Profese

Specialisté v biologických a příbuzných oborech [CZ-ISCO 213]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Specialista životního prostředí státní správy

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Specialista životního prostředí státní správy koordinuje oblast ochrany životního prostředí a ekologické stability, provádí kontrolu a státní dozor nad plněním povinností daných zákony o životním prostředí.

Pracovní činnosti

 • Komplexní výkon inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí.
 • Příprava a zpracovávání plánů, bilancí přírodních zdrojů, programů, expertiz a posudků.
 • Tvorba metodiky informačního systému o životním prostředí.
 • Celostátní usměrňování výkonu státní správy v životním prostředí.
 • Koordinace postupu ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy v oblasti životního prostředí.
 • Tvorba celostátní koncepce inspekce a dozoru v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Tvorba celostátní koncepce ochrany přírody a krajiny.
 • Tvorba celostátní koncepce technické ochrany životního prostředí.
 • Celostátní koordinace ochrany a péče o zvláště chráněná území národního významu.
 • Posuzování a schvalování nových technologií a analytických rozborů směsí látek sloužících k ochraně životního prostředí.
 • Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Metodické vedení regionálních pracovišť ochrany složek životního prostředí.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2133

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-zivotniho-pro

Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství koordinuje lesnické práce v pěstební činnosti a lesním školkařství v rámci dané výrobní jednotky.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací v pěstební činnosti v rámci výrobní jednotky (lesní závod, lesní správa aj.).
 • Vedení sumárních evidencí v pěstební činnosti (např. bilance holin a sadebního materiálu).
 • Řízení procesů ochrany lesa v rámci výrobní jednotky.
 • Zpracování příslušných statistických výkazů.
 • Zpracování pravidel pro tvorbu projektů pěstební činnosti, koordinace jejich zpracování, jejich sumarizace, kontrola a odsouhlasení.
 • Zpracování podkladů z oblasti pěstební činnosti pro zadávání veřejných zakázek.
 • Zpracování a aktualizace technologických a pracovních postupů pro danou výrobní jednotku.
 • Zpracování, kontrola a vyhodnocování časových prováděcích plánů realizace pěstebních činností.
 • Kontrola realizovaných činností v pěstební činnosti a školkařství, včetně kontrolních přejímek jednotlivých pracovišť.
 • Spolupráce při obnově lesního hospodářského plánu.
 • Účast a podávání vysvětlení při externích kontrolách a auditech, spolupráce s orgány státní správy lesa.
 • Koordinace lesnických činností se zájmy ochrany přírody, odsouhlasení lesnických prací ve zvlášť chráněných územích.
 • Komplexní řízení provozu lesních školek.
 • Řízení podřízených pracovníků na svěřeném úseku hospodaření.
 • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v pěstební činnosti a školkařství.
 • Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů v pěstební činnosti a školkařství.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-inzenyr-pro-pestebn

Lesní inženýr zařizovatel

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní inženýr zařizovatel zajišťuje a vykonává správní a poradenské činnosti související s hospodářskou úpravou lesů a s hospodařením v lesích a krajině.

Pracovní činnosti

 • Vypracování auditů pro certifikaci lesů.
 • Správa a údržba příslušných databází, včetně správy datového skladu.
 • Vymezování prostorového rozdělení lesa.
 • Vypracování a vyhodnocování oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.
 • Výkon státní správy v oboru lesnictví.
 • Vypracování a vyhodnocování inventarizací lesů.
 • Zpracování znaleckých posudků a odborných posouzení.
 • Poradenská činnost související s hospodářskou úpravou lesů a s hospodařením v lesích a krajině.
 • Vedení příslušné projektové dokumentace k výše uvedeným činnostem.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-inzenyr-zarizovatel

Vodohospodářský specialista správy povodí

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodohospodářský specialista správy povodí komplexně řídí složité a náročné úkoly v oblasti ochrany vod a péče o jejich jakost, nakládání s vodami, rozvoje vodního hospodářství, hospodaření s vodou a komplexně zpracovává koncepční materiály a studie v oblasti rozvoje vodního hospodářství v území a ochraně před nepříznivými účinky vody (povodně, sucha).

Pracovní činnosti

 • Komplexní zpracování studií a podkladů pro tvorbu, doplňování a vyhodnocování plánů v oblasti vod.
 • Komplexní zpracování podkladů pro vodohospodářskou bilanci.
 • Zpracování návrhů rozsáhlých záplavových území.
 • Zpracování studií odtokových poměrů v povodí a splaveninového režimu vodních toků.
 • Zpracování komplexních manipulačních řádů vodohospodářských soustav.
 • Zpracování složitých a náročných vodohospodářských řešení.
 • Provádění složitých hydrotechnických a hydrologických výpočtů.
 • Zpracování návrhů programu provozního monitoringu povrchových vod a jejich aktualizace.
 • Vyhodnocování provozního monitoringu povrchových vod podle schváleného programu.
 • Zajištění úkolů na úseku ochrany vod a péče o jejich čistotu.
 • Zpracovávání podkladů pro rozhodování správních orgánů.
 • Zpracování Programů technickobezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Kontrola a zabezpečování úkolů dle Programu technickobezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Zpracování vyhodnocení a zpráv o TBD včetně návrhů na opatření.
 • Vedení příslušných evidencí a dokumentací.
 • Vyjadřovací činnost z hlediska správce povodí ve smyslu vodního zákona.
 • Vyhodnocení bezpečnosti vodních děl na základě jejich stavu a zpráv o TBD včetně návrhů na opatření.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-specialis

Lesní inženýr pro těžební činnost

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní inženýr pro těžební činnost organizuje, řídí a koordinuje veškerou těžební činnost v lese.

Pracovní činnosti

 • Organizace těžební činnosti v lesnictví při motomanuální těžbě dříví.
 • Organizace činnosti těžebně-dopravních strojů.
 • Organizace a navrhování výroby a sortimentace surového dříví s cílem dosažení maximální realizace zisku za dříví.
 • Organizace expedice dříví, uzavírání a vyhodnocování obchodních smluv.
 • Navrhování nebo změny výkonových norem v lesním hospodářství.
 • Organizace vedení evidence dříví od jeho výroby až po jeho expedici.
 • Kontrola objemu vyrobeného dříví a jeho sortimentace.
 • Kontrola efektivnosti průběhu těžební činnosti a zajištění odstranění případných škod na lesních porostech způsobených soustřeďováním dříví.
 • Vedení předepsaných evidencí v těžební činnosti.
 • Kontrola plnění plánu těžeb.
 • Spolupráce při navrhování výstavby, oprav a údržby lesních cest a staveb včetně zajišťování projektových přípravných prací.
 • Zpracování žádostí o dotace zejména z operačních programů EU.
 • Zajišťování nákupu a prodeje těžebních strojů.
 • Organizace a řízení lesní správy v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 • Zajišťování majetkové správy, lesní hospodářské evidence a obchodních i ekonomických vztahů.
 • Kontrola dodržování závazných ustanovení lesního hospodářského plánu.
 • Zpracování ročních projektů lesnických činností.
 • Komunikace s orgány státní správy, institucemi a zařízeními v rámci působnosti řízené lesní správy.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-inzenyr-pro-tezebni

Greenkeeper specialista

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Greenkeeper specialista plánuje, řídí a organizuje veškeré aktivity spojené s provozem okrasných ploch sportovního a golfového areálu včetně sportovních travnatých ploch, stanoví metodiky a technologické postupy při ošetřování travnatých a okrasných ploch. Organizuje a řídí výběr zaměstnanců, plánuje a hodnotí jejich činnost.

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu travnatých sportovišť.
 • Příprava a správa rozpočtu okrasných a travnatých ploch sportovního a golfového areálu.
 • Stanovení zásad pro rozvoj sportovního a golfového areálu.
 • Příprava a vedení meetingu a pracovních jednání týmu.
 • Plánování a vedení projektu sportovního a golfového areálu.
 • Stanovení a prevence rizik ve sportovním a golfovém areálu.
 • Pohovory a výběr zaměstnanců.
 • Hodnocení a plánování vlastní činnosti a práce týmu.
 • Organizace turnajového a neturnajového provozu hřiště.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/greenkeeper-specialista

Rybářský specialista

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Rybářský specialista koordinuje a řídí provoz rybničního hospodářství a zařízení pro chov ryb.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání plánů a programů rybničního hospodářství.
 • Řízení chovu ryb v rybnících a chovu vodní drůbeže.
 • Řízení intenzivních chovů ryb.
 • Řízení procesu zpracování ryb.
 • Organizace odbytu a prodeje tržních ryb a vodní drůbeže.
 • Vedení vodohospodářské a pozemkové agendy rybníků a ostatních ploch.
 • Vedení příslušné dokumentace, včetně elektronického zpracování dat.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rybarsky-specialista

Specialista zahradnické výroby

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Specialista zahradnické výroby řídí a organizuje květinářské, ovocnické, zelinářské a školkařské práce v rozsáhlé zahradnické firmě, stanovuje koncepční záměry v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování, organizace a řízení zahradnické činnosti.
 • Tvorba a zajišťování výrobní a marketingové strategie.
 • Zpracovávání plánů zahradnické produkce a struktury.
 • Provádění analýz a expertních hodnocení výsledků v zahradnické produkci.
 • Provádění specializovaných poradenských, metodických a odborných prací.
 • Stanovování investiční a provozní náročnosti zahradnické produkce.
 • Zavádění a využívání moderních postupů a nových technologií v zahradnické produkci.
 • Řízení odbytu a prodeje zahradnické produkce.
 • Prezentace firmy při výběrovém řízení.
 • Vedení ekonomiky zahradnické produkce.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Vedení příslušné evidence.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-zahradnicke-v

Specialista realizace a údržby zeleně

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Specialista realizace a údržby zeleně koordinuje a řídí činnosti na úseku realizace a údržby sadovnických a krajinářských úprav, vykonává specializované poradenské a metodické činnosti v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Řízení procesu produkce okrasných dřevin.
 • Organizace a řízení realizace sadovnických a krajinářských úprav.
 • Zpracování metodických postupů a koncepcí v oblasti sadovnických a krajinářských úprav.
 • Zpracování plánů údržby zeleně.
 • Zpracování odborných posudků a oceňování dřevin.
 • Poradenství v oboru arboristiky.
 • Zavádění a využívání moderních postupů a nových technologií v sadovnictví.
 • Prezentace firmy při výběrových řízeních.
 • Organizace a řízení údržby sadovnických a krajinářských úprav.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-realizace-a-u

Specialista vinohradník a vinař

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Specialista vinohradník a vinař řídí, organizuje a stanovuje koncepční záměry a koordinuje proces pěstování révy vinné a výroby vína.

Pracovní činnosti

 • Komplexní organizace a řízení rozmnožování révy vinné.
 • Tvorba a zajištění marketingové strategie společnosti.
 • Zpracovávání plánu produkce hroznů a vína.
 • Provádění analýz produkce hroznů a vína.
 • Metodické vedení prací v podniku.
 • Zpracovávání investičních záměrů podniku.
 • Monitorování a zavádění moderních a inovačních postupů produkce.
 • Řízení odbytu produkce.
 • Prezentace firmy.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Řízení ekonomiky provozu.
 • Senzorické posuzování vín.
 • Sledování a uplatňování právních předpisů v oblasti vinohradnictví a vinařství.
 • Prezentace vín zákazníkům v českém i cizím jazyce.
 • Prodej vína.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-vinohradnik-a

Lesní inženýr správce

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní inženýr správce organizuje a zajišťuje odbornou správu lesa ve smyslu platného zákona o lesích.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení lesní správy v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 • Zajišťování řádného lesnického hospodaření, včetně přípravy lesní výroby v těžební a pěstební činnosti.
 • Zpracování návrhu výstavby sítě lesních cest.
 • Zajišťování údržby sítě lesních cest.
 • Vypracování žádostí o finanční příspěvky nárokované z lesního zákona.
 • Kontrola čerpání poskytnutých finančních příspěvků nárokované z lesního zákona.
 • Zajišťování péče o hmotný i nehmotný majetek lesní správy.
 • Zajišťování řádného mysliveckého hospodaření ve spravovaných honitbách.
 • Zajišťování ochrany lesů proti škodlivým činitelům.
 • Zajišťování tvorby lesních hospodářských plánů a kontrola plnění jejich závazných ustanovení.
 • Komunikace s orgány státní správy, institucemi a zařízeními v rámci působnosti řízené lesní správy.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-inzenyr-spravce

Zemědělský specialista zootechnik

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský specialista zootechnik koordinuje a řídí živočišnou výrobu, stanovuje koncepční záměry, vykonává specializované poradenské a metodické činnosti v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Komplexní koordinace, organizace a řízení živočišné výroby v intenzivních chovech.
 • Organizace a řízení oblasti biotechnologických služeb.
 • Stanovování koncepčních záměrů živočišné výroby.
 • Zpracovávání a předkládání koncepčních záměrů dané oblasti výroby.
 • Realizace podnikatelských záměrů.
 • Vedení příslušné evidence.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-specialista-zo

Zemědělský specialista agronom

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský specialista agronom koordinuje a řídí rostlinnou výrobu, stanovuje koncepční záměry, vykonává specializované poradenské a metodické činnosti v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování, organizace a řízení rostlinné výroby.
 • Příprava, organizace a řízení specializovaných výrob při pěstování rostlin a plodin.
 • Specializovaná poradenská, metodická a odborná práce.
 • Provádění analýz a expertních posouzení efektivity rostlinné výroby.
 • Stanovování investiční a provozní náročnosti v rostlinné výrobě.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Realizace obchodní činnosti v rostlinné výrobě.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-specialista-ag

Zemědělský specialista mechanizátor

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský specialista mechanizátor zajišťuje koncepční a operativní řízení provozu, jakosti a spolehlivosti techniky pro zemědělskou a lesní výrobu, údržbu a ochranu krajiny.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování, organizace a řízení provozu strojů v zemědělské a lesní výrobě a při údržbě a ochraně krajiny.
 • Projektování, kompletace a modernizace strojních linek a souprav.
 • Řízení obnovy parku strojů a ekonomické efektivnosti strojních investic.
 • Koordinace využití souprav a strojních linek s ohledem na ekonomiku provozu.
 • Kontrola a řízení jakosti výrobních procesů podle požadavků správné výrobní praxe.
 • Zajištění spolehlivosti výrobních zařízení, provozuschopnosti a modernizace strojů a zařízení, včetně údržby a obnovy.
 • Řešení logistických problémů podniku.
 • Aplikace podnikových systémů řízení jakosti.
 • Zajištění využívání všech druhů energie, včetně z obnovitelných zdrojů.
 • Zajištění informačních toků v oblasti mechanizace.

Kód ISCO

2132

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-specialista-me

Zoolog specialista

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zoolog specialista řídí a metodicky usměrňuje odborné činnosti spojené s chovem cizokrajných, ohrožených nebo vzácných zvířat v zoologických zahradách a obdobných specializovaných zařízeních (zookoutky, záchranné, zájmové a komerční chovy).

Pracovní činnosti

 • Rozhodování ve věcech umělých odchovů a eutanazie.
 • Plánování a realizace odborného dohledu na práce spojené s chovem a ošetřováním svěřených zvířat.
 • Metodické usměrňování a odborný dohled nad chovem zvířat.
 • Stanovování koncepčních záměrů a priorit rozvoje chovu živočišných druhů s ohledem na provozní možnosti a státní i mezinárodní legislativu ochrany ohrožených druhů.
 • Stanovování komplexních koncepcí a prognóz chovů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře v návaznosti na mezinárodní záchranné, reintrodukční, repatriační a in situ programy.
 • Publicistická a přednášková činnost, komunikace s veřejností a médii.
 • Expertizní a vědecko-badatelská činnost v oboru, zajišťování zoologického materiálu pro muzejní dokumentační a výzkumné účely, práce v mezinárodních odborných komisích.
 • Odborná spolupráce při koncepci tematických výstav, prezentace chovatelských výsledků.
 • Vedení komplexní zoologické dokumentace, národních a mezinárodních plemenných knih.
 • Realizace mimořádných opatření v případě nenadálých událostí (únik zvířete, evakuace areálu) nebo živelných pohrom (povodeň, požár, výbuch) s ohledem na bezpečnost personálu a návštěvníků.
 • Spolupráce s domácími a zahraničními zoo a podobnými institucemi.

Kód ISCO

2131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zoolog-specialista

Diagnostik chemik

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Diagnostik chemik provádí specializované laboratorní vyšetření potravin živočišného i rostlinného původu, surovin pro výrobu potravin, lihovin, krmiv, pitných, povrchových a odpadních vod včetně toxikologických a biochemických vyšetření.

Pracovní činnosti

 • Provádění základních chemických, biochemických a toxikologických vyšetření potravin, krmiv, vod a biologického materiálu.
 • Detekce toxických látek v potravinách, krmivech a tkáních zvířat.
 • Provádění biochemických vyšetření včetně stanovení biochemických parametrů krve, moče, bachorových tekutin, případně kostí.
 • Stanovení běžných chemických parametrů jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin.
 • Provádění vyšetření pitných vod včetně speciálních analýz, vyšetření povrchových a odpadních vod.
 • Spolupráce při zavádění nových diagnostických metod, jejich ověřování a interpretace výsledků.
 • Přednášková, poradenská a konzultační činnost a publikování.
 • Účast na tuzemských i zahraničních školeních a seminářích a studium aktuálních informací z oboru.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2131

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/diagnostik-chemik