Profese

Ostatní řídící pracovníci [CZ-ISCO 143]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Knižní vydavatel

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Knižní vydavatel realizuje vydávání knižních titulů.

Pracovní činnosti

 • Řízení chodu vydavatelství.
 • Řízení odbytu.
 • Určování zaměření vydavatelství.
 • Schvalování marketingových strategií.
 • Rozhodování o výběru vydávaných titulů.

Kód ISCO

1431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knizni-vydavatel

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Technik prádelen, čistíren a pronájmu prádla

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Technik prádelen, čistíren a pronájmu prádla operativně řídí a organizuje práci pracovního týmu při výkonu služby praní, čištění a pronájmu prádla, oděvů a jiných výrobků a provádí komplexní dohled nad tímto provozem.

Pracovní činnosti

 • Organizace dělby práce, cílené rozdělení úkolů v rámci pracovního týmu.
 • Volba vhodného technologického postupu praní, čistění a pronájmu prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Zajišťování technologické kázně a předepsané kvality při praní, čištění a pronájmu zakázek, provádění operativních zásahů do technologického procesu.
 • Operační, mezioperační, namátková a výstupní kontrola kvality prováděné služby a vyhodnocování možných příčin snížené kvality služby a vedení příslušné evidence.
 • Návrhy a vytváření plánů úspor energií, surovin a emisí škodlivých látek do životního prostředí včetně návrhu inovace strojního zařízení provozu s ohledem na úsporu energií a životní prostředí.
 • Řízení a organizace sběrných míst a dohled nad hygienicko-sanitačním zajištěním vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Organizace vozového parku pro svoz a rozvoz prádla.
 • Sledování důsledného dodržování všech příslušných norem, podmínek akreditací a vyhlášek souvisejících s provozem.
 • Kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí a navrhování nápravných opatření.
 • Vyřizování reklamací ze strany zákazníků a komunikace s nespokojeným zákazníkem v případě sporu.
 • Zaučování, zvyšování znalostí a motivace zaměstnanců v pracovním týmu.
 • Navrhování identifikačního systému pronajímaných výrobků.
 • Vedení provozní evidence zakázek, evidence nebezpečných odpadů, hmotnosti použitých rozpouštědel, pomocných chemických přípravků a jiných pomocných chemických látek a evidence pro výpočet nebo měření výrobní emise rozpouštědel.
 • Kontrola a zajišťování pravidelného preventivního servisu zařízení prádelny nebo čistírny včetně předkládání návrhů na generální opravy strojů a zařízení nebo inovaci technologického vybavení.

Kód ISCO

1439

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pradelen-a-cistir

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1439

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace