Profese

Specialisté v biologických a příbuzných oborech [CZ-ISCO 213]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Specialista životního prostředí státní správy

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Specialista životního prostředí státní správy koordinuje oblast ochrany životního prostředí a ekologické stability, provádí kontrolu a státní dozor nad plněním povinností daných zákony o životním prostředí.

Pracovní činnosti

 • Komplexní výkon inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí.
 • Příprava a zpracovávání plánů, bilancí přírodních zdrojů, programů, expertiz a posudků.
 • Tvorba metodiky informačního systému o životním prostředí.
 • Celostátní usměrňování výkonu státní správy v životním prostředí.
 • Koordinace postupu ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy v oblasti životního prostředí.
 • Tvorba celostátní koncepce inspekce a dozoru v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Tvorba celostátní koncepce ochrany přírody a krajiny.
 • Tvorba celostátní koncepce technické ochrany životního prostředí.
 • Celostátní koordinace ochrany a péče o zvláště chráněná území národního významu.
 • Posuzování a schvalování nových technologií a analytických rozborů směsí látek sloužících k ochraně životního prostředí.
 • Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Metodické vedení regionálních pracovišť ochrany složek životního prostředí.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2133

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-zivotniho-pro

Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství koordinuje lesnické práce v pěstební činnosti a lesním školkařství v rámci dané výrobní jednotky.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací v pěstební činnosti v rámci výrobní jednotky (lesní závod, lesní správa aj.).
 • Vedení sumárních evidencí v pěstební činnosti (např. bilance holin a sadebního materiálu).
 • Řízení procesů ochrany lesa v rámci výrobní jednotky.
 • Zpracování příslušných statistických výkazů.
 • Zpracování pravidel pro tvorbu projektů pěstební činnosti, koordinace jejich zpracování, jejich sumarizace, kontrola a odsouhlasení.
 • Zpracování podkladů z oblasti pěstební činnosti pro zadávání veřejných zakázek.
 • Zpracování a aktualizace technologických a pracovních postupů pro danou výrobní jednotku.
 • Zpracování, kontrola a vyhodnocování časových prováděcích plánů realizace pěstebních činností.
 • Kontrola realizovaných činností v pěstební činnosti a školkařství, včetně kontrolních přejímek jednotlivých pracovišť.
 • Spolupráce při obnově lesního hospodářského plánu.
 • Účast a podávání vysvětlení při externích kontrolách a auditech, spolupráce s orgány státní správy lesa.
 • Koordinace lesnických činností se zájmy ochrany přírody, odsouhlasení lesnických prací ve zvlášť chráněných územích.
 • Komplexní řízení provozu lesních školek.
 • Řízení podřízených pracovníků na svěřeném úseku hospodaření.
 • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v pěstební činnosti a školkařství.
 • Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů v pěstební činnosti a školkařství.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-inzenyr-pro-pestebn

Lesní inženýr zařizovatel

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní inženýr zařizovatel zajišťuje a vykonává správní a poradenské činnosti související s hospodářskou úpravou lesů a s hospodařením v lesích a krajině.

Pracovní činnosti

 • Vypracování auditů pro certifikaci lesů.
 • Správa a údržba příslušných databází, včetně správy datového skladu.
 • Vymezování prostorového rozdělení lesa.
 • Vypracování a vyhodnocování oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.
 • Výkon státní správy v oboru lesnictví.
 • Vypracování a vyhodnocování inventarizací lesů.
 • Zpracování znaleckých posudků a odborných posouzení.
 • Poradenská činnost související s hospodářskou úpravou lesů a s hospodařením v lesích a krajině.
 • Vedení příslušné projektové dokumentace k výše uvedeným činnostem.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-inzenyr-zarizovatel

Vodohospodářský specialista správy povodí

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodohospodářský specialista správy povodí komplexně řídí složité a náročné úkoly v oblasti ochrany vod a péče o jejich jakost, nakládání s vodami, rozvoje vodního hospodářství, hospodaření s vodou a komplexně zpracovává koncepční materiály a studie v oblasti rozvoje vodního hospodářství v území a ochraně před nepříznivými účinky vody (povodně, sucha).

Pracovní činnosti

 • Komplexní zpracování studií a podkladů pro tvorbu, doplňování a vyhodnocování plánů v oblasti vod.
 • Komplexní zpracování podkladů pro vodohospodářskou bilanci.
 • Zpracování návrhů rozsáhlých záplavových území.
 • Zpracování studií odtokových poměrů v povodí a splaveninového režimu vodních toků.
 • Zpracování komplexních manipulačních řádů vodohospodářských soustav.
 • Zpracování složitých a náročných vodohospodářských řešení.
 • Provádění složitých hydrotechnických a hydrologických výpočtů.
 • Zpracování návrhů programu provozního monitoringu povrchových vod a jejich aktualizace.
 • Vyhodnocování provozního monitoringu povrchových vod podle schváleného programu.
 • Zajištění úkolů na úseku ochrany vod a péče o jejich čistotu.
 • Zpracovávání podkladů pro rozhodování správních orgánů.
 • Zpracování Programů technickobezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Kontrola a zabezpečování úkolů dle Programu technickobezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Zpracování vyhodnocení a zpráv o TBD včetně návrhů na opatření.
 • Vedení příslušných evidencí a dokumentací.
 • Vyjadřovací činnost z hlediska správce povodí ve smyslu vodního zákona.
 • Vyhodnocení bezpečnosti vodních děl na základě jejich stavu a zpráv o TBD včetně návrhů na opatření.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-specialis

Lesní inženýr pro těžební činnost

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní inženýr pro těžební činnost organizuje, řídí a koordinuje veškerou těžební činnost v lese.

Pracovní činnosti

 • Organizace těžební činnosti v lesnictví při motomanuální těžbě dříví.
 • Organizace činnosti těžebně-dopravních strojů.
 • Organizace a navrhování výroby a sortimentace surového dříví s cílem dosažení maximální realizace zisku za dříví.
 • Organizace expedice dříví, uzavírání a vyhodnocování obchodních smluv.
 • Navrhování nebo změny výkonových norem v lesním hospodářství.
 • Organizace vedení evidence dříví od jeho výroby až po jeho expedici.
 • Kontrola objemu vyrobeného dříví a jeho sortimentace.
 • Kontrola efektivnosti průběhu těžební činnosti a zajištění odstranění případných škod na lesních porostech způsobených soustřeďováním dříví.
 • Vedení předepsaných evidencí v těžební činnosti.
 • Kontrola plnění plánu těžeb.
 • Spolupráce při navrhování výstavby, oprav a údržby lesních cest a staveb včetně zajišťování projektových přípravných prací.
 • Zpracování žádostí o dotace zejména z operačních programů EU.
 • Zajišťování nákupu a prodeje těžebních strojů.
 • Organizace a řízení lesní správy v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 • Zajišťování majetkové správy, lesní hospodářské evidence a obchodních i ekonomických vztahů.
 • Kontrola dodržování závazných ustanovení lesního hospodářského plánu.
 • Zpracování ročních projektů lesnických činností.
 • Komunikace s orgány státní správy, institucemi a zařízeními v rámci působnosti řízené lesní správy.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-inzenyr-pro-tezebni

Greenkeeper specialista

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Greenkeeper specialista plánuje, řídí a organizuje veškeré aktivity spojené s provozem okrasných ploch sportovního a golfového areálu včetně sportovních travnatých ploch, stanoví metodiky a technologické postupy při ošetřování travnatých a okrasných ploch. Organizuje a řídí výběr zaměstnanců, plánuje a hodnotí jejich činnost.

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu travnatých sportovišť.
 • Příprava a správa rozpočtu okrasných a travnatých ploch sportovního a golfového areálu.
 • Stanovení zásad pro rozvoj sportovního a golfového areálu.
 • Příprava a vedení meetingu a pracovních jednání týmu.
 • Plánování a vedení projektu sportovního a golfového areálu.
 • Stanovení a prevence rizik ve sportovním a golfovém areálu.
 • Pohovory a výběr zaměstnanců.
 • Hodnocení a plánování vlastní činnosti a práce týmu.
 • Organizace turnajového a neturnajového provozu hřiště.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/greenkeeper-specialista

Rybářský specialista

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Rybářský specialista koordinuje a řídí provoz rybničního hospodářství a zařízení pro chov ryb.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání plánů a programů rybničního hospodářství.
 • Řízení chovu ryb v rybnících a chovu vodní drůbeže.
 • Řízení intenzivních chovů ryb.
 • Řízení procesu zpracování ryb.
 • Organizace odbytu a prodeje tržních ryb a vodní drůbeže.
 • Vedení vodohospodářské a pozemkové agendy rybníků a ostatních ploch.
 • Vedení příslušné dokumentace, včetně elektronického zpracování dat.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rybarsky-specialista

Specialista zahradnické výroby

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Specialista zahradnické výroby řídí a organizuje květinářské, ovocnické, zelinářské a školkařské práce v rozsáhlé zahradnické firmě, stanovuje koncepční záměry v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování, organizace a řízení zahradnické činnosti.
 • Tvorba a zajišťování výrobní a marketingové strategie.
 • Zpracovávání plánů zahradnické produkce a struktury.
 • Provádění analýz a expertních hodnocení výsledků v zahradnické produkci.
 • Provádění specializovaných poradenských, metodických a odborných prací.
 • Stanovování investiční a provozní náročnosti zahradnické produkce.
 • Zavádění a využívání moderních postupů a nových technologií v zahradnické produkci.
 • Řízení odbytu a prodeje zahradnické produkce.
 • Prezentace firmy při výběrovém řízení.
 • Vedení ekonomiky zahradnické produkce.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Vedení příslušné evidence.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-zahradnicke-v

Specialista realizace a údržby zeleně

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Specialista realizace a údržby zeleně koordinuje a řídí činnosti na úseku realizace a údržby sadovnických a krajinářských úprav, vykonává specializované poradenské a metodické činnosti v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Řízení procesu produkce okrasných dřevin.
 • Organizace a řízení realizace sadovnických a krajinářských úprav.
 • Zpracování metodických postupů a koncepcí v oblasti sadovnických a krajinářských úprav.
 • Zpracování plánů údržby zeleně.
 • Zpracování odborných posudků a oceňování dřevin.
 • Poradenství v oboru arboristiky.
 • Zavádění a využívání moderních postupů a nových technologií v sadovnictví.
 • Prezentace firmy při výběrových řízeních.
 • Organizace a řízení údržby sadovnických a krajinářských úprav.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-realizace-a-u

Specialista vinohradník a vinař

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Specialista vinohradník a vinař řídí, organizuje a stanovuje koncepční záměry a koordinuje proces pěstování révy vinné a výroby vína.

Pracovní činnosti

 • Komplexní organizace a řízení rozmnožování révy vinné.
 • Tvorba a zajištění marketingové strategie společnosti.
 • Zpracovávání plánu produkce hroznů a vína.
 • Provádění analýz produkce hroznů a vína.
 • Metodické vedení prací v podniku.
 • Zpracovávání investičních záměrů podniku.
 • Monitorování a zavádění moderních a inovačních postupů produkce.
 • Řízení odbytu produkce.
 • Prezentace firmy.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Řízení ekonomiky provozu.
 • Senzorické posuzování vín.
 • Sledování a uplatňování právních předpisů v oblasti vinohradnictví a vinařství.
 • Prezentace vín zákazníkům v českém i cizím jazyce.
 • Prodej vína.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-vinohradnik-a

Lesní inženýr správce

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní inženýr správce organizuje a zajišťuje odbornou správu lesa ve smyslu platného zákona o lesích.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení lesní správy v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 • Zajišťování řádného lesnického hospodaření, včetně přípravy lesní výroby v těžební a pěstební činnosti.
 • Zpracování návrhu výstavby sítě lesních cest.
 • Zajišťování údržby sítě lesních cest.
 • Vypracování žádostí o finanční příspěvky nárokované z lesního zákona.
 • Kontrola čerpání poskytnutých finančních příspěvků nárokované z lesního zákona.
 • Zajišťování péče o hmotný i nehmotný majetek lesní správy.
 • Zajišťování řádného mysliveckého hospodaření ve spravovaných honitbách.
 • Zajišťování ochrany lesů proti škodlivým činitelům.
 • Zajišťování tvorby lesních hospodářských plánů a kontrola plnění jejich závazných ustanovení.
 • Komunikace s orgány státní správy, institucemi a zařízeními v rámci působnosti řízené lesní správy.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-inzenyr-spravce

Zemědělský specialista zootechnik

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský specialista zootechnik koordinuje a řídí živočišnou výrobu, stanovuje koncepční záměry, vykonává specializované poradenské a metodické činnosti v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Komplexní koordinace, organizace a řízení živočišné výroby v intenzivních chovech.
 • Organizace a řízení oblasti biotechnologických služeb.
 • Stanovování koncepčních záměrů živočišné výroby.
 • Zpracovávání a předkládání koncepčních záměrů dané oblasti výroby.
 • Realizace podnikatelských záměrů.
 • Vedení příslušné evidence.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-specialista-zo

Zemědělský specialista agronom

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský specialista agronom koordinuje a řídí rostlinnou výrobu, stanovuje koncepční záměry, vykonává specializované poradenské a metodické činnosti v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování, organizace a řízení rostlinné výroby.
 • Příprava, organizace a řízení specializovaných výrob při pěstování rostlin a plodin.
 • Specializovaná poradenská, metodická a odborná práce.
 • Provádění analýz a expertních posouzení efektivity rostlinné výroby.
 • Stanovování investiční a provozní náročnosti v rostlinné výrobě.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Realizace obchodní činnosti v rostlinné výrobě.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-specialista-ag

Zemědělský specialista mechanizátor

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský specialista mechanizátor zajišťuje koncepční a operativní řízení provozu, jakosti a spolehlivosti techniky pro zemědělskou a lesní výrobu, údržbu a ochranu krajiny.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování, organizace a řízení provozu strojů v zemědělské a lesní výrobě a při údržbě a ochraně krajiny.
 • Projektování, kompletace a modernizace strojních linek a souprav.
 • Řízení obnovy parku strojů a ekonomické efektivnosti strojních investic.
 • Koordinace využití souprav a strojních linek s ohledem na ekonomiku provozu.
 • Kontrola a řízení jakosti výrobních procesů podle požadavků správné výrobní praxe.
 • Zajištění spolehlivosti výrobních zařízení, provozuschopnosti a modernizace strojů a zařízení, včetně údržby a obnovy.
 • Řešení logistických problémů podniku.
 • Aplikace podnikových systémů řízení jakosti.
 • Zajištění využívání všech druhů energie, včetně z obnovitelných zdrojů.
 • Zajištění informačních toků v oblasti mechanizace.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-specialista-me

Zoolog specialista

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zoolog specialista řídí a metodicky usměrňuje odborné činnosti spojené s chovem cizokrajných, ohrožených nebo vzácných zvířat v zoologických zahradách a obdobných specializovaných zařízeních (zookoutky, záchranné, zájmové a komerční chovy).

Pracovní činnosti

 • Rozhodování ve věcech umělých odchovů a eutanazie.
 • Plánování a realizace odborného dohledu na práce spojené s chovem a ošetřováním svěřených zvířat.
 • Metodické usměrňování a odborný dohled nad chovem zvířat.
 • Stanovování koncepčních záměrů a priorit rozvoje chovu živočišných druhů s ohledem na provozní možnosti a státní i mezinárodní legislativu ochrany ohrožených druhů.
 • Stanovování komplexních koncepcí a prognóz chovů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře v návaznosti na mezinárodní záchranné, reintrodukční, repatriační a in situ programy.
 • Publicistická a přednášková činnost, komunikace s veřejností a médii.
 • Expertizní a vědecko-badatelská činnost v oboru, zajišťování zoologického materiálu pro muzejní dokumentační a výzkumné účely, práce v mezinárodních odborných komisích.
 • Odborná spolupráce při koncepci tematických výstav, prezentace chovatelských výsledků.
 • Vedení komplexní zoologické dokumentace, národních a mezinárodních plemenných knih.
 • Realizace mimořádných opatření v případě nenadálých událostí (únik zvířete, evakuace areálu) nebo živelných pohrom (povodeň, požár, výbuch) s ohledem na bezpečnost personálu a návštěvníků.
 • Spolupráce s domácími a zahraničními zoo a podobnými institucemi.

Kód ISCO

2131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zoolog-specialista

Diagnostik chemik

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Diagnostik chemik provádí specializované laboratorní vyšetření potravin živočišného i rostlinného původu, surovin pro výrobu potravin, lihovin, krmiv, pitných, povrchových a odpadních vod včetně toxikologických a biochemických vyšetření.

Pracovní činnosti

 • Provádění základních chemických, biochemických a toxikologických vyšetření potravin, krmiv, vod a biologického materiálu.
 • Detekce toxických látek v potravinách, krmivech a tkáních zvířat.
 • Provádění biochemických vyšetření včetně stanovení biochemických parametrů krve, moče, bachorových tekutin, případně kostí.
 • Stanovení běžných chemických parametrů jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin.
 • Provádění vyšetření pitných vod včetně speciálních analýz, vyšetření povrchových a odpadních vod.
 • Spolupráce při zavádění nových diagnostických metod, jejich ověřování a interpretace výsledků.
 • Přednášková, poradenská a konzultační činnost a publikování.
 • Účast na tuzemských i zahraničních školeních a seminářích a studium aktuálních informací z oboru.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/diagnostik-chemik