Profese

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností [CZ-ISCO 121]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Personální ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Personální ředitel formuluje a řídí personální politiku organizace, vytváří a implementuje personální strategie v souladu se strategickými cíli organizace, nastavuje a řídí jednotlivé personální procesy.

Pracovní činnosti

 • Příprava, průběžná aktualizace, řízení implementace a vyhodnocení personální strategie organizace.
 • Zpracování výhledů v oblasti lidských zdrojů v souladu s cíli organizace a realizace kroků k zajištění personálních potřeb organizace.
 • Stanovení, koordinace a optimalizace personálních procesů a sociální politiky organizace.
 • Metodická činnost v oblasti personálních procesů.
 • Nastavení systému a procesů výběru, náboru, adaptace, rozvoje, hodnocení, odměňování, motivace, uvolňování a propouštění zaměstnanců.
 • Analyzování a příprava zpráv o průběhu personálních procesů, jejich funkčnosti a přínosu.
 • Monitorování spokojenosti zaměstnanců.
 • Koordinace činností v oblasti outplacementu.
 • Budování firemní kultury.
 • Reprezentování organizace při jednáních se státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Spolupráce s ostatními útvary organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/personalni-reditel

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Ředitel investičního rozvoje

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel investičního rozvoje formuluje strategii rozvoje a investiční záměry organizace, řídí a koordinuje rozvojové projekty v souladu s politikou organizace.

Pracovní činnosti

 • Stanovování strategie rozvoje a investičních záměrů organizace.
 • Stanovování strategických plánů v oblasti technického a územního rozvoje organizace.
 • Řízení přípravy realizace investičních celků organizace.
 • Řízení a organizace velkých investičních projektů směřujících k rozvoji organizace.
 • Řízení tvorby a schvalování metodiky v oblastech technického rozvoje a environmentální politiky organizace.
 • Řízení a kontrola procesu výběru, schvalování a realizaci investic organizace.
 • Řízení kontroly kvality při spouštění a realizaci investic organizace.
 • Hodnocení efektivnosti investic v rámci stanoveného rozpočtu.
 • Řízení rozpočtů.
 • Sledování příslušných předpisů a norem, kontrola jejich dodržování.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace., účast na poradách.
 • Organizování a koordinování činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, dodavateli a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-investicniho-rozv

Finanční ředitel

Odborný směr

Management

Charakteristika

Finanční ředitel plánuje, řídí a koordinuje chod finančního systému organizace, zajišťuje efektivnost hospodaření společnosti.

Pracovní činnosti

 • Stanovování finanční strategie, hospodářského plánu a finančního rozpočtu organizace v součinnosti s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Stanovování strategie získávání a alokace zdrojů.
 • Nastavení procesů a řízení aktivit v rámci finančního řízení společnosti.
 • Optimalizace aktiv, pasiv a daňové zátěže, řízení cash-flow.
 • Zajišťování efektivnosti hospodaření organizace.
 • Analyzování finančních ukazatelů podnikového controllingu.
 • Sledování rizik, jejich hodnocení a nastavení opatření k jejich odvrácení nebo minimalizaci.
 • Zajišťování aktuálních zpráv o stavu finančních zdrojů a výsledcích podnikového hospodaření.
 • Poskytování finančních analýz, prognózování a doporučení pro rozhodování managementu organizace.
 • Reprezentování organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty auditorskými, daňovými a účetními orgány.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/financni-reditel

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Manažer kontroly kvality

Odborný směr

Management

Charakteristika

Manažer kontroly kvality řídí procesy kontroly vstupních surovin, polotovarů a materiálů ve výrobě, procesy kontroly kvality hotového produktu a procesy interního auditu kvality výrobků.

Pracovní činnosti

 • Budování, udržování a rozvoj systému kontroly kvality dle norem nebo odvětvových standardů.
 • Metodické řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Plánování postupů kontrol a zkoušek kvality.
 • Vyhodnocování výsledků zkoušek a kontrol, formulace závěrů a vypracování posudků.
 • Tvorba interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Řízení provozní a technické dokumentace pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality nebo odvětvových standardů.
 • Vyhodnocení interních auditů kvality, definování příčin neshod, stanovení nápravných a preventivních opatření, jejich implementace, sledování účinnosti.
 • Identifikace příležitostí a implementace trvalého zlepšování kontroly kvality v organizaci.
 • Spolupráce na implementaci systémů řízení kvality a zavádění nových standardů vedoucí ke zlepšení kvality.
 • Spolupráce na zlepšení kvality výrobků, technologickém zlepšení výrobků a procesů.
 • Jednání s dodavateli.
 • Řízení vzdělávání zaměstnanců v oblasti řízení kontroly kvality.
 • Spolupráce s dalšími útvary organizace při řešení reklamací produktů od zákazníků, neshodných produktů při výrobě.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1219

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-kontroly-kvality

Manažer kvality

Odborný směr

Management

Charakteristika

Manažer kvality zodpovídá za tvorbu, řízení a rozvoj systému kvality, optimalizuje procesy managementu kvality, prosazuje a aplikuje moderní metody a nástroje managementu kvality v celé organizaci, zodpovídá za tvorbu interních směrnic a norem systému kvality a zajišťuje jejich dodržování.

Pracovní činnosti

 • Stanovení systému řízení kvality v souladu s dosažením stanovených cílů kvality.
 • Tvorba, řízení a zlepšování systému kvality dle norem kvality nebo oborových standardů.
 • Řízení optimalizace procesů managementu kvality s využitím technik a nástrojů (neustálého) zlepšování.
 • Zabezpečení požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů.
 • Podpora požadavků zákazníků uvnitř organizace, odpovědnost za navrhování možností zlepšování systému řízení kvality.
 • Tvorba interních směrnic a norem systému kvality a zajištění jejich dodržování.
 • Plánování a kontrola provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality nebo odvětvových standardů.
 • Vyhodnocení interních auditů kvality, definování příčin neshod, stanovení nápravných a preventivních opatření, jejich implementace, sledování účinnosti.
 • Provádění externích auditů dodavatelů.
 • Spolupráce s auditory při externím auditu a koordinace osob a útvarů při poskytování součinnosti auditního týmu.
 • Tvorba podkladů, zpráv a reportů z interních a externích auditů pro vedení organizace.
 • Řízení zaměřující se na analýzu a snížení rizika, schopnost monitorovat nově se objevující rizika.
 • Efektivní řízení krizových situací umožňující správné rozhodnutí a komunikaci ze strany pověřených lidí s cílem ochrany zaměstnanců, výrobků a plynulosti obchodních aktivit.
 • Šetření a analýza reklamací s cílem zvýšení kvality výrobků.
 • Poskytování konzultační a poradenské podpory v oblasti hodnocení a zvyšování kvality jednotlivým útvarům organizace.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1219

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-kvality

Ředitel interního auditu

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel interního auditu vede nezávislé oddělení, které se zaměřuje na hodnocení efektivity řídících, výkonných a kontrolních procesů, posouzení finančního řízení, dodržování zákonných i interních předpisů a předcházení nebo zmírnění rizik.

Pracovní činnosti

 • Navrhování koncepce interního auditu a rozpracování do plánu interního auditu.
 • Řízení realizace plánu interního auditu a koordinace zapojených osob.
 • Sestavení a správa rozpočtu oddělení interního auditu.
 • Řízení činností souvisejících s hodnocením a posuzováním efektivity hlavních, řídících a podpůrných firemních procesů a definováním opatření k optimalizaci.
 • Řízení činností souvisejících s kontrolou dodržování zákonných předpisů, norem a interních předpisů a postupů.
 • V rámci interního auditu řízení činností souvisejících s ověřováním věrnosti finančních a účetních výstupů.
 • Řízení zaměřující se na analýzu a snížení rizika, schopnost monitorovat nově se objevující rizika.
 • Koordinace zpracování výstupů z interních auditů, definování nápravných opatření a doporučení ke zvýšení efektivity procesů, hospodárnosti organizace a navrhování opatření k eliminaci a snížení rizik.
 • Sledování plnění nápravných opatření zjištěných neshod a doporučení, pomoc managementu a jednotlivým oddělením při jejich odstranění.
 • Spolupráce s auditory při externím auditu a koordinace osob a útvarů při poskytování součinnosti auditního týmu.
 • Expertní a konzultační činnost při řešení operativních úkolů napříč organizací.
 • Stanovování hodnot organizace a etického chování zaměstnanců.
 • Hledání úspor v rámci celé společnosti a to i na straně výkonu interního auditu.
 • Koordinace externích auditů u zákazníků a dodavatelů.
 • Sledování vývoje právních zákonných norem a předpisů obecně, i ve svěřené oblasti.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1219

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-interniho-auditu

Ředitel malé organizace

Odborný směr

Management

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Kód ISCO

1219

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reditel-male-organizace

Vedoucí týmu

Odborný směr

Management

Charakteristika

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Pracovní činnosti

 • Zajištění přenosu firemní strategie, cílů a úkolů do svěřeného týmu.
 • Spolupráce na tvorbě operativních a finančních plánů organizace.
 • Stanovení cílů a přidělování dílčích úkolů jednotlivým členům týmu.
 • Určení metod a pracovních postupů plnění přidělených pracovních úkolů.
 • Stanovení forem vzájemné spolupráce uvnitř týmu a zajištění nutné spolupráce se členy týmů z jiných útvarů.
 • Stanovení standardů pracovního výkonu a norem pracovního chování.
 • Zabezpečení logické i časové návaznosti plnění úkolů.
 • Kontrola výsledků a výkonu jednotlivých členů týmu.
 • Zabezpečení podmínek ke zvyšování profesní kvalifikace podřízeních pracovníků.
 • Řešení interpersonálních vztahů v týmu.
 • Pravidelná účast na operativních poradách nadřízených a přenos získaných informací a úkolů do svěřeného pracovního týmu.
 • Sběr podnětů a nápadů na vylepšování stávajících pracovních postupů a předkládání námětů na inovace.
 • Navrhování personálních změn ve složení týmu.
 • Zprostředkování spolupráce s ostatními útvary v organizaci.
 • Prezentace výsledků týmu nadřízeným.
 • Dohled nad dodržováním zásad podnikatelské etiky (obsahu etického kodexu organizace) ve všech činnostech jím vedeného pracovního kolektivu.
 • Dohled nad dodržováním zásad BOZP a požární ochrany.
 • Motivace a hodnocení podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

1219

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-tymu