Profese

Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy [CZ-ISCO 122]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Obchodní ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Obchodní ředitel definuje a implementuje obchodní strategii, řídí obchodní tým a koordinuje veškeré činnosti v souladu s obchodní strategií organizace.

Pracovní činnosti

 • Příprava, průběžná aktualizace, řízení implementace a vyhodnocení obchodní strategie organizace v souladu s jejími strategickými cíli.
 • Monitorování a analyzování trhu a vývojových trendů, nacházení nových obchodních příležitostí.
 • Stanovování interních směrnic pro obchodní činnost organizace.
 • Rozvoj vztahů v segmentu klíčových zákazníků organizace.
 • Schvalování obchodních smluv a zakázek.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
 • Analyzování výsledků obchodního týmu a příprava zpráv o průběhu a výsledcích obchodní činnosti organizace.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obchodni-reditel

Ředitel zákaznických služeb

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel zákaznických služeb komplexně vede a řídí organizační celek, který se zabývá řízenou obousměrnou komunikací se zákazníky a zpracováním souvisejících informací.

Pracovní činnosti

 • Vytváření, průběžná aktualizace, realizace a vyhodnocení koncepce rozvoje úseku zákaznických služeb.
 • Monitorování, analýza a optimalizace procesů zákaznických služeb a souvisejících firemních procesů.
 • Definování nových vstupů a výstupů provozního systému, včetně spolupráce na tvorbě interních databází pro potřeby společnosti.
 • Sledování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků, návrh a realizace nápravných opatření ve spolupráci s příslušnými organizačními útvary organizace.
 • Zabezpečení a rozvoj osobní, telefonické a elektronické komunikace s klienty společnosti.
 • Koordinace činností týkajících se vyřizování stížností a reklamací zákazníků a poskytování technických a cenových informaci.
 • Udržování a rozvoj vztahů s klíčovými zákazníky.
 • Spolupráce s příslušnými organizačními útvary společnosti v oblasti vývoje provozního informačního systému a jeho podpůrných aplikací.
 • Nastavení systému adaptace pracovníků zákaznických center.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stávajícími i potenciálními zákazníky, stálými obchodními partnery a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-zakaznickych-sluz

Marketingový ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Marketingový ředitel definuje a implementuje marketingovou strategii společnosti, řídí marketingový úsek a koordinuje veškeré marketingové aktivity v souladu s marketingovou strategií a budováním značky organizace.

Pracovní činnosti

 • Příprava, průběžná aktualizace, řízení implementace a vyhodnocení marketingové strategie organizace.
 • Příprava a realizace marketingového plánu v souladu s definovanou strategií.
 • Sestavování a správa marketingového rozpočtu.
 • Spolupráce na tvorbě obchodní strategie společnosti.
 • Tvorba marketingového mixu (produkt, cena, distribuce, propagace).
 • Spolupráce na vývoji a implementaci nových produktů.
 • Rozvoj a budování značky.
 • Řízení aktivit v oblasti marketingové komunikace.
 • Řízení spolupráce s grafickými studii, reklamními a PR agenturami.
 • Příprava, organizace a účast na promo akcích a konferencích.
 • Analyzování a příprava zpráv o výsledcích jednotlivých marketingových aktivit.
 • Komunikace s médii.
 • Monitoring vývojových trendů, analýza trhu a konkurence.
 • Přímá podpora oddělení prodeje a obchodního oddělení.
 • Prezentace společnosti navenek – tvorba image společnosti.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/marketingovy-reditel

Manažer marketingu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer marketingu řídí marketingové aktivity firmy. Řídí, koordinuje a podílí se na marketingovém výzkumu, plánování výrobků a trhů, tvorbě cen, distribuční politice, podpoře prodeje a plánování služeb zákazníkům.

Pracovní činnosti

 • Vedení oddělení marketingu.
 • Příprava a koordinace marketingových strategií.
 • Tvorba marketingového mixu (produkt, cena, distribuce, propagace).
 • Vyhodnocování efektivity marketingových činností.
 • Analyzování prodeje a trhů včetně pravidelného monitorování.
 • Vyhledávání a vyhodnocování příležitostí na trhu.
 • Komunikace s médii, distribuce tiskových zpráv, public relations.
 • Rozhodování o vzhledu a náplni propagačních materiálů.
 • Zabezpečování efektivní distribuce marketingových materiálů.
 • Sestavování a vyhodnocování SWOT analýzy.
 • Získávání informací o potenciálu trhu, konkurenci, požadavcích zákazníků a produktech.
 • Řízení marketingových průzkumů.
 • Reprezentování organizace na veletrzích, výstavách, jednáních s obchodními partnery, klíčovými zákazníky a dalšími subjekty.
 • Komunikace s dalšími odděleními organizace a koordinace marketingových aktivit napříč organizací.

Kód ISCO

1221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-marketingu

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Provozní manažer

Odborný směr

Management

Charakteristika

Provozní manažer řídí, koordinuje a kontroluje plynulost provozu, materiálně a personálně zajišťuje chod zařízení a dohlíží na dodržování kvality poskytovaných služeb.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

1221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/7512bd4692

Technický ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Technický ředitel definuje a implementuje technickou (technologickou) strategii organizace, zabezpečuje technickou a konstrukční připravenost organizace, spolurozhoduje o technickém rozvoji organizace a koordinuje činnosti v oblasti vývoje a výzkumu.

Pracovní činnosti

 • Strategické řízení oblasti rozvoje výroby.
 • Stanovení výzkumných a vývojových plánů v souladu se strategií organizace.
 • Řízení vývojových aktivit v rámci produktového portfolia.
 • Spolupráce na celkovém řízení a zajištění bezproblémovém chodu výroby s ohledem na stanovené cíle.
 • Spolupráce s oddělením nákupu, obchodu, kvality a logistiky s cílem zajistit dodávky zákazníkům dle jejich specifikace.
 • Optimalizace postupů a procesů výroby z hlediska technologie, produktivity a kvality.
 • Implementace a ověřování nových výrobních postupů, technologií a softwarů.
 • Zajištění modernizace, vývoje a vyhledávání nových technologií ke zvýšení efektivity výroby.
 • Řízení a koordinace technických a investičních projektů v rámci organizace.
 • Koordinace činností při uvádění technologických zařízení do provozu.
 • Řízení zpracování, vyhodnocení a kontrola technické a projektové dokumentace pro výrobu.
 • Sledování vývoje techniky a technologií u konkurence.
 • Reprezentování organizace na odborných konferencích a ve vědecko - vývojových sdruženích.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-reditel

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace