Profese

Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy [CZ-ISCO 122]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Obchodní ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Obchodní ředitel definuje a implementuje obchodní strategii, řídí obchodní tým a koordinuje veškeré činnosti v souladu s obchodní strategií organizace.

Pracovní činnosti

 • Příprava, průběžná aktualizace, řízení implementace a vyhodnocení obchodní strategie organizace v souladu s jejími strategickými cíli.
 • Monitorování a analyzování trhu a vývojových trendů, nacházení nových obchodních příležitostí.
 • Stanovování interních směrnic pro obchodní činnost organizace.
 • Rozvoj vztahů v segmentu klíčových zákazníků organizace.
 • Schvalování obchodních smluv a zakázek.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
 • Analyzování výsledků obchodního týmu a příprava zpráv o průběhu a výsledcích obchodní činnosti organizace.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obchodni-reditel

Ředitel zákaznických služeb

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel zákaznických služeb komplexně vede a řídí organizační celek, který se zabývá řízenou obousměrnou komunikací se zákazníky a zpracováním souvisejících informací.

Pracovní činnosti

 • Vytváření, průběžná aktualizace, realizace a vyhodnocení koncepce rozvoje úseku zákaznických služeb.
 • Monitorování, analýza a optimalizace procesů zákaznických služeb a souvisejících firemních procesů.
 • Definování nových vstupů a výstupů provozního systému, včetně spolupráce na tvorbě interních databází pro potřeby společnosti.
 • Sledování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků, návrh a realizace nápravných opatření ve spolupráci s příslušnými organizačními útvary organizace.
 • Zabezpečení a rozvoj osobní, telefonické a elektronické komunikace s klienty společnosti.
 • Koordinace činností týkajících se vyřizování stížností a reklamací zákazníků a poskytování technických a cenových informaci.
 • Udržování a rozvoj vztahů s klíčovými zákazníky.
 • Spolupráce s příslušnými organizačními útvary společnosti v oblasti vývoje provozního informačního systému a jeho podpůrných aplikací.
 • Nastavení systému adaptace pracovníků zákaznických center.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stávajícími i potenciálními zákazníky, stálými obchodními partnery a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-zakaznickych-sluz

Marketingový ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Marketingový ředitel definuje a implementuje marketingovou strategii společnosti, řídí marketingový úsek a koordinuje veškeré marketingové aktivity v souladu s marketingovou strategií a budováním značky organizace.

Pracovní činnosti

 • Příprava, průběžná aktualizace, řízení implementace a vyhodnocení marketingové strategie organizace.
 • Příprava a realizace marketingového plánu v souladu s definovanou strategií.
 • Sestavování a správa marketingového rozpočtu.
 • Spolupráce na tvorbě obchodní strategie společnosti.
 • Tvorba marketingového mixu (produkt, cena, distribuce, propagace).
 • Spolupráce na vývoji a implementaci nových produktů.
 • Rozvoj a budování značky.
 • Řízení aktivit v oblasti marketingové komunikace.
 • Řízení spolupráce s grafickými studii, reklamními a PR agenturami.
 • Příprava, organizace a účast na promo akcích a konferencích.
 • Analyzování a příprava zpráv o výsledcích jednotlivých marketingových aktivit.
 • Komunikace s médii.
 • Monitoring vývojových trendů, analýza trhu a konkurence.
 • Přímá podpora oddělení prodeje a obchodního oddělení.
 • Prezentace společnosti navenek – tvorba image společnosti.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/marketingovy-reditel

Manažer marketingu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer marketingu řídí marketingové aktivity firmy. Řídí, koordinuje a podílí se na marketingovém výzkumu, plánování výrobků a trhů, tvorbě cen, distribuční politice, podpoře prodeje a plánování služeb zákazníkům.

Pracovní činnosti

 • Vedení oddělení marketingu.
 • Příprava a koordinace marketingových strategií.
 • Tvorba marketingového mixu (produkt, cena, distribuce, propagace).
 • Vyhodnocování efektivity marketingových činností.
 • Analyzování prodeje a trhů včetně pravidelného monitorování.
 • Vyhledávání a vyhodnocování příležitostí na trhu.
 • Komunikace s médii, distribuce tiskových zpráv, public relations.
 • Rozhodování o vzhledu a náplni propagačních materiálů.
 • Zabezpečování efektivní distribuce marketingových materiálů.
 • Sestavování a vyhodnocování SWOT analýzy.
 • Získávání informací o potenciálu trhu, konkurenci, požadavcích zákazníků a produktech.
 • Řízení marketingových průzkumů.
 • Reprezentování organizace na veletrzích, výstavách, jednáních s obchodními partnery, klíčovými zákazníky a dalšími subjekty.
 • Komunikace s dalšími odděleními organizace a koordinace marketingových aktivit napříč organizací.

Kód ISCO

1221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-marketingu

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Provozní manažer

Odborný směr

Management

Charakteristika

Provozní manažer řídí, koordinuje a kontroluje plynulost provozu, materiálně a personálně zajišťuje chod zařízení a dohlíží na dodržování kvality poskytovaných služeb.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

1221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/7512bd4692

Technický ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Technický ředitel definuje a implementuje technickou (technologickou) strategii organizace, zabezpečuje technickou a konstrukční připravenost organizace, spolurozhoduje o technickém rozvoji organizace a koordinuje činnosti v oblasti vývoje a výzkumu.

Pracovní činnosti

 • Strategické řízení oblasti rozvoje výroby.
 • Stanovení výzkumných a vývojových plánů v souladu se strategií organizace.
 • Řízení vývojových aktivit v rámci produktového portfolia.
 • Spolupráce na celkovém řízení a zajištění bezproblémovém chodu výroby s ohledem na stanovené cíle.
 • Spolupráce s oddělením nákupu, obchodu, kvality a logistiky s cílem zajistit dodávky zákazníkům dle jejich specifikace.
 • Optimalizace postupů a procesů výroby z hlediska technologie, produktivity a kvality.
 • Implementace a ověřování nových výrobních postupů, technologií a softwarů.
 • Zajištění modernizace, vývoje a vyhledávání nových technologií ke zvýšení efektivity výroby.
 • Řízení a koordinace technických a investičních projektů v rámci organizace.
 • Koordinace činností při uvádění technologických zařízení do provozu.
 • Řízení zpracování, vyhodnocení a kontrola technické a projektové dokumentace pro výrobu.
 • Sledování vývoje techniky a technologií u konkurence.
 • Reprezentování organizace na odborných konferencích a ve vědecko - vývojových sdruženích.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-reditel

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1223

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace