Profese

Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí [CZ-ISCO 331]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pojistný matematik asistent

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pojistný matematik asistent provádí pojistně-matematické výpočty a analýzy. Připravuje podklady pro finanční modelování.

Pracovní činnosti

 • Sběr a zpracování dat.
 • Provádění pojistně technických výpočtů.
 • Vypracování dílčích výstupů matematických bilancí.
 • Provádění analýz jednotlivých složek pojistného a kalkulačních vzorců.
 • Příprava pojistně matematických dodatků a pravidelných zpráv dle pokynů.
 • Rozvoj a udržování analytických programů.
 • Příprava podkladů pro aktuárské zprávy.

Kód ISCO

3314

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pojistny-matematik-asiste

Specialista pracovně právních vztahů

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Specialista pracovně právních vztahů tvoří pracovně právní smlouvy, dohlíží na jejich dodržování a řeší případné neshody v souladu s pracovně právní legislativou.

Pracovní činnosti

 • Tvorba pracovních smluv.
 • Kontrola dodržování pracovních smluv.
 • Řešení stížností zaměstnanců a jejich neshod s vedením společnosti v pracovně právních vztazích.
 • Sledování legislativních změn v pracovně právních předpisech.
 • Komunikace s kontrolními orgány, orgány dozoru a dalšími externími subjekty.
 • Organizace a účast na kolektivním vyjednávání.
 • Spolupráce s jednotlivými útvary a s vedením společnosti.
 • Komunikace se zaměstnanci.

Kód ISCO

3313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-pracovne-prav

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců plánuje, připravuje a provádí hodnotící činnosti zaměstnanců, včetně návrhů na jejich odměňování, růst a rozvoj.

Pracovní činnosti

 • Tvorba hodnotících a motivačních systémů.
 • Organizace procesu hodnocení zaměstnanců.
 • Příprava hodnotících pohovorů.
 • Vytváření systému odměňování a jeho následné naplňování.
 • Tvorba benefitních systémů.
 • Spolupráce s jednotlivými útvary a s vedením společnosti při tvorbě motivačních a hodnotících systémů a při hodnocení a vyhodnocování výkonnosti a spokojenosti pracovníků.
 • Sledování legislativních změn v oblasti mezd, daní a pracovně právní problematiky.

Kód ISCO

3313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-hodnoceni-a-o

Účetní

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Účetní zajišťuje prvotní evidenci jednotlivých činností účetní jednotky a účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné evidence a záznamů v souladu s vnitřními (interními) předpisy účetní jednotky.
 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
 • Zajišťování fakturace v účetní jednotce.
 • Účtování účetních operací v rámci finančního účetnictví (provádění účetních zápisů do účetních knih).
 • Provádění pravidelných měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
 • Spolupráce při inventarizaci majetku a závazků.
 • Zpracování účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.

Kód ISCO

3313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucetni

Samostatný účetní

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Samostatný účetní zajišťuje a odpovídá za účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky.

Pracovní činnosti

 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
 • Samostatné účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví.
 • Zpracovávání účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.
 • Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
 • Zpracování měsíčních a ročních závěrek.
 • Správa a zajištění inventarizace majetku a závazků.
 • Spolupráce s Daňovým specialistou při zajišťování agendy některých daní.
 • Příprava podkladů a spolupráce s auditory.

Kód ISCO

3313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-ucetni

Specialista náboru pracovních sil

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Specialista náboru pracovních sil plánuje, připravuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců.

Pracovní činnosti

 • Identifikace personálních potřeb firmy.
 • Organizace procesu náboru zaměstnanců.
 • Příprava přijímacích a výstupních pohovorů.
 • Spolupráce při přijímání a uvolňování zaměstnanců s vedením firmy.
 • Spolupráce při přijímání a uvolňování zaměstnanců s liniovými manažery.
 • Sledování informací o trhu práce.
 • Spolupráce s vedoucími jednotlivých útvarů při tvorbě adaptačního procesu.
 • Sledování legislativních změn pracovně právní problematiky.

Kód ISCO

3313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-naboru-pracov

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců plánuje, připravuje a zodpovídá za realizaci vzdělávacích činností a aktivit dalšího rozvoje zaměstnanců.

Pracovní činnosti

 • Identifikace personálních potřeb firmy.
 • Stanovení požadavků na pracovní pozice.
 • Vytváření programů kariérového růstu zaměstnanců.
 • Organizace vzdělávacího procesu podle potřeb firmy.
 • Příprava vzdělávacích aktivit.
 • Sledování nových forem a možností dalšího vzdělávání.
 • Sestavování vzdělávacích plánů.
 • Spolupráce s jednotlivými útvary při sestavování vzdělávacích plánů a přípravě vzdělávacích aktivit.
 • Spolupráce s vedením společnosti při vytváření programů kariérového růstu a vzdělávávaní.
 • Sledování legislativních změn v pracovně právní problematice.

Kód ISCO

3313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-vzdelavani-a-

Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu analyzuje, hodnotí přidělené škodné události a stanovuje výši pojistného plnění.

Pracovní činnosti

 • Evidence škodní události.
 • Shromáždění podkladů ke škodní události.
 • Posouzení právního nároku, identifikace případného pojistného podvodu.
 • Stanovení výše pojistného plnění.
 • Archivace pojistných událostí.
 • Jednání s osobami uplatňujícími nároky na pojistná plnění, s policií, ostatními orgány činnými v trestním řízení a správními orgány (např. správou sociálního zabezpečení, soudy, soudními znalci, hasičským sborem, zdravotními pojišťovnami).
 • Jednání s klientem a všemi zúčastněnými stranami.
 • Navrhování postihů (regresů) v souvislosti s likvidací pojistné události.

Kód ISCO

3315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/likvidator-skod-z-pojiste-ba18

Likvidátor škod z pojištění vozidel

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Likvidátor škod z pojištění vozidel eviduje škodní události související s provozem vozidla, analyzuje, hodnotí a stanovuje výši pojistného plnění.

Pracovní činnosti

 • Evidence škodní události.
 • Shromáždění podkladů ke škodní události.
 • Posouzení právního nároku, identifikace případného pojistného podvodu.
 • Výpočet pojistného plnění.
 • Archivace pojistných událostí.
 • Jednání s osobami uplatňujícími nároky na pojistná plnění, s Policií ČR a ostatními orgány činnými v trestním řízení a správními orgány (např. autoservisy a jinými opravárenskými zařízeními, soudy, zahraniční policií, zdravotními pojišťovnami, Českou kanceláří pojistitelů, asistenčními službami).
 • Jednání s klientem a všemi zúčastněnými stranami.
 • Navrhování postihů (regresů) v souvislosti s likvidací pojistné události.

Kód ISCO

3315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/likvidator-skod-z-pojiste

Technik likvidace pojistných událostí

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Technik likvidace pojistných událostí provádí prohlídky poškozených věcí škodních událostí, zajišťuje podkladové materiály k likvidaci pojistných událostí a posuzuje rozsah a příčinu vzniku škod.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování odborných a znaleckých posudků.
 • Spolupráce s policií, právníky a příslušnými institucemi a jednání se znalci daného oboru.
 • Technická podpora Likvidátorům pojistné události u nároků spadajících do vymezené oblasti specializace.
 • Technická podpora Pojišťovacím poradcům zajišťujícím pojištění spadající do vymezené oblasti specializace.
 • Prvotní kontrola nového klienta s cílem určit všeobecnou přijatelnost a úplnost informací o přijímání rizika a tarifech.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Technické zabezpečení realizace standardních likvidačních úkonů.
 • Posuzování rozsahu a příčin škod u standardních pojistných událostí pro vybraná odvětví.
 • Provádění terénních prohlídek, šetření hlášených pojistných událostí.
 • Příprava podkladových materiálů k likvidaci pojistných událostí.

Kód ISCO

3315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-likvidace-pojistn

Likvidátor škod z cestovního pojištění

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Likvidátor škod z cestovního pojištění eviduje škodní události související s cestováním, provádí jejich šetření a stanovuje výši pojistného plnění.

Pracovní činnosti

 • Evidence škodní události.
 • Shromáždění podkladů ke škodní události.
 • Posouzení nároku na pojistné plnění, identifikace případného pojistného podvodu.
 • Výpočet pojistného plnění.
 • Archivace dokumentů souvisejících se škodní událostí.
 • Jednání s osobami uplatňujícími nároky na pojistné plnění, s policií ČR a ostatními orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi v ČR i v zahraničí (např. společnosti, poskytující asistenční služby, zdravotnická zařízeni, soudy).
 • Jednání s klientem a všemi zúčastněnými stranami.
 • Navrhování postihů (regresů) v souvislosti s likvidací pojistné události.

Kód ISCO

3315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/likvidator-skod-z-cestovn

Likvidátor škod z pojištění osob

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Likvidátor škod z pojištění osob eviduje škodní události, analyzuje, hodnotí a stanovuje nárok a výši pojistného plnění.

Pracovní činnosti

 • Evidence škodní události.
 • Shromáždění podkladů ke škodní události.
 • Posouzení právního nároku, identifikace případného pojistného podvodu.
 • Výpočet pojistného plnění.
 • Archivace pojistných událostí.
 • Jednání s osobami uplatňujícími nároky na pojistná plnění, s policií a ostatními orgány činnými v trestním řízení a správními orgány (např. zdravotnickými zařízeními, soudy, Policií České republiky).
 • Jednání s klientem a všemi zúčastněnými stranami.

Kód ISCO

3315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/likvidator-skod-z-pojiste-e522

Samostatný technik likvidace pojistných událostí

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný technik likvidace pojistných událostí zabezpečuje šetření škodních událostí, příčin jejich vzniku a jejich rozsahu. Zajišťuje příslušnou dokumentaci škodné události.

Pracovní činnosti

 • Posuzování rozsahu škod u velkých a složitých pojistných událostí pro vybraná odvětví a stanovování rozsahu škody.
 • Provádění terénních inspekcí pojistných událostí, technických prohlídek, šetření hlášených pojistných událostí.
 • Zajišťování úplných podkladových materiálů k likvidaci pojistných událostí.
 • Zajišťování odborných a znaleckých posudků.
 • Spolupráce s policií, právníky a příslušnými institucemi a jednání se znalci daného oboru.
 • Vypracování písemné zprávy pro zajistitele v případě velkých finančních nároků nebo potenciálních rizik.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-likvid

Samostatný pracovník devizových obchodů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník devizových obchodů provádí zajišťování, posuzování a sledování připravovaných a realizovaných devizových obchodů.

Pracovní činnosti

 • Sledování devizových kurzů a vyhodnocování jejich vývoje.
 • Zajišťování nabídky individuálních služeb v oblasti devizových obchodů klientům banky.
 • Zpracování dokumentace návrhů na poskytování devizových úvěrů.
 • Sledování návratnosti devizových úvěrů a navrhování opatření.
 • Vedení předepsané evidence a statistiky.
 • Konzultační a poradenská činnost.

Kód ISCO

3311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-devi

Dealer asistent

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Dealer asistent provádí zajišťování jednodušších obchodů v rámci stanovených limitů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování jednodušších obchodů na účet banky v rámci stanovených limitů.
 • Akviziční činnost bankovních produktů, služeb a obchodů.

Kód ISCO

3311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dealer-asistent

Metodik bankovních hotovostních operací

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Metodik bankovních hotovostních operací provádí zajišťování tvorby dílčích materiálů v oblasti koncepce hotovostních operací a zahraničních šeků.

Pracovní činnosti

 • Tvorba dílčích materiálů v oblasti koncepce hotovostních operací a zahraničních šeků.
 • Vypracovávání konkrétních postupů hotovostních operací a zahraničních šeků a jejich aktualizace.
 • Rozhodování v případech nestandardních situací.
 • Zajišťování jednotného uplatňování metod a pracovních postupů.
 • Provádění konzultační a lektorské činnosti.

Kód ISCO

3312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/metodik-bankovnich-hotovo

Samostatný pracovník kapitálových obchodů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník kapitálových obchodů provádí zabezpečování obchodů a služeb investičního bankovnictví a činností souvisejících s operacemi na primárním a sekundárním trhu s cennými papíry včetně administrace.

Pracovní činnosti

 • Vyhledávání a získávání mandátů od významných a bonitních klientů banky.
 • Zajišťování správy a průběhu platebních operací při primárních emisích cenných papírů.
 • Zpracování podkladů a stanovisek k primárním emisím cenných papírů.
 • Vypořádávání operací sekundárního trhu s cennými papíry.
 • Zajištění výplat výnosu z cenných papírů.
 • Jednání s nejvýznamnějšími investory a emitenty.
 • Poradenské, konzultační a zprostředkovatelské služby pro klienty.

Kód ISCO

3312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-kapi

Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů analyzuje a připravuje podklady pro rozhodování o nových bankovních produktech a službách.

Pracovní činnosti

 • Náměty a příprava podkladů pro rozhodování vedení o novém bankovním produktu.
 • Zpracovávání výsledků marketingových výzkumů.
 • Realizace vývoje a ověřování nových produktů a modifikací produktů stávajících.
 • Poradenská a konzultační činnost.

Kód ISCO

3312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-vyvo

Samostatný pracovník systému platebních karet

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník systému platebních karet tvoří speciální metodické a pracovních postupy provozu platebních karet, koordinuje rozvoj a provoz sítě výplatních terminálů.

Pracovní činnosti

 • Řízení a kontrola účetních operací platebních karet v tuzemském a mezinárodním provozu.
 • Řešení reklamací transakcí se zahraničními partnery, blokace apod..
 • Vyhodnocování údajů o provozu a rozbor příčin poruch provozu platebních karet.
 • Tvorba metodických a pracovních postupů provozu platebních karet.
 • Spolupráce při tvorbě koncepce kartových obchodů, smluvních podmínek, bezpečnostních podmínek apod..
 • Koordinace rozvoje a provozu sítě výplatních terminálů.

Kód ISCO

3312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-syst

Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia provádí zpracování veškeré dokumentace pro uzavírání úvěrových smluv, sledování ukazatelů úvěrové likvidity a spolupracuje při sestavování bankovně obchodních plánů.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání a vedení přehledů o úvěrové angažovanosti klientů.
 • Vedení podkladů pro analýzy portfolia úvěrů a evidence neplatičů včetně vymáhání jednoduchých nesplacených úvěrových obchodů.
 • Provádění analýz portfolia úvěrů a vedení podkladů.
 • Vedení evidence aktivních úvěrových obchodů.
 • Vypracování statistických výkazů.
 • Spolupráce při zpracováváni ekonomických analýz a při klasifikace úvěrů.
 • Provádění kontroly smluv o aktivních úvěrových obchodech.
 • Zabezpečování jednotnosti vedení úvěrové dokumentace.
 • Spolupráce při vymáhání složitých nesplacených úvěrových obchodů.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti v oblasti správy úvěrového portfolia.

Kód ISCO

3312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-spra-39fd

Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů provádí komplexní zajišťování úvěrových (podnikatelských) obchodů v tuzemské a zahraniční měně, bankovních záruk, eskontů směnek a produktů a obchodů dceřinných společností.

Pracovní činnosti

 • Kontakt s klienty banky.
 • Zpracování návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru a posuzování žádostí o úvěr.
 • Kontrola splácení úvěrů a hodnocení plnění podmínek.
 • Vykonávání prověrek a kontrol u klienta.
 • Vedení evidence aktivních úvěrových obchodů.
 • Provádění komplexních analýz klientů včetně úvěrové angažovanosti.
 • Vyhodnocování klasifikovaných úvěrů a stanovování návrhů opatření a jejich řešení.
 • Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit.
 • Spolupráce při zajišťování vymáhání nesplácených úvěrů včetně přípravy návrhů soudních žalob.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti poskytování podnikatelských úvěrů.

Kód ISCO

3312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-podn

Samostatný pracovník řízení úvěrů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník řízení úvěrů provádí rozpracování, aktualizaci a prosazování metodiky řízení úvěrové angažovanosti.

Pracovní činnosti

 • Tvorba postupů řízení úvěrového rizika a prosazování schválených postupů.
 • Vyhodnocování účinnosti stanovených postupů a navrhování opatření a závěrů.
 • Zajišťování databází, výstupů a dokumentace k problematice řízení úvěrů.
 • Tvorba metodiky řízení úvěrového rizika prostřednictvím limitů.
 • Spolupráce s právním útvarem na přípravě návrhů soudních žalob.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti v oblasti řízení úvěrového rizika.

Kód ISCO

3312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-rize