkumné a vývojové činnosti.
 • Studium nejnovějších vědeckých a technických teorií a nových technických řešení.
 • Odpovědnost za provedená ekonomická hodnocení a komplexní vyčíslení přínosů z navrhovaných nově použitých řešení.
 • Zpracovávání odborných stanovisek a posudků.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-vyzkumny

Keramický inženýr pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický inženýr pracovník řízení jakosti vyvíjí a udržuje systémy řízení jakosti a koordinuje činnosti při zavádění těchto systémů v keramické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Stanovování způsobu hodnocení a třídění jakosti, přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
 • Zpracování a vyhodnocování koncepce systému řízení jakosti.
 • Koordinace činností při zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů.
 • Jednání s externími dodavateli a odběrateli.
 • Kontrola plnění nápravných a preventivních opatření stanovených k odstraňování neshodných výrobků.
 • Řízení a organizace komplexního systému řízení jakosti.
 • Vyhodnocování ekonomických ztrát a příčin vzniku neshodných výrobků.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-inzenyr-pracovn

Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník tvůrčím způsobem aplikuje vědecké poznatky a techniky při výzkumu a vývoji nových postupů a metod k zajišťování konkrétních procesů a/nebo nových projektů různě rozsáhlých a složitých systémů chemické výroby, případně inovace stávajících postupů, metod a procesů.

Pracovní činnosti

 • Sleduje vývoj vědecko-technických poznatků v pověřené oblasti chemické výroby.
 • Hodnotí stav a navrhuje výzkumné a vývojové úkoly (projekty) pro inovaci výroby.
 • Zpracovává návrhy výzkumného řešení - projektu.
 • Metodicky řídí řešení komplexních výzkumných a vývojových úkolů (projektů) v pověřené oblasti chemické výroby.
 • Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů chemické výroby.
 • Analyzuje dosažené výsledky dílčích etap výzkumného projektu.
 • Hodnotí varianty výstupů (výsledků) dílčích etap a doporučuje další postup řešení projektu.
 • Spolupracuje na realizaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe.
 • Vyjadřuje se k efektům realizované inovace pro organizaci (firmu).

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-chemie-vyzkumny-a

Inženýr chemie technolog

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Inženýr chemie technolog komplexně zajišťuje technologickou přípravu a realizaci nejsložitějších a nejnáročnějších chemických výrob a chemických provozů.

Pracovní činnosti

 • Zajištění a organizace technologické přípravy chemické výroby.
 • Určení technologie a technologických změn výrobních procesů.
 • Řízení činnosti při stanovování technologických postupů složitých výrobních procesů.
 • Navrhování nejefektivnějších způsobů volby zdrojů, technických prostředků, materiálů, organizace, uspořádání chemické výroby, toku materiálu, návaznosti pracovišť.
 • Zpracování technologických předpisů, stanovení norem spotřeby, práce, kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Ověření nových postupů, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Spolupráce na řízení jakosti produkce chemické výroby.
 • Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění.
 • Řízení technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Koordinace činnosti diplomovaných chemických techniků technologů.
 • Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie.
 • Aktualizace obsahu technické a provozní dokumentace, vedení záznamů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-chemie-technolog

Keramický inženýr technolog

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický inženýr technolog stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje rozsáhlé technologické přípravy keramické výroby.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při vývoji nebo vývoj nových výrobků nebo inovace stávajících.
 • Posuzování vhodnosti alternativních surovin a technologií pro danou výrobu.
 • Řízení přípravy technologické dokumentace.
 • Komplexní vypracování technologických postupů.
 • Provádění schválených změn v technologické dokumentaci.
 • Posuzování účinnosti a oprávněnosti navržených změn technologie.
 • Kontrola dodržování technologické kázně, navrhování opatření ke zvýšení kvality výrobků.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-inzenyr-technol

Vodárenský specialista úpravy vody

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský specialista úpravy vody komplexně řídí a organizuje úkoly v oblasti výroby pitné vody a zabezpečuje koncepci jejího rozvoje.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace činností spojených s provozem, údržbou a opravami úpraven vody.
 • Kontrola dodržování provozních, obslužných a manipulačních řádů na všech technologických zařízení.
 • Řízení a kontrola technologických parametrů procesu výroby vody v souladu s provozními a legislativními požadavky.
 • Řízení pohotovostní činnosti provozu úpravy vody.
 • Koordinace činností při havarijních opravách úpraven vod.
 • Kontrola ukazatelů kvality upravené vody a kontrola množství dodávané pitné vody.
 • Kontrola nakládání se skladovými zásobami provozních chemikálií.
 • Zpracování statistických hlášení o provozu úpraven vody.
 • Sledování a uplatňování nových technologií v oboru v praxi.
 • Sledování právních předpisů a norem a jejich uplatnění v praxi.
 • Navrhování a realizace koncepce rozvoje výroby vody.
 • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.
 • Spolupráce při řešení stížností na kvalitu a dodávky pitné vody.
 • Kontrola technického stavu strojů, zařízení a budov.
 • Zajišťování kontroly a vyhodnocení hospodaření provozu.
 • Spoluúčast na tvorbě plánů hmotných a finančních prostředků pro zajištění provozu, údržby a oprav úpraven vody.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, aktualizace dokumentace systému řízení jakosti a systému řízení BOZP.
 • Vedení příslušné provozní a jiné (např. dané právními předpisy) dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-specialista-up

Konstruktér svařovaných konstrukcí z termoplastů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Konstruktér svařovaných konstrukcí z termoplastů navrhuje svařované konstrukce z termoplastů.

Pracovní činnosti

 • Navrhování konstrukčních řešení a typů svarových spojů použitých v konstrukci včetně vhodnosti materiálů vzhledem k provozním podmínkám.
 • Výpočty a řešení plastových konstrukcí
 • Stanovování podmínek pro umístnění konstrukce ve stavebním díle.
 • Plánování životnosti konstrukce vzhledem k podmínkám provozu.
 • Posuzování zbytkové životnosti konstrukcí v provozu vzhledem k její bezpečnosti.
 • Práce na PC s grafickými programy pro projektování.
 • Práce na PC s programy pro výpočty pevností ve 2D a 3D prostoru.
 • Podílení se na řešení výzkumných úkolů v oblasti svařování plastů.
 • Studium nových poznatků v oboru svařování plastů.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Tvorba norem a směrnic pro svařování plastů.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/konstrukter-svarovanych-k

Keramický inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický inženýr výzkumný a vývojový pracovník řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti keramiky se složitými vazbami na ostatní vědní obory.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování přípravy nových výrobků a jejich poloprovozních a provozních zkoušek.
 • Vývoj a ověřování technologických postupů nebo jejich částí pro zavádění nových výrobků do výroby.
 • Spolupráce při uvádění nových technologických zařízení do provozu.
 • Spolupráce při snižování podílu neshodných výrobků na celkové produkci – inovace výroby.
 • Vytváření a udržování příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-inzenyr-vyzkumn

Sklářský inženýr výroby a zpracování skleněného vlákna

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr výroby a zpracování skleněného vlákna se podílí na výrobě skleněného vlákna a na jeho úpravách a zpracování. Spolupracuje při optimalizaci výroby ze skleněného vlákna, zajišťuje zákaznický servis a podílí se na zkvalitnění celého výrobního procesu.

Pracovní činnosti

 • Kontrola správného chodu výrobního procesu a kontrola dodržování technologických parametrů výroby.
 • Spolupráce při optimalizaci výroby, výrobních nákladů, při zajišťování alternativních dodavatelů a vývoji nových výrobků.
 • Kontrola výsledků práce.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-vyroby-a

Sklářský inženýr technický manažer

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr technický manažer komplexně zpracovává potřebu investičních celků a nejsložitějších technických a technologických zařízení ve sklářské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zabezpečení investičních záměrů strojním a technologickým zařízením.
 • Sledování trendů rozvoje techniky a technologie.
 • Organizace spolupráce s oblastmi řízení výroby, řízení jakosti, technologie výroby, tvorby cen, inovací výrobků, dále s oblastmi zabezpečujícími obchod a marketing a s oblastmi vývoje a výzkumu.
 • Vedení tvorby příslušné technické dokumentace.
 • Řízení lidí.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-technick

Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod stanovuje technologické postupy v oblasti úpravy vody a technologické postupy čištění odpadních vod v organizaci.

Pracovní činnosti

 • Navrhování koncepcí rozvoje dodávky pitné vody a odkanalizovaní a čištění odpadních vod.
 • Stanovování technologických postupů a technicko-provozní opatření pro uplatnění nových technologií se zaměřením na uplatnění nových poznatků do technologické praxe za účelem zvyšování kvality vyráběné vody.
 • Kontrola kvality vody ve všech fázích úpravny dle současně platných předpisů a norem.
 • Příprava ročního plánu odběru vzorků na úpravnách vody a kontrola jeho plnění.
 • Zpracování plánu odběrů odpadních vod a kalů.
 • Chemicko-technologická řešení havarijních situací v provozu jednotlivých úpraven při haváriích na tocích.
 • Předávání pokynů k realizaci nápravných opatření v technologii úpravy vody včetně kontroly jejich realizace a účinnosti.
 • Navrhování změn a úprav technologických postupů procesu zkvalitňování výroby pitné vody.
 • Navrhování změn a úprav technologické linky ČOV, které přispívají ke zvýšení kvality vyčištěné vody.
 • Zajišťování spolupráce s provozem ČOV, zasahování do nastavení technologie čištění odpadních vod.
 • Jednání s vodohospodářskými orgány a ostatními institucemi a organizacemi.
 • Spolupráce při výpočtu poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových včetně prognózování těchto plateb v dalším období.
 • Zpracovávání odborných posudků a návrhů na úpravy technologií úpravy vody a čištění odpadních vod.
 • Vyhodnocování výsledků provozu nových technologií.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-specialista-te

Sklářský inženýr technolog

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr technolog zabezpečuje komplexní stanovování nejsložitějších technologických postupů, technologickou přípravu sklářské a bižuterní výroby a řízení tvorby typových technologických normativů.

Pracovní činnosti

 • Organizování technologické přípravy výroby.
 • Stanovování technologických postupů složitých výrobních procesů.
 • Organizace tvorby typových technologických postupů a normativů spotřeby.
 • Koordinace spolupráce mezi oblastmi řízení jakosti, technického rozvoje, hospodárnosti výroby a tvorby cen.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-technolo

Sklářský inženýr manažer provozu

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr manažer provozu řídí a organizuje komplexně výrobní činnosti ve svěřeném provozu.

Pracovní činnosti

 • Provádění opatření pro zlepšení výroby a kvality.
 • Kontrolování dodržování technologických a pracovních postupů, bezpečnostních a požárních předpisů, používání ochranných pracovních pomůcek.
 • Řízení činnosti podřízených pracovníků ve svěřeném úseku.
 • Odpovědnost za plnění operativního plánu výroby.
 • Zabezpečení výrobní spolupráce s ostatními vnitropodnikovými útvary i externími dodavateli a odběrateli.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-manazer-

Sklářský inženýr dispečer

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský inženýr dispečer komplexně řídí dispečerskou činnost organizace a zodpovídá za systém tvorby operativního plánu organizace a sleduje jeho plnění.

Pracovní činnosti

 • Řízení pracovníků.
 • Komplexní řízení dispečerské činnosti.
 • Tvorba systému dispečerského řízení organizace.
 • Tvorba systému sestavování operativního plánu organizace a sledování jeho plnění.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-inzenyr-dispecer

Inženýr chemie analytik

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Inženýr chemie analytik zabezpečuje, případně i provádí rozbory a analýzy materiálů, surovin a výrobků. Zabývá se i koncepcí a metodami jakosti a řízením jakosti chemické výroby.

Pracovní činnosti

 • Vývoj a návrhy analytických postupů kontroly materiálových proudů v chemické výrobě včetně její validace.
 • Zabezpečení rozsáhlých analýz a formulace prognóz vývoje pro potřeby chemické výroby.
 • Analýzy příčin nestandardních jevů a procesů v chemické výrobě.
 • Zabezpečení tvorby koncepce a metod jakosti a řízení jakosti chemické výroby.
 • Provádění metodické pomoci a poradenské činnosti při zabezpečování jakosti chemické výroby.
 • Zabezpečení tvorby podkladů, stanovisek a doporučení pro koncepční a strategické rozhodování v oblasti chemické výroby.
 • Řízení odborného týmu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2145

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-chemie-analytik

Slévárenský inženýr technik řízení jakosti

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský inženýr technik řízení jakosti vyvíjí systémy řízení jakosti a koordinuje činnosti při zavádění těchto systémů ve slévárenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Sledování vývoje jakosti v metalurgii a jeho vyhodnovování.
 • Tvorba a zavádění metodiky řízení jakosti.
 • Spolupráce s výrobními a technickými útvary organizace.
 • Řízení úseku řízení jakosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Koordinace procesu řízení jakosti, normalizace a zkušebnictví ve slévárenství.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-inzenyr-techn

Hutní inženýr dispečer

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní inženýr dispečer řídí výrobu závodu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Komplexní dispečerské zajišťování rozsáhlých výrob.
 • Určování výrobních zařízení pro hutní výrobu.
 • Stanovování kapacitní průchodnosti pracovišť, provozů technologických celků a zařízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-inzenyr-dispecer

Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin zpracovává koncepce a metody řízení jakosti a kontroluje dodržování norem v organizaci provádějící dobývání nerostů a jejich úpravu.

Pracovní činnosti

 • Koordinace tvorby strategických cílů a koncepce systémů řízení jakosti a jejich vyhodnocování.
 • Řízení a organizace komplexního systému řízení jakosti v organizaci.
 • Řízení a metodické vedení pracovníků kontroly jakosti.
 • Plánování a provádění interních auditů systému managementu.
 • Spolupráce s metrologem na zabezpečování plnění metrologických požadavků vycházejících z norem ČSN ISO, případně dalších předpisů.
 • Spolupráce na řešení reklamačních řízení a na vyřizování stížností zákazníků.
 • Spolupráce při řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení.
 • Spolupráce s pracovníkem zajišťujícím technickou normalizaci.
 • Kontrola dodržování kvalitativních parametrů ve výrobě a expedici.
 • Kontrola plnění nápravných a preventivních opatření stanovených k odstraňování neshod.
 • Koordinace oblasti dalšího vzdělávání pracovníků organizace.
 • Jednání s externími dodavateli a odběrateli.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-rizeni-jakosti-v-

Hutní inženýr technik řízení jakosti

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní inženýr technik řízení jakosti vyvíjí systémy řízení jakosti a koordinuje činnosti při zavádění těchto systémů v hutní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Sledování vývoje jakosti a jeho pravidelné vyhodnocování.
 • Vypracování a zavádění metodiky řízení jakosti.
 • Metodické řízení normalizace v hutnictví.
 • Spolupráce s výrobními a technickými útvary organizace.
 • Koordinace zpracování technickoekonomických studií.
 • Řízení úseku řízení jakosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-inzenyr-technik-riz

Slévárenský inženýr metalurg

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský inženýr metalurg komplexně stanovuje metalurgické postupy a zajišťuje metalurgickou přípravu slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Komplexní řízení metalurgické přípravy slévárenské výroby.
 • Zpracování návrhů metalurgických postupů ve slévárenské výrobě.
 • Řízení skupiny metalurgů včetně normotvorné činnosti.
 • Řízení procesu optimalizace nákladovosti výroby.
 • Analýza požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování metalurgických předpisů.
 • Koordinace systémů jakosti.
 • Spolupráce při vyhodnocení návrhů cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-inzenyr-metal

Slévárenský inženýr projektant

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský inženýr projektant řídí a koordinuje oblast vypracování projektů nebo vykonává projektové práce při zpracování projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve slévárenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracování technologických projektů a projektových dokumentací investičních celků.
 • Zpracování úvodních a prováděcích projektů ve slévárenství.
 • Řízení projektových týmů.
 • Zpracování finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí.
 • Zajišťování funkce hlavního (generálního) projektanta staveb.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-inzenyr-proje

Vedoucí důlní degazace

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vedoucí důlní degazace řídí a zajišťuje odborné činnosti k odčerpávání metanu z uhelné sloje, okolních hornin nebo volných prostorů na hlubinném dole.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování technických a technologických údajů o důlních dílech, v nichž bude degazace prováděna.
 • Tvorba koncepce odplynovávání dolu.
 • Stanovování způsobu degazace a technologických zařízení pro odsávání metanu v dole.
 • Prognóza plynodajnosti a rozbor vlivu geologických a důlně-technických podmínek na větrání a degazaci.
 • Zpracování projektů degazace v dole.
 • Řízení úseku degazace.
 • Vyhodnocování účinnosti důlní degazace včetně provádění kontroly v této oblasti.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Provádění indikace v důlních větrech na důlních pracovištích.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-dulni-degazace

Technik řízení údržby velkostroje

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik řízení údržby velkostroje řídí odborné činnosti v oblasti strojní údržby velkostroje.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací spojených se strojní údržbou velkostroje.
 • Prohlídka a zpracování záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na technickém zařízení.
 • Ověření splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
 • Vystavování protokolů a úředních osvědčení.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-rizeni-udrzby-vel

Technik technického rozvoje v dole specialista

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik technického rozvoje v dole specialista stanovuje a navrhuje technologická zařízení nebo zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé a členité hornické výroby a zavádění nových strojních zařízení v hlubinných dolech.

Pracovní činnosti

 • Vypracování důlně-technických projektů a postupů v důlním hornickém prostředí.
 • Řízení úseku technického rozvoje podniku.
 • Určování technických prostředků pro důlní výrobu na základě stanovených postupů a cílových kapacit.
 • Zpracování technických, ekonomických a obchodních podkladů pro nové technologie a zařízení.
 • Ověřování nových postupů výroby, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Zajišťování dokumentace a informací k plánovaným záměrům.
 • Příprava a kompletace dokumentů technických projektů.
 • Kontrola při realizaci důlně-technických projektů, provádění výkonného dozoru na strojních celcích.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-technickeho-rozvo

Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu zpracovává technologické postupy a projekty pro těžbu, úpravu a přepravu ropy a zemního plynu.

Pracovní činnosti

 • Navrhování zařízení pro těžbu, úpravu a expedici ropy a zemního plynu.
 • Optimalizace procesu těžby, úpravy a expedice ropy navrhováním nových postupů a technologických a strojních zařízení.
 • Zpracovávání technologických postupů a projektů pro složitější operace technologických zařízení pro sběr, úpravu, skladování a přepravu ropy a zemního plynu.
 • Zodpovědnost za plnění požadavků báňské legislativy.
 • Kontrola těžebních středisek a sond.
 • Koordinace instalace těžební technologie pro těžbu plynových sond.
 • Kontrola výstavby těžební technologie.
 • Zodpovědnost za plnění plánu těžby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tezebni-inzenyr-pro-tezbu

Báňský projektant specialista

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský projektant specialista projektuje nebo navrhuje rozsáhlé objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací, plánů a projektů staveb a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Vypracování plánů otvírky, přípravy a dobývání ložiska.
 • Vyhotovování plánů využívání ložiska.
 • Vyhotovování plánů zajištění nebo likvidace důlních děl.
 • Spolupráce na tvorbě technologických postupů a pracovních postupů pro jednotlivé činnosti.
 • Řízení projekčního úseku.
 • Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání příslušných projektů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-projektant-special

Slévárenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník řídí týmy výzkumných a vývojových pracovníků a řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Řízení kolektivu výzkumných, vývojových a technických pracovníků.
 • Metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných a vývojových činností.
 • Řešení nejsložitějších výzkumných a vývojových úkolů.
 • Analyzuje podnikatelské záměry a projekty.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-inzenyr-vyzku

Vedoucí větrání

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vedoucí větrání řídí práce v oblasti větrání dolu, provádí kontrolu vedení důlních větrů a zpracovává koncepce větrání dolu.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací při zpracovávání větrných rozvah dolu a realizaci větrání.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Řízení a kontrola realizace protivýbuchové a protizáparové prevence.
 • Provádění dozoru nad odvětráváním pracovišť a vedením důlních větrů.
 • Schvalování míst nasazení čidel snímání a jiných zařízení v oblasti větrání.
 • Zpracování koncepcí větrání dolu.
 • Řízení úseků větrání.
 • Metodické řízení úseků klimatizace, degazace a ZBZS.
 • Řízení odběrů vzorků důlního ovzduší a na základě jejich vyhodnocení řízení prací v oblasti větrání dolu.
 • Kontrola plánů OPD z hlediska větrání dolu.
 • Provádění indikace a detekce v důlních větrech na důlních pracovištích.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-vetrani

Slévárenský inženýr technolog

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Komplexní tvorba technologických postupů a zajišťování technologické přípravy slévárenské výroby.
 • Zpracování návrhů nových technologií, technologických postupů ve slévárenské výrobě, jejich ověřování a vyhodnocování.
 • Řízení skupiny technologů včetně normotvorné činnosti.
 • Spolupráce na optimalizaci nákladovosti výroby.
 • Analýza požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů.
 • Příprava a vyhodnocení návrhů cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-inzenyr-techn-1005

Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník řídí týmy výzkumných a vývojových pracovníků a řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti hutní výroby.

Pracovní činnosti

 • Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků.
 • Metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných činností.
 • Řešení nejsložitějších výzkumných a vývojových úkolů oblasti hutnictví.
 • Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje hutní výroby.
 • Analýza podnikatelských záměrů a projektů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-inzenyr-vyzkumny-a-

Hutní inženýr technolog

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu v procesu hutní výroby.

Pracovní činnosti

 • Zpracování návrhů nových technologií, technologických postupů v hutní výrobě včetně jejich ověřování.
 • Analýza požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických předpisů.
 • Spolupráce na rozvoji systému jakosti.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-inzenyr-technolog

Hutní inženýr metalurg

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní inženýr metalurg komplexně zabezpečuje parametry technologických postupů v procesu hutní výroby.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování parametrů stanovených technologií.
 • Realizace požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických předpisů.
 • Spolupráce na rozvoji systému jakosti.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-inzenyr-metalurg

Báňský technolog specialista

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský technolog specialista řídí a navrhuje technologie a technologické postupy pro pracoviště, na kterých se provádí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Řízení oblasti zpracovávání technologie technologických postupů.
 • Zpracování technologických projektů I. a II. stupně pro důlní díla.
 • Spolupráce při realizaci technologických změn ve výrobním procesu.
 • Příprava důlně-technických podkladů pro jiné projektové organizace a odborné útvary organizace.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Zpracování technologického vybavení a jeho nasazení na pracovištích hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-technolog-speciali

Hutní inženýr projektant

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní inženýr projektant řídí a koordinuje oblast vypracovávání projektů nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů v hutní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání projektových dokumentací rozsáhlých a složitých investičních celků.
 • Řízení skupiny projektantů nebo odborných týmů tvůrčích technických zaměstnanců.
 • Zajišťování funkce hlavního (generálního) projektanta u mimořádně náročných a rozsáhlých staveb.
 • Ekonomické vyhodnocování projektů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-inzenyr-projektant

Technik přípravy výroby povrchové těžby nerostných surovin

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik přípravy výroby povrchové těžby nerostných surovin zabezpečuje předvýrobní přípravu povrchové těžby v organizaci provádějící hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Navrhování nových aktivit pro zajištění dostatečné surovinové základny těžební organizace.
 • Kompletace podkladů pro žádosti o stanovení průzkumných území, chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů.
 • Kompletace podkladů pro žádosti o územní rozhodnutí pro využití území k dobývání ložisek nevyhrazených nerostů.
 • Příprava podkladů pro povolení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Zajišťování výpočtu zásob ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů, jejich evidence, zpracování návrhů na odpis zásob, včetně jejich projednání.
 • Vedení geologické a důlně měřické dokumentace.
 • Jednání s orgány státní správy a místní samosprávy.
 • Zajišťování potřebných závazných stanovisek a vyjádření pro potřeby povolovacích procesů.
 • Plnění úkolů v oblasti ochrany nerostného bohatství.
 • Jednání s orgány územního plánování.
 • Řešení pozemkové agendy ložisek.
 • Řešení střetů zájmů spojených s těžební činností.
 • Příprava podkladů pro výpočet úhrad z dobývacích prostorů a vytěžených nerostů.
 • Příprava podkladů pro dílčí projekty plánů sanací a rekultivací.
 • Řešení oblasti důlních škod.

Kód ISCO

2146

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pripravy-vyroby-p

Dispečer v dřevařské a nábytkářské výrobě

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dispečer v dřevařské a nábytkářské výrobě zodpovídá za systém tvorby operativního plánu, komplexně řídí plně automatizovanou dřevařskou a nábytkářskou výrobu, zajišťuje mezipodnikovou kooperaci s cílem zabezpečit její plynulost.

Pracovní činnosti

 • Stanovování koncepcí technických řešení v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Sestavování plánu výroby v návaznosti na plán prodeje v souladu s kapacitními propočty a s ohledem na dodržování požadovaných termínů realizace.
 • Komplexní dispečerské řízení plně automatizovaných nebo rozsáhlých dřevařských a nábytkářských výrob a provozů.
 • Stanovování a zajištění optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích dřevařské a nábytkářské výroby.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti dřevařské a nábytkářské výroby.
 • Koordinace operativních plánů a provozního úseku s ostatními útvary podniku dřevařské a nábytkářské výroby.
 • Koordinace činností jednotlivých výrobních středisek, dílen.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Kontrola plnění operativních plánů dřevařské a nábytkářské výroby.
 • Zdokonalování systému preventivních postupů s cílem předcházet poruchám výrobního procesu.
 • Vytváření odpovídajících podmínek bezpečné práce, protipožární prevence a snižování negativních vlivů výrobního procesu na životní prostředí.
 • Spolupráce na zpracování technicko-organizačních projektů pro rozvoj výrobní základny.
 • Koordinace činností při zadávání výrobních externích kooperacích.
 • Plnění cílů v oblasti jakosti a kvality.
 • Sledování trendů modernizace výrobního procesu.
 • Zpracování zásad, metodik, pravidel a předpisů k zabezpečení plynulého chodu provozu.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-v-drevarske-a-na

Kožařský specialista výzkumný, vývojový a vědecký pracovník

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský specialista výzkumný, vývojový a vědecký pracovník řeší vědecko – výzkumné projekty, analyzuje vývojové trendy, zpracovává odborná stanoviska a zapojuje se do pedagogické a publikační činnosti.

Pracovní činnosti

 • Výzkum nových materiálů a technologií v kožedělné výrobě.
 • Aplikace výsledků vědeckých projektů do výrobního procesu.
 • Zpracovávání odborných vyjádření, posudků a stanovisek.
 • Realizace oponentních řízení.
 • Řízení a koordinace výzkumné činnosti.
 • Spolupráce s vědeckými pracovišti za účelem vývoje nových kožedělných trendů.
 • Vypracovávání odborné dokumentace pro kožedělný průmysl.
 • Publikuování odborných stanovisek a inovačních procesů.
 • Pedagogická činnost.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-specialista-vyzk

Kožařský specialista pro zdravotní a ortopedickou obuv

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský specialista pro zdravotní a ortopedickou obuv navrhuje nová konstrukční řešení a nové modely a vzory zdravotní a ortopedické obuvi.

Pracovní činnosti

 • Koordinace procesu ověřování nových technologických prvků, materiálů apod.
 • Řešení úkolů modernizace výrobního a provozního zařízení vzhledem k novým poznatkům ke konstrukci sériově nebo individuálně zhotovované zdravotní a ortopedické obuvi.
 • Řízení skupiny modelářů při navrhování a úpravě modelů a vzorů zdravotní a ortopedické obuvi.
 • Vedení příslušné výrobní, technické a další zákonem stanovené dokumentace ke zdravotní a ortopedické obuvi.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-specialista-pro-a8bd

Papírenský inženýr pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský inženýr pracovník řízení jakosti provádí vyvíjení systémů řízení jakosti a koordinaci činností při zavádění těchto systémů v podniku.

Pracovní činnosti

 • Zpracování technickoekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování jakosti a kvality výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality při výrobě papíru a celulózy.
 • Zpracování, udržování a kontrola dokumentace systému jakosti.
 • Zavádění nových systémů jakosti - životní prostředí, bezpečnost práce apod..
 • Koordinace řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví při výrobě papíru a celulózy.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-inzenyr-pracov

Vedoucí oděvní technolog

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Vedoucí oděvní technolog řídí a komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé oděvní výroby.

Pracovní činnosti

 • Koordinace ověřování nových technologických postupů a materiálů.
 • Spolupráce s útvarem vývoje na vzorové a kolekční činnosti.
 • Komplexní zajišťování technologické přípravy oděvní výroby.
 • Kontrola dodržování technických postupů, kvality vzorkových zakázek a kolekcí.
 • Navrhování a doporučování nákupu nové techniky a technologií.
 • Organizace vypracování technologických předpisů, norem spotřeby, práce, kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Organizace ověřování nových postupů, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Řízení oblasti tvorby technicko-hospodářských norem.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-odevni-technolog

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně pro právnickou a podnikající fyzickou osobu.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování vybavení a provozuschopnosti požární techniky, požárně bezpečnostního zařízení, přenosných hasicích přístrojů a jejich udržování v provozuschopném stavu.
 • Vytváření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce (volné příjezdové komunikace, nástupní plochy, únikové cesty, volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením, uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany).
 • Kontrola označování pracovišť bezpečnostními značkami.
 • Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně.
 • Provádění školení o požární ochraně a odborné přípravy preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
 • Zpracování, popřípadě vedení dokumentace požární ochrany.
 • Zpracování posouzení požárního nebezpečí.
 • Stanovování organizace zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti.
 • Stanovování (tzn. prokazatelným způsobem) podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení.
 • Zajišťování údržby, kontrol a oprav technických a technologických zařízení.
 • Stanovování požadavků na odbornou klasifikaci osob (z hlediska PO) pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravou technických a technologických zařízení a zajišťování provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru.
 • Zajišťování požárně-technických charakteristik vyráběných, používaných, zpracovávaných a skladovaných látek a materiálů.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborne-zpusobila-osoba-v

Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti se zabývá vývojem systémů řízení jakosti a koordinací činností při jejich zavádění do struktury polygrafického podniku.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Příprava integrovaného systému řízení jakosti.
 • Dohled nad kvalitou procesů ve firmě - vnitřní reklamace.
 • Vydávání a udržování dokumentace systému managementu jakosti.
 • Řízení procesu vstupní kontroly u všech základních surovin, kooperačních dodávek a materiálů potřebných k polygrafické výrobě.
 • Řízení mezioperační kontroly kvality polygrafické výroby, včetně kontrolního protokolu.
 • Vyhodnocení mezioperačních kontrol s uvedením prognóz a opatření ke zvyšování kvality všech stupňů polygrafické výroby.
 • Koordinace mezioperační kontroly kvality prováděné na vstupu nebo na výstupu výrobních operací.
 • Řízení a vyhodnocení výstupní kontroly.
 • Projednání případných reklamací a přijímání opatření k odstranění nekvalitní produkce.
 • Stanovování metod a způsobů hodnocení a třídění jakosti.
 • Koordinace procesu řízení jakosti polygrafické výroby, normalizace, metrologie a zkušebnictví.
 • Aplikace nových polygrafických norem.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-inzenyr-prac

Polygrafický inženýr péče o základní fondy a investice

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický inženýr péče o základní fondy a investice komplexně koordinuje a řídí správu majetku a péči o základní fondy v polygrafické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Spravování a evidování polygrafických strojů a zařízení investičního charakteru.
 • Zpracování a evidence veškeré technické a technologické dokumentace.
 • Zajišťování správy, oprav a rekonstrukce polygrafických strojů a zařízení, budov a staveb.
 • Zajišťování stavební a projektové dokumentace ke stavebním řízením, příprava a řízení instalace investic.
 • Zajišťování externí dodavatelské spolupráce, organizace výběrových řízení pro nové investice polygrafických strojů.
 • Schvalování ekonomických ukazatelů pro nové investice s vyčíslením jejich efektivnosti.
 • Plánování moderních a progresivních technologií pro polygrafickou výrobu.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-inzenyr-pece

Papírenský inženýr technolog

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský inženýr technolog provádí komplexní stanovování technologických postupů nebo zajišťování technologické přípravy rozsáhlé výroby a zpracování papíru a celulózy.

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologických postupů při výrobě a zpracování papíru a celulózy a při výrobě výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Stanovování technologických postupů při zpracování surovin a materiálů při výrobě papíru a celulózy.
 • Stanovování rozsahu zpracování a kontroly technologických postupů a výrobků pro statistické a ekonomické vyhodnocení.
 • Organizace a řízení komplexní technické a technologické přípravy výroby.
 • Organizace zkoušek a ověření změn technologie.
 • Organizace použití nových nebo náhradních surovin a materiálů.
 • Vyjadřování se k pracovnímu prostředí, pracovním podmínkám, k požárním řádům, k havarijním protokolům.
 • Zpracovávání návrhů na zavedení nových technologií.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-inzenyr-techno

Kožařský specialista technolog

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský specialista technolog sestavuje technologické systémy a postupy, zajišťuje náročnou technologickou přípravu kožedělné výroby, řeší složité technologické problémy.

Pracovní činnosti

 • Sledování nových technologií a specifikace podmínek, jejich zavádění do výrobního procesu.
 • Řízení tvorby technických popisů a technologických postupů.
 • Řízení technické a technologické přípravy výroby pro provozní celky.
 • Monitorování technologických postupů v jednotlivých etapách výrobního procesu.
 • Aplikování obsahu technické a technologické dokumentace do výrobního procesu.
 • Sledování evropských směrnic pro kožedělnou výrobu.
 • Zavádění nových norem z oblasti technologie do výrobního systému.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-specialista-tech

Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník řeší komplex úkolů v oblasti technologie výroby papíru a celulózy se složitými vazbami na ostatní vědní obory.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování trendů ve vývoji technologií při výrobě papíru a celulózy.
 • Vyhodnocování informací o vývoji a spotřebě jednotlivých produktů a výrobků papíru a celulózy.
 • Stanovování strategických alternativy pro výrobu papíru a celulózy.
 • Sledování a vyhodnocování nákladových trendů a srovnávání je se světovým vývojem.
 • Řešení zadaných úkolu v oblasti technologické výroby papíru a celulózy.
 • Řízení výzkumných týmu při řešení zásadních úkolů rozvoje v oboru výroby papíru a celulózy.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-inzenyr-vyzkum

Manažer BOZP

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Pracovní činnosti

 • Seznamování zaměstnavatele, zejména statutárních zástupců a top managementu s povinnostmi v oblasti BOZP, vyplývajícími z právních a ostatních předpisů nebo technických norem.
 • Navrhování a řízení procesů spojených s tvorbou systémů řízení BOZP ve firmách a jejich dalším vývojem ve spolupráci s top managementem firmy.
 • Plnění funkce interního nebo externího auditora systémů řízení BOZP.
 • Řízení procesu identifikace a hodnocení rizik a posuzování opatření navržených k odstraňování nebo minimalizaci jejich působení na bezpečnost a zdraví zaměstnanců.
 • Provádění analýz pracovní úrazovosti, nehodovosti a nemocí z povolání, navrhování opatření k jejich snižování a srovnávání s celostátními, popř. evropskými statistickými údaji.
 • Provádění analýz nedostatků zjištěných v rámci preventivních kontrol a prověrek BOZP na pracovištích z hlediska účinnosti dříve navržených opatření.
 • Provádění analýz účinnosti opatření ke snižování působení faktorů pracovního prostředí.
 • Hodnocení kvality a úplnosti dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy nebo technickými normami.
 • Vyhodnocování ekonomické účinnosti opatření souvisejících s realizací systému řízení BOZP ve firmě.
 • Poskytování poradenství, školení a ověřování znalostí techniků a specialistů BOZP.
 • Účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány.
 • Účast na činnosti týmu krizového řízení firmy.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-bozp

Polygrafický inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický inženýr výzkumný a vývojový pracovník řeší komplexy výzkumných úkolů se zadanými vstupy a předpokládanými výstupy, se složitými vazbami na příbuzné vědní obory.

Pracovní činnosti

 • Zajištění zkoušek a měření nových progresivních materiálů potenciálně použitelných v polygrafickém průmyslu.
 • Aplikace nejnovějších poznatků vědy a techniky na současně používanou polygrafickou techniku a technologie.
 • Spolupráce při zavádění nových, moderních technologií nebo technologických celků.
 • Navrhování a spolupráce při zavádění standardizačních metod a postupů při řízení kvality v polygrafické výrobě.
 • Vyhodnocení efektivity a rentability nově používaných materiálů, technologií a polygrafických strojů a zařízení.
 • Stanovování obecných teorií, koncepcí a směrů vývoje technologie a technických zařízení pro polygrafický průmysl.
 • Vedení kolektivu výzkumných a technických pracovníků v oblasti polygrafie.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-inzenyr-vyzk

Dřevařský výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dřevařský výzkumný a vývojový pracovník řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti dřevovýroby se složitými vazbami na ostatní vědní obory.

Pracovní činnosti

 • Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy s vazbami na příbuzné vědní obory.
 • Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů ve stanoveném čase, zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení.
 • Řešení úkolů zásadního významu pro rozvoj dřevařského oboru.
 • Zajišťování přípravy nových výrobků a jejich poloprovozních a provozních zkoušek.
 • Vývoj a ověřování technologických postupů nebo jejich částí pro zavádění nových výrobků do výroby.
 • Spolupráce při uvádění nových technologických zařízení do provozu.
 • Spolupráce při snižování podílu neshodných výrobků na celkové produkci – inovace výroby.
 • Analýza vstupních dat výzkumného nebo vývojového úkolu.
 • Vyhodnocení a navrhování dalšího postupu při řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Vytváření a udržování příslušné dokumentace.
 • Prezentace dílčích výsledků výzkumného a vývojového úkolu.
 • Vedení kolektivu nebo týmu tvůrčích výzkumných a technických pracovníků.
 • Zapojení do mezinárodní spolupráce a do publikační činnosti v daném oboru nebo odvětví.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/drevarsky-vyzkumny-a-vyvo

Kožařský specialista pro řízení výroby a kvality

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský specialista pro řízení výroby a kvality vyvíjí a aplikuje systémy řízení výroby a kvality, koordinuje a řídí kožedělnou výrobu a systémy kvality.

Pracovní činnosti

 • Sledování nových systémů řízení a jejich aplikace do výrobního procesu.
 • Metodické vedení výrobních kožedělných celků.
 • Řízení procesu kožedělné výroby.
 • Koordinování výrobní činnosti mezi jednotlivými úseky výroby.
 • Vytváření koncepční strategie výroby.
 • Koordinování zakázek a jejich zařazení do výrobního procesu.
 • Monitorování a koordinace zajištění technických podmínek pro výrobní úseky.
 • Monitorování a koordinace materiálového zajištění výrobního procesu.
 • Kontrola vedení výrobního procesu v souladu s technickou a technologickou dokumentací.
 • Vyvíjení a řízení systémů kvality.
 • Metodické řízení a koordinace normalizace, metrologie a zkušebnictví.
 • Motivace a vedení lidských zdrojů.

Kód ISCO

2149

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-specialista-pro-

Biomedicínský inženýr

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Biomedicínský inženýr ve spolupráci s lékařem a za použití zdravotnických přístrojů vykonává činnosti v rámci diagnostické a léčebné péče, nebo ve vědeckém výzkumu.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  2149

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/biomedicinsky-inzenyr-9378

  Polygrafický inženýr technolog

  Odborný směr

  Polygrafie

  Charakteristika

  Polygrafický inženýr technolog samostatně a komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé polygrafické výroby.

  Pracovní činnosti

  • Stanovení přesného technologického postupu v celém rozsahu polygrafické výroby tj. v oblasti zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
  • Kontrola specifikace množství a druhů materiálů, např. tiskových barev a potiskovaného materiálu.
  • Zajišťování případných aktuálních technologických změn.
  • Specifikace kontroly jakosti a technických zkoušek.
  • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování stanovených technologických postupů.
  • Spolupráce s útvarem řízení kvality a jakosti.
  • Vedení příslušné technické a technologické dokumentace.

  Kód ISCO

  2149

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-inzenyr-tech

  Oděvní manažer specialista

  Odborný směr

  Textilní a oděvní výroba

  Charakteristika

  Oděvní manažer specialista komplexně řídí provoz a organizuje práci rozsáhlých oděvních výrob při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem oděvní výroby a podílí se na tvorbě dlouhodobých plánů oděvní výroby.

  Pracovní činnosti

  • Vedení příslušné provozní dokumentace.
  • Řízení výrobního úseku a koordinace činností s navazujícími úseky podniku.
  • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů.
  • Rozhodování o systémových opatřeních v oblasti spotřeby živé práce, materiálu a výrobních změnách.
  • Vyhodnocování plnění úkolů ve výrobě a ekonomice řízeného provozu včetně stanovování příslušných opatření.
  • Rozhodování o zařazení nových výrobků do nabídky a zakázek do výroby.
  • Sestavování výrobních plánů a jejich rozpisů na úseky a příslušná období.

  Kód ISCO

  2149

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-manazer-specialist

  Manažer řízení jakosti v dřevařské a nábytkářské výrobě

  Odborný směr

  Dřevařská výroba a nábytkářství

  Charakteristika

  Manažer řízení jakosti v dřevařské a nábytkářské výrobě zodpovídá za tvorbu, řízení a rozvoj systému jakosti, koordinuje činnosti při zavádění těchto systémů, zodpovídá za tvorbu interních směrnic a norem systému kvality a zajišťuje jejich dodržování.

  Pracovní činnosti

  • Řízení kvality, normalizace a zkušebnictví v dřevařské a nábytkářské výrobě.
  • Koordinace činností v oblasti tvorby a zavádění systému kvality v dřevařské a nábytkářské výrobě.
  • Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v dřevařské a nábytkářské výrobě.
  • Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci dřevařské a nábytkářské výroby.
  • Zabezpečení požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů.
  • Plánování a kontrola provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality v dřevařské a nábytkářské výrobě.
  • Vyhodnocení interních auditů kvality, definování příčin neshod, stanovení nápravných a preventivních opatření, jejich implementace a sledování účinnosti.
  • Spolupráce s auditory při externím auditu a koordinace osob a útvarů při poskytování součinnosti auditního týmu.
  • Tvorba interních směrnic a norem systému kvality v dřevařské a nábytkářské výrobě a zajištění jejich dodržování.
  • Šetření a analýza reklamací s cílem zvýšení kvality výrobků.
  • Řízení krizových situací umožňující správné rozhodnutí a komunikaci ze strany pověřených lidí s cílem ochrany zaměstnanců, výrobků a plynulosti obchodních aktivit.

  Kód ISCO

  2149

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-rizeni-jakosti-v-

  Nábytkářský výzkumný a vývojový pracovník

  Odborný směr

  Dřevařská výroba a nábytkářství

  Charakteristika

  Nábytkářský výzkumný a vývojový pracovník řídí a řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, vývoje a uplatnění nových materiálů specifických vlastností, technologií, strojů a zařízení v přípravě a výrobě nábytku všeho druhu.

  Pracovní činnosti

  • Řízení, koordinace, spolupráce a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových projektů s definovanými vstupy a rámcově definovanými výstupy v přípravě a výrobě nábytku všeho druhu.
  • Vývoj ve spolupráci s výzkumnými pracovišti souvisejících oborů nových materiálů pro výrobu nábytku a změn vlastností stávajících materiálů.
  • Vývoj nových technologických postupů výroby nábytku a spolupráce na vývoji nových strojů a zařízení.
  • Spolupráce na vývoji zkušebních metod nábytku a materiálů pro výrobu nábytku.
  • Aplikace nových vědeckých poznatků při vývoji a výrobě nábytku nebo dílčích celků.
  • Sledování technického a technologického vývoje materiálů, strojů a zařízení a spolupráce při výběru i konstrukci nových strojů a zařízení s cílem dosažení vysoké kvality, ekonomičnosti a ekologičnosti výroby nábytku.
  • Studium a analýza možností využití v aplikovaném výzkumu poznatků z výzkumně vývojových projektů souvisejících oborů.
  • Tvorba oborových technických norem v oblasti výroby nábytku.
  • Metodické řízení a vedení kolektivu řešícího náročné výzkumné a vývojové úkoly.
  • Publikování odborných stanovisek a inovačních procesů.
  • Pedagogická činnost v rámci počátečního i firemního vzdělávání.

  Kód ISCO

  2149

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/nabytkarsky-vyzkumny-a-vy

  Vedoucí textilní technolog

  Odborný směr

  Textilní a oděvní výroba

  Charakteristika

  Vedoucí textilní technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé textilní výroby.

  Pracovní činnosti

  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Komplexní zajišťování technologické přípravy textilní výroby.
  • Koordinace ověřování nových technologických postupů, činností a materiálů.
  • Spolurozhodování o zařazení nových výrobků do nabídky.
  • Kontrola dodržování technologických a technických postupů.
  • Spolupráce na tvorbě cen nových výrobků.
  • Navrhování a doporučování nákupu nové techniky a technologií.
  • Spolupráce s vývojem.
  • Spolupráce na optimalizaci postupů, norem spotřeby času a materiálů.

  Kód ISCO

  2149

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-textilni-technolo

  Papírenský inženýr vědecký pracovník

  Odborný směr

  Výroba a zpracování papíru

  Charakteristika

  Papírenský inženýr vědecký pracovník provádí tvůrčí vykonávání teoretických prací na vysokém stupni zobecňování procesů a jevů směřujících k získání uceleného souboru nových poznatků a stanovování obecných teorií, koncepcí a směrů vývoje procesů v oblasti výroby papíru a celulózy.

  Pracovní činnosti

  • Tvůrčí teoretické výzkumné práce v oblasti výroby papíru a celulózy a návaznosti na ostatní obory.
  • Stanovení obecných koncepcí vývoje daného oboru v rámci celosvětového vývoje.

  Kód ISCO

  2149

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-inzenyr-vedeck