Profese

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností [CZ-ISCO 121]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Personální ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Personální ředitel formuluje a řídí personální politiku organizace, vytváří a implementuje personální strategie v souladu se strategickými cíli organizace, nastavuje a řídí jednotlivé personální procesy.

Pracovní činnosti

 • Příprava, průběžná aktualizace, řízení implementace a vyhodnocení personální strategie organizace.
 • Zpracování výhledů v oblasti lidských zdrojů v souladu s cíli organizace a realizace kroků k zajištění personálních potřeb organizace.
 • Stanovení, koordinace a optimalizace personálních procesů a sociální politiky organizace.
 • Metodická činnost v oblasti personálních procesů.
 • Nastavení systému a procesů výběru, náboru, adaptace, rozvoje, hodnocení, odměňování, motivace, uvolňování a propouštění zaměstnanců.
 • Analyzování a příprava zpráv o průběhu personálních procesů, jejich funkčnosti a přínosu.
 • Monitorování spokojenosti zaměstnanců.
 • Koordinace činností v oblasti outplacementu.
 • Budování firemní kultury.
 • Reprezentování organizace při jednáních se státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Spolupráce s ostatními útvary organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/personalni-reditel

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Ředitel investičního rozvoje

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel investičního rozvoje formuluje strategii rozvoje a investiční záměry organizace, řídí a koordinuje rozvojové projekty v souladu s politikou organizace.

Pracovní činnosti

 • Stanovování strategie rozvoje a investičních záměrů organizace.
 • Stanovování strategických plánů v oblasti technického a územního rozvoje organizace.
 • Řízení přípravy realizace investičních celků organizace.
 • Řízení a organizace velkých investičních projektů směřujících k rozvoji organizace.
 • Řízení tvorby a schvalování metodiky v oblastech technického rozvoje a environmentální politiky organizace.
 • Řízení a kontrola procesu výběru, schvalování a realizaci investic organizace.
 • Řízení kontroly kvality při spouštění a realizaci investic organizace.
 • Hodnocení efektivnosti investic v rámci stanoveného rozpočtu.
 • Řízení rozpočtů.
 • Sledování příslušných předpisů a norem, kontrola jejich dodržování.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace., účast na poradách.
 • Organizování a koordinování činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, dodavateli a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-investicniho-rozv

Finanční ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Finanční ředitel plánuje, řídí a koordinuje chod finančního systému organizace, zajišťuje efektivnost hospodaření společnosti.

Pracovní činnosti

 • Stanovování finanční strategie, hospodářského plánu a finančního rozpočtu organizace v součinnosti s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Stanovování strategie získávání a alokace zdrojů.
 • Nastavení procesů a řízení aktivit v rámci finančního řízení společnosti.
 • Optimalizace aktiv, pasiv a daňové zátěže, řízení cash-flow.
 • Zajišťování efektivnosti hospodaření organizace.
 • Analyzování finančních ukazatelů podnikového controllingu.
 • Sledování rizik, jejich hodnocení a nastavení opatření k jejich odvrácení nebo minimalizaci.
 • Zajišťování aktuálních zpráv o stavu finančních zdrojů a výsledcích podnikového hospodaření.
 • Poskytování finančních analýz, prognózování a doporučení pro rozhodování managementu organizace.
 • Reprezentování organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty auditorskými, daňovými a účetními orgány.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/financni-reditel

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Manažer kontroly kvality

Odborný směr

Management

Charakteristika

Manažer kontroly kvality řídí procesy kontroly vstupních surovin, polotovarů a materiálů ve výrobě, procesy kontroly kvality hotového produktu a procesy interního auditu kvality výrobků.

Pracovní činnosti

 • Budování, udržování a rozvoj systému kontroly kvality dle norem nebo odvětvových standardů.
 • Metodické řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Plánování postupů kontrol a zkoušek kvality.
 • Vyhodnocování výsledků zkoušek a kontrol, formulace závěrů a vypracování posudků.
 • Tvorba interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Řízení provozní a technické dokumentace pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality nebo odvětvových standardů.
 • Vyhodnocení interních auditů kvality, definování příčin neshod, stanovení nápravných a preventivních opatření, jejich implementace, sledování účinnosti.
 • Identifikace příležitostí a implementace trvalého zlepšování kontroly kvality v organizaci.
 • Spolupráce na implementaci systémů řízení kvality a zavádění nových standardů vedoucí ke zlepšení kvality.
 • Spolupráce na zlepšení kvality výrobků, technologickém zlepšení výrobků a procesů.
 • Jednání s dodavateli.
 • Řízení vzdělávání zaměstnanců v oblasti řízení kontroly kvality.
 • Spolupráce s dalšími útvary organizace při řešení reklamací produktů od zákazníků, neshodných produktů při výrobě.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1219

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-kontroly-kvality

Manažer kvality

Odborný směr

Management

Charakteristika

Manažer kvality zodpovídá za tvorbu, řízení a rozvoj systému kvality, optimalizuje procesy managementu kvality, prosazuje a aplikuje moderní metody a nástroje managementu kvality v celé organizaci, zodpovídá za tvorbu interních směrnic a norem systému kvality a zajišťuje jejich dodržování.

Pracovní činnosti

 • Stanovení systému řízení kvality v souladu s dosažením stanovených cílů kvality.
 • Tvorba, řízení a zlepšování systému kvality dle norem kvality nebo oborových standardů.
 • Řízení optimalizace procesů managementu kvality s využitím technik a nástrojů (neustálého) zlepšování.
 • Zabezpečení požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů.
 • Podpora požadavků zákazníků uvnitř organizace, odpovědnost za navrhování možností zlepšování systému řízení kvality.
 • Tvorba interních směrnic a norem systému kvality a zajištění jejich dodržování.
 • Plánování a kontrola provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality nebo odvětvových standardů.
 • Vyhodnocení interních auditů kvality, definování příčin neshod, stanovení nápravných a preventivních opatření, jejich implementace, sledování účinnosti.
 • Provádění externích auditů dodavatelů.
 • Spolupráce s auditory při externím auditu a koordinace osob a útvarů při poskytování součinnosti auditního týmu.
 • Tvorba podkladů, zpráv a reportů z interních a externích auditů pro vedení organizace.
 • Řízení zaměřující se na analýzu a snížení rizika, schopnost monitorovat nově se objevující rizika.
 • Efektivní řízení krizových situací umožňující správné rozhodnutí a komunikaci ze strany pověřených lidí s cílem ochrany zaměstnanců, výrobků a plynulosti obchodních aktivit.
 • Šetření a analýza reklamací s cílem zvýšení kvality výrobků.
 • Poskytování konzultační a poradenské podpory v oblasti hodnocení a zvyšování kvality jednotlivým útvarům organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1219

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-kvality

Ředitel interního auditu

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel interního auditu vede nezávislé oddělení, které se zaměřuje na hodnocení efektivity řídících, výkonných a kontrolních procesů, posouzení finančního řízení, dodržování zákonných i interních předpisů a předcházení nebo zmírnění rizik.

Pracovní činnosti

 • Navrhování koncepce interního auditu a rozpracování do plánu interního auditu.
 • Řízení realizace plánu interního auditu a koordinace zapojených osob.
 • Sestavení a správa rozpočtu oddělení interního auditu.
 • Řízení činností souvisejících s hodnocením a posuzováním efektivity hlavních, řídících a podpůrných firemních procesů a definováním opatření k optimalizaci.
 • Řízení činností souvisejících s kontrolou dodržování zákonných předpisů, norem a interních předpisů a postupů.
 • V rámci interního auditu řízení činností souvisejících s ověřováním věrnosti finančních a účetních výstupů.
 • Řízení zaměřující se na analýzu a snížení rizika, schopnost monitorovat nově se objevující rizika.
 • Koordinace zpracování výstupů z interních auditů, definování nápravných opatření a doporučení ke zvýšení efektivity procesů, hospodárnosti organizace a navrhování opatření k eliminaci a snížení rizik.
 • Sledování plnění nápravných opatření zjištěných neshod a doporučení, pomoc managementu a jednotlivým oddělením při jejich odstranění.
 • Spolupráce s auditory při externím auditu a koordinace osob a útvarů při poskytování součinnosti auditního týmu.
 • Expertní a konzultační činnost při řešení operativních úkolů napříč organizací.
 • Stanovování hodnot organizace a etického chování zaměstnanců.
 • Hledání úspor v rámci celé společnosti a to i na straně výkonu interního auditu.
 • Koordinace externích auditů u zákazníků a dodavatelů.
 • Sledování vývoje právních zákonných norem a předpisů obecně, i ve svěřené oblasti.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1219

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-interniho-auditu

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1219

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Vedoucí týmu

Odborný směr

Management

Charakteristika

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Pracovní činnosti

 • Zajištění přenosu firemní strategie, cílů a úkolů do svěřeného týmu.
 • Spolupráce na tvorbě operativních a finančních plánů organizace.
 • Stanovení cílů a přidělování dílčích úkolů jednotlivým členům týmu.
 • Určení metod a pracovních postupů plnění přidělených pracovních úkolů.
 • Stanovení forem vzájemné spolupráce uvnitř týmu a zajištění nutné spolupráce se členy týmů z jiných útvarů.
 • Stanovení standardů pracovního výkonu a norem pracovního chování.
 • Zabezpečení logické i časové návaznosti plnění úkolů.
 • Kontrola výsledků a výkonu jednotlivých členů týmu.
 • Zabezpečení podmínek ke zvyšování profesní kvalifikace podřízeních pracovníků.
 • Řešení interpersonálních vztahů v týmu.
 • Pravidelná účast na operativních poradách nadřízených a přenos získaných informací a úkolů do svěřeného pracovního týmu.
 • Sběr podnětů a nápadů na vylepšování stávajících pracovních postupů a předkládání námětů na inovace.
 • Navrhování personálních změn ve složení týmu.
 • Zprostředkování spolupráce s ostatními útvary v organizaci.
 • Prezentace výsledků týmu nadřízeným.
 • Dohled nad dodržováním zásad podnikatelské etiky (obsahu etického kodexu organizace) ve všech činnostech jím vedeného pracovního kolektivu.
 • Dohled nad dodržováním zásad BOZP a požární ochrany.
 • Motivace a hodnocení podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1219

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-tymu