Profese

Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech [CZ-ISCO 211]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Meteorolog specialista

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Meteorolog specialista zabezpečuje koordinaci a metodické usměrňování systémů zabezpečování předpovědí počasí, zpracovává koncepce rozvoje meteorologie, klimatologie a jejich jednotlivých oborů.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému meteorologie a klimatologie a jejích jednotlivých oborů.
 • Koordinace meteorologických a klimatologických pozorovacích sítí.
 • Koordinace zabezpečování předpovědí počasí, výstražné a letecké meteorologické služby.
 • Provádění a organizování provozních předpovědních činností všech druhů.
 • Metodické usměrňování meteorologických a klimatologických činností s celorepublikovou působností.
 • Zpracovávání odborných posudků a informací o stavu atmosféry.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/meteorolog-specialista

Diagnostik chemik

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Diagnostik chemik provádí specializované laboratorní vyšetření potravin živočišného i rostlinného původu, surovin pro výrobu potravin, lihovin, krmiv, pitných, povrchových a odpadních vod včetně toxikologických a biochemických vyšetření.

Pracovní činnosti

 • Provádění základních chemických, biochemických a toxikologických vyšetření potravin, krmiv, vod a biologického materiálu.
 • Detekce toxických látek v potravinách, krmivech a tkáních zvířat.
 • Provádění biochemických vyšetření včetně stanovení biochemických parametrů krve, moče, bachorových tekutin, případně kostí.
 • Stanovení běžných chemických parametrů jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin.
 • Provádění vyšetření pitných vod včetně speciálních analýz, vyšetření povrchových a odpadních vod.
 • Spolupráce při zavádění nových diagnostických metod, jejich ověřování a interpretace výsledků.
 • Přednášková, poradenská a konzultační činnost a publikování.
 • Účast na tuzemských i zahraničních školeních a seminářích a studium aktuálních informací z oboru.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/diagnostik-chemik

Geomechanik

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Geomechanik řídí činnosti v protiotřesové oblasti, koordinuje a zajišťuje odborné činnosti v oblasti hodnocení fyzikálně mechanických vlastností hornin při dobývání ložisek a v oblasti podzemního stavitelství.

Pracovní činnosti

 • Hodnocení fyzikálně mechanických a technologických vlastností hornin a druhotných materiálů pro stavební účely.
 • Měření změn napětí horského masivu.
 • Výzkum napěťových polí v horském masivu.
 • Provádění rozboru vzniku otřesů.
 • Aplikace matematických modelů na geomechaniku a geotechniku.
 • Projektování dolu z hlediska ochrany proti otřesům a dalším podobným geomechanickým jevům.
 • Hodnocení vlastností základkových směsí z hlediska jejich vlastností a použití v důlním prostředí.
 • Řízení činnosti v protiotřesové oblasti.
 • Zpracovávání návrhů protiotřesové prevence při dobývání ložiska.
 • Navrhování prognózních a preventivních opatření jako ochranu proti otřesům a kontrola jejich dodržování.
 • Geomechanický monitoring.
 • Vědecko-výzkumná činnost.
 • Vypracovávání písemné a mapové dokumentace.

Kód ISCO

2114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/geomechanik

Geofyzik

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Geofyzik zkoumá stavbu a složení zemské kůry použitím příslušné geofyzikální metody.

Pracovní činnosti

 • Zkoumání fyzikálních polí v Zemském tělese a v jeho okolí.
 • Příprava projektu a postupu geofyzikálního měření.
 • Použití geofyzikální metody při zkoumání stavby a složení zemské kůry a jejího okolí.
 • Provádění vlastního měření.
 • Zajišťování zpracování naměřených dat a jejich analýz.
 • Kontrola dodržování projektovaného postupu zpracování dat.
 • Interpretace výsledků geofyzikální měření (vyhledání a upřesnění rozsahu a struktury ložiska, upřesnění tektonických poruch a zlomových pásem apod.).
 • Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických a jiných výstupů.
 • Vedení příslušné písemné a grafické dokumentace.
 • Zkoumání a posuzování umělé seismicity.
 • Realizace karotáží.

Kód ISCO

2114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/geofyzik

Hydrolog specialista

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Hydrolog specialista zabezpečuje koordinaci a metodické usměrňování oblasti hydrologie, zpracovává koncepce rozvoje systému hydrologie a jeho jednotlivých oborů.

Pracovní činnosti

 • Koordinace a metodické usměrňování systémů hydrologických předpovědí.
 • Zpracování náročných posudků a ucelených informací o stavu hydrosféry.
 • Zpracování koncepce rozvoje a koordinace systému hydrologie a jeho jednotlivých oborů.
 • Zajišťování výzkumných a vývojových prací, mezinárodní spolupráce a mezinárodních projektů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hydrolog-specialista

Hydrogeolog

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Hydrogeolog zkoumá hydrogeologické poměry zájmového území a složení zemské kůry na základě hydrogeologických průzkumů.

Pracovní činnosti

 • Příprava studií a projektů na zpracování hydrogeologických dat.
 • Provádění a zajišťování zpracování hydrogeologických dat.
 • Kontrola dodržování projektovaného postupu zpracování dat.
 • Provádění interpretací hydrogeologických poměrů.
 • Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických a jiných výstupů.
 • Zhodnocení vydatnosti a kvality vodních zdrojů.
 • Stanovení využitelných vydatností vodních zdrojů.
 • Stanovení opatření k ochraně podzemních vod (návrh ochranných pásem vodních zdrojů).
 • Zajišťování hydrogeologických průzkumů pro vyhledávání a ochranu vodních zdrojů, pro stavební účely pro skládky odpadů.
 • Hodnocení vlivu staveb na podzemní a povrchové vody.
 • Hydrogeologické mapování.
 • Posudková a konzultační činnost v oboru.
 • Předkládání návrhů bezpečnostních opatření pro práce v blízkosti nebezpečných a zvodnělých horizontů, ochranné celíky v okolí zdrojů vod.
 • Vedení příslušné písemné a mapové dokumentace.

Kód ISCO

2114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hydrogeolog

Ložiskový geolog

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Ložiskový geolog řídí a vyhodnocuje geologické práce a podílí se na zpracovávání projektů otvírky a těžby ložiska.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace geologicko-průzkumných prací při v etapě vyhledávání a těžby ložiska.
 • Spolupráce při projektování, metodickém řízení a interpretaci ložiskově-výzkumných prací.
 • Spolupráce při navrhování těžebních metod, otvírky a dobývaní ložiska.
 • Provádění ložiskové analýzy a prognózy těžby ložiska.
 • Spolupráce při výpočtech zásob ložiska.
 • Zodpovědnost za složení ložiska a hodnocení zásob ložiska v těžebním procesu.
 • Zajišťování popisu geologických poměrů území, útvarů a pánví.
 • Zabezpečování geologických podkladů pro zpracování plánu těžby ložiska.
 • Zajišťování spolupráce s odbornými útvary organizace.
 • Kontrola dodržování zásad ochrany a využití nerostného bohatství při hornické činnosti.
 • Zpracování geologické, písemné a grafické dokumentace.

Kód ISCO

2114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/loziskovy-geolog

Inženýrský geolog

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Inženýrský geolog řídí geologické práce a zajišťuje podklady pro zakládání staveb dopravních, vodohospodářských, ekologických, průmyslových a pro bytovou výstavbu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování podkladů pro projekci a realizaci využití lokality pro stavebnictví.
 • Zajišťování orientačních, předběžných, podrobných a doplňujících inženýrsko-geologických průzkumů při zakládání staveb, např. obytných a průmyslových staveb, liniových staveb, komunikací, vodních nádrží apod.
 • Posuzování podmínek zakládání staveb, např. únosnosti, stlačitelnosti, propustnosti apod.
 • Zajišťování popisu hydrogeologických poměrů území.
 • Spolupráce při tvorbě projektů otvírky nových zdrojů nerostných surovin pro velké stavební akce, např. stavby přehrad, komunikací.
 • Spolupráce při tvorbě územních plánů.
 • Inženýrsko-geologický dozor při výstavbě průmyslových a bytových objektů, silničních, vodních a železničních staveb.
 • Konzultační, posudková, oponentní a expertní činnost v oboru.
 • Zpracování a vedení geologických map písemné dokumentace.

Kód ISCO

2114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyrsky-geolog

Paleontolog

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Paleontolog provádí vědecké a výzkumné práce a dohlíží nad sbírkami paleontologické povahy (fosilních rostlin a živočichů).

Pracovní činnosti

 • Vytváření koncepcí výzkumu a analýz v oblasti paleontologie v národním i v mezinárodním rozsahu.
 • Vyhodnocení a interpretace expertíz pro státní správu a samosprávu.
 • Kompletní zpracování a vedení paleontologické dokumentace.
 • Zajišťování ochrany paleontologických nalezišť v tuzemsku i zahraničí.
 • Vědecké zpracování paleontologických sbírek v tuzemsku i v zahraničí.
 • Manipulace s předměty a materiály při provádění výzkumu.

Kód ISCO

2114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/paleontolog

Radiologický fyzik

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Radiologický fyzik zajišťuje radiační ochranu od zdravotnických přístrojů dle zákona 263/2016 ve zdravotnických zařízeních a ve spolupráci s lékařem se podílí na léčebné a diagnostické péči.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  2111

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/radiologicky-fyzik-4218