Profese

Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě [CZ-ISCO 132]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Ředitel nákupu

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel nákupu vede oddělení nákupu a řídí veškeré činnosti související s tvorbou a implementací nákupní strategie a dodavatelských vztahů, spolupracuje s ostatními odděleními organizace na nákladových optimalizacích při zachování požadované kvality.

Pracovní činnosti

 • Definování strategie nákupu s ohledem na požadavky ostatních útvarů a finanční rozpočet.
 • Implementace nákupní strategie.
 • Sestavení a správa rozpočtu nákupu.
 • Komplexní řízení činností souvisejících s nákupními procesy uvnitř organizace.
 • Vyhledávání úspor a optimalizace nákupních procesů.
 • Nákupní marketing – analýza a průzkum trhu.
 • Koordinace procesu vyhledávání nových dodavatelů.
 • Stanovení výběrových řízení na dodavatele.
 • Vyjednávání o cenách s dodavateli.
 • Provádění auditu a stanovování ratingu dodavatelů (hodnocení kvality).
 • Udržování a posilování vztahů s dodavateli.
 • Operativní management dodavatelů.
 • Řešení reklamací v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 • Nastavování kontrolních mechanizmů.
 • Kontrola podřízených a nastavení systému zabraňujícímu braní úplatků (etický kodex a jeho kontrola).
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-nakupu

Manažer velkoobchodního skladu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer velkoobchodního skladu řídí efektivní fungování celého velkoobchodního skladu a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými odděleními.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a tvorba obchodních strategií na dané období.
 • Průběžné kontrolování dodržování finančního plánu velkoskladu a návrh případných opatření k jeho dosažení.
 • Koordinace činnosti jednotlivých oddělení a komunikace s vedoucími či jejich zástupci v rámci jednotlivých oddělení velkoskladu.
 • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
 • Navrhování a realizace změn v rámci organizační a personální struktury firmy.
 • Podílení se na marketingových aktivitách firmy.
 • Vyhodnocení efektivnosti logistiky firmy (např. optimalizace distribučních cest).
 • Optimalizace finančního zdraví podniku.
 • Navrhování a realizace investičních záměrů firmy.
 • Spolupráce při navrhování a realizaci strategií pro zajištění budoucího vývoje firmy.
 • Vyhledávání možných příležitostí k posílení pozice na trhu.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-velkoobchodniho-s

Vedoucí silniční osobní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí silniční osobní dopravy řídí chod dopravní společnosti nebo její části zaměřené na silniční osobní dopravu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie silniční osobní dopravy v dopravní společnosti.
 • Řízení a organizace prací spojených se silniční přepravou osob.
 • Zajištění styku společnosti s orgány státní správy a územní samosprávy v oblasti veřejných zakázek silniční osobní dopravy.
 • Řízení zpracování a vydávání jízdních řádů v osobní dopravě.
 • Navrhování přepravních systémů.
 • Zpracování a vyhodnocování obchodních a ekonomických ukazatelů a analýz.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-silnicni-osobni-d

Manažer v poštovním provozu

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Manažer v poštovním provozu řídí oddělení nebo odbor na velké poště nebo v logistickém centru.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace činností zaměstnanců v oddělení nebo odboru na velké poště (nad 50 zaměstnanců) nebo v logistickém centru.
 • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.
 • Kontrola dodržování předpisů, pravidel a směrnic.
 • Dohled nad dodržováním technologických postupů.
 • Řešení stížností a reklamací.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-v-postovnim-provo

Vedoucí silniční nákladní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí silniční nákladní dopravy řídí chod dopravní společnosti nebo její části zaměřené na silniční nákladní dopravu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie silniční nákladní dopravy v dopravní společnosti.
 • Navrhování přepravních systémů.
 • Řízení a organizace prací spojených se silniční přepravou nákladů.
 • Zpracování a vyhodnocování obchodních a ekonomických ukazatelů a analýz.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-silnicni-nakladni

Manažer pošty

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Manažer pošty řídí činnosti a zaměstnance velké pošty.

Pracovní činnosti

 • Vrcholové řízení a koordinace činností zaměstnanců na velké poště (nad 50 zaměstnanců).
 • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.
 • Plánování úkolů pošty.
 • Zadávání úkolů podřízeným pracovníkům.
 • Sledování průběhu provádění úkolů.
 • Odpovědnost za časové, personální, materiálně-technické i finanční zabezpečení úkolů.
 • Operativní rozhodování o dalším pokračování.
 • Řešení častých profesních a interpersonálních problémů vznikajících v souvislosti s plněním úkolů i s celým provozem pošty.
 • Kontrola plnění úkolů.
 • Motivování a odměňování pracovníků.
 • Vedení porad podřízené jednotky i účast na poradách u nadřízeného.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-posty

Ředitel logistiky

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel logistiky řídí a vede logistický útvar, zabezpečuje optimalizaci procesů nákupu, dodávek materiálu, dopravy, balení a distribuce zboží, surovin, strojů a odpadového hospodářství.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie logistiky, nákupu, dodávek a distribuce materiálu, zboží, surovin a strojů v souladu se strategií organizace.
 • Plánování, řízení, koordinování a vyhodnocování všech logistických aktivit spojených s řízením procesů v logistickém řetězci.
 • Koordinace procesu zpracovávání objednávek, jejich zadávání do systému a spolupráce při tvorbě plánu výroby.
 • Koordinace procesu monitorování a analyzování trhu a dodacích podmínek k zajištění okamžité nebo budoucí dostupnosti materiálu.
 • Koordinace odborných činností spojených s optimalizací dopravy a přepravy v rámci řízení logistických procesů.
 • Koordinace procesu hodnocení a výběru dodavatelů vzhledem k daným parametrům a ekonomické výhodnosti dodávek.
 • Koordinace procesu unifikace, typizace, paletizace a kontejnerizace v logistice a skladovém hospodářství.
 • Řízení reklamací a problémů vzniklých při skladování zboží a při přepravě koncovým zákazníkům.
 • Posouzení a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku.
 • Jednání s klíčovými dodavateli a zákazníky v oblasti nastavení logistických procesů a dodacích podmínek.
 • Tvorba příslušné dokumentace v rámci řízení logistických a distribučních procesů.
 • Spolupráce s výrobou, plánovačem, nákupním oddělením a dalšími útvary společnosti.
 • Sledování a posuzování vývojových trendů v logistice.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-logistiky

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1324

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Závodní lomu 1

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Závodní lomu 1 řídí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchovém dole nebo lomu.

Pracovní činnosti

 • Řízení odborných hornických činností v lomu ve výstavbě, otvírce, přípravě, dobývání, zajištění a v likvidaci.
 • Projednávání prováděné hornické činnosti se státní správou.
 • Schvalování příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Zajišťování spolupráce s Policií ČR, orgány státního dozoru a odborovými orgány.
 • Kontrolní činnost.
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Řízení likvidace a zdolávání havárie – zdolávání závažných provozních nehod (havárií).
 • Rozhodování o vedení a uložení dokumentace, záznamů a knih k zajištění bezpečnosti práce a provozu.

Kód ISCO

1322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zavodni-lomu-1

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Keramický inženýr vedoucí výroby

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický inženýr vedoucí výroby řídí samostatnou výrobní jednotku nebo více výrobních jednotek (závodů) a koordinuje veškerou činnost podle operativních a střednědobých plánů formou příkazů vedoucím podřízených organizačních útvarů.

Pracovní činnosti

 • Sestavování plánů výroby dle jednotlivých druhů výrobků včetně operativních změn.
 • Řízení výroby a její koordinace podle operativních plánů a požadavků obchodu.
 • Organizace a řízení práce vedoucích výrob, resp. vedoucích provozů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Kontrola dodržování legislativy související s jím řízeným úsekem.
 • Kontrola plnění výrobních úkolů a hodnocení vývoje výrobních nákladů.
 • Kontrola vedení příslušné dokumentace a výkaznictví.
 • Zabezpečení spolupráce s ostatními organizačními úseky a s externími dodavateli a odběrateli.
 • Navrhování opatření pro zefektivnění výroby a zodpovědnost za jejich realizaci.
 • Předkládání návrhů na operativní změny plánu a systémů odměňování.
 • Rozhodování o oprávněnosti případných reklamací zákazníků.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti práce a využívání pracovní doby.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-inzenyr-vedouci

Polygrafický inženýr vedoucí výroby

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický inženýr vedoucí výroby řídí veškeré výrobní činnosti v rámci svěřeného provozu.

Pracovní činnosti

 • Sestavování kapacitních plánů polygrafické výroby pro svěřený provoz.
 • Řízení a organizace výroby po stránce technické, technologické a personální.
 • Zajištění provozuschopnosti jednotlivých polygrafických strojů a zařízení.
 • Zajištění pracovní a technologické kázně a kontrola plnění výrobních úkolů ve stanoveném množství, kvalitě sortimentu a čase.
 • Spolupráce na tvorbě plánu údržby a oprav polygrafických strojů a zařízení.
 • Zpracování analýzy efektivity výroby-produktivity práce, výrobních nákladů.
 • Zajištění optimálního využití výrobních, provozních a personálních kapacit.
 • Řízení a kontrola činnosti všech podřízených útvarů, včetně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidel požární ochrany.
 • Navrhování strategie řízení a kontroly kvality polygrafické výroby.
 • Zpracování provozní dokumentace, výkazů a evidencí.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-inzenyr-vedo

Výrobní ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Výrobní ředitel řídí, koordinuje a kontroluje výrobní proces organizace, podílí se na tvorbě plánu výroby a zabezpečuje jeho plnění, dohlíží na provádění údržby a zajištuje technologický a technický rozvoj.

Pracovní činnosti

 • Úzká spolupráce na strategickém řízení organizace.
 • Stanovování výrobních plánů a výrobní politiky v souladu se strategií organizace.
 • Řízení a organizace výroby, zajištění bezproblémového chodu výroby.
 • Plánování výrobních kapacit a zdrojů z hlediska plnění termínů zakázek.
 • Kontrola a hodnocení výrobních a finančních plánů při dodržení kvality a cenové efektivity.
 • Implementace procesů vedoucích k trvalému zlepšování procesů ve výrobě.
 • Zajišťování maximálního vytížení strojů a zařízení.
 • Zajišťovaní údržby výrobních strojů a zařízení.
 • Předkládání návrhů investic, rozšiřování kapacit a reorganizace výroby.
 • Zabezpečování zpracování analýz a informací o stavu výroby.
 • Úzká spolupráce s oddělením řízení kvality při odstraňování reklamací, definování nápravných a preventivních opatření v případě zjištěných neshod.
 • Jednání s dodavateli surovin a zákazníky při definování požadavků na výrobek.
 • Řízení vhodných pracovních podmínek a dohled nad dodržováním BOZP.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobni-reditel

Provozní ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Provozní ředitel řídí, koordinuje a vykonává dohled nad technickými a technologickými procesy výroby, údržby, oprav a instalací techniky v daném průmyslovém odvětví.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci organizace.
 • Stanovování provozních plánů a organizační politiky v souladu se strategií organizace.
 • Hodnocení technicko-ekonomických cílů, plnění plánů a vybraných ukazatelů výroby.
 • Řízení implementace nových technologií a výrobních postupů s cílem optimalizace výrobního procesu.
 • Koordinace řešení provozních a operativních problémů.
 • Sledování a vyhodnocování efektivity provozních procesů, návrhy na zlepšení jejich koordinace v rámci organizace.
 • Tvorba organizačních, provozních a pracovních řádů a dalších norem potřebných k řízení organizace.
 • Koordinace služeb a kontrola dodržování provozních předpisů, pravidel a směrnic.
 • Plánování a koordinace údržby a pravidelných servisních prohlídek a oprav.
 • Aktivní účast při zákaznických a certifikačních auditech.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-reditel

Polygrafický inženýr vedoucí závodu

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický inženýr vedoucí závodu řídí veškeré činnosti v komplexu polygrafické výroby.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace závodu po stránce výrobní, technické i personální v rámci předepsaného rozpočtu.
 • Řízení a kontrola činnosti všech podřízených útvarů.
 • Vytváření pracovních podmínek, které umožňují bezpečný pracovní výkon všech zaměstnanců závodu.
 • Koordinace a organizace výrobních aktivit závodu.
 • Zajištění pracovní a technologické kázně a plnění výrobních úkolů ve stanoveném množství, kvalitě, sortimentu a čase.
 • Navrhování strategie řízení a kontroly kvality polygrafické výroby v závodě.
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidel požární ochrany.
 • Vytváření strategie motivování a odměňování zaměstnanců.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-inzenyr-vedo-dcbc

Samostatný elektrotechnik manažer provozu

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik manažer provozu řídí a organizuje práci elektrotechniků, mistrů na vymezeném technologickém úseku při zajišťování náročné elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu složitých elektrických zařízení.

Pracovní činnosti

 • Řízení a kontrola činnosti podřízených elektrotechniků, mistrů.
 • Koordinace činnosti elektrotechnického výrobního nebo provozního úseku s navazujícími oblastmi činnosti podniku.
 • Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů elektrotechnické výroby nebo provozu.
 • Realizace dle projektu a vývoje zařízení.
 • Tvorba podmínek pro bezpečný výkon práce podřízených pracovníků.
 • Zabezpečování a prohlubování předepsané odborné způsobilosti podřízených pracovníků.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-b81f

Textilní manažer specialista

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní manažer specialista řídí provoz a organizuje práci rozsáhlých textilních výrob na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem textilní výroby.

Pracovní činnosti

 • Evidence příslušné provozní dokumentace.
 • Řízení výroby rozsáhlých textilních výrob podle operativních plánů.
 • Koordinace činnosti výrobního nebo provozního úseku s navazujícími oblastmi činnosti podniku.
 • Řízení a organizace práce Samostatných textilních techniků manažerů nižších organizačních celků.
 • Kontrola technického stavu strojů a zařízení a využití výrobní techniky.
 • Rozhodování o systémových opatřeních při spotřebě živé práce, materiálu a technologických změnách.
 • Vyhodnocování plnění úkolů ve výrobě a ekonomice provozu.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-manazer-speciali

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Kožařský technik vedoucí výrobního provozu

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský technik vedoucí výrobního provozu řídí a koordinuje kožedělnou výrobu, operativně řeší dílčí problémy ve výrobním procesu, zajišťuje technickou a technologickou přípravu výroby, dbá na dodržování technologické kázně a bezpečnostních předpisů.

Pracovní činnosti

 • Řízení výrobního kožedělného provozu.
 • Koordinace výrobního procesu, zajištění plynulého chodu celé jednotky.
 • Operativní řešení dílčích výrobních problémů.
 • Řízení činností pracovních týmů a mistrů daného provozu.
 • Provádění operativních úprav plánů podle provozní situace.
 • Koordinace využití strojního a technického vybavení v rámci provozu.
 • Sledování a zavádění nových technologií do výrobního procesu.
 • Prověřování materiálového zásobování a technické vybavenosti provozu.
 • Namátková kontrola dodržování technologické kázně a bezpečnosti práce.
 • Namátková kontrola kvality surovin, materiálů a výrobků, mezioperační kontrola kvality.
 • Vedení provozní technické a technologické dokumentace.
 • Sledování a aplikace evropských směrnic pro kožedělnou výrobu.
 • Řízení výrobních porad.

Kód ISCO

1321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-vedouci-