Profese

Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě [CZ-ISCO 132]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Ředitel nákupu

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel nákupu vede oddělení nákupu a řídí veškeré činnosti související s tvorbou a implementací nákupní strategie a dodavatelských vztahů, spolupracuje s ostatními odděleními organizace na nákladových optimalizacích při zachování požadované kvality.

Pracovní činnosti

 • Definování strategie nákupu s ohledem na požadavky ostatních útvarů a finanční rozpočet.
 • Implementace nákupní strategie.
 • Sestavení a správa rozpočtu nákupu.
 • Komplexní řízení činností souvisejících s nákupními procesy uvnitř organizace.
 • Vyhledávání úspor a optimalizace nákupních procesů.
 • Nákupní marketing – analýza a průzkum trhu.
 • Koordinace procesu vyhledávání nových dodavatelů.
 • Stanovení výběrových řízení na dodavatele.
 • Vyjednávání o cenách s dodavateli.
 • Provádění auditu a stanovování ratingu dodavatelů (hodnocení kvality).
 • Udržování a posilování vztahů s dodavateli.
 • Operativní management dodavatelů.
 • Řešení reklamací v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 • Nastavování kontrolních mechanizmů.
 • Kontrola podřízených a nastavení systému zabraňujícímu braní úplatků (etický kodex a jeho kontrola).
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-nakupu

Manažer velkoobchodního skladu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer velkoobchodního skladu řídí efektivní fungování celého velkoobchodního skladu a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými odděleními.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a tvorba obchodních strategií na dané období.
 • Průběžné kontrolování dodržování finančního plánu velkoskladu a návrh případných opatření k jeho dosažení.
 • Koordinace činnosti jednotlivých oddělení a komunikace s vedoucími či jejich zástupci v rámci jednotlivých oddělení velkoskladu.
 • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
 • Navrhování a realizace změn v rámci organizační a personální struktury firmy.
 • Podílení se na marketingových aktivitách firmy.
 • Vyhodnocení efektivnosti logistiky firmy (např. optimalizace distribučních cest).
 • Optimalizace finančního zdraví podniku.
 • Navrhování a realizace investičních záměrů firmy.
 • Spolupráce při navrhování a realizaci strategií pro zajištění budoucího vývoje firmy.
 • Vyhledávání možných příležitostí k posílení pozice na trhu.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-velkoobchodniho-s

Vedoucí silniční osobní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí silniční osobní dopravy řídí chod dopravní společnosti nebo její části zaměřené na silniční osobní dopravu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie silniční osobní dopravy v dopravní společnosti.
 • Řízení a organizace prací spojených se silniční přepravou osob.
 • Zajištění styku společnosti s orgány státní správy a územní samosprávy v oblasti veřejných zakázek silniční osobní dopravy.
 • Řízení zpracování a vydávání jízdních řádů v osobní dopravě.
 • Navrhování přepravních systémů.
 • Zpracování a vyhodnocování obchodních a ekonomických ukazatelů a analýz.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-silnicni-osobni-d

Manažer v poštovním provozu

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Manažer v poštovním provozu řídí oddělení nebo odbor na velké poště nebo v logistickém centru.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace činností zaměstnanců v oddělení nebo odboru na velké poště (nad 50 zaměstnanců) nebo v logistickém centru.
 • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.
 • Kontrola dodržování předpisů, pravidel a směrnic.
 • Dohled nad dodržováním technologických postupů.
 • Řešení stížností a reklamací.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-v-postovnim-provo

Vedoucí silniční nákladní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí silniční nákladní dopravy řídí chod dopravní společnosti nebo její části zaměřené na silniční nákladní dopravu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie silniční nákladní dopravy v dopravní společnosti.
 • Navrhování přepravních systémů.
 • Řízení a organizace prací spojených se silniční přepravou nákladů.
 • Zpracování a vyhodnocování obchodních a ekonomických ukazatelů a analýz.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-silnicni-nakladni

Manažer pošty

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Manažer pošty řídí činnosti a zaměstnance velké pošty.

Pracovní činnosti

 • Vrcholové řízení a koordinace činností zaměstnanců na velké poště (nad 50 zaměstnanců).
 • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.
 • Plánování úkolů pošty.
 • Zadávání úkolů podřízeným pracovníkům.
 • Sledování průběhu provádění úkolů.
 • Odpovědnost za časové, personální, materiálně-technické i finanční zabezpečení úkolů.
 • Operativní rozhodování o dalším pokračování.
 • Řešení častých profesních a interpersonálních problémů vznikajících v souvislosti s plněním úkolů i s celým provozem pošty.
 • Kontrola plnění úkolů.
 • Motivování a odměňování pracovníků.
 • Vedení porad podřízené jednotky i účast na poradách u nadřízeného.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-posty

Ředitel logistiky

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel logistiky řídí a vede logistický útvar, zabezpečuje optimalizaci procesů nákupu, dodávek materiálu, dopravy, balení a distribuce zboží, surovin, strojů a odpadového hospodářství.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie logistiky, nákupu, dodávek a distribuce materiálu, zboží, surovin a strojů v souladu se strategií organizace.
 • Plánování, řízení, koordinování a vyhodnocování všech logistických aktivit spojených s řízením procesů v logistickém řetězci.
 • Koordinace procesu zpracovávání objednávek, jejich zadávání do systému a spolupráce při tvorbě plánu výroby.
 • Koordinace procesu monitorování a analyzování trhu a dodacích podmínek k zajištění okamžité nebo budoucí dostupnosti materiálu.
 • Koordinace odborných činností spojených s optimalizací dopravy a přepravy v rámci řízení logistických procesů.
 • Koordinace procesu hodnocení a výběru dodavatelů vzhledem k daným parametrům a ekonomické výhodnosti dodávek.
 • Koordinace procesu unifikace, typizace, paletizace a kontejnerizace v logistice a skladovém hospodářství.
 • Řízení reklamací a problémů vzniklých při skladování zboží a při přepravě koncovým zákazníkům.
 • Posouzení a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku.
 • Jednání s klíčovými dodavateli a zákazníky v oblasti nastavení logistických procesů a dodacích podmínek.
 • Tvorba příslušné dokumentace v rámci řízení logistických a distribučních procesů.
 • Spolupráce s výrobou, plánovačem, nákupním oddělením a dalšími útvary společnosti.
 • Sledování a posuzování vývojových trendů v logistice.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-logistiky

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Závodní lomu 1

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Závodní lomu 1 řídí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchovém dole nebo lomu.

Pracovní činnosti

 • Řízení odborných hornických činností v lomu ve výstavbě, otvírce, přípravě, dobývání, zajištění a v likvidaci.
 • Projednávání prováděné hornické činnosti se státní správou.
 • Schvalování příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Zajišťování spolupráce s Policií ČR, orgány státního dozoru a odborovými orgány.
 • Kontrolní činnost.
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Řízení likvidace a zdolávání havárie – zdolávání závažných provozních nehod (havárií).
 • Rozhodování o vedení a uložení dokumentace, záznamů a knih k zajištění bezpečnosti práce a provozu.

Kód ISCO

1322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zavodni-lomu-1

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Keramický inženýr vedoucí výroby

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický inženýr vedoucí výroby řídí samostatnou výrobní jednotku nebo více výrobních jednotek (závodů) a koordinuje veškerou činnost podle operativních a střednědobých plánů formou příkazů vedoucím podřízených organizačních útvarů.

Pracovní činnosti

 • Sestavování plánů výroby dle jednotlivých druhů výrobků včetně operativních změn.
 • Řízení výroby a její koordinace podle operativních plánů a požadavků obchodu.
 • Organizace a řízení práce vedoucích výrob, resp. vedoucích provozů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Kontrola dodržování legislativy související s jím řízeným úsekem.
 • Kontrola plnění výrobních úkolů a hodnocení vývoje výrobních nákladů.
 • Kontrola vedení příslušné dokumentace a výkaznictví.
 • Zabezpečení spolupráce s ostatními organizačními úseky a s externími dodavateli a odběrateli.
 • Navrhování opatření pro zefektivnění výroby a zodpovědnost za jejich realizaci.
 • Předkládání návrhů na operativní změny plánu a systémů odměňování.
 • Rozhodování o oprávněnosti případných reklamací zákazníků.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti práce a využívání pracovní doby.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-inzenyr-vedouci

Polygrafický inženýr vedoucí výroby

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický inženýr vedoucí výroby řídí veškeré výrobní činnosti v rámci svěřeného provozu.

Pracovní činnosti

 • Sestavování kapacitních plánů polygrafické výroby pro svěřený provoz.
 • Řízení a organizace výroby po stránce technické, technologické a personální.
 • Zajištění provozuschopnosti jednotlivých polygrafických strojů a zařízení.
 • Zajištění pracovní a technologické kázně a kontrola plnění výrobních úkolů ve stanoveném množství, kvalitě sortimentu a čase.
 • Spolupráce na tvorbě plánu údržby a oprav polygrafických strojů a zařízení.
 • Zpracování analýzy efektivity výroby-produktivity práce, výrobních nákladů.
 • Zajištění optimálního využití výrobních, provozních a personálních kapacit.
 • Řízení a kontrola činnosti všech podřízených útvarů, včetně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidel požární ochrany.
 • Navrhování strategie řízení a kontroly kvality polygrafické výroby.
 • Zpracování provozní dokumentace, výkazů a evidencí.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-inzenyr-vedo

Výrobní ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Výrobní ředitel řídí, koordinuje a kontroluje výrobní proces organizace, podílí se na tvorbě plánu výroby a zabezpečuje jeho plnění, dohlíží na provádění údržby a zajištuje technologický a technický rozvoj.

Pracovní činnosti

 • Úzká spolupráce na strategickém řízení organizace.
 • Stanovování výrobních plánů a výrobní politiky v souladu se strategií organizace.
 • Řízení a organizace výroby, zajištění bezproblémového chodu výroby.
 • Plánování výrobních kapacit a zdrojů z hlediska plnění termínů zakázek.
 • Kontrola a hodnocení výrobních a finančních plánů při dodržení kvality a cenové efektivity.
 • Implementace procesů vedoucích k trvalému zlepšování procesů ve výrobě.
 • Zajišťování maximálního vytížení strojů a zařízení.
 • Zajišťovaní údržby výrobních strojů a zařízení.
 • Předkládání návrhů investic, rozšiřování kapacit a reorganizace výroby.
 • Zabezpečování zpracování analýz a informací o stavu výroby.
 • Úzká spolupráce s oddělením řízení kvality při odstraňování reklamací, definování nápravných a preventivních opatření v případě zjištěných neshod.
 • Jednání s dodavateli surovin a zákazníky při definování požadavků na výrobek.
 • Řízení vhodných pracovních podmínek a dohled nad dodržováním BOZP.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobni-reditel

Provozní ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Provozní ředitel řídí, koordinuje a vykonává dohled nad technickými a technologickými procesy výroby, údržby, oprav a instalací techniky v daném průmyslovém odvětví.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci organizace.
 • Stanovování provozních plánů a organizační politiky v souladu se strategií organizace.
 • Hodnocení technicko-ekonomických cílů, plnění plánů a vybraných ukazatelů výroby.
 • Řízení implementace nových technologií a výrobních postupů s cílem optimalizace výrobního procesu.
 • Koordinace řešení provozních a operativních problémů.
 • Sledování a vyhodnocování efektivity provozních procesů, návrhy na zlepšení jejich koordinace v rámci organizace.
 • Tvorba organizačních, provozních a pracovních řádů a dalších norem potřebných k řízení organizace.
 • Koordinace služeb a kontrola dodržování provozních předpisů, pravidel a směrnic.
 • Plánování a koordinace údržby a pravidelných servisních prohlídek a oprav.
 • Aktivní účast při zákaznických a certifikačních auditech.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-reditel

Polygrafický inženýr vedoucí závodu

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický inženýr vedoucí závodu řídí veškeré činnosti v komplexu polygrafické výroby.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace závodu po stránce výrobní, technické i personální v rámci předepsaného rozpočtu.
 • Řízení a kontrola činnosti všech podřízených útvarů.
 • Vytváření pracovních podmínek, které umožňují bezpečný pracovní výkon všech zaměstnanců závodu.
 • Koordinace a organizace výrobních aktivit závodu.
 • Zajištění pracovní a technologické kázně a plnění výrobních úkolů ve stanoveném množství, kvalitě, sortimentu a čase.
 • Navrhování strategie řízení a kontroly kvality polygrafické výroby v závodě.
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidel požární ochrany.
 • Vytváření strategie motivování a odměňování zaměstnanců.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-inzenyr-vedo-dcbc

Samostatný elektrotechnik manažer provozu

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik manažer provozu řídí a organizuje práci elektrotechniků, mistrů na vymezeném technologickém úseku při zajišťování náročné elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu složitých elektrických zařízení.

Pracovní činnosti

 • Řízení a kontrola činnosti podřízených elektrotechniků, mistrů.
 • Koordinace činnosti elektrotechnického výrobního nebo provozního úseku s navazujícími oblastmi činnosti podniku.
 • Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů elektrotechnické výroby nebo provozu.
 • Realizace dle projektu a vývoje zařízení.
 • Tvorba podmínek pro bezpečný výkon práce podřízených pracovníků.
 • Zabezpečování a prohlubování předepsané odborné způsobilosti podřízených pracovníků.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-b81f

Textilní manažer specialista

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní manažer specialista řídí provoz a organizuje práci rozsáhlých textilních výrob na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem textilní výroby.

Pracovní činnosti

 • Evidence příslušné provozní dokumentace.
 • Řízení výroby rozsáhlých textilních výrob podle operativních plánů.
 • Koordinace činnosti výrobního nebo provozního úseku s navazujícími oblastmi činnosti podniku.
 • Řízení a organizace práce Samostatných textilních techniků manažerů nižších organizačních celků.
 • Kontrola technického stavu strojů a zařízení a využití výrobní techniky.
 • Rozhodování o systémových opatřeních při spotřebě živé práce, materiálu a technologických změnách.
 • Vyhodnocování plnění úkolů ve výrobě a ekonomice provozu.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-manazer-speciali

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Kožařský technik vedoucí výrobního provozu

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský technik vedoucí výrobního provozu řídí a koordinuje kožedělnou výrobu, operativně řeší dílčí problémy ve výrobním procesu, zajišťuje technickou a technologickou přípravu výroby, dbá na dodržování technologické kázně a bezpečnostních předpisů.

Pracovní činnosti

 • Řízení výrobního kožedělného provozu.
 • Koordinace výrobního procesu, zajištění plynulého chodu celé jednotky.
 • Operativní řešení dílčích výrobních problémů.
 • Řízení činností pracovních týmů a mistrů daného provozu.
 • Provádění operativních úprav plánů podle provozní situace.
 • Koordinace využití strojního a technického vybavení v rámci provozu.
 • Sledování a zavádění nových technologií do výrobního procesu.
 • Prověřování materiálového zásobování a technické vybavenosti provozu.
 • Namátková kontrola dodržování technologické kázně a bezpečnosti práce.
 • Namátková kontrola kvality surovin, materiálů a výrobků, mezioperační kontrola kvality.
 • Vedení provozní technické a technologické dokumentace.
 • Sledování a aplikace evropských směrnic pro kožedělnou výrobu.
 • Řízení výrobních porad.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-vedouci-