Profese

Ostatní řídící pracovníci [CZ-ISCO 143]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Knižní vydavatel

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Knižní vydavatel realizuje vydávání knižních titulů.

Pracovní činnosti

 • Řízení chodu vydavatelství.
 • Řízení odbytu.
 • Určování zaměření vydavatelství.
 • Schvalování marketingových strategií.
 • Rozhodování o výběru vydávaných titulů.

Kód ISCO

1431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knizni-vydavatel

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Technik prádelen, čistíren a pronájmu prádla

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Technik prádelen, čistíren a pronájmu prádla operativně řídí a organizuje práci pracovního týmu při výkonu služby praní, čištění a pronájmu prádla, oděvů a jiných výrobků a provádí komplexní dohled nad tímto provozem.

Pracovní činnosti

 • Organizace dělby práce, cílené rozdělení úkolů v rámci pracovního týmu.
 • Volba vhodného technologického postupu praní, čistění a pronájmu prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Zajišťování technologické kázně a předepsané kvality při praní, čištění a pronájmu zakázek, provádění operativních zásahů do technologického procesu.
 • Operační, mezioperační, namátková a výstupní kontrola kvality prováděné služby a vyhodnocování možných příčin snížené kvality služby a vedení příslušné evidence.
 • Návrhy a vytváření plánů úspor energií, surovin a emisí škodlivých látek do životního prostředí včetně návrhu inovace strojního zařízení provozu s ohledem na úsporu energií a životní prostředí.
 • Řízení a organizace sběrných míst a dohled nad hygienicko-sanitačním zajištěním vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Organizace vozového parku pro svoz a rozvoz prádla.
 • Sledování důsledného dodržování všech příslušných norem, podmínek akreditací a vyhlášek souvisejících s provozem.
 • Kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí a navrhování nápravných opatření.
 • Vyřizování reklamací ze strany zákazníků a komunikace s nespokojeným zákazníkem v případě sporu.
 • Zaučování, zvyšování znalostí a motivace zaměstnanců v pracovním týmu.
 • Navrhování identifikačního systému pronajímaných výrobků.
 • Vedení provozní evidence zakázek, evidence nebezpečných odpadů, hmotnosti použitých rozpouštědel, pomocných chemických přípravků a jiných pomocných chemických látek a evidence pro výpočet nebo měření výrobní emise rozpouštědel.
 • Kontrola a zajišťování pravidelného preventivního servisu zařízení prádelny nebo čistírny včetně předkládání návrhů na generální opravy strojů a zařízení nebo inovaci technologického vybavení.

Kód ISCO

1439

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pradelen-a-cistir

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1439

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace