Profese

Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě [CZ-ISCO 142]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Vedoucí velkoobchodní provozovny

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Vedoucí velkoobchodní provozovny vykonává a zodpovídá za veškeré činnosti probíhající ve velkoobchodní provozovně, řídí zaměstnance, komunikuje s dodavateli a zákazníky a zajišťuje související administrativní činnosti.

Pracovní činnosti

 • Organizace práce ve velkoobchodní provozovně a vedení podřízených pracovníků.
 • Řízení příjmu, kontroly, skladování, ošetřování a výdeje zboží, popř. surovin.
 • Řízení stavu zásob.
 • Koordinace expedice zboží.
 • Práce s ICT objednávkovým systémem firmy.
 • Inventarizace a pomoc při identifikaci evidence zboží na skladě.
 • Řešení reklamačních řízení.
 • Vedení provozní dokumentace včetně dohlížení na řádné značení zboží a jeho umístění.
 • Koordinace a dohled nad řádným nakládáním s odpady a prováděním hygienicko-sanitačních činností.
 • Udržování a posilování vztahů se zákazníky a přepravci.
 • Poskytování odborných konzultací, rad a informací v rámci expertní podpory pro interní a externí zákazníky.
 • Schvalování a kontrola rozvozních plánů včetně vyhodnocování efektivnosti rozvozů.
 • Kontrola dodržování termínů školení zaměstnanců (BOZP, PO, ochranné pracovní prostředky, HACPP).
 • Zpracování měsíčních hlášení o nákupu, prodeji, stavu zásob a ekonomice provozu skladu po potřeby vedení firmy.
 • Kontrola dodržování docházky, využívání pracovní doby, čerpání dovolených, práce přesčas a nemocnosti.
 • Kontrola dodržování revizí elektrických, vodovodních, plynových zařízení, dopravních prostředků, manipulační techniky a součástí budov.

Kód ISCO

1420

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-velkoobchodni-pro

Obchodní ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Obchodní ředitel definuje a implementuje obchodní strategii, řídí obchodní tým a koordinuje veškeré činnosti v souladu s obchodní strategií organizace.

Pracovní činnosti

 • Příprava, průběžná aktualizace, řízení implementace a vyhodnocení obchodní strategie organizace v souladu s jejími strategickými cíli.
 • Monitorování a analyzování trhu a vývojových trendů, nacházení nových obchodních příležitostí.
 • Stanovování interních směrnic pro obchodní činnost organizace.
 • Rozvoj vztahů v segmentu klíčových zákazníků organizace.
 • Schvalování obchodních smluv a zakázek.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
 • Analyzování výsledků obchodního týmu a příprava zpráv o průběhu a výsledcích obchodní činnosti organizace.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1420

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obchodni-reditel

Inspektor prodejen

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Inspektor prodejen řídí a koordinuje činnost vedoucích maloobchodních prodejen, popř. manažerů prodeje. Provádí kontrolu na prodejnách se zaměřením na úroveň nabídky, hygienu prodeje, ošetřování zboží, dodržování vnitřních předpisů a zákonných ustanovení.

Pracovní činnosti

 • Provádění kontroly dodržování vnitropodnikových směrnic.
 • Provádění kontroly evidence tržeb, příjmových a výdajových dokladů, dodacích listů a faktur.
 • Provádění kontroly čerpání energií.
 • Provádění kontroly dodržování marketingového plánu.
 • Provádění kontroly docházky, přestávek v práci, čerpání dovolené, přesčasové práce, práce s břemeny a dodržování předepsaného oblečení a obuvi.
 • Provádění kontroly HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů).
 • Provádění kontroly cen a oceňování zboží v prodejních prostorách.
 • Spolupráce s nadřízenými kontrolními orgány.
 • Spolupráce s vedoucím maloobchodní prodejny v oblasti personální.
 • Hodnocení hospodářských výsledků prodejen s jejich vedoucími.
 • Provádění kontroly dodržování předpisů BOZP a PO.
 • Kontrola dodržování prodávaného sortimentu dle katalogů, stavu zásob a obrátky zásob.
 • Provádění kontroly pokladny a trezoru (pohotovostní zásoba, odvod tržeb, ceniny, účetní rozdíly).

Kód ISCO

1420

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-prodejen

Oblastní manažer velkoobchodu pro svěřený region

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Oblastní manažer velkoobchodu pro svěřený region zastupuje zájmy velkoobchodu v přidělené oblasti. Odpovídá za dosažení výsledků z hlediska ekonomiky i z hlediska počtu získaných potencionálních odběratelů v regionu.

Pracovní činnosti

 • Vytváření obchodní strategie pro svěřený region.
 • Nastavení obchodních cílů a kontrola jejich naplňování.
 • Vyhledávání nových obchodních příležitostí v regionu.
 • Organizace, řízení a motivace podřízených pracovníků.
 • Provádění marketingových průzkumů a analýz trhu.
 • Vyhodnocování dat a stanovení predikce vývoje obchodu.
 • Podpora prodeje a využívání marketingových nástrojů.
 • Prezentace nabízených výrobků či služeb a reprezentace firmy široké veřejnosti.
 • Udržování a rozvoj vztahů s klíčovými zákazníky.
 • Uzavírání obchodních smluv či vztahů s obchodními partnery.
 • Nabídka výrobků a služeb obchodním partnerům i novým zákazníkům formou elektronických katalogů přes internetové sítě.
 • Vedení vybraných evidencí dle požadovaných kritérií.
 • Navrhování postupů ke zvýšení efektivnosti, popř. návrhy na změny vůči vedení firmy.
 • Pravidelný reporting vedení firmy, případně obchodním partnerům.

Kód ISCO

1420

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/oblastni-manazer-velkoobc

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1420

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace