Profese

Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě [CZ-ISCO 142]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Vedoucí velkoobchodní provozovny

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Vedoucí velkoobchodní provozovny vykonává a zodpovídá za veškeré činnosti probíhající ve velkoobchodní provozovně, řídí zaměstnance, komunikuje s dodavateli a zákazníky a zajišťuje související administrativní činnosti.

Pracovní činnosti

 • Organizace práce ve velkoobchodní provozovně a vedení podřízených pracovníků.
 • Řízení příjmu, kontroly, skladování, ošetřování a výdeje zboží, popř. surovin.
 • Řízení stavu zásob.
 • Koordinace expedice zboží.
 • Práce s ICT objednávkovým systémem firmy.
 • Inventarizace a pomoc při identifikaci evidence zboží na skladě.
 • Řešení reklamačních řízení.
 • Vedení provozní dokumentace včetně dohlížení na řádné značení zboží a jeho umístění.
 • Koordinace a dohled nad řádným nakládáním s odpady a prováděním hygienicko-sanitačních činností.
 • Udržování a posilování vztahů se zákazníky a přepravci.
 • Poskytování odborných konzultací, rad a informací v rámci expertní podpory pro interní a externí zákazníky.
 • Schvalování a kontrola rozvozních plánů včetně vyhodnocování efektivnosti rozvozů.
 • Kontrola dodržování termínů školení zaměstnanců (BOZP, PO, ochranné pracovní prostředky, HACPP).
 • Zpracování měsíčních hlášení o nákupu, prodeji, stavu zásob a ekonomice provozu skladu po potřeby vedení firmy.
 • Kontrola dodržování docházky, využívání pracovní doby, čerpání dovolených, práce přesčas a nemocnosti.
 • Kontrola dodržování revizí elektrických, vodovodních, plynových zařízení, dopravních prostředků, manipulační techniky a součástí budov.

Kód ISCO

1420

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-velkoobchodni-pro

Obchodní ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Obchodní ředitel definuje a implementuje obchodní strategii, řídí obchodní tým a koordinuje veškeré činnosti v souladu s obchodní strategií organizace.

Pracovní činnosti

 • Příprava, průběžná aktualizace, řízení implementace a vyhodnocení obchodní strategie organizace v souladu s jejími strategickými cíli.
 • Monitorování a analyzování trhu a vývojových trendů, nacházení nových obchodních příležitostí.
 • Stanovování interních směrnic pro obchodní činnost organizace.
 • Rozvoj vztahů v segmentu klíčových zákazníků organizace.
 • Schvalování obchodních smluv a zakázek.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
 • Analyzování výsledků obchodního týmu a příprava zpráv o průběhu a výsledcích obchodní činnosti organizace.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1420

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obchodni-reditel

Inspektor prodejen

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Inspektor prodejen řídí a koordinuje činnost vedoucích maloobchodních prodejen, popř. manažerů prodeje. Provádí kontrolu na prodejnách se zaměřením na úroveň nabídky, hygienu prodeje, ošetřování zboží, dodržování vnitřních předpisů a zákonných ustanovení.

Pracovní činnosti

 • Provádění kontroly dodržování vnitropodnikových směrnic.
 • Provádění kontroly evidence tržeb, příjmových a výdajových dokladů, dodacích listů a faktur.
 • Provádění kontroly čerpání energií.
 • Provádění kontroly dodržování marketingového plánu.
 • Provádění kontroly docházky, přestávek v práci, čerpání dovolené, přesčasové práce, práce s břemeny a dodržování předepsaného oblečení a obuvi.
 • Provádění kontroly HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů).
 • Provádění kontroly cen a oceňování zboží v prodejních prostorách.
 • Spolupráce s nadřízenými kontrolními orgány.
 • Spolupráce s vedoucím maloobchodní prodejny v oblasti personální.
 • Hodnocení hospodářských výsledků prodejen s jejich vedoucími.
 • Provádění kontroly dodržování předpisů BOZP a PO.
 • Kontrola dodržování prodávaného sortimentu dle katalogů, stavu zásob a obrátky zásob.
 • Provádění kontroly pokladny a trezoru (pohotovostní zásoba, odvod tržeb, ceniny, účetní rozdíly).

Kód ISCO

1420

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-prodejen

Oblastní manažer velkoobchodu pro svěřený region

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Oblastní manažer velkoobchodu pro svěřený region zastupuje zájmy velkoobchodu v přidělené oblasti. Odpovídá za dosažení výsledků z hlediska ekonomiky i z hlediska počtu získaných potencionálních odběratelů v regionu.

Pracovní činnosti

 • Vytváření obchodní strategie pro svěřený region.
 • Nastavení obchodních cílů a kontrola jejich naplňování.
 • Vyhledávání nových obchodních příležitostí v regionu.
 • Organizace, řízení a motivace podřízených pracovníků.
 • Provádění marketingových průzkumů a analýz trhu.
 • Vyhodnocování dat a stanovení predikce vývoje obchodu.
 • Podpora prodeje a využívání marketingových nástrojů.
 • Prezentace nabízených výrobků či služeb a reprezentace firmy široké veřejnosti.
 • Udržování a rozvoj vztahů s klíčovými zákazníky.
 • Uzavírání obchodních smluv či vztahů s obchodními partnery.
 • Nabídka výrobků a služeb obchodním partnerům i novým zákazníkům formou elektronických katalogů přes internetové sítě.
 • Vedení vybraných evidencí dle požadovaných kritérií.
 • Navrhování postupů ke zvýšení efektivnosti, popř. návrhy na změny vůči vedení firmy.
 • Pravidelný reporting vedení firmy, případně obchodním partnerům.

Kód ISCO

1420

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/oblastni-manazer-velkoobc

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1420

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace