Profese

Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech [CZ-ISCO 211]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Meteorolog specialista

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Meteorolog specialista zabezpečuje koordinaci a metodické usměrňování systémů zabezpečování předpovědí počasí, zpracovává koncepce rozvoje meteorologie, klimatologie a jejich jednotlivých oborů.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému meteorologie a klimatologie a jejích jednotlivých oborů.
 • Koordinace meteorologických a klimatologických pozorovacích sítí.
 • Koordinace zabezpečování předpovědí počasí, výstražné a letecké meteorologické služby.
 • Provádění a organizování provozních předpovědních činností všech druhů.
 • Metodické usměrňování meteorologických a klimatologických činností s celorepublikovou působností.
 • Zpracovávání odborných posudků a informací o stavu atmosféry.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/meteorolog-specialista

Diagnostik chemik

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Diagnostik chemik provádí specializované laboratorní vyšetření potravin živočišného i rostlinného původu, surovin pro výrobu potravin, lihovin, krmiv, pitných, povrchových a odpadních vod včetně toxikologických a biochemických vyšetření.

Pracovní činnosti

 • Provádění základních chemických, biochemických a toxikologických vyšetření potravin, krmiv, vod a biologického materiálu.
 • Detekce toxických látek v potravinách, krmivech a tkáních zvířat.
 • Provádění biochemických vyšetření včetně stanovení biochemických parametrů krve, moče, bachorových tekutin, případně kostí.
 • Stanovení běžných chemických parametrů jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin.
 • Provádění vyšetření pitných vod včetně speciálních analýz, vyšetření povrchových a odpadních vod.
 • Spolupráce při zavádění nových diagnostických metod, jejich ověřování a interpretace výsledků.
 • Přednášková, poradenská a konzultační činnost a publikování.
 • Účast na tuzemských i zahraničních školeních a seminářích a studium aktuálních informací z oboru.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/diagnostik-chemik

Geomechanik

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Geomechanik řídí činnosti v protiotřesové oblasti, koordinuje a zajišťuje odborné činnosti v oblasti hodnocení fyzikálně mechanických vlastností hornin při dobývání ložisek a v oblasti podzemního stavitelství.

Pracovní činnosti

 • Hodnocení fyzikálně mechanických a technologických vlastností hornin a druhotných materiálů pro stavební účely.
 • Měření změn napětí horského masivu.
 • Výzkum napěťových polí v horském masivu.
 • Provádění rozboru vzniku otřesů.
 • Aplikace matematických modelů na geomechaniku a geotechniku.
 • Projektování dolu z hlediska ochrany proti otřesům a dalším podobným geomechanickým jevům.
 • Hodnocení vlastností základkových směsí z hlediska jejich vlastností a použití v důlním prostředí.
 • Řízení činnosti v protiotřesové oblasti.
 • Zpracovávání návrhů protiotřesové prevence při dobývání ložiska.
 • Navrhování prognózních a preventivních opatření jako ochranu proti otřesům a kontrola jejich dodržování.
 • Geomechanický monitoring.
 • Vědecko-výzkumná činnost.
 • Vypracovávání písemné a mapové dokumentace.

Kód ISCO

2114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/geomechanik

Geofyzik

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Geofyzik zkoumá stavbu a složení zemské kůry použitím příslušné geofyzikální metody.

Pracovní činnosti

 • Zkoumání fyzikálních polí v Zemském tělese a v jeho okolí.
 • Příprava projektu a postupu geofyzikálního měření.
 • Použití geofyzikální metody při zkoumání stavby a složení zemské kůry a jejího okolí.
 • Provádění vlastního měření.
 • Zajišťování zpracování naměřených dat a jejich analýz.
 • Kontrola dodržování projektovaného postupu zpracování dat.
 • Interpretace výsledků geofyzikální měření (vyhledání a upřesnění rozsahu a struktury ložiska, upřesnění tektonických poruch a zlomových pásem apod.).
 • Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických a jiných výstupů.
 • Vedení příslušné písemné a grafické dokumentace.
 • Zkoumání a posuzování umělé seismicity.
 • Realizace karotáží.

Kód ISCO

2114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/geofyzik

Hydrolog specialista

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Hydrolog specialista zabezpečuje koordinaci a metodické usměrňování oblasti hydrologie, zpracovává koncepce rozvoje systému hydrologie a jeho jednotlivých oborů.

Pracovní činnosti

 • Koordinace a metodické usměrňování systémů hydrologických předpovědí.
 • Zpracování náročných posudků a ucelených informací o stavu hydrosféry.
 • Zpracování koncepce rozvoje a koordinace systému hydrologie a jeho jednotlivých oborů.
 • Zajišťování výzkumných a vývojových prací, mezinárodní spolupráce a mezinárodních projektů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hydrolog-specialista

Hydrogeolog

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Hydrogeolog zkoumá hydrogeologické poměry zájmového území a složení zemské kůry na základě hydrogeologických průzkumů.

Pracovní činnosti

 • Příprava studií a projektů na zpracování hydrogeologických dat.
 • Provádění a zajišťování zpracování hydrogeologických dat.
 • Kontrola dodržování projektovaného postupu zpracování dat.
 • Provádění interpretací hydrogeologických poměrů.
 • Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických a jiných výstupů.
 • Zhodnocení vydatnosti a kvality vodních zdrojů.
 • Stanovení využitelných vydatností vodních zdrojů.
 • Stanovení opatření k ochraně podzemních vod (návrh ochranných pásem vodních zdrojů).
 • Zajišťování hydrogeologických průzkumů pro vyhledávání a ochranu vodních zdrojů, pro stavební účely pro skládky odpadů.
 • Hodnocení vlivu staveb na podzemní a povrchové vody.
 • Hydrogeologické mapování.
 • Posudková a konzultační činnost v oboru.
 • Předkládání návrhů bezpečnostních opatření pro práce v blízkosti nebezpečných a zvodnělých horizontů, ochranné celíky v okolí zdrojů vod.
 • Vedení příslušné písemné a mapové dokumentace.

Kód ISCO

2114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hydrogeolog

Ložiskový geolog

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Ložiskový geolog řídí a vyhodnocuje geologické práce a podílí se na zpracovávání projektů otvírky a těžby ložiska.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace geologicko-průzkumných prací při v etapě vyhledávání a těžby ložiska.
 • Spolupráce při projektování, metodickém řízení a interpretaci ložiskově-výzkumných prací.
 • Spolupráce při navrhování těžebních metod, otvírky a dobývaní ložiska.
 • Provádění ložiskové analýzy a prognózy těžby ložiska.
 • Spolupráce při výpočtech zásob ložiska.
 • Zodpovědnost za složení ložiska a hodnocení zásob ložiska v těžebním procesu.
 • Zajišťování popisu geologických poměrů území, útvarů a pánví.
 • Zabezpečování geologických podkladů pro zpracování plánu těžby ložiska.
 • Zajišťování spolupráce s odbornými útvary organizace.
 • Kontrola dodržování zásad ochrany a využití nerostného bohatství při hornické činnosti.
 • Zpracování geologické, písemné a grafické dokumentace.

Kód ISCO

2114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/loziskovy-geolog

Inženýrský geolog

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Inženýrský geolog řídí geologické práce a zajišťuje podklady pro zakládání staveb dopravních, vodohospodářských, ekologických, průmyslových a pro bytovou výstavbu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování podkladů pro projekci a realizaci využití lokality pro stavebnictví.
 • Zajišťování orientačních, předběžných, podrobných a doplňujících inženýrsko-geologických průzkumů při zakládání staveb, např. obytných a průmyslových staveb, liniových staveb, komunikací, vodních nádrží apod.
 • Posuzování podmínek zakládání staveb, např. únosnosti, stlačitelnosti, propustnosti apod.
 • Zajišťování popisu hydrogeologických poměrů území.
 • Spolupráce při tvorbě projektů otvírky nových zdrojů nerostných surovin pro velké stavební akce, např. stavby přehrad, komunikací.
 • Spolupráce při tvorbě územních plánů.
 • Inženýrsko-geologický dozor při výstavbě průmyslových a bytových objektů, silničních, vodních a železničních staveb.
 • Konzultační, posudková, oponentní a expertní činnost v oboru.
 • Zpracování a vedení geologických map písemné dokumentace.

Kód ISCO

2114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyrsky-geolog

Paleontolog

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Paleontolog provádí vědecké a výzkumné práce a dohlíží nad sbírkami paleontologické povahy (fosilních rostlin a živočichů).

Pracovní činnosti

 • Vytváření koncepcí výzkumu a analýz v oblasti paleontologie v národním i v mezinárodním rozsahu.
 • Vyhodnocení a interpretace expertíz pro státní správu a samosprávu.
 • Kompletní zpracování a vedení paleontologické dokumentace.
 • Zajišťování ochrany paleontologických nalezišť v tuzemsku i zahraničí.
 • Vědecké zpracování paleontologických sbírek v tuzemsku i v zahraničí.
 • Manipulace s předměty a materiály při provádění výzkumu.

Kód ISCO

2114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/paleontolog

Radiologický fyzik

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Radiologický fyzik zajišťuje radiační ochranu od zdravotnických přístrojů dle zákona 263/2016 ve zdravotnických zařízeních a ve spolupráci s lékařem se podílí na léčebné a diagnostické péči.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  2111

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/radiologicky-fyzik-4218